Powered by Smartsupp

Erasmus

Erasmus + pracownicy

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i przyjazdy pracowników przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA).

 

Cel wyjazdu

Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do uczelni zagranicznych, z którymi Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi podpisała umowę o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej danego kierunku, w ramach Programu Erasmus+, w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów.
W kontakcie z uczelnią zagraniczną należy zaproponować i przygotować Porozumienie o programie nauczania (wykłady, seminaria, warsztaty, etc.) – tzw. Mobility Agreement For Teaching. Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać kilka dni (praktykowany w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi okres pobytu to 2-5 dni). Nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych, jeśli wyjazd trwa od 2 do 5 dni (jeżeli dłużej, to większa liczba godzin zajęć).

Uwaga: do kategorii STA zalicza się także przyjazdy pracowników zagranicznych przedsiębiorstw, którzy przyjeżdżają na zaproszenie uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zapraszającej. Chęć realizacji takiego zaproszenia powinna być każdorazowo zgłoszona do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+.

 

 

Wsparcie finansowe

Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STA (czas trwania wyjazdu 2-5 dni roboczych bez podróży) w roku akademickim 2022/2023 i 2022/2023:

 

Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14 (Szwajcaria, Wielka Brytania, Wyspy Owcze)
180 euro / dzień

 

Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5 (Andora, Monako, San Marino, Watykan)
160 euro / dzień

 

Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska
140 euro / dzień

 

 

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT)

Pracownicy szkół wyższych mogą wyjechać do partnerskich uczelni albo do instytucji nieakademickich za granicą (przedsiębiorstw, organizacji) w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy (szkolenie, seminarium, warsztaty, wizyta studyjna etc.).

Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 1 do 6 tygodni (praktykowany w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi okres pobytu to maksymalnie 5 dni). Wyjazd tego typu wymaga przygotowania Porozumienia o programie szkolenia – tzw. Mobility Agreement For Training zaakceptowanego przez trzy strony: uczestnika, Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi i instytucję przyjmującą. Jest to jeden z warunków ubiegania się o wyjazd. Porozumienie o programie szkolenia określa zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

 

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w miesiącu październiku roku akademickiego, w którym ma się odbyć wyjazd na stypendium. Każdy wyjeżdżający pracownik otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STT są identyczne jak przy wyjazdach wykładowców (patrz wyżej).

 

 

Pracownicy z niepełnosprawnościami

Oprócz stypendium uczestniczący w mobilności pracownicy Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi mogą otrzymać dodatkowo dofinansowanie dodatkowych kosztów wynikających bezpośrednio z niepełnosprawności. Wniosek o przyznanie dodatkowych środków składa w imieniu uczestnika mobilności uczelnia w momencie, gdy szacowane koszty przekraczają dofinansowanie w postaci wsparcia indywidualnego. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów, na które można uzyskać dodatkowe dofinansowanie, można znaleźć w Zasadach alokacji środków finansowych na mobilność.

 

 

Dofinansowanie kosztów podróży

Pracownicy wyjeżdżający zagranicę w ramach programu Erasmus+ otrzymują dofinansowanie kosztów podróży w formie ryczałtu. Dodatkowo osoby korzystające podczas podróży z niskoemisyjnych środków transportu (autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu) otrzymują środki z tytułu tzw. "green travel" oraz wsparcie indywidualne na okres do 4 dni podróży. FRSE określiła następujące wysokości ryczałtu na dofinansowanie oraz dopłaty z tytułu „green travel” na uczestnika:

 

Odległość od 10 do 99 km
Ryczałt na koszty podróży: 23 euro
Green travel: -

 

Odległość od 100 do 499 km
Ryczałt na koszty podróży: 180 euro
Green travel: 210 euro

Odległość od 500 do 1999km
Ryczałt na koszty podróży: 275 euro
Green travel: 320 euro

Odległość od 2000 do 2999km
Ryczałt na koszty podróży: 360 euro
Green travel: 410 euro

Odległość od 3000 do 3999km
Ryczałt na koszty podróży: 530 euro
Green travel: 610 euro

Odległość od 4000 do 7999km
Ryczałt na koszty podróży: 820 euro
Green travel: -

Odległość 8000km lub więcej
Ryczałt na koszty podróży: 1500 euro
Green travel: -

Pliki do pobrania:

created by: Strony Internetowe Łódź