Powered by Smartsupp

Dla Studenta

Student z niepełnosprawnością

W Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON) mogą Państwo m.in.:

 • złożyć wniosek o stypendium lub o zapomogę,
 • złożyć podanie o tłumacza języka migowego,
 • złożyć podanie o adaptację procesu studiowania,
 • złożyć oświadczenie – nagrywanie wykładowcy,
 • uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosku,
 • odebrać decyzję administracyjną wydaną w odpowiedzi na wniosek,
 • odebrać zaświadczenie do banku w związku z kredytem studenckim,
 • złożyć podanie do Kanclerza ds. finansowych w celu przesuniecie terminu płatności,
 • pobrać ankietę do wypełnienia lub złożyć już wypełnioną,
 • wystawiane są zaświadczenia do banku potwierdzające status studenta, dla studentów starających się o kredyt studencki lub jego przedłużenie (szczegóły tutaj)
 • otrzymać fakturę potrzebną do rozliczenia programu Aktywny Samorząd

Do BON zapraszamy studentów z niepełnosprawnościami, którzy potrzebują pomocy w załatwianiu swoich spraw na uczelni. Tutaj  w pierwszej kolejności mogą Państwo zwrócić się ze swoimi problemami, pytaniami.

A zatem:

zadzwoń, napisz, przyjdź porozmawiać!

 

Godziny pracy biura:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 9-13
Środa: 13-16
Czwartek: 9-13
Piątek: 13-16

pelnomocnik@wsbinoz.pl

BON mieści się w Dziale Obsługi Studenta Budynek B

      

 

Dżamp Camp - Jedyny taki obóz szkoleniowy dla studentów z niepełnosprawnościami

Uwaga! W październiku czynne w każdą sobotę.

Aktualności

Konkurs stypendialny dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Konkurs stypendialny dla niewidomych lub słabowidzących studentów - edycja 2020/2021
Fundacja „Praca dla Niewidomych” realizuje kolejną edycję konkursu stypendialnego pod nazwą „Warto się uczyć” polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu stypendiów studentom i doktorantom z niepełnosprawnością wzroku. Stypendia zostaną przyznane w wyniku przeprowadzenia konkursu wniosków złożonych przez zainteresowane osoby, a ich ocena będzie oparta na kryteriach zawartych w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu stypendialnego. W konkursie mogą wziąć udział osoby z całego kraju, które mają niepełnosprawność wzroku, zaliczone zostały do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, kształcą się na studiach jednolitych lub studiach I, II, III stopnia oraz dostarczą do Fundacji wymagane dokumenty (osobiście lub pocztą) do 30 września 2020 roku. 
Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie, poniżej link

http://www.fpdn.org.pl/konkurs-stypendialny-dla-niewidomych-lub-slabowidzacych-studentow---edycja-20202021.html

Aplikowanie o środki PFRON

Ze względu na konieczność wprowadzenia zmiany w obszarze wymaganych formalności, jak i kontaktów PFRON z klientami, Fundusz stworzył nowoczesne narzędzie informatyczne, które wspiera realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Program Aktywny Samorząd - poniższy link dotyczy miasta Łodzi

https://mops.uml.lodz.pl/pomoc/aktywny-samorzad/

Dla nowo przyjętych studentów organizowane są Dni Adaptacyjne, mające na celu zniesienie problemów w komunikacji, podniesienie samooceny oraz utrwalenie pozytywnych relacji interpersonalnych. Szczegóły wkrótce.

 

Uczelnia posiada bariery architektoniczne.

 

Bezpłatne konsultacje i wsparcie psychologiczne:

 • konsultacje psychologiczne – forma wsparcia ograniczającego się do jednego lub kilku spotkań, mających na celu wstępne określenie problemu, wskazanie sposobów wsparcia i wspólnego ustalenia możliwych ścieżek rozwiązania.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia psychologa prosimy o wcześniejsze zapisy. Zapewniamy profesjonalną pomoc, dyskrecję, życzliwość, spokojną atmosferę i pełne zaangażowanie.

 

Konsultacje psychologiczne będą się odbywać na platformie Teams w czwartek o godz. 20:00 po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania. Wiadomości prosimy wysyłać na mail:  a.gutowska@wsbinoz.pl

Serdecznie zapraszamy!


 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w  Centrum Medycznym Mediplan jest możliwość skorzystania z rehabilitacji ruchowej.

Do końca roku 2021, na rehabilitacje bez skierowania mogą zgłaszać się osoby z niepełnosprawnością średnia i lekką.

Na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności i po przeprowadzeniu wizyty fizjoterapeutycznej, będą ustalone zabiegi usprawniające z zakresu rehabilitacji.

Zabiegi są realizowane bez terminu oczekiwania. Istnieje możliwość wykorzystania 3 turnusów 2 -u tygodniowych do końca roku.

Centrum medyczne Mediplan

ul Piłsudskiego 133D

kontakt tel. 502288088 lub 422566447

Ogólne informacje dla kandydatów i studentów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

1. Świadczenia dla studentów.

O stypendium dla osób niepełnosprawnych może ubiegać się każdy student (stacjonarny i niestacjonarny), który posiada:

orzeczenie o niepełnosprawności lub

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym, znacznym) lub

orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172,  z późń.zm.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta, który składa się do działu obsługi studenta. Stypendium jest przyznawane niezależnie od osiąganych przez studenta dochodów, a dokumentem uprawniającym do jego otrzymania jest aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, którego kopię należy dołączyć do wniosku oraz przedłożyć do wglądu oryginał. Jeśli orzeczenie zostało wydane na czas określony, prawo do stypendium dla osób niepełnosprawnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Wysokość przyznanego stypendium nie jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane w danym roku akademickim na okres do dziesięciu miesięcy lub zgodnie z ważnością orzeczenia.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych wyłącznie na jednym wybranym przez siebie kierunku studiów.

Student może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych już na pierwszym roku studiów. Student, który ukończył już studia z tytułem magistra lub równorzędnym nie może ubiegać się o stypendium. Student, który ukończył studia z tytułem licencjata lub równorzędnym nie może ubiegać się o stypendium na kolejnych studiach licencjackich.
UWAGA wyjątek!
Student niepełnosprawny, którego niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, może otrzymać  stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. (ale tylko na jednym kolejnym kierunku).

WAŻNE: PFRON

Studenci niepełnosprawni mogą także występować do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu uzyskania środków finansowych, np. opłacenie czesnego, zakup pomocy naukowych, zakup sprzętu odpowiednio dostosowanego do rodzaju posiadanej przez nich niepełnosprawności.

Student może liczyć na pośrednictwo oraz wsparcie ze strony Pełnomocnika WSBiNoZ lub pracownika działu ds. osób niepełnosprawnych i stypendiów w ubieganiu się o ośrodki materialne z funduszy pozauczelnianych np. oferowanych przez PFRON z programu Aktywny Samorząd.


Przypominamy, iż o dofinansowanie lub refundację kosztów mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Pomoc finansową mogą otrzymać uczący się w szkole wyższej, policealnej, słuchacze studiów podyplomowych, z otwartym przewodem doktorskim poza studiami doktoranckimi.

WAŻNE: najświeższe informacje na stronie PFRON

https://www.pfron.org.pl/

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych działa m.in. poprzez utworzenie ogólnopolskiego portalu ogłoszeniowego poświęconego aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych - WERBEO. WERBEO jest platformą komunikacji zarówno między osobami niepełnosprawnymi, jak i samymi pracodawcami. Szczegóły na stronie:

https://student.obpon.pl/

2. Wypożyczalnia sprzętu i działania podejmowane w WSBiNoZ w Łodzi na rzecz studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Wypożyczalnia sprzętu i działania podejmowane w WSBiNoZ w Łodzi na rzecz studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności koordynuje Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Obecnie w ofercie wypożyczalni znajdują się:

 • 4 dyktafony,
 • 3 notebooki,
 • 2 skanery przenośne.

Oferta wypożyczalni jest cały czas poszerzana, również na indywidualne wnioski studentów. Aby wypożyczyć sprzęt, skontaktuj się z pracownikiem działu ds. obsługi osób niepełnosprawnych i stypendiów, zapytaj o jego dostępność i warunki wypożyczenia.
k.wanderska@wsbinoz.pl

Biblioteka została dodatkowo wyposażona w komputer stacjonarny z oprogramowaniem dostosowanym do osób niepełnosprawnych.

3. Erasmus +

Erasmus + jest programem dla Uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników Uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Warto podkreślić fakt, że studenci niepełnosprawni mają również możliwość wyjazdu na praktyki i pracę w ramach programu ERASMUS +, jak również mogą skorzystać z dodatkowego dofinansowania.
Więcej szczegółów u Koordynatora prof. WSBiNoZ dr Wojciecha Welskopa w.welskop@wsbinoz.pl

4. Doradztwo zawodowe

Serdecznie zachęcamy do umówienia się i skorzystania ze wsparcia doradcy zawodowego. Głównym celem takich spotkań, warsztatów jest podniesienie szans na zatrudnienie, aktywizację społeczną oraz budowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na ryku pracy.


Jeśli chcesz:

 • zaplanować swoja ścieżkę kariery,
 • wykonać testy predyspozycji zawodowych,
 • przygotować dokumenty aplikacyjne,
 • przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • poznać tajniki procesów rekrutacyjnych,

napisz do nas i umówimy Cię na spotkanie indywidualne lub zorganizujemy warsztaty na Uczelni.

Spotkania z doradcą zawodowym

Chcielibyśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych na  spotkania indywidualne z doradcą zawodowym. Spotkanie z doradcą zawodowym, to przede wszystkim rozmowa, podczas której będziecie mogli opowiedzieć o swoich planach edukacyjno-zawodowych.

Istotą spotkania z doradcą zawodowym jest zdefiniowanie swoich celów, oczekiwań i potrzeb. Rola doradcy zawodowego zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat. Doradca ma pomóc odkryć Twój potencjał, zmobilizować do przemyśleń i udzielić wsparcia przy dokonaniu wyboru. Nie podejmie on jednak żadnej decyzji za swojego klienta.

Współczesny rynek pracy niesie wyzwania, na które warto się przygotować. Przygotowanie się to klucz do sukcesu. Może więc warto pomyśleć o chwili refleksji nad sobą, swoim rozwojem czy zaprojektowaniem ścieżki zawodowej czy edukacyjnej.

Terminy spotkań, wtorki i czwartki, w godz. 17.00-19.00 .Istnieje możliwość umówienia spotkania online poprzez platformę Teams lub stacjonarnie

sala 112, I piętro, budynek A

W celu umówienia i potwierdzenia spotkania, proszę o kontakt mailowy: doradca.zawodowy@wsbinoz.pl 

Zapraszamy

Poltalento.pl to portal rekrutacyjny stworzony specjalnie dla Was. Zespół Paltalento.pl stworzył specjalnie tą platformę w szczególności dedykowana jest osobom z niepełnosprawnościami.  Jest unikalnym miejscem, w którym spotykają się aspiracje zawodowe kandydatów z oczekiwaniami pracodawców. Zachęcamy do zapoznania się www.poltalento.pl

5. Porady zdrowego stylu życia, porady psychologa

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Praktyczny poradnik savoir-vivre’u wobec osób niepełnosprawnych”.

Kontakt
Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością – Katarzyna Wanderska
pełnomocnik@wsbinoz.pl

Kandydacie pamiętaj, to Ty musisz chcieć się uczyć. My dajemy Ci możliwość oraz „narzędzia” wyrównujące Twoje szanse, reszta zależy tylko od Ciebie.

 

Przydatne strony:

UWAGA! Ze względu na bariery architektoniczne budynku naszej Uczelni, zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane indywidualnie.

W dniu 19 listopada 2014r. w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu odbyło się szkolenie świadomościowe o niepełnosprawności dla kadry Uczelni wyższych, mające na celu zwiększenie kompetencji kadry Naszej Uczelni w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia studentów niepełnosprawnych.


Podczas pierwszej części szkolenia zostały omówione informacje ogólne na temat sytuacji formalnoprawnej studentów niepełnosprawnych – poruszono kwestie konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zapisy Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, przedstawiono również organy orzekające w kwestii niepełnosprawności. Ważnym elementem tej części szkolenia było przedstawienie i omówienie metod, środków oraz urządzeń umożliwiających osobom z różnymi dysfunkcjami podjęcie i ukończenie studiów.


Druga część szkolenia była częścią praktyczną, polegającą na rozwiązywaniu z uczestnikami konkretnych, pojawiających się w codziennej pracy problemów, związanych z funkcjonowaniem studentów niepełnosprawnych na Uczelni. Trenerami prowadzącymi szkolenie były osoby doświadczone w codziennej pracy w obszarze osób niepełnosprawnych. Uczestnicy szkolenia otrzymali szereg cennych wskazówek dotyczących efektywnego komunikowania się oraz praktycznych form wsparcia studentów z różnymi dysfunkcjami. Z uwagi na wzrastającą liczbę studentów z trudnościami natury psychicznej, konieczne stało się przybliżenie pracownikom Uczelni, ich sytuacji, jak również przedstawienie zależności pomiędzy studiowaniem-->chorowaniem-->zdrowieniem.

 

Szkolenie realizowane było przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

created by: Strony Internetowe Łódź