Powered by Smartsupp

Kryminologia

Ścieżka kształcenia

KRYMINOLOGIA SĄDOWO-PENITENCJARNA

Celem ścieżki kształcenia jest pogłębianie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie optymalizacji działań resocjalizacyjnych w warunkach izolacji więziennej, readaptacji społecznej więźniów i pomocy postpenitencjarnej, a także pomocy ofiarom przestępstw. Studenci poznają strukturę i funkcjonowanie sądów powszechnych, systemu penitencjarnego oraz uprawnienia, obowiązki i metody pracy kuratorów zawodowych (rodzinnych i dla dorosłych) i kuratorów społecznych. Wykształcenie uzyskane w ramach powyższej ścieżki kształcenia predysponuje absolwentów do podjęcia pracy w służbach mundurowych, w szczególności w służbie więziennej, placówkach prewencyjnych.

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości,
 • praktycznej znajomości prawa karnego materialnego,
 • praktycznej znajomości prawa penitencjarnego oraz prawa wykroczeń,
 • praktycznego wykorzystania regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania policji,
 • systemu pomocy ofiarom przestępstw,
 • diagnozowania niedostosowania społecznego jednostki we współczesnym świecie,
 • negocjacji i mediacji,
 • postępowania w sprawach nieletnich.
PREWENCJA KRYMINALNA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII ŚLEDCZEJ

Celem ścieżki kształcenia jest pogłębianie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie rozpoznawania czynników, które stwarzają ryzyko wystąpienia różnorodnych zagrożeń kryminalnych i społecznych lub sytuacji kryzysowych. Studenci, korzystając z posiadanych narzędzi, analizują mechanizmy zjawisk kryminogennych, diagnozują patologie społeczne oraz rozpoznają potrzeby środowisk patologicznych i zagrożonych, a także planują i realizują działania prewencyjne i profilaktyczne. Zapoznają się również z tajnikami pracy profilerów, którzy wspomagają śledztwa w skomplikowanych przypadkach, kiedy znana jest ofiara lub znane są skutki czynu, ale nie jest znany jego sprawca.

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • planowania i realizowania działań prewencyjnych i profilaktycznych,
 • postępowania sądowo-kryminalnego,
 • specyfiki pracy służb mundurowych,
 • metod i technik pracy z osadzonymi, uzależnionymi, ofiarami i sprawcami przestępstw i ich rodzinami
 • zbierania danych wiktymologicznych oraz analizowania i integrowania szczegółowych informacji zebranych podczas śledztwa.

created by: Strony Internetowe Łódź