Powered by Smartsupp

Pedagogika

Ścieżka kształcenia

PSYCHOPEDAGOGIKA - nowość!!!

Program ścieżki kształcenia Psychopedagogika uwzględnia nabycie przez studentów niezbędnej wiedzy pedagogicznej i umiejętności psychologicznych do pracy z ludźmi w różnych fazach ich życia, uwzględniając organizację procesów wychowawczo-edukacyjnych i rozwój jednostki. Program ścieżki kształcenia Psychopedagogika przewiduje również zdobycie umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie oddziaływań z zakresu wczesnej profilaktyki zachowań z grup ryzyka społecznego, organizowania, planowania i prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych oraz przygotowanie i wdrożenie działań o charakterze naprawczym lub reedukacyjnym.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • projektowania programów profilaktycznych i terapeutycznych,
 • diagnozowania sytuacji wychowawczych,
 • prowadzenia warsztatów, treningów psychoedukacyjnych stymulujących rozwój jednostki,
 • diagnozowania indywidualnych potrzeb oraz potencjalnych możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych
 • wdrażania działań o charakterze naprawczym oraz stymulującym, wspomagających optymalny rozwój psychospołeczny podopiecznych,
 • planowania, organizowania i przeprowadzania zajęć wychowawczych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych,
 • prowadzenia interwencji, negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,
 • Prowadzenia oddziaływań z zakresu wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych,
 • diagnozowania środowisk społecznych, w którym funkcjonują podopieczni.

 

 

INŻYNIERIA SPOŁECZNA - nowość!!!

Program ścieżki kształcenia Inżynieria społeczna kładzie nacisk na nabycie przez studentów kompetencji społecznych z zakresu komunikacji perswazyjnej, budowania relacji interpersonalnych w społeczeństwie, a także umiejętności wykorzystywania technik oraz wiedzy obejmującej procesy społeczno-kulturowe, wynikające z wpływu technologii informacyjnych i komunikacyjnych na współczesnego człowieka.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • efektywnego wykorzystywania metod i środków komunikacji perswazyjnej,
 • efektywnego stosowania komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • wykrywania i powstrzymywania ataków sojotechnicznych,
 • podejmowania racjonalnych działań, ukierunkowanych na przywiązanie do określonego sposobu pojmowania rzeczywistości,
 • subiektywnego stymulowania właściwych postaw, celów i idei,
 • relatywnego sterowania układami i przekształceniami społecznymi.

 

 

 

 

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Program ścieżki kształcenia Opiekun osoby starszej kładzie nacisk na nabycie kompetencji społecznych z zakresu kontaktowania się z seniorami, zaspokajania wyrażanych przez nich potrzeb edukacyjnych, inicjowania i stymulowania ich aktywności oraz z zakresu szeroko rozumianego wsparcia osób starszych w ich aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Absolwenci będą mogli profesjonalnie i z poszanowaniem godności podopiecznych zadbać o poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych, także osób starszych z dysfunkcjami psychicznymi i ruchowymi oraz o możliwość uzyskania przez nie jak największej niezależności.

Celem ścieżki kształcenia jest przygotowanie studentów w zakresie zagadnień związanych z profesjonalnym planowaniem i realizacją zadań opiekuńczych, profilaktycznych i terapeutycznych, nieodzownych w sprawowaniu skutecznej opieki nad osobami starszymi, zarówno sprawnymi, jak i niepełnosprawnymi. Absolwenci posiadać będą przygotowanie do organizowania i prowadzenia zajęć w zakresie aktywizacji społeczno-kulturalnej osób starszych takich jak organizacja czasu wolnego, poradnictwo gerontologiczne, współpraca z instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki i wsparcia nad osobami starszymi, diagnozowania zjawisk rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju i funkcjonowania w różnych sferach życia, opracowywania i wdrażania programów profilaktycznych związanych z poprawą jakości życia.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • rozpoznawania i interpretacji sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą, środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz w zakresie wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą;
 • rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej, wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;
 • udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.
PEDAGOGIKA OPIEKI I WYCHOWANIA

Program ścieżki kształcenia Pedagogika opieki i wychowania uwzględnia nabycie wiedzy niezbędnej do wykonywania interdyscyplinarnych zadań zawodowych w zakresie pieczy nad dzieckiem oraz w zakresie opieki i aktywizacji osób starszych. Przewiduje także uzyskanie wiedzy i umiejętności zakładania i prowadzenia różnych form przedsiębiorstw w obszarze opieki.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • dokonywania diagnozy sytuacji społeczno-opiekuńczej wychowanka lub podopiecznego,
 • organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i środowiskowej oraz podejmowania czynności praktycznych w tym zakresie,
 • prowadzenia indywidualnych przypadków wymagających opieki i pomocy, a także udzielania fachowych porad i opracowywania programów pomocy.
RESOCJALIZACJA W ŚRODOWISKU OTWARTYM

Program ścieżki kształcenia Resocjalizacja w środowisku otwartym uwzględnia wiedzę o problematyce probacji, jej środkach i metodach oraz zasadach wychowania resocjalizującego. Zawiera także wiedzę o podstawach kurateli sądowej dla osób będących w konflikcie z normami obyczajowymi i prawnymi, pozwala nabywać umiejętności i kompetencje społeczne konieczne do wykonywania zadań praktycznych w środowisku otwartym na rzecz powrotu ludzi do pełnego i poprawnego funkcjonowania społecznego.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • autonomicznego rozpoznawania i interdyscyplinarnego analizowania stanu i dynamiki rozwoju niepożądanych zjawisk społecznych,
 • przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej i przestępczości,
 • planowania i prowadzenia działań resocjalizacyjnych wobec dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem form i metod pracy w warunkach pozainstytucjonalnych.
MENADŻER PROJEKTÓW SPOŁECZNO-KULTURALNYCH

Program ścieżki kształcenia Menadżer projektów społeczno-kulturowych przewiduje nabycie wiedzy niezbędnej do działania w obszarze projektów społeczno-kulturalnych, realizowanych w rozmaitych strukturach wychowania, edukacji i kultury. W ramach ścieżki kształcenia studenci przygotowują się do podejmowania działań opartych na pogłębionej i operatywnej wiedzy pedagogicznej, wzbogaconej o wiedzę i umiejętności interdyscyplinarne, śladem uznanych, europejskich i światowych programów kształcenia.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • tworzenia aplikacji i koordynowania działań związanych z projektami w sferze edukacji i szeroko pojętej kultury,
 • tworzenia przyjaznego wobec projektów środowiska promocyjnego, marketingowego i PR.

 

 

 

 

created by: Strony Internetowe Łódź