Dla Studenta

Stypendia i zapomogi

Przypominamy  o możliwości uzyskania wsparcia ze strony Uczelni w postaci stypendium socjalnego na rok akademicki 2021/2022.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, a dochód na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 zł, możesz wystąpić o przyznanie stypendium socjalnego. To świadczenie wypłacane jest co miesiąc, przez 10 miesięcy w roku, od października do lipca. Szczegółowe informacje o stypendium socjalnym, w tym wykaz niezbędnych dokumentów, znajdują się na stronie https://www.wsbinoz.edu.pl/dla-studenta/stypendia-i-zapomogi i wzory wniosków i dodatkowe informacje https://ehms.medyk.edu.pl/

Uwaga ! Studenci mogą składać wnioski o stypendia socjalne, dla niepełnosprawnych oraz zapomogi przez cały rok akademicki spełniając określone warunki i kryteria dla danego wniosku. Stypendia wypłacane są od miesiąca, w którym wpłynął kompletny wniosek.

Wnioski do pobrania w wirtualnym dziale obsługi studenta lub na miejscu w dziale finansowym.

Wnioski można składać osobiście, wysyłać pocztą tradycyjną/kurierem liczy się data stempla pocztowego, złożyć do skrzynki nadawczej umieszczonej przed Działem obsługi finansowej i studenta.

W razie pytań prosimy o kontakt  kom. 505 433 245,  42 683 44 14, mail k.wanderska@wsbinoz.pl

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) od roku akademickiego 2019/2020 obowiązywał będzie nowy regulamin świadczeń stypendialnych dla studentów.

Szczegóły wkrótce.

 

Szanowni Państwo,

od roku akad. 2019/2020 obowiązują przepisy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczące stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów.
Bardzo istotną zmianą jest konieczność złożenia przez niektórych studentów wraz z wnioskiem o stypendium socjalne ZAŚWIADCZENIA Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ STUDENTA/DOKTORANTA I JEGO RODZINY. Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.

Przy czym zaświadczenie, że dana osoba pobiera świadczenia z ośrodka lub że ich nie pobiera - NIE JEST wymaganym wyżej zaświadczeniem. Należy sprawdzić w ośrodku pomocy społecznej, w jakiej sytuacji zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej może być wydane. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie przez pracowników ośrodka wywiadu środowiskowego, należy o taki wywiad wystąpić.
Wyjaśnienie ewentualnego braku zaświadczenia oraz przyczyny odmowy jego wydania muszą zaistnieć w formie PISEMNEJ.
Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia dotyczy studentów, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 528,00 zł (kwota na dzień dzisiejszy, może ulec zmianie, wynika z ustawy, o której mowa poniżej i z rozporządzenia).
Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia oraz konsekwencje niedołączenia zaświadczenia wynikają z art. 88 ust.4 – 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz.1668,  z późn.zm.):

art. 88
4. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
5. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

 

Komisja Stypendialna

 

Informacje ogólne

 

Prosimy o zapoznanie się.

Terminy składania wniosków:
- o stypendium socjalne: do 31 października
- o stypendium dla osób niepełnosprawnych: do 31 października
- o stypendium rektora: do 31 października

Wnioski dostępne na wirtualnym dziale obsługi studenta , dydaktyka, materiały różne ,dział finansowy.

 

Wnioski w RA 2021/2022 można składać:

 1. poprzez wysłanie ich POCZTĄ tradycyjną na adres uczelni z dopiskiem "stypendia" lub na nazwisko Katarzyna Wanderska (proszę o wysłanie maila z informacją, że wniosek o stypendium .... (jakie stypendium) został wysłany pocztą w dniu ... - na adres mailowy stypendia@wsbinoz.pl)
 2. osobiście w siedzibie uczelni (Dział obsługi finansowej, obsługujemy w godzinach pracy/dyżurów dla studentów). Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo prosilibyśmy zgłosić wizytę, telefonicznie tel. 42 683-44-14   (bardzo przepraszamy, ale nie będziemy obsługiwać osób nieumówionych, które zjawią się poza godzinami dyżuru; wiąże się to zarówno z dezorganizacją pracy, jak i kwestią zachowania bezpieczeństwa w obecnej sytuacji epidemiologicznej).
 3. DO SKRZYNKIz napisem "stypendia" – znajduje się ona przy drzwiach Działu obsługi studenta i finansowej. Wrzucamy wniosek wraz z dokumentami zapakowany w kopertę. Po wrzuceniu wniosku należy wysłać powiadomienie na adres mailowy stypendia@wsbinoz.pl dopiero otrzymanie maila zwrotnego z potwierdzeniem, że wniosek wpłynął (czyli został wyjęty ze skrzynki) będzie oznaczało przyjęcie wniosku,

 

PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ DODATKOWYCH MAILI NA INNY ADRES NIŻ PODANY WYŻEJ


(nigdzie NIE jest napisane, że wniosek można wysłać w postaci skanu mailem. NIE MOŻNA)

KOPIA  A ORYGINAŁ DOKUMENTU:

Z powodu ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  dopuszcza się składanie kopii dokumentów, które nie zostały pozyskane obecnie, tylko na potrzeby wniosku, typu orzeczenie o niepełnosprawności, wyroki sądu, akty urodzenia. Z tym, że na wniosek Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej student jest zobowiązany do okazania oryginału dokumentu.

W przypadku składania wniosku osobiście proszę okazać oryginał każdego dokumentu składanego w postaci kserokopii do wglądu.

W przypadku składania wniosku do skrzynki lub pocztą proszę na kopii napisać:
"Posiadam oryginał niniejszego dokumentu, potwierdzam zgodność kopii z oryginałem, zobowiązuję się do okazania oryginału komisji, jeśli zostałabym/zostałbym o  to poproszony" - data, podpis.

Ewentualnie, w przypadku składania wniosku do skrzynki, proszę zadzwonić do działu finansowego 42 683 44 14 czy pracownik biura może wyjść do Państwa tylko w celu potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem.

 

 

Student studiujący równocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów, może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów (niezależnie od tego, czy studiuje na jednej uczelni, czy na różnych).

 

 • Studentowi, który posiada tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, nie przysługują stypendia i zapomogi, z zastrzeżeniem, że student niepełnosprawny, którego niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, może otrzymać  stypendium dla osób niepełnosprawnych, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów.

 

 • Studentowi, który posiada tytuł licencjata, inżyniera albo równorzędny, na kolejnych studiach pierwszego stopnia nie przysługują stypendia i zapomogi, z zastrzeżeniem jak wyżej.

 

 • Student po ukończeniu studiów z tytułem magistra lub równorzędnym nie ma prawa na kolejnych studiach do pomocy materialnej; student, który ukończył studia I stopnia ma prawo do świadczeń, jeśli kontynuuje studia na studiach II stopnia lub jednolitych, ale nie ma prawa do świadczeń na kolejnych studiach I stopnia

 

 • Na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich studentowi przysługują stypendia i zapomogi TYLKO przez okres 6 lat (nie dłużej). Przy czym 6 lat dotyczy okresu studiowania, z zastrzeżeniem jak wyżej dotyczącym studentów niepełnosprawnych. Do okresu 6 lat wlicza się łączny okres wszystkich studiów, ukończonych i nieukończonych, a także czas urlopu. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia okresy studiowania sumuje się.

 

Stypendia 2021/2022 Wnioski o pomoc materialną będą przyjmowane od 01 października w Dziale finansowym. Aktualne pliki do pobrania będą dostępne na Strefie Studenta i w Dziale finansowym od 01 października.

Stypendium socjalne – próg dochodowy RA 2021/2022

Stypendium socjalne może otrzymać student, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022 mają studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 złotych miesięcznie.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Średnia minimalna od jakiej można składać wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów w RA 2021/2022 to 4,5. Student powinien posiadać rejestrację pełną.

 

Wnioski o pomoc materialną będą przyjmowane w Dziale finansowym - wejście B 2.

Aktualne pliki do pobrania będą dostępne na Strefie studenta i w Dziale finansowym od 01 października

Poniżej godziny otwarcia informujemy, iż Dział finansowy we wrześniu i październiku będzie otwarty w następujące soboty:

2, 09, 16, 23, 30.10 – 9.00 - 13.00

Pozostałe godziny pracy w tygodniu bez zmian

Poniedziałek: nieczynne Wtorek: 9-13 Środa: 13-16 Czwartek: 9-13 Piątek: 13-16

Dostępne pomoce finansowe dla naszych studentów

 

1. STYPENDIUM SOCJALNE
 • O stypendium socjalne może ubiegać się każdy student (stacjonarny i niestacjonarny) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Podstawą ubiegania się o stypendium socjalne jest wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta.
 • W WSBiNoZ  w roku akad. 2021/22 miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 1.051,70 zł. Na potrzeby wniosku na rok akad. 2021/22 dochód liczony będzie na podstawie roku 2020, z uwzględnieniem tzw. "uzyskania dochodu po roku 2020". Studenci z dochodem wyższym niż ustalony próg nie mają szansy uzyskania stypendium. Studenci z dochodem poniżej 528,00 zł muszą dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny - pod rygorem nieprzyznania stypendium.
 • Stypendium przyznawane jest na rok akademicki – do 10 miesięcy, od miesiąca złożenia kompletnego wniosku.
 • Student może ubiegać się o stypendium socjalne już na pierwszym roku studiów. Student może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów. Student, który ukończył już jedne studia nie może ubiegać się o stypendium (nie dotyczy to studenta, który ukończył jedynie studia I stopnia i kontynuuje naukę, by otrzymać tytuł magistra).
 • Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta. Termin składania wniosków: do 31 października
 • O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się student w szczególnie uzasadnionych przepadkach, np. w przypadku zamieszkania czasowego w Warszawie lub okolicach, gdyż codzienny dojazd do uczelni z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby mu lub utrudniał studiowanie.

Określenie składu rodziny

Osoby w rodzinie studenta, które student powinien uwzględnić w swoim wniosku o stypendium socjalne:
1. student
2. współmałżonek studenta
3  rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni studenta,
4. będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 1)-3),  dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów - do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Skład rodziny ustala się zgodnie ze stanem na dzień składania wniosku. Należy przedstawić dochody tych osób, które wchodzą w skład rodziny w momencie składania wniosku. 

Brak osoby (i dochodów) matki lub ojca we wniosku może mieć miejsce gdy:

 • matka/ojciec nie żyje
 • matka/ojciec jest zobowiązany do płacenia alimentów na studenta lub wyrok sądu o zobowiązaniu alimentacyjnym został uchylony lub sąd zdecydował, że alimenty nie są należne
 • z odpisu zupełnego aktu urodzenia studenta wynika, że ojciec jest nieznany
 • student składa oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, a oprócz tego spełnia inne ustawowe warunki, co pozwala mu uwzględnić we wniosku jedynie siebie, ewentualnego współmałżonka i dzieci, z wyłączeniem rodziców i rodzeństwa.

Samodzielność finansowa – kiedy można nie uwzględniać dochodów rodziców we wniosku.

 • Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez uwzględnienia rodziców i rodzeństwa oraz ich dochodów TYLKO I WYŁĄCZNIE, jeśli nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu i jednocześnie spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 • 1) ukończył 26. rok życia,
  2) pozostaje w związku małżeńskim,
  3) ma na utrzymaniu dzieci (niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów - do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek),
  4) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
  5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art.5 ust.1 i w art.6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220, z późń.zm), tj 930,35 zł
 • Wzór oświadczenia, które musi złożyć student lub doktorant, nie uwzględniający we wniosku rodziców i rodzeństwa oraz ich dochodów

Wyliczenie dochodu na jednego członka rodziny – próg dochodowy

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta, która uprawnia go do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akad. 2021/2022 nie może być wyższa niż 1.051,70 zł. Jest to dochód po odliczeniach - dochód netto, wyliczony na podstawie roku 2020 (z uwzględnieniem ewentualnych późniejszych zmian w sytuacji materialnej, czyli tzw. "utraty dochodu" i "uzyskania dochodu"

Najpierw należy obliczyć miesięczny dochód (netto) każdego członka rodziny, a następnie wszystkie miesięczne dochody członków rodziny studenta  należy zsumować i podzielić przez liczbę osób w rodzinie – w ten sposób wylicza się miesięczny dochód na osobę w rodzinie, który nie może przekroczyć 1.051,70 zł.
Wszystkie dochody – oznacza to:

- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (podatek według skali podatkowej), art. 30b (podatek od dochodu m. in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów), art. 30c (podatek liniowy od dochodu z działalności gospodarczej), art. 30e (podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości) i art. 30f (podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne; dochód ten należy obliczyć samodzielnie na podstawie dokumentów; tego rodzaju dochody (ich źródła) powinny zostać przedstawione w oświadczeniu o dochodach

Są to wynagrodzenia z umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło, emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych, dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, etc.

- dochód każdego członka rodziny opodatkowany podatkiem zryczałtowanym lub kartą podatkową
Od 2017/2018 za dochód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym– przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

Są to dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem, dochody z wynajmu opodatkowanego ryczałtem, etc.

- dochód każdego członka rodziny niepodlegający opodatkowaniu.

Dochody niepodlegające opodatkowaniu, które należy uwzględnić obliczając dochód do stypendium socjalnego to m.in.:
- alimenty na dzieci,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- dochody z gospodarstwa rolnego,
- niektóre stypendia,
- diety dla osób pełniących obowiązki obywatelskie i społeczne,
- dochody uzyskiwane za granicą,
- ulga na dzieci zwrócona przez US w kwocie, która nie miała pokrycia w podatku (czyli kwota otrzymana na podstawie art. 27 f ust. 8-10 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os. fiz.
- świadczenia rodzicielskie, etc.
- wynagrodzenia osób do 26 roku życia zwolnione z opodatkowania

 

Dochody z gospodarstwa rolnego.

W dniu 22 września 2021 r.  Prezes GUS na podstawie art 18 ustawy  z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256) ogłosi kwotę przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w roku 2020: 3 819,00 zł

Aby obliczyć dochód danej osoby z gospodarstwa rolnego na potrzeby wniosku o stypendium socjalne należy pomnożyć  liczbę hektarów przeliczeniowych z gospodarstwa (lub gospodarstw lub obszarów razem stanowiących gospodarstwo), które należały do tej osoby w 2020 r. (liczba z czterema miejscami po przecinku) przez ogłoszoną kwotę 3 819,00 zł, a następnie otrzymaną kwotę dochodu rocznego należy podzielić przez 12 m-cy.
Kwotę dochodu rocznego należy wpisać w oświadczenie o dochodach. Jeśli np. oboje rodzice są współwłaścicielami gospodarstwa  w równych częściach, dla każdego z rodziców student powinien w oświadczeniu wykazać połowę hektarów przeliczeniowych (a tym samym połowę dochodu z całego gospodarstwa).

UWAGA! Tylko obszar powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego jest uznawany za gospodarstwo rolne.

Właściciel kilku obszarów musi zsumować liczby hektarów przeliczeniowych.

Przy obliczaniu dochodu  z gospodarstwa rolnego wysokość składki zdrowotnej nie ma żadnego znaczenia, nie można jej odliczyć od dochodu.

Dokumenty do wniosku

 • W przypadku miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, który nie przekracza kwoty 528,00 zł, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny. Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.
  więcej informacji w komunikacie na stronie w zakładce stypendia (zmiany przepisów ustawy)
 • Wniosek o stypendium czyli oświadczenie STUDENTA o dochodach poszczególnych członków rodziny z 2020 r. i aktualnych dochodach (STUDENT wypełnia dla każdego pełnoletniego członka rodziny, składa oświadczenie na temat dochodów każdego członka rodziny, na podstawie uzyskanych od niego informacji)
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach z 2020 r. (lub o braku dochodów) dla każdego pełnoletniego członka rodziny; nagłówek zaświadczenia powinien brzmieć:  "zaświadczenie o dochodach, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych" (na wspólnym zaświadczeniu dla małżeństwa muszą widnieć odrębne kwoty dla każdego z małżonków, a nie tylko suma kwot),
 • PIT-y za 2019 r. od płatników (np PIT-11 z firmy X, w której dana osoba była zatrudniona w 2020 r., PIT 40A/11A z ZUS-u, jeśli dana osoba pobierała emeryturę, rentę, zasiłek chorobowy, odpowiedni PIT z Powiatowego Urzędu Pracy, jeśli dana osoba pobierała zasiłek dla bezrobotnych, PIT-B za 2020 osoby, która prowadziła działalność gospodarczą w 2020 r., etc)
 • zaświadczenie o wysokości pełnej (9% podstawy) składki zdrowotnej w 2020 r. - z ZUS-u lub od pracodawcy (w przypadku kilku źródeł dochodów u jednej osoby, potrzebne jest zaświadczenie o wysokości składki zdrowotnej od każdego dochodu) 

UWAGA: Zaświadczenia o wysokości składki zdrowotnej należnej w związku z danym dochodem nie są potrzebne, w przypadku:
- zerowego dochodu brutto (od zera niczego nie należy odejmować),
- dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
- "dochodu utraconego",
- dochodu z gospodarstwa rolnego (czy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu),
- gdy na PIT-11/11A/40A widnieje kwota składki zdrowotnej 0 zł.

ALBO zamiast zaświadczenia o wysokości składki zdrowotnej, w przypadku "utraty dochodu":

 • dokument/oświadczenie potwierdzające utratę dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy), jeśli dany dochód już nie występuje, np. nastąpiła utrata zatrudnienia, utrata prawa do zasiłku, etc.

Dokumenty konieczne, jeśli w składzie rodziny studenta znajduje się rodzeństwo lub dzieci studenta:

 • dokument potwierdzający wiek niepełnoletniego rodzeństwa lub dzieci studenta (np. akt urodzenia, zaświadczenie ze szkoły z datą urodzenia)
 • zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające pobieranie nauki w roku 2021/2022 przez pełnoletnie rodzeństwo lub dzieci studenta; zaświadczenie powinno podawać również datę urodzenia (w przypadku braku daty urodzenia na zaświadczeniu konieczny jest osobny dokument potwierdzający wiek)


Dodatkowe dokumenty - konieczność ich złożenia zależy od sytuacji rodziny, np.:

- zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym w roku 2019 dla członka rodziny, który jest właścicielem gospodarstwa lub dwa nakazy płatnicze: na rok 2020 oraz na rok 2021, o ile jest na nich ta sama liczba hektarów.
UWAGA! na zaświadczeniu z Urzędu Gminy musi być wyraźnie napisane, że W ROKU 2019 dana osoba była właścicielem gospodarstwa o podanej wielkości, zaświadczenie z bieżącą datą stwierdzające, że dana osoba jest właścicielem gospodarstwa o wielkości... jest niewystarczające; chodzi o potwierdzenie wielkości gospodarstwa w 2020 roku! Kwota dochodu z tego gospodarstwa jest na zaświadczeniu niepotrzebna.
- wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów dla danej osoby z rodziny studenta/doktoranta,
- zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji alimentów w 2020 r. lub o częściowej egzekucji,
- zaświadczenie o wysokości wypłaconych świadczeń  z funduszu alimentacyjnego w 2020 roku dla danej osoby
UWAGA:  w przypadku nieotrzymywania alimentów, oprócz zaświadczenia od komornika konieczne jest zaświadczenie o niepobieraniu w 2019 r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- akt zgonu ojca/matki/współmałżonka studenta/doktoranta
- akt małżeństwa studenta/doktoranta
- oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa jeśli student składa wniosek bez wykazywania rodziców oraz rodzeństwa i ich dochodów
- dokument potwierdzający fakt "uzyskania dochodu" i jego kwotę, np. zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach od pracodawcy, stwierdzające, że dana osoba jest zatrudniona w firmie.... na umowę ... w okresie od .. do .... , a kwota wynagrodzenia netto za miesiąc ... wynosi .... zł
W przypadku jeśli student oraz doktorant nie wykazuje żadnego dochodu na osobę w rodzinie, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o źródłach utrzymania rodziny, z podaniem kwot i faktów opisujących istniejącą sytuację życiową.

 

2. STYPENDIUM REKTORA
 • Średnia minimalna od jakiej można składać wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów w RA 2021/2022 to 4,5.
 • Student powinien posiadać rejestrację pełną.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów otrzymuje do 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów wybranych na danym roku i formie studiów (stacjonarnej i niestacjonarnej), na wniosek studenta, który:

 • uzyskał za poprzedni rok studiów średnią ocen równą lub wyższą 4,5 lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Szczegółowe kryteria otrzymywania stypendium określone są w Regulaminie świadczeń dla studentów WSBiNoZ w Łodzi,
 • zaliczył rok dwa kolejne semestry studiów zgodnie z planem i programem kształcenia stwierdzone wpisem do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta. Student powinien posiadać rejestrację pełną.

 

Wnioski do stypendium rektora dla najlepszych studentów znajdują się na stronie Uczelni w STREFIE STUDENTA w zakładce PLIKI, poniżej obowiązkowe dokumenty do pobrania:

 • Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • RODO

Termin złożenia wniosku do 31 października

3. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O stypendium dla osób niepełnosprawnych może ubiegać się każdy student (stacjonarny i niestacjonarny), który posiada:

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym, znacznym) lub
 • orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172,  z późń.zm.

 

 • Aktualny dokument  potwierdzający niepełnosprawność, wydany przez polski organ orzekający, jest jedynym dokumentem, który należy załączyć do wniosku (w przypadku dołączenia kserokopii dokumentu, należy okazać oryginał do wglądu).
 • Stypendium przyznawane jest na rok akademicki – na 10 miesięcy, jeśli orzeczenie ma charakter trwały lub na część roku akademickiego w przypadku okresowego orzeczenia o niepełnosprawności, którego okres ważności jest krótszy niż  rok akademicki; stypendium może być przyznane tylko na czas ważności orzeczenia w ramach danego roku akademickiego.
 • Student może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych już na pierwszym roku studiów. Student może otrzymywać stypendium tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów. Student, który ukończył już studia z tytułem magistra lub równorzędnym nie może ubiegać się o stypendium. Student, który ukończył studia z tytułem licencjata ub równorzędnym nie może ubiegać się o stypendium na kolejnych studiach licencjackich.
  UWAGA - wyjątek!
  Student niepełnosprawny, którego niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, może otrzymać  stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. (ale tylko na jednym kolejnym kierunku).

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych znajdują się na stronie Uczelni w STREFIE STUDENTA w zakładce PLIKI, poniżej obowiązkowe dokumenty do pobrania:

 • Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • RODO

Termin złożenia wniosku do 31 października, pierwszy termin (wypłata przyznanego świadczenia od października) lub w każdym innym momencie jeśli student spełni określone warunki o przyznanie w/w świadczenia

 

4. ZAPOMOGA
 • Zapomoga jest formą doraźnej, jednorazowej pomocy.
 • Zapomoga może być przyznana każdemu studentowi (stacjonarnemu i niestacjonarnemu) który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
  Student powinien uzasadnić i udokumentować trudną sytuację życiową, w której się znalazł.
 • Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

created by: Strony Internetowe Łódź