Powered by Smartsupp

Dla Studenta

Dział finansowy

W dziale finansowym uzyskasz informacje na temat płatności obowiązujących na Uczelni oraz wyjaśnisz nieścisłości związane z wpłatami na Twoim koncie.

Dział finansowy zajmuje się monitorowaniem oraz kontaktem ze Studentem w przypadku pojawienia się zaległości w opłatach czesnego. Przypominamy o terminowych płatnościach zgodnie z obowiązującymi umowami i ujętym w nich harmonogramie wpłat.

 

W najbliższym czasie zostanie uruchomiona zakładka finanse studenta w Wirtualnym Dziekanacie.

W dziale finansowym możesz m.in.

 • złożyć podanie o przesunięcie terminu płatności,
 • złożyć wniosek o świadczenia dla studentów- stypendia,
 • uzyskać informacje odnośnie powtarzania przedmiotu i opłat z tym związanych,
 • uzyskać informacje odnośnie ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • przesłać dane do wystawienia faktury,
 • dział współpracuje z Samorządem Studentów WSBiNoZ w zakresie podziału funduszu pomocy materialnej,
 • wystawianie rachunków dotyczących czesnego, szkoleń, konferencji,
 • uzyskać informacje związane z programem Aktywny Samorząd,
 • uzyskać informacje związane z kredytem studenckim,

Ogólne informacje

 1. Należne opłaty za świadczone usługi edukacyjne należy wnosić zgodnie z harmonogramem płatności w umowie w formie płatności przelewem na indywidualny rachunek bankowy przydzielony studentowi.
 2. Czesne opłacamy w miesięcznych ratach lub w postaci jednorazowej wpłaty za semestr na początku danego semestru.  Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę zaksięgowania środków finansowych na rachunku bankowym WSBiNoZ.
 3. Nie przyjmujemy wpłat gotówkowych.
 4. Studenci I roku studiów, opłatę za wydaną elektroniczną legitymację studencką w kwocie 22 zł,  wnoszą w terminie do 30 października  br. po podpisaniu Umowy. Opłata powinna być wniesiona przelewem na indywidualny rachunek bankowy przydzielony studentowi.
 5. Za nieterminowe wpłaty czesnego będą naliczane odsetki umowne. 
 6. Student dokonuje wpłat na konto indywidualne zgodnie z podpisaną umową z WSBiNoZ (wpłaty dotyczą: czesnego, opłaty za legitymację, urlop studencki, wydanie duplikatu legitymacji, dyplomu, suplementu oraz powtarzania przedmiotu - warunek).

  Odnośnie powtarzania przedmiotu

   W tytule przelewu wpisujemy nazwę powtarzanego przedmiotu oraz semestr, którego dotyczy powtarzany przedmiot).

 

Godziny Pracy Działu Obsługi Finansowej:

 

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 9-13
Środa: 13-16
Czwartek: 9-13
Piątek: 13-16
Sobota: nieczynne

Kontakt:

Przemysław Pirek
Wicekanclerz ds. finansowych
p.pirek@wsbinoz.pl


Katarzyna Wanderska
Starszy specjalista ds. stypendiów i osób niepełnosprawnych
tel.: 42 683 44 26

kom. 505 433 245
k.wanderska@wsbinoz.pl

 

Renata Żukowska

Pracownik Działu Finansowego

tel.: 42 683 44 26

r.zukowska@wsbinoz.pl

 

 

Natalia Wiktorowicz

Pracownik Działu Finansowego

tel.: 42 683 44 26

 

n.wiktorowicz@wsbinoz.pl

KREDYT STUDENCKI

Informacje dotyczą roku akademickiego 2023/2024

Kredyty studenckie zostały wprowadzone jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne  z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa, dzięki czemu są nisko oprocentowane. O kredyt studencki można się ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych - wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie w RA 2023/2024 nie przekroczy 3500 zł.

Informacje o kredytach studenckich znajdują się na stronie ministerstwa. 

https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie/

oraz na stronie Konstytucja dla Nauki

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/rozporzadzenie-prostudenckie-czyli-wszystko-o-nowych-kredytach

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich.

 

Gdzie wziąć kredyt studencki?

Kredyt studencki dostępny jest w ofertach :

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),

Warunki kredytów są bardzo podobne, bo wpływa na nie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poszczególne oferty różnić się mogą wysokością prowizji dla klientów banku i dla osób, które nie posiadają żadnego rachunku w danej instytucji oraz oprocentowaniem.

Kredyt Studencki – wymagane dokumenty

Wśród wymaganych przez banki dokumentów są:

 • wniosek kredytowy;
 • zaświadczenie z uczelni o posiadaniu statusu kandydata, studenta lub doktoranta;
 • dokumenty potwierdzające dochody w rodzinie;
 • dokumenty dotyczące ustanowienia zabezpieczenia kredytu;
 • dokument tożsamości do wglądu.

Zasady wyłaniania najlepszych absolwentów, którzy mogą wystąpić o częściowe umorzenie kredytu

Na wniosek studenta lub doktoranta kredyt studencki może zostać umorzony:

 •     w 50% – w przypadku gdy student lub doktorant ukończył studia lub kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
 •     w 35% – w przypadku gdy student lub doktorant ukończył studia lub kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%,
 •     w 20% – w przypadku gdy student lub doktorant ukończył studia lub kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10%

– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo szkół doktorskich, w danym roku akademickim.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć w instytucji kredytującej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów odpowiednio studiów albo szkół doktorskich.

Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy lub trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

Zgodnie z art. 100 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

“ART. 100

 1. Kredyt studencki jest wypłacany w miesięcznych transzach przez okres do 10 miesięcy roku akademickiego, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.
 2. Instytucja kredytująca zaprzestaje wypłaty miesięcznych transz kredytu studenckiego w przypadku:
  1. skreślenia z listy studentów;
  2. urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów;
  3. zawieszenia w prawach studenta;
  4. ukończenia studiów;
  5. ujawnienia zatajonych istotnych informacji mających wpływ na udzielenie kredytu studenckiego lub jego wysokość.
 3. Kredytobiorca niezwłocznie powiadamia instytucję kredytującą o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, instytucja kredytująca wypowiada umowę kredytu studenckiego i żąda jego spłaty z dniem upływu terminu wypowiedzenia.”

W wyżej wymienionych przypadkach student, który otrzymuje kredyt, zobowiązany jest do złożenia w banku zaświadczenia.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta nałożony jest na:

1. Rodziców studenta:

 • do 26 roku życia, jeżeli student jest na ich wyłącznym utrzymaniu,

 

 1. Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w przypadku studenta:
 • obcokrajowca, który studiuje w WSBiNoZ i jest uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (bez względu na wiek studenta),
 • ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

 Osoby, które spełniają warunki określone w punkcie 2 powinny zgłosić się do Działu Finansowego z następującymi dokumentami:

 • dowodem osobistym,
 • aktualną legitymacją studencką,
 • cudzoziemcy powinni zgłosić się z paszportem oraz z zaświadczeniem z Ambasady o polskim pochodzeniu w rozumieniu przepisów o repatriacji lub z ważną Kartą Polaka.

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje Dział Finansowy. 

Przypominamy również, że studenci, którzy zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego nie mogą:

 • pozostawać w stosunku pracy z jakimkolwiek pracodawcą,
 • być zatrudnieni tymczasowo na umowę o pracę lub umowę zlecenie,
 • być zarejestrowani jako osoby bezrobotne w urzędzie pracy,
 • prowadzić działalności gospodarczej,
 • posiadać ubezpieczenia z innego tytułu (np.: członka rodziny osoby ubezpieczonej - pracujący małżonek).

Przypominam również, że w chwili zaistnienia którejkolwiek z ww. sytuacji bądź utraty statusu studenta (obrona pracy mgr., lic. lub dr, rezygnacja ze studiów, skreślenie z listy studentów), student zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do Działu Finansowego w celu wyrejestrowania się z ubezpieczenia zdrowotnego.
  

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 67 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę:

 1. ponadgimnazjalną - wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów;
 2. wyższą - wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub studiów albo skreślenia z listy studentów.

created by: Strony Internetowe Łódź