Pracownia VR

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Kosmetologia

więcej

Pedagogika

więcej

Kryminologia I stopnia

KRYMINOLOGIA STUDIA I STOPNIA


Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Nowość! Możliwość studiowania online

Czas trwania: 3 lata
Tytuł po zakończeniu nauki: licencjat

INFORMACJE OGÓLNE:

Kierunek kryminologia jest dyscypliną interdyscyplinarną, łączącą wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, psychologii oraz socjologii.

Studenci tego kierunku zdobywają wszechstronną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, rozpoznawania zjawisk przestępczości kryminalnej, gospodarczej, narkotykowej, zorganizowanej oraz patologii społecznych. Uczą się, jak wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii czy socjologii do rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Techniki śledcze, profil przestępcy, badanie poszlak, rekonstrukcja zdarzeń to tylko wybrane zagadnienia poruszane podczas studiów. 

ATUTY KIERUNKU:

NOWOCZESNY PROGRAM

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.


WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Proponowane ścieżki kształcenia oraz program kształcenia jest dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.


STYPENDIA ZAGRANICZNE

Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach programu Erasmus +.

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA:

PSYCHOKRYMINALISTYKA

Głównym celem ścieżki kształcenia jest jednak ukazanie znaczenia psychologii w procesie wykrywania sprawców przestępstw. W programie ścieżki kształcenia zostały uwzględnione elementy psychologii sądowej, psychologii osobowości, psychologii emocji i motywacji, psychologii różnic indywidualnych. Przewidziane są zajęcia praktyczne z profilowania psychologiczno-kryminalistycznego, warsztaty z zakresu mediacji i negocjacji w sprawach karnych i cywilnych, a także postępowania karnego wobec osób zaburzonych psychicznych.

 

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • postępowania z ofiarami przestępstw (przesłuchiwania ich, udzielania pomocy po popełnieniu na ich szkody przestępstwa),
 • oddziaływania na sprawców na różnych etapach postępowania karnego: od postępowania przygotowawczego po wykonywanie kary w zakładzie karnym, udzielania pomocy ofiarom przestępstw,
 • znajomością specyfiki i warunków pracy w różnych podmiotach związanych z psychokryminalistyką.
PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE SPOŁECZNE

Program ścieżki kształcenia uwzględnia również interdyscyplinarne problemy kryminologii XXI wieku, w tym współczesne zagrożenia o charakterze kryminogennym, takie jak cyberprzestępczość, przestępczość terrorystyczna, przestępczość zorganizowana czy przestępczość gospodarcza. W programie ścieżki kształcenia zostały uwzględnione także elementy przestępczości w ruchu drogowym, nieletnich, skazanych czy elementy przestępczości seksualnej. Celem ścieżki kształcenia jest również kształcenie umiejętności praktycznych podczas zajęć z zakresu działań pomocowych w ramach różnych form przemocy, a także wykonywanie ekspertyz sądowych.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • zapobiegania przestępczości i zjawiskom z zakresu patologii społecznej, wykrywania przestępstw i ich sprawców,
 • oceny przydatności, wykorzystania metod, procedur oraz praktyk w kontekście realizacji zadań w celu eliminacji zjawisk patologicznych i różnych form przestępczości,
 • interpretowania i wyjaśniania mechanizmów zachowań przestępczych oraz patologicznych.

OPŁATY:

OPŁATA REKRUTACYJNA:

85 zł 0 zł

CZESNE NA KIERUNKU KRYMINOLOGIA I STOPNIA*:

Stacjonarne 3000 zł / semestr

 • I, II rok 12 rat w wysokości 500 zł
 • III 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

 

Niestacjonarne oraz online: 3000 zł / semestr

 • I, II rok 12 rat w wysokości 500 zł
 • III rok 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.05.2023 r.

ZASADY REKRUTACJI:

Aby zostać studentem WSBiNoZ należy zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 20mmx25mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi na nośniku danych
 • dowód osobisty do wglądu

created by: Strony Internetowe Łódź