Powered by Smartsupp

Działalność naukowa

Czasopismo "Perspektywy"

Wszystkim członkom społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa wiedzy wskazane jest samokształcenie, które ma na celu zmotywowanie i wdrożenie do myślenia o samym sobie, o innych, o świecie i wartościach. Zaprojektować swoją ścieżkę zawodową, edukacyjną i życiową należy tak, by budowały wewnętrzny świat wartości, by rozbudziły i uwolniły potencjał, kreatywność i drzemiące w człowieku zdolności. Warto skłaniać Czytelników do aktywności ukierunkowanej na wartości – do refleksji, gry wyobraźni, dialogu, porozumiewania się, twórczości, pisania o wartościach, zabawy i wyrażania wartości poprzez sztukę. Bezsprzecznie jedną z wartości jest WIEDZA. W procesie tym rozwijają się zarówno sprawności społeczne i emocjonalne, jak i umiejętności etycznej współpracy z innymi. Uaktywnianie wartości winno odbywać się tak, by zapewnić kształtowanie się kolejnych umiejętności: budowanie poczucia własnej wartości, nabywanie pozytywnych sprawności w zakresie komunikacji społecznej, umiejętności krytycznego myślenia, a także ekspresji.

Trzy fundamentalne założenia nauczania wartości podaje Diane Tillman:

 • Uniwersalne wartości zawierają w sobie szacunek i poszanowanie godności każdego człowieka. Uczenie się przyswajania tych wartości zapewnia dobrostan jednostek i całych społeczności.
 • Każdy uczący się człowiek  troszczy się o wartości, potrafi twórczo je kreować i poznawać przy każdej nadarzającej się okazji, jeśli stworzy się mu taką możliwość.
 • Uczący się rozkwitają w atmosferze wartości, w korzystnym, bezpiecznym środowisku, przepełnionym wzajemnym szacunkiem i troską, w którym traktuje się ich jako osoby zdolne do uczenia się świadomego dokonywania społecznie wartościowych wyborów.

Praktycznie uprawiany, pedagogiczny dyskurs aksjologiczny przybiera – jak wiemy – formę konstruowania rozmaitych, normatywnych wizji świata edukacji (lub jego składowych). Z tego powodu dyskurs ten jest określany także jako teoria wartości edukacyjnych, teoria ideałów wychowawczych czy pedagogika wartości wychowaw­czych [1].

Konstruowanie wartości wychowawczych odbywa się w pedagogice w rozmaity sposób. Najczęściej wartości wyprowadza się (lub odczytuje):

 • ze stwierdzanych tendencji rozwojowych kultury i społeczeństwa;
 • z filozoficznych lub religijnych koncepcji człowieka;
 • z rozmaitych form ideologii społecznej;
 • ze stanu praktyki edukacyjnej w danym kraju; szczególnie zaś ze stanów kryzysowych tej praktyki;
 • z osiągnięć współczesnych nauk, zwłaszcza nauk bezpośrednio współpracujących z pedagogiką;
 • z głosu opinii publicznej danego społeczeństwa i jego różnych grup społecznych;
 • z programów polityki gospodarczej lub społecznej państwa itp.

Obok zarysowanego wyżej, klasycznego sposobu pojmowania i uprawiania aksjologii edukacyjnej warto wyróżnić także drugi, bardziej współczesny, zgodnie z którym rola dyskursu aksjologicznego w naukach społecznych nie wyczerpuje się bynajmniej w realizacji zadań o charakterze oceniająco-normatywnym.

Ten szerszy (i nieco zmodyfikowany) zakres obowiązków obejmuje następujące pozycje:

 1. Zadania twórcze, rozwojowe w dziedzinie światopoglądowej, polegające na konstruowaniu (rekonstruowaniu), odczytywaniu, artykułowaniu, wyrażaniu norma­tywnych wizji porządku edukacyjnego, odpowiadających aktualnemu stadium rozwojowemu instytucji wychowania (w społeczeństwach nowoczesnych). Inaczej mówiąc, zadania fabrykacyjne aksjologii pedagogicznej sprowadzałyby się, w tym obszarze, do: systematycznego, profesjonalnego, nacechowanego samo-świadomością konstruowania i uzasadniania nowych wizji porządku edukacyjnego, nowych systemów wartości, nowych ideałów wychowawczych – pojmowanych jako narzędzia rozwiązywania adaptacyjnych problemów współczesnej instytucji wychowania – generalnie, w danym kraju lub w danej dziedzinie wychowania. Zadanie to zdaje się być szczególnie ważne w odniesieniu do instytucji wychowania  w naszym kraju.
 2. Zadania poznawcze w dziedzinie aksjologii. Sprowadzają się one między innymi do: ewidencjonowania, rejestrowania, opisu, analizy, systematyzacji, oceny, interpretacji dorobku światopoglądowego (aksjologicznego) przeszłości lub współczesności; do badania, poznawania komponentu światopoglądowego (aksjologicznego) myśli edukacyjnej, minionych form świadomości edukacyjnej, tradycji; a na poziomie metarefleksji – do definiowania statusu dociekań aksjologicznych; do poszukiwania samowiedzy.
 3. Zadania upowszechniająco-aplikacyjne. W skład ich wchodziłyby następujące operacje: udostępnianie (z różnych źródeł), propagowanie, transfer, translacja, disseminacja, aplikacja, np. w formie zasad polityki oświatowej – wyników ak­tywności twórczej oraz badawczej z zakresu aksjologii pedagogicznej; kształtowa­nie świadomości aksjologicznej wychowującego społeczeństwa i profesjonalnych nauczycieli – pedagogów poprzez wymianę idei [2].

Takie cele stawia sobie i potencjalnym Czytelnikom czasopismo naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - Perspektywy Edukacyjno-Społeczne.

W imieniu Redakcji oraz Autorów artykułów zapraszam do krytycznego studiowania zamieszczonych tekstów i reinterpretacji wiedzy.

 

[1] R. Schulz: Trzy myśli o aksjologii wychowania. [w:] Idee pedagogiki fizjologicznej. S. Sztobryn, B. Śliwerski (red.). Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003; 151

[2] R. Szulz, op.cit

 

Statut Redakcji Czasopisma naukowego „Perspektywy edukacyjno- społeczne”

 STATUT REDAKCJI CZASOPISMA NAUKOWEGO

PERSPEKTYWY EDUKACYJNO- SPOŁECZNE

 

 ROZDZIAŁ I

 Postanowienia ogólne

 

 

§1

Czasopismo naukowe Perspektywy edukacyjno-społeczne, zwane w dalszej części czasopismem jest kwartalnikiem, który publikuje oryginalne prace z dziedziny nauk społecznych (od 09.03.2015 r. czasopismo jest półrocznikiem).

 

 §2

Redakcja czasopisma przestrzega i wdraża zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące ochrony przed ghostwriting i guest authorship (procedura zabezpieczająca oryginalność publikacji – załącznik 1).

 

 §3

Misją czasopisma jest upowszechnianie osiągnięć nauki w zakresie nauk społecznych i humanistycznych.

 

 §4

 W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe w języku polskim i języku angielskim.

 

 §5

 Czasopismo składa się z czterech działów:

 

   a) Studia i rozprawy (w tym opracowania Młodych badaczy).

   b) Komunikaty z badań (w tym prowadzonych przez Młodych badaczy).

   c) Sprawozdania i recenzje.

   d) Przegląd międzynarodowego dorobku naukowego w dziedzinie podjętegow numerze tematu.

 

 §6

Każdy numer czasopisma posiada określoną tematykę z zakresu nauk społecznych.

 

 §7

1.Organem założycielskim czasopisma jest Katedra Nauk Społecznych WSBiNoZw Łodzi.

2.Kierownik Katedry Nauk Społecznych we współpracy z Prodziekanem kierunku pedagogika sprawuje kontrolę nad czasopismem w zakresie przestrzegania prawa i misji powołanego wydawnictwa.

 

 §8

Organem prowadzącym i Wydawcą czasopisma jest Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

 

 §9

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

 

 §10

Czasopismo wydawane jest w modelu Open Access.

 

 

ROZDZIAŁ II

 Zasady funkcjonowania organów czasopisma

 

 §1

 1.Organami czasopisma są:

   a)Redakcja czasopisma, w skład której wchodzą redaktor naczelny, redaktorzy obszarowi, redaktor językowy, redaktor statystyczny, sekretarz redakcji.

   b)Rada Naukowa czasopisma, którą tworzą pracownicy naukowi z polskichi zagranicznych ośrodków naukowych.

2.Organy czasopisma powoływane są na cztery lata.

 

 §2

 1.Pracami redakcji kieruje redaktor naczelny.

2.Redaktora naczelnego czasopisma powołuje i odwołuje Rektor Uczelni.

3.Redaktor naczelny we współpracy z Prodziekanem kierunku pedagogikai kierownikiem Katedry Nauk Społecznych ustala skład Rady Naukowej czasopisma oraz dobiera do współpracy redaktorów tematycznych.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 Kompetencje i zakres odpowiedzialności organów czasopisma

 

 §1

  1.Do zadań redaktora naczelnego należą:

   a)kierowanie pracami redakcji czasopisma;

   b)przygotowanie harmonogramu skierowania do wydawania publikacji;

 1. c) sprawowanie nadzoru nad jakością składanych artykułów do publikacji;
 2. d) przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności wydawniczeji przedstawienie jego wyników podczas obrad Katedry Nauk Społecznych za miniony rok;

   e)analiza całego numeru czasopisma i poszczególnych recenzji;

   f)napisanie wstępu do każdego numeru, zapowiadającego zawartośći gruntującego wydanie w ramach „misji” czasopisma;

   g)zatwierdzenie zawartości numeru/ wydania i ostateczne ułożenie struktury wydania (przypisanie artykuł do części wydania);

   h)inne zadania wynikające z zakresu działalności wydawnictwa, które nie zostały zawarte w niniejszym Statucie.

 §2

Redaktorzy obszarowi dokonują wstępnej oceny jakości merytorycznej artykułu, jego adekwatności wobec podjętego w numerze tematu oraz misji czasopisma - wyznaczają zakres poprawek koniecznych do przyjęcia artykułu/ odrzucają artykuł przed recenzją lub informują sekretarza redakcji o możliwości przesłania do recenzentów bez konieczności wniesienia poprawek.

 

 §3

Redaktor językowy sprawdza poprawność stosowanego w artykułach języka polskiego i w razie potrzeby dokonuje jego korekty, jeżeli nie zmienia to istoty opracowanego tekstu.

 

 §4

Do głównych zadań redaktora statystycznego należy sporządzenie każdorazowo, po ukazaniu się kwartalnika, następujących dokumentów:

   a)opracowania statystycznego cytowań w określonym wydaniu;

   b)opracowania statystycznego liczby artykułów publikowanych w numerze;

   c)opracowania statystycznego artykułów przyjętych w stosunku do odrzuconych;

   d)opracowania przeciętnej objętość zamieszczonych artykułów w stosunku do objętości wydawnictwa;

   e)opracowania statystycznego liczba pobrań ze strony internetowej.

 

 §5

Do zadań sekretarza redakcji należą:

   a)przyjmowanie zgłoszonych artykułów, przesyłanie ich do redaktorów obszarowych;

   b)przesyłanie artykułów do recenzentów (po uzyskaniu opinii redaktorów obszarowych) lub informowanie autora o odrzuceniu artykułu;

   c)ciągły kontakt z autorami artykułów.

 

 §6

Rada Naukowa czasopisma sprawuje funkcje nadzorcze i doradcze wobec Redakcji czasopisma.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Zasady składania artykułów do druku

 

 §1

Artykuł do wydawnictwa powinien być złożony w postaci elektronicznej oraz spełniać wymagania edytorskie ustalone przez Redakcję czasopisma (załącznik 2).

 

 §2

Do artykułu należy dołączyć oświadczenie autora dotyczące przestrzegania praw autorskich wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych i zgodą na publikację (załącznik 3) oraz doświadczenie autorów w sprawie ghosthwriting i guest authorship (załącznik 4).

 

 §3

Za artykuły złożone do wydawnictwa Redakcja nie wypłaca honorarium.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Podstawowe zasady recenzowania publikacji

 

 §1

Każdy artykuł jest recenzowany przez niezależnych recenzentów spoza jednostki.

 

 §2

Szczegółowa procedura recenzowania znajduje się w odrębnym dokumencie (załącznik 5).

 

 §3

Recenzent wypełnia pisemnie przyjęty przez Redakcję czasopisma formularz recenzyjny (załącznik 6).

 

 §4

Do druku zatwierdzone są tylko te prace, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów oraz redaktorów tematycznych.

 

 §5

Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo wyboru publikowanych artykułów.

 

 

 

 ROZDZIAŁ VI

Przepisy końcowe

 

 §1

Statut przyjęty jest uchwałą Senatu Uczelni w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 

 §2

Wszelkie zmiany dotyczące zapisów zawartych w niniejszym Statucie mogą być dokonywane przez Redaktora naczelnego czasopisma w porozumieniuz Prodziekanem kierunku pedagogika i kierownikiem Katedry Nauk Społecznych.

 

 §3

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania czasopisma przez Sąd Okręgowyw Łodzi I Wydział Cywilny.

Procedura ghostwriting i guest authorship

Procedura zabezpieczająca oryginalność publikacji w Czasopiśmie naukowym „Perspektywy edukacyjno- społeczne”

 

I. Informacje ogólne

 1. Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).
 1. Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.
 1. Przykładami przeciwstawnymi są ghostwriting i guest authorship:
 • z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji;
 • z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

 

II. Informacje dla Autorów

 

 

 1. Redakcja zobowiązuje Autorów publikacji do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu naukowego, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający publikację.
 1. Redakcja wyjaśnia w „Instrukcjach dla autorów”, że ghostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, itp.).
 1. Redakcja zobowiązuje Autorów do ujawnienia informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
 1. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
 1. Każdy z Autorów odpowiedzialny za zgłoszenie pracy do druku będzie zobowiązany do złożenia oświadczenie w sprawie ghostwriting i guest authorship.
Recenzenci Czasopisma naukowego „Perspektywy edukacyjno- społeczne”

I. Recenzenci

 Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Rada Naukowa Czasopisma naukowego „Perspektywy edukacyjno- społeczne”
 •  Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka (Uniwersytet Śląski);
 •  Prof. nadzw. dr hab. Anna Karpińska (Uniwersytet w Białymstoku);
 •  Prof. nadzw. dr hab. Helena Marzec (UJK w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
 • Prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Żukrowska (Collegium Balticum Szczecińska Szkoła Wyższa);
 • Prof. Hakan Ergul (Hacettepe University in Ankara, Turcja);
 • Prof. Daniel Mara (Lucian Blaga University in Sibiu, Rumunia);
 • Prof. ass. Elena Lucia Mara (Lucian Blaga University in Sibiu, Rumunia);
 • Dr Wanda Baranowska (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi);
 • Dr Alan Britton (University in Glasgow, Szkocja);
 • Dr Hazel Crichton (University in Glasgow, Szkocja);
 • Dr Małgorzata Kosiorek (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi);
 • Dr Stephen McKinney (University in Glasgow, Szkocja);
 • Dr inż. Mateusz Muchacki (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie);
 • Dr Renata Muchacka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). 
Zespół redakcyjny Czasopisma naukowego „Perspektywy edukacyjno- społeczne”

Sekretarz redakcji: dr Violetta Tanaś

Redaktorzy obszarowi:

 • dr Małgorzata Kosiorek (pedagogika)
 • dr Piotr Dzieduszyński (psychologia)
 • dr Joanna Szewczyk-Kowalczyk (antropologia)
 • dr Wojciech Welskop (socjologia i polityka społeczna)

Redaktor statystyczny/techniczny: Angelika Janicka

Instrukcja przygotowania tekstu do publikacji w Czasopiśmie naukowym „Perspektywy edukacyjno- społeczne”

Informacje podstawowe

 •  Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty oryginalne, które nie były wcześniej publikowane oraz które nie zostały wysłane do redakcji innego czasopisma.
 • Redakcja informuje autorów, że ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, itp.).
 • Artykuły podlegają procesowi recenzowania z zachowaniem anonimowości zarówno po stronie autora, jak i recenzenta.
 • Pozytywna recenzja decyduje o umieszczeniu artykułu w kwartalniku.
 • Artykuły przyjmowane są w języku polskim oraz angielskim.
 • Artykuły przyjmowane są do jednego z czterech działów:

- Studia i rozprawy (w tym opracowania Młodych badaczy);

- Komunikaty z badań (w tym prowadzonych przez Młodych badaczy);
- Sprawozdania i recenzje;
- Przegląd międzynarodowego dorobku naukowego w dziedzinie podjętego w numerze tematu.

 • Objętość artykułu w dwóch pierwszych działach powinna wynosić od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego. Teksty kwalifikowane do działów Sprawozdania       i recenzje oraz Przegląd międzynarodowego dorobku naukowego w dziedzinie podjętego w numerze tematu nie powinny przekraczać 0,5 arkusza wydawniczego.
 • Do artykułu należy dołączyć abstrakt (około 100-150 słów) oraz 4-6 słów kluczowych zarówno w języku polskim jak i angielskim.
 • Do artykułu należy dołączyć bibliografię zgodnie z podanymi wytycznymi.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstów oraz dokonywania korekty.
 • Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za opublikowanie tekstu.
 • Artykuł należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mailowy sekretarza redakcji - dr Violetty Tanaś, e-mail: v.tanas@medyk.edu.pl
 • Do artykułu należy dołączyć w formie elektronicznej:

- w osobnym dokumencie imię i nazwisko autora / autorów wrazz afiliacją, tytułem naukowym, stopniem naukowym lub tytułem zawodowym oraz adresem e-mail do korespondencji;

- oświadczenie autora dotyczące przestrzegania praw autorskich wrazz przekazaniem autorskich praw majątkowych i zgodą na publikację (załącznik 3);

- oświadczenie autorów w sprawie ghosthwriting i guest authorship (załącznik 4);

 

 Informacje techniczne

 • Artykuł należy przygotować w formacie doc, docx lub rtf.
 • Czcionka - Times New Roman, rozmiar - 12 punktów.
 • Interlinia – 1,5.
 • Marginesy – po 2,5 cm z każdej strony formatu A4.
 • Nie należy numerować stron.
 • Należy unikać dzielenia wyrazów.
 • Rysunki, ilustracje, zdjęcia i inne materiały graficzne należy przesłać jako osobne pliki w formacie JPG, w rozmiarze 300 x 500 pikseli.

 

 Przypisy i bibliografia

 

Przypisy należy umieścić na dole strony zgodnie ze wzorem:

książka:

 1. Solak, Problematyka pracy i bezrobocia w kontekście funkcjonowania rodziny, Wydawnictwo WSP TWP w Warszawie, Warszawa 2010, s. 20.

rozdział/artykuł w książce:

 1. Baranowska, Systemy odroczonej gratyfikacji jako narzędzia wspierające motywację ucznia do nauki [w:] E. Przygońska (red.) Motywacja w edukacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011,s. 171-185.

artykuł w czasopiśmie:

 1. Szczepanik, Zastosowanie techniki wywiadu narracyjnegow badaniach więźniów, „Resocjalizacja Polska”, nr 3/2012, s. 91-105.

Kolejny cytat z tej samej pozycji:

 1. Solak, op. cit., s. 20.

 

Bibliografię należy sporządzić alfabetycznie, zgodnie ze wzorem:

książka:

Solak A., Problematyka pracy i bezrobocia w kontekście funkcjonowania rodziny, Wydawnictwo WSP TWP w Warszawie, Warszawa 2010.

rozdział/artykuł w książce:

Baranowska W., Systemy odroczonej gratyfikacji jako narzędzia wspierające motywację ucznia do nauki [w:] E. Przygońska (red.) Motywacja w edukacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

 artykuł w czasopiśmie:

Szczepanik R., Zastosowanie techniki wywiadu narracyjnego w badaniach więźniów, „Resocjalizacja Polska”, nr 3/2012, s. 91-105.

Procedura recenzowania artykułów zgłoszonych do Czasopisma „Perspektywy edukacyjno- społeczne”

DATA WYDANIA             

28 listopada 2013 roku

 

DATA I PRZYCZYNA ZMIAN        

-

 

ORGAN ODPOWIEDZIALNY ZA PROWADZENIE

Redaktor naczelny czasopisma

Sekretarz redakcji

 

CEL PROCEDURY             

1/Ocena merytoryczna artykułu według określonych kryteriów

2/ Decyzja o przyjęciu do publikacji

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ STOSOWANIA              

Zgodna z częstotliwością wydawania numerów

 

NARZĘDZIA STOSOWANE W PROCEDURZE        

Formularz recenzji (załącznik)

 

PRZYJĘTE DEFINICJE      

Brak potrzeby definiowania pojęć użytych w opisie procedury

 

ZAKRES UDOSTĘPNIENIA WYNIKÓW    

Dostęp do wyników postępowania opisanego procedurą mają:

1/ sekretarz redakcji

2/ autorzy opracowań zgłoszonych do publikacji

3/ redaktor naczelny

 

W przypadku recenzji dopuszczających artykuł do publikacji- Rada Naukowa czasopisma

 

ALGORYTM POSTĘPOWANIA I KRYTERIA OCENY ARTYKUŁÓW

 I. Uwagi wstępne:

1/ Procedura recenzowania artykułów do naszych kwartalników jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzowanych w nauce" wydanej przez MNiSW (Warszawa 2011).

2/ Przekazanie artykułu do Redakcji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Autora/Autorów na wszczęcie procedury jego recenzji.

 

II. Postępowanie wewnętrzne, poprzedzające skierowanie artykułu do recenzji

1. Redaktor Naczelny wraz z Redaktorami Tematycznymi, po upływie terminu zgłoszenia artykułu do numeru, dokonuje wyboru co najmniej dwóch Recenzentów spośród autorytetów specjalizujących się w danej tematyce.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z Recenzentów musi być afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość Autora.

3. Wybrani Recenzenci (spoza jednostki) muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z Autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji podległości zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji). Muszą też być kompetentni w danej dziedzinie i posiadać co najmniej stopień doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy.

4. Z uwagi na wąskie grono ekspertów z wybranych dziedzin, dopuszcza się odstępstwa od zasady niezależnej recenzji, czyli powoływanie specjalistów spośród pracowników Wydawnictwa.

5. Redakcja stosuje zasadę double blind review, zgodnie z którą Recenzent i Autor nie znają swoich tożsamości.

 

III. Proces recenzowania 

1. Redakcja za pośrednictwem sekretarza, wraz z pełnym tekstem opracowania zgłoszonego do publikacji, przekazuje Recenzentom formularz recenzji.

2. Recenzenci, w terminie do 30 dni dokonują punktowo-opisowej oceny pracy według następujących kryteriów:

1) Zgodność tematyki opracowania z profilem czasopisma

2) Poprawność logiczna (wewnętrzna spójność tekstu, jednoznaczność zastosowanych definicji, itp.)

3) Ugruntowanie w teorii wybranego obszaru nauk oraz metodologiczna poprawność (krytyka problematyki, dokonanych założeń, metod roboczych, sposobów ustosunkowania się do dotychczasowego piśmiennictwa, wykonania badań, opracowania materiałów naukowych oraz wniosków)

4) Formalna i redakcyjna poprawność opracowania (stylistyczna, gramatyczna, edycyjna).

5) Ocena rozmiarów poniesionego przez Autora wysiłku naukowego

6) Poziom oryginalności opracowania (wkład do rozwoju nauki, wartość społeczna)

3.Recenzja kończy się wydaniem jednej z trzech poniższych rekomendacji:

a/ przyjąć do druku bez poprawek

b/ przyjąć do druku bez ponownej recenzji pod warunkiem naniesienia poprawek

c/ przyjąć do druku pod warunkiem naniesienia poprawek i ponownego przedstawienia do recenzji

d/nie przyjąć.

4. Recenzenci przekazują wypełnione formularze recenzji do Redakcji (drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście w siedzibie Redakcji).

5. Uwagi Recenzenta przekazywane są Autorowi recenzowanego tekstu. W przypadku rekomendacji wymienionej w p. 3 ust. B i c, ma on obowiązek uwzględnić zalecenia i w odpowiedni sposób poprawić tekst. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji zmodyfikowanego tekstu.

6. W przypadku gdy Autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami Recenzenta, ma prawo do pisemnego ustosunkowania się wobec nich i przesłania Redakcji w terminie 7 dni od przyjęcia recenzji.

7. Warunkiem zakwalifikowania pracy do dalszych etapów procesu wydawniczego są dwie pozytywne recenzje.

8. W sytuacjach spornych, decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny, przy wsparciu członków Rady Programowej, na podstawie analizy uwag zawartych w recenzjach wraz z ewentualnymi odpowiedziami na nie Autora tekstu i ostatecznej wersji tekstu.

 

III. Prawno- formalne zasady recenzowania

1. Według przyjętego zwyczaju recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie. Recenzenci otrzymują darmowy egzemplarz każdego tomu czasopisma, a w przypadku wydania elektronicznego jeden egzemplarz wydruku wersji elektronicznej.

2. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją.

3. Każdy artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych trafia także do Redaktora Statystyczno- technicznego.

4. Wszystkie artykuły skierowane do publikacji podlegają sprawdzeniu i korekcie Redaktora językowego.

5. Lista Recenzentów nadsyłanych materiałów publikowana jest w ostatnim numerze z danego roku czasopisma.

created by: Strony Internetowe Łódź