Powered by Smartsupp

Erasmus

Archiwum

M.A.P.S.: Spartakiada Św. Mikołaja z WSBiNoZ

W Szkole Podstawowej nr 172 Łodzi odbyła się Spartakiada Św. Mikołaja! Wydarzenie zorganizowało działające w naszej Uczelni Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych w ramach projektu M.A.P.S (nr 567236-EPP-1-2015-2-IT-SPO-SCP www.comewithusapp.eu). Dzieciaki wzięły udział w różnorodnych konkurencjach sportowych – były wyścigi, zabawy z piłką, świąteczne krzyżówki rebusy, a przede wszystkim moc radości i uśmiechu. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i pamiątkowe medale!

Spartakiada to pierwsza, ale z pewnością nie ostatnia inicjatywa zorganizowana razem przez Uczelnię i Szkołę Podstawową nr 172. Przedstawiciele władz obu placówek podpisali umowę o współpracy, która zakłada wzajemną promocję i wspólne inicjatywy edukacyjne.

NAR-SPI: Narzędzia narracyjne w edukacji społecznej - relacja z seminarium

Z końcem listopada Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu zakończyła realizację międzynarodowego projektu edukacyjnego NAR-SPI – Narrative Educational resources for socio- professional inclusion - Metody Narracyjne dla Integracji Społeczno-Zawodowej (2015-1-BE01-KA204-013206). Wydarzeniem wieńczącym inicjatywę było seminarium poświęcone problematyce wykluczenia społecznego i zawodowego. Podczas konferencji zaprezentowano utworzoną w projekcie platformę e-learningową, której treści odnoszą się do zagadnień z zakresu psychologii społecznej i ekonomii zatrudnienia. Eksperci wypowiadali się na temat stereotypów mogących prowadzić do wykluczenia.

Platforma utworzona w ramach projektu NAR-SPI dostępna jest dla wszystkich pod adresem www.narspi.org w sekcji poświęconej rezultatom projektu.

BUSINESS OWNERS: Rozwój kompetencji miękkich w biznesie – oferta bezpłatnych warsztatów

Rozwój kompetencji miękkich w biznesie – oferta bezpłatnych warsztatów

 

“Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej.”

Henry Ford W ramach międzynarodowego projektu Business Owners. Promoting Youth Employment through the Continuity of Family Business (Właściciele przedsiębiorstw. Promowanie zatrudnienia młodzieży poprzez ciągłość biznesu rodzinnego) Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu ma przyjemność zaproponować warsztaty z zakresu diagnozowania i rozwijania kompetencji miękkich przydatnych w pracy w firmach rodzinnych,  jak również w planowaniu kariery zawodowej. Kompetencje miękkie są zaliczane do ośmiu kluczowych kompetencji określających  profil świadomego obywatela.  Pracodawcy oczekują od pracownika posiadania umiejętności psychospolecznych, które decydują często o  awansie zawodowym, ale również o prowadzeniu biznesu.

 

Organizujemy dwa spotkania. Do udziały w szkoleniu zapraszamy:

 • nauczycieliróżnych placówek edukacyjnych, doradców zawodowych, trenerów kompetencji miękkich, psychologów;
 • studentów studiów licencjackich, magisterskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych

  Moduły:

  1. Przywództwo
  • Myślenie strategiczne
  • Podejmowanie decyzji
  • Motywacja
  • Zdolność do zarządzania czasem, negocjacji i delegowania zadań
  • Wartości etyczne
  • Budowanie zespołu
  • Umiejętności komunikacyjne

   

  1. Przedsiębiorczość
  • Determinacja do osiągania zamierzonych celów
  • Kreatywność i innowacja
  • Myślenie przedsiębiorcze
  • Adaptacja do zmian: zmiany zewnętrzne
  • Zdolność do podejmowania ryzyka
  • Rozwiązywanie problemów

   

  1. Biznes rodzinny – wewnętrzna dynamika
  • Elastyczność
  • Zdolność adaptacji do zmian: zmiany wewnętrzne
  • Otwartość
  1. Menadżer – umiejętności specyficzne
  • Analityczne myślenie: osiąganie celów
  • Przemowy publiczne
  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Planowanie strategiczne
  • Podejmowanie decyzji
  • Ogólne zarządzanie biznesem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  1. Konsultant – zewnętrzny konsultant
  • Kultura organizacyjna
  • Adaptacja do zmian i wymagań firmy rodzinnej
  • Znajomość branży

  W ramach szkolenia przewidziana jest praca uczestników na platformie edukacyjnej i wykonywanie interaktywnych ćwiczeń.

  Zgłoszenia  należy kierować pod numer telefonu: 42 683 44 26 lub na adres e-mail: m.luczak@medyk.edu.pl  do 14 lutego.

   

  Warsztaty realizowane będą w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, ul. Piotrkowska 278 (wjazd od ul. Milionowej).

   

   

  Liczba miejsc ograniczona!
  Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

  Wydajemy zaświadczenia udziału.

M.A.P.S. – spotkanie partnerskie w Polsce

Już jutro Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu będzie gościć międzynarodową delegację projektu sportowego M.A.P.S. Odwiedzą nas przedstawiciele instytucji z Włoch, Chorwacji, Grecji, Niemiec, Holandii i Turcji. A o czym będziemy rozmawiać? Popularyzacja idei multisportu wśród dzieci, zdrowe żywienie i aktywność fizyczna od małego to główne obszary tematyczne projektu.

 

SCHOOL STILL PLAYS: Edukacja dla emocji. Jak kształtować umiejętności życiowe u uczniów? – bezpłatne warsztaty dla nauczycieli

Na podstawie badań przeprowadzonych w europejskich (w tym w Polsce) szkołach partnerstwo międzynarodowego projektu School Still Plays (www.schoolstillplays.eu), którego partnerem jest Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, opracowało szkolenie, stanowiące odpowiedź na potrzeby uczniów i nauczycieli w zakresie kształcenia skoncentrowanego na rozwoju umiejętności życiowych u uczniów i emocjonalnym wymiarze edukacji. Podłożem projektu jest zjawisko przedwczesnego kończenia nauki; jak wykazały badania, kluczowym aspektem przeciwdziałaniu temu zjawisku jest koncentrowanie się na pracy z wszystkimi uczniami i kształtowanie u nich odpowiednich postaw oraz umiejętności.  

Przedwczesne kończenie nauki oznacza marnowanie możliwości życiowych młodych ludzi, a także potencjału społecznego i gospodarczego całej Unii Europejskiej” (Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Oraz Komitetu Regionów z 2011 roku). 

Plan szkolenia:

Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne (w tym praca własna i praca w grupach)

Dwa terminy do wyboru:

I grupa:

10 IX 2016 r. godz. 9.00 – 14.00

30 IX 2016 r. godz. 16.30 - 20.00

01 X 2016 r. godz. 9.00 – 14.00

 

II grupa:

11.IX.2016 r. godz. 9.00 – 14.00  

23.IX.2016 r. godz. 16.30 – 20.00

24 IX.2016 r. godz. 9.00 – 14.00

 

Treści szkoleniowe będą obejmować główne metody i narzędzia rozwijające wśród uczniów umiejętności życiowe, które są możliwe do realizacji na poziomie szkoły: zarówno w realizacji programu nauczania jak i podczas zajęć pozalekcyjnych z uczniami.

 

Szkolenie będzie koncentrować się na:

 • Umiejętnościach życiowych i ich znaczeniu m.in. w zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki;
 • Zaangażowaniu ucznióww proces uczenia się i rolę szkoły i społeczności;
 • Zarządzaniu klasą i identyfikacji potencjalnych problemów; indywidualnym wsparciu uczniów; wskaźnikach ryzyka związanych ze zjawiskiem szkolnego odpadu;
 • Metodach i narzędziach rozwoju umiejętności życiowych uczniów - w programie nauczania i zajęciach pozalekcyjnych;
 • Promowaniu, ułatwianiu i wspieraniu komunikacji między różnymi podmiotami w systemie szkolnym;
  • Emocjonalnym wymiarze nauczania i konieczności ciągłego szkolenia nauczycieli;
 • Metodach i narzędzia wspierajacych współpracę szkoły i zainteresowanych stron na szczeblu lokalnym i regionalnym.

 

Podczas szkolenia zostaną przedstawione wyniki badań i analiz przeprowadzonych w ramach projektu.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz pedagogów zainteresowanych tą tematyką.

 

Zgłoszenia  należy kierować pod numer telefonu: 42 683 44 26 lub na adres e-mail: m.luczak@medyk.edu.pl  do dnia 7 września. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy w załączniku.

 

Zajęcia realizowane będą w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, ul. Piotrkowska 278 (wjazd od ul. Milionowej).

 

Zapewniamy materiały szkoleniowe. Wydajemy zaświadczenia potwierdzające udział.

 

Udział w szkoleniu bezpłatny.

 

Organizator:

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU

Łódź, ul. Piotrkowska 278

ETHOS: Bezpłatne szkolenie: konflikty w miejscu pracy


 KONFLIKTY W MIEJSCU PRACY

 Konflikt w miejscu pracy jest nieunikniony, jednak nie ma on obniżać morale zespołu lub negatywnie wpływać na wydajność.

 

 Wychodząc z tego założenia, partnerstwo międzynarodowego projektu edukacyjnego ETHOS opracowało nowy program warsztatowy skierowany do pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Celem warsztatu jest identyfikacja, rozwijanie i wzmacnianie kompetencji i umiejętności pracowników w zakresie rozwiązywaniu konfliktów w miejscu pracy i przekształcania ich w źródło poprawy i rozwoju.

Główną ideą w programie warsztatowym jest twierdzenie, że konflikty mogą być środkami do uczenia się i zmiany, a nie muszą być zagrożeniem.

 

Plan warsztatu:

Harmonogram spotkań:

 

Data

Dzień

Godziny

10 czerwca

piątek

16.30-20.00

11 czerwca

sobota

09.00-16.00

Realizowane tematy:

 

Wprowadzenie do pojęcia konfliktu

 • Pojęcie konfliktu
 • Rodzaje konfliktów
 • Emocje w konflikcie

Konflikty w miejscu pracy         

 • Eksploracja konfliktów zachodzących w przedsiębiorstwie (np. szef-pracownik, pracownik-klient, pracownik-pracownik, właściciel-menadżer)
 • Konflikt i komunikacja, podział ról i zadań, praca zespołowa

Narzędzia i techniki wykorzystywania konfliktów

 • Cykl eskalacji konfliktu, fazy konfliktu
 • Narzędzia służące do analizy konfliktu, zrozumienia jego elementów, przyczyn i konsekwencji
 • Negocjacje w biznesie

Umiejętności społeczne i narzędzia radzenia sobie z konfliktami w miejscu pracy

 • Rola inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu konfliktami
 • Komunikacja empatyczna w konflikcie
 • Znaczenie asertywności w konflikcie

Zajęcia będą prowadzone w sposób aktywny, metodą warsztatową.

Na warsztaty zapraszamy pracowników różnych szczebli, zwłaszcza średnich i małych przedsiębiorstw, bez względu na sektor działalności.

 

Zgłoszenia  należy kierować pod numer telefonu: 42 683 44 26 lub na adres e-mail: m.luczak@medyk.edu.pl  do dnia 8 czerwca 2016. Liczba miejsc ograniczona.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Warsztaty realizowane są w Łodzi w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, ul. Piotrkowska 278.

Wydajemy zaświadczenia udziału.

 

Organizator:

 WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU

 Łódź, ul. Piotrkowska 278

FROM IDEA TO EUROPE: Nowy projekt Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Masz pomysł na biznes? Planujesz teraz lub w przyszłości prowadzenie własnej działalności? Chciałbyś dowiedzieć się, jak stworzyć biznes plan, zarządzać ryzykiem, planować budżet i działania promocyjne? Marzysz o podróżach?

Jeśli jesteś przedsiębiorczy i ciekawy świata zapraszamy do udziału w nowym projekcie Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu: From Idea to Europe. W projekcie uczestniczą instytucje z: Belgii, Serbii, Słowenii, Niemiec, Polski, Grecji, Włoch, Albanii, Bułgarii, Macedonii i Montenegro. Pierwsze spotkanie projektowe odbyło się w kwietniu. Prowadzone było przez przedstawicieli serbskiego stowarzyszenia Biznisnova z Nowego Sadu.

Więcej informacji na stronie: www.idea2europe.org

Zainteresowanych prosimy o kontakt: m.luczak@medyk.edu.pl

M.A.P.S.: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu partnerem w projekcie Erasmus + Sport

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w projekcie Erasmus + Sport Multisport Against Physical Sedentary. Celem projektu jest przeciwdziałanie siedzącemu trybowi życia wśród dzieci w wieku 9-12 lat poprzez rozwijanie i popularyzację idei wielodyscyplinarności w sporcie, zwanej multisportem. Metoda polega na wykorzystaniu złożonych form aktywności fizycznej w celu harmonijnego oddziaływania na zdrowie i rozwój małego człowieka. Kluczowe zagadnienie w projekcie stanowi problem nadwagi i otyłości wśród dzieci.  Jako jedną z przyczyn podaje się wpływ zagospodarowania przestrzennego (np. dostępność ścieżek rowerowych, odległość do szkoły) na nawyki związane z podróżowaniem po mieście. Projekt zakłada analizę zjawiska oraz wypracowanie konkretnych metod służących promocji aktywnej postawy wśród uczniów.

Oprócz WSBiNoZ w projekcie uczestniczą instytucje z: Włoch, Turcji, Grecji, Chorwacji, Portugalii, Niemiec i Holandii. Pierwsze spotkanie projektowe odbyło się w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Bergamo

Pełna nazwa projektu: MAPS – Multisport Against Physical Sedentary

Numer projektu: 567236-EPP-1-2015-2-IT-SPO-SCP

NAR-SPI: Metody Narracyjne dla Integracji Społeczno - Zawodowej

Metody Narracyjne dla Integracji Społeczno-Zawodowej (NAR-SPI) to projekt, który ma na celu  zwiększenie wykorzystania zasobów otwartej edukacji w procesie społecznej inkluzji. Inicjatywa współfinansowana ze środków programu Erasmus + to działanie realizowane w okresie 10.2015-09.2017.

Skuteczna integracja społeczno-zawodowa, opiera się na lepszym zrozumieniu środowiska gospodarczego oraz zjawisk psychospołecznych związanych z wykluczeniem. Celem projektu jest stworzenie i przetestowanie narzędzi edukacyjnych służących do rozwijania krytycznego myślenia i strategii poznawczych oraz syntezy i analizy. Partnerstwo przewiduje organizację szkoleń dla pracowników z sektora pomocy społecznej oraz tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych związanych z wykorzystaniem metod narracji personalnej.

 

Partnerami projektu są: Perspectives (Belgia), European Learning Centre (Hiszpania), Melting Pro Learning (Włochy), Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, WSBINOZ (Polska), Vytautas, Magnus University (Litwa), Research Paths (Grecja), Transfer (Francja), Loughborough University (Wielka Brytania).

Zainteresowanych zapraszamy do współpracy mail: project@medyk.edu.pl

 

LIGHT.GEN: Rajdu ruszaj po zdrowie już w sobotę
WALK GREEN STAY HEALTHY: Spotkanie w ramach projektu edukacyjnego

I ostatnie już spotkanie w ramach projektu edukacyjnego Walk Green Stay Healthy to wypełniona wspomnieniami i wrażeniami kartka w kalendarzu. Alexandroupolis przywitało nas pięknym zachodem słońca, delikatną bryzą i wyjątkowo ciepłą atmosferą. Przedstawiciele Marorias' Center of Environmental Education zaproponowali ciekawy lecz intensywny program m.in zwiedzanie Ancient Theatre of Maronia, spacer wybrzeżem Marmaritsa (spacer to jedyne 8 km wspinaczki po górach, nawet najbardziej wytrwali intensywnie szukali schronienia w cieniu drzew). Odwiedziliśmy również Komotini (Muzeum Archeologiczne i Ściany Bizantyjskie) oraz zwiedziliśmy lokalny market (ten zapach świeżych warzyw i owców, zapach wypalanej kawy - niezapomniane wrażenie). Partnerzy zaprezentowali zrealizowane w ramach projektu działania, omówili napotkane trudności oraz wskazali sugestie uczestników aktywności projektowych. Wyjątkową atrakcją było zwiedzanie lokalnej winiarni. Czy wiecie, że jedna beczka to pojemność 225 litrów, a najkorzystniejsze ceny to te proponowane przez Rumuńskich producentów (francuskie beczki są 4-krotnie droższe). I na koniec trochę greckiej techniki - takie cuda tylko na dworcu PKS!!

Fotorelacja z edukacyjnego pikniku w Przedszkolu Miejskim nr 97
GUIDE - Seminarium „Dziecko z trudnościami w szkole ogólnodostępnej”

Dnia 25 maja w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu odbyła się konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt edukacyjny GUIDE – Guidelines for teachers working with students with medium light-cognitive impairments – inicjatywy adresowanej do nauczycieli szkolnictwa ogólnodostępnego na co dzień pracujących z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

W wydarzeniu wzięło udział prawie 70 osób, zarówno nauczycieli jak i studentów. Dzięki specjalistom biorącym udział w wydarzeniu, słuchacze mieli okazję do poszerzenia wiedzy z zakresu metodyki pracy z uczniem z ADHD, stwierdzonym niedosłuchem czy niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto, konferencja dostarczyła okazji do udzielenia niezbędnych informacji z zakresu pierwszej pomocy w przypadku ataku epileptycznego. Uczestnicy, dzięki dobrze dobranym materiałom multimedialnym, mogli również doświadczyć sposobu postrzegania świata przez dziecko z Zespołem Aspergera.

Wszystkim bardzo dziękujemy za udział. Kompletne materiały projektowe w języku polskim ukażą się już wkrótce. Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: instytut@medyk.edu.pl.

 

Organizatorem wydarzenia było Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.

WiTH.CH: Zaproszenie na cykl bezpłatnych szkoleń
LIGHT.GEN: Zaproszenie
WALK GREEN STAY HEALTHY: Spacer szlakiem przyrody - zaproszenie
GUIDE: Zaproszenie na warsztaty oraz seminarium w ramach projektu GUIDELINES FOR TEACHERS WORKING WITH STUDENTS WITH MEDIUM-LIGHT COGNITIVE IMPAIRMENT

Podstawowym celem projektu jest udoskonalenie szkolenia nauczycieli pracujących z uczniami wykazującymi trudności w uczeniu się poprzez:

 • przeprowadzenie analizy potrzeb wśród aktywnych zawodowo nauczycieli,
 • przygotowanie podręcznika dla nauczycieli,
 • zrealizowanie kursu on-line.

Więcej informacji i zapisy:

Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych 

tel.: 42 683 44 26

instytut@medyk.edu.pl

www.project-guide.eu

LIGHT.GEN: Zaproszenie na cykl bezpłatnych szkoleń w ramach projektu LIGHT.GEN – Leaving Healthy Through Generations.

ZAPROSZENIE

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu oraz Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych

zapraszają

 na cykl bezpłatnych szkoleń dla rodzin i seniorów w ramach projektu

LIGHT.GEN – Living Healthy Through Generations.

 

Szkolenia odbędą się w dniach 9,10,16,17 maja 2015 roku w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, ul. Piotrkowska 278 ( wejście od ul. Milionowej) .

Szkolenie obejmuje 8 godzin: 4 godziny wykładowe oraz 4 godziny zajęć praktycznych

 

Program szkolenia:

LUNCH BOXY – II ŚNIADANIA, PRZEKĄSKI. POSIŁKI DO PRACY

9.05.2015

(sobota)

 

 

Blok teoretyczny i praktyczny:

Grupa I godz. 15:30 – 17:30

 

 

 

Blok teoretyczny i praktyczny:

 Grupa II godz. 18 – 20

 

 

Powitanie uczestników i krótkie omówienie harmonogramu szkolenia.

 

BLOK TEORETYCZNY:

1.      

Podstawowe informacje o zawartości Lunchboxów.

2.      

Składowe dobrze zbilansowanego Lunchboxu.

3.      

Co zyskujemy przygotowując samemu dania do zabrania.

4.      

Grupy składników jakie muszą znaleźć się w każdym posiłku.

5.      

Przykłady dań i posiłków do zapakowania do Lunchboxów.

 

BLOK PRAKTYCZNY:

1.      

Jak wybrać odpowiednie pojemniki dla posiłków na wynos?

2.      

Jakie artykuły żywnościowe wybierać do Lunchboxów?

3.      

Przykłady komponowania dań na wynos.

4.      

Praktyczne zadania: własnoręczne wykonywanie posiłków na wynos.

5.      

Przepisy na dania do zabrania, wymiana pomysłów.

 

JAK CZYTAĆ ETYKIETY NA PRODUKTACH/ Technologia żywności i towaroznawstwo

10.05.2015

(niedziela)

 

 

 

 

 

Blok teoretyczny i praktyczny:

Grupa I godz. 15:30 – 17:30

 

 

 

Blok teoretyczny i praktyczny:

 Grupa II godz. 18 – 20

 

 

Powitanie uczestników i krótkie omówienie harmonogramu szkolenia.

 

BLOK TEORETYCZNY:

1.      

Jakie informacje muszą obowiązkowo znajdować się na etykietach.

2.      

Przepisy prawne regulujące bezpieczeństwo żywności i etykietowanie.

3.      

Jakie pułapki czyhają na konsumentów na półkach sklepowych ?

4.      

Jakie produkty wybierać z bogatego asortymentu na półkach sklepowych?

5.      

Na jakie aspekty zwracać uwagę wybierając surowce żywnościowe?

6.      

Jak postępować z artykułami żywnościowymi podczas przygotowywania posiłków aby straty składników odżywczych były jak najmniejsze.

 

BLOK PRAKTYCZNY:

1.      

Praktyczne odczytywanie etykiet produktów żywnościowych na przykładzie nabiału.

2.      

Ocena towaroznawcza różnych grup produktów żywnościowych (maki, kasze, oleje, sery, ziemniaki).

3.      

Zasady prawidłowej obróbki wstępnej i termicznej przy przygotowywaniu posiłków w domu.

4.      

Najwłaściwsze sposoby obróbki termicznej (gotowanie w parze, pieczenie vs smażenie).

 

 

 

GOTOWANIE NA TLE POKOLEŃ

 

16.05.2015

(sobota)

 

 

Blok teoretyczny i praktyczny:

Grupa I godz. 15:30 – 17:30

 

 

BLOK TEORETYCZNY:

1.      

Zasady prawidłowego żywienia.

2.      

Rys historyczny i przekrój sposobu żywienia naszych przodków.

3.      

Zasady prawidłowej obróbki wstępnej i termicznej przy przygotowywaniu posiłków w domu.

4.      

Trendy współczesnego gotowania (podróże, globalna wioska, modne diety).

 

ZDROWE GOTOWANIE – METODY TRADYCYJNE vs. ZDROWE

Blok teoretyczny i praktyczny:

 Grupa II godz. 18 – 20

BLOK PRAKTYCZNY:

1.      

Dyskusja z uczestnikami jak się gotowało kiedyś i dziś w ich domach

2.      

Zasady zdrowego gotowania- metody

3.      

Przykłady „odchudzonych” dań – jak zmienić tradycyjna potrawę w zdrową

4.      

Praktyczne wspólne przygotowanie posiłku

 

AKTYWNOŚC FIZYCZNA NA PRZESTRZENI POKOLEŃ. KONSEKWENCJE SIEDZĄCEGO TRYBU ŻYCIA.

17.05.2015

(niedziela)

 

Blok teoretyczny i praktyczny:

Grupa I godz. 16 – 18

 

Powitanie uczestników i krótkie omówienie harmonogramu szkolenia.

 

BLOK TEORETYCZNY:

1.      

Anatomia i fizjologia.

2.      

Konsekwencje siedzącego trybu życia.

3.      

Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej.

4.      

Zielona Łódź – strefy rekreacji.

 

ALTERNATYWNE FORMY RUCHU.

PRZEGLĄD ZAJĘĆ i MIEJSC GDZIE MOŻNA AKTYWNIE SPĘDZIĆ CZAS

Blok teoretyczny i praktyczny:

 Grupa II godz. 18 – 20

BLOK PRAKTYCZNY:

1.      

Mini gry sportowe.

2.      

Podstawy Nordic Walkingu – krótki spacer.

3.      

Cardio tenis.

 

 

                Szkolenie poprowadzi dr inż. Anna Sztekmiller-Szymańska – wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – Technolog żywności, od 4 lat koordynator kierunku Dietetyka w WSBiNoZ, prywatnie uwielbia gotować i poznawać nowe smaki i przepisy.

Zapisy i szczegółowe informacje :

- pod numerem telefonu +48793105342 w godz. 10 - 16

- mailowo j.komorek@medyk.edu.pl

- formularz zgłoszeniowy na stronie  http://asikom.wix.com/lightgen

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 06  maja 2015 r.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Szkolenie odbywa się w ramach projektu Living Healthy Through Generations i jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Erasmus+.

 

CONTEST: Podsumowanie warsztatów

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu zakończyła zimową edycję kursu „Ekspert w zarządzaniu konfliktem” organizowanego w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego CONTEST – Community Experiments Through the Exploitation of Social Conflicts (numer grantu: 527385-LLP-2012-IT-GRUNDTVIG-GMP). Szkolenie miało na celu pogłębienie kluczowych kompetencji personalnych w zakresie efektywnego kierowania konfliktem, umiejętności dostrzegania jego potencjału oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach spornych. Uczestnicy dyskutując, biorąc udział w różnorodnych grach scenariuszowych, pracując zarówno w grupach jak i indywidualnie, zachęcani byli do autorefleksji oraz wzbogacaniawłasnego warsztatu metod wspomagających rozwiązywanie konfliktów.

Wszystkim osobom biorącym udział w kursie serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach. Zapraszamy również do śledzenia strony projektu: www.contestproject.eu oraz strony facebook Instytutu Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych www.facebook.com/InstytutEuropejskichInicjatywEuropejskich , gdzie znajdziecie Państwo bieżące informacje na temat realizowanych w naszej jednostce działań, warsztatów, konferencji oraz seminariów.  

 

Warsztaty poświęcone problematyce konfliktu będą realizowane także w sezonie wiosennym. Szczegółowe informacje na ten temat ukażą się na stronie WSBINOZ oraz w wyżej podanych źródłach. Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: www.instytut@medyk.edu.pl

ITL - Kurs: Etyka pracy z osobami niepełnosprawnymi
BUSINESS OWNERS. Promoting Youth Employment through the Continuity of Family Business

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu zaangażowana jest w projekt  edukacyjny Business Owners. Promoting Youth Employment through the Continuity of Family Business.

Obszarem tematycznym projektu jest udana sukcesja biznesu rodzinnego oraz kompetencje (zwłaszcza miękkie) niezbędne do jej prawidłowej realizacji. Założeniem projektu Business Owners jest podniesienie świadomości młodych ludzi na temat możliwości, jakie oferuje im praca w firmach rodzinnych, a także kształtowanie umiejętności przydatnych w życiu zawodowym. Do zadań
w projekcie należą: identyfikacja kluczowych umiejętności, opracowanie stosownego narzędzia diagnostycznego umożliwiającego wstępną ich ocenę oraz udział w opracowaniu materiału szkoleniowego oraz podręcznika.

Oprócz Wyższej szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w projekt zaangażowane są instytucje z takich krajów jak: Hiszpania, Słowenia, Włochy i Turcja.

Strona internetowa: http://businessowners.factinet.com/?lng=en

“Digital Storytelling": Emprovement for Resilience project

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu has a pleasure to invite you to take an active part in Erasmus+ mobility project “Digital Storytelling: Emprovement for Resilience", project number 2014-3-LV02-KA105-000573. 

A one week training on Digital Storytelling: Empowerment for Resilience, will be held in Valmiera, LATVIA in May: 12-20.05.2015.

We are looking for youth workers at the age of 18-45 working with different target groups - rural youth, socially disadvantaged youth, youth with special needs, young migrants, etc. eager to be a part of this great adventure. A commutative English language knowledge is a must. The project will take place with the participation of 30 people from the following countries: Italy, Spain, Greece, Poland and Latvia. 

If you are interested please fill the application questionnaire (KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY) and send it to:project@medyk.edu.pl or b.kusiak@cb.szczecin.pl.

Accommodation and alimentation are guaranteed by organisator; travel costs will be reimbursed up to the amount of 275 EUR.  

 

Deadline to apply: 24/04/2015 

created by: Strony Internetowe Łódź