Poznaj nas bliżej...

Instytut Kosmetologii

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański

Kontakt:

 

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański

profesor zwyczajny

t.bieganski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2015 – obecnie - profesor zwyczajny Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2015 – obecnie - konsultant ds. radiologii Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
 • 1998 – 2014 – kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
 • 2004 – 2009 – kierownik Katedry Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • kierownik Zakładu Radiologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 1991  - 1991   kierownik Zakładu Radiologii Pediatrycznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
 • 1986 –  1991  lekarz radiolog w Szpitalu Centrum Zdrowia Matki Polki
 • 1984 – 1986   docent w Zakładzie Amin Biogennych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
 • 1974 – 1984   adiunkt w Zakładzie Amin Biogennych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
 • 1970 – 1974   asystent w Zakładzie Patofizjologii Akademii Medycznej w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2001 profesor zwyczajny nauk medycznych – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 1992 i 1989 – dwa stopnie specjalizacji w dziedzinie radiologii – Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Wojskowy Instytut Medyczny)
 • 1984 -  stopień stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie patofizjologii Akademia Medyczna w Łodzi
 • 1974 – stopień doktora nauk medycznych – Akademia Medyczna w Łodzi      
 • 1985 – 1986  Stypendysta Fundacji Aleksandra Humboldta – pracownik naukowy  Uniwersytetu w  Marburgu (Niemcy)
 • 1978 – 1979    Stypendysta Fundacji Aleksandra Humboldta – pracownik naukowy Uniwersytetu w  Kolonii (Niemcy)

Wybrane publikacje:

 • Mierzewska H., Rydzanicz M., Biegański T., Kosińska J., Mierzewska – Schmidt M., Ługowska A., Pollak A., Stawiński P., Walczak A., Kędra A., Obersztyn E., Płoski R., Spondyloepimetaphyseal dysplasia with neurodegeneration associated with AIFM1 mutation – a novel phenotype of the mitochondral disease, Clinical Genetics 04/2016; DOI: 10.1111/cge.1279
 • Leszczyńska K., Wilczyńska M., Talar T., Żarkowska – Szaniawska A., Barańska D., Gwizdała D., Biegański T., Ultrasonografia głowy przez ciemiączko tylno-boczne w ocenie nieprawidłowości tylnego dołu czaszki u wcześniaków i noworodków donoszonych, Ginekologia Polska 2015, 86: 774 – 781
 • Gwizdała D., Wilczyńska M., Talar T., Gulczyńska E., Biegański T., Ultrasonografia w ocenie martwiczego zapalenia jelit u noworodków z urodzeniową masą ciała poniżej 2000 g – doniesienia wstępne, Ginekologia Polska 2013, 84: 862-870
 • Bieganski T., Jamsheer A., Sowinska A., Baranska D., Niedzielski K., Kozłowski K., Czarny-Ratajczak M.,  Three New Patients With FATCO: Fibular agenesis with ectrodactyly, American Journal of  Medical Genetics Part A. 2012, 158A:1542-1550

Zainteresowania badawcze:

 • Diagnostyka obrazowa w pediatrii
 • Genetyczne choroby kości
 • Narażenie na promieniowanie jonizujące oraz ochrona radiologiczna pacjenta
 • Metabolizm amin biogennych
dr n. med. Magda Cuchra-Kulesza

Kontakt:

 

Dr n. med. Magda Cuchra - Kulesza

adiunkt

m.cuchra@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018 –  obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2014-2018 - asystent, Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Wydział Wojskowo -Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Promotor 14 prac licencjackich oraz recenzent 15 prac magisterskich
 • Współautor 17 publikacji naukowych z zakresu biologii molekularnej w czasopismach krajowych i zagranicznych z IF.
 • Aktywny uczestnik konferencji z zakresu biologii molekularnej
 • Autor grantów UM

Znaczenie procesów naprawy DNA oraz polimorfizmów genów mechanizmu wycinania zasad azotowych: OGG1, XRCC1, MUTYH, ADPRT, APE1 dla rozwoju jaskry pierwotnej otwartego kąta

Związek mechanizmów naprawy DNA z rozwojem jaskry pierwotnej otwartego kąta

Odbyte Szkolenia:

 • 2018 Szkoleniu "Ready to Teach - zasady przygotowywania sylabusów"
 • 2018 Szkoleniu "Ready to Teach - Tworzenie i zarządzanie treścią na platformach elearningowych
 • 2017 Szkolenie z zakresu metodyki nauczania (Faculty Development Programme - FaDevPRO) Poprawa, jakości nauczania w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi poprzez podniesienie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej Organizator: Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

Wybrane publikacje:

 • Stanczyk M, Sliwinski T, Cuchra M, Zubowska M, Bielecka-Kowalska A, Kowalski M, Szemraj J, Mlynarski W, Majsterek I.The association of polymorphisms in DNA base excision repair genes XRCC1, OGG1 and MUTYH with the risk of childhood acute lymphoblastic leukemia. Mol Biol Rep. 2010 (IF 2.929; 15 pkt. MNiSW; cytowania: 20)
 • Magda Cuchra, Jacek P. Szaflik, Mira Gacek, Karolina Przybyłowska, Anna Kurowska, Anna Kamińska, Jerzy Szaflik, Ireneusz Majsterek, Związek polimorfizmów genów XRCC1 i OGG1 z ryzykiem występowania jaskry pierwotnej otwartego kąta w populacji polskiej, Okulistyka 1 (I)/2011 (ROK XIV) (4 pkt. MNiSW)
 • Stanczyk M, Sliwinski T, Trelinska J, Cuchra M, Markiewicz L, Dziki L, Bieniek A, Bielecka Kowalska A, Kowalski M, Pastorczak A, Szemraj J, Mlynarski W, Majsterek I.,Role of base-excision repair in the treatment of childhood acute lymphoblastic leukaemia with 6-mercaptopurine and high doses of methotrexate. Mutation Research-Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis 2012;, 741(1-2):13-21 (IF 3.035; 30 pkt. MNiSW)
 • Szaflik JP, Cuchra M, Przybylowska-Sygut K, Dziki L, Kurowska AK, Gacek M, Drzewoski J, Szaflik J, Majsterek,Association of the 399Arg/Gln XRCC1, the 194 Arg/Trp XRCC1, the 326Ser/Cys OGG1, and the 324Gln/His MUTYH gene polymorphisms with clinical parameters and the risk for development of primary open-angle glaucoma.  Mutat Res. 2013 Apr 30;753(1):12-22. (IF 2.220; 30 pkt. MNiSW)
 • Cuchra M, Majsterek I, Przybyłowska K, Gacek M, Szaflik J, Szaflik JP., Association of the 762 Val/Ala ADPRT Gene Polymorphism with a Risk of Primary Open-angle Glaucoma Development in a Polish Population. Okulistyka 2012; 1(I):76-80. (4 pkt. MNiSW)
 • Cuchra M, Szaflik JP, Przybylowska-Sygut K, Gacek M, Kaminska A, Szaflik J, Majsterek I.,The role of the 148 Asp/Glu polymorphism of the APE1 gene in the development and progression of primary open angle glaucoma development in the Polish population. Pol J Pathol. 2013 Dec;64(4):296-302. (IF 0.490; 15 pkt. MNiSW)
 • Magda Cuchra, Ireneusz Majsterek, Karolina Przybyłowska, Anna Kamińska, Mira Gacek, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik
  Association of Oxidative DNA Damages and the Effectiveness of their Repair with the Risk of Primary Open Angle Glaucoma Development in the Polish Population, OKULISTYKA Wydanie 2/2013 (4 pkt. MNiSW)
 • Jacek Kasznicki, Marcin Kosmalski, Agnieszka Śliwińska, Anna Merecz, Magdalena Cuchra, Ireneusz Majsterek, Józef Drzewoski.
  Association of OGG1, XRCC1 gene polymorphisms with a risk of type 2 diabetes mellitus and diabetic peripheral neuropathy (DPN), Diabetes 2012 : Vol. 61 Supl. 1, s. 674
 • Magda Cuchra, Lukasz Markiewicz, Bartosz Mucha, Dariusz Pytel,  Katarzyna Szymanek,  Janusz Szemraj, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik, Ireneusz Majsterek, The role of base excision repair in the development of primary open angle glaucoma in the Polish population – Mutation Research: Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis  (IF 3,09 MNiSW – 35 pkt)
 • Magda Cuchra, Katarzyna Szymanek, Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik, Ireneusz Majsterek. Rola polimorfizmów 751Lys/Glu genu XPD oraz 939 Lys/Gln genu XPC w rozwoju jaskry pierwotnej otwartego kąta. Okulistyka, 2015: Vol. 18, nr 4, s. 13-18, (MNiSW – 7 pkt)
 • Jacek Kabziński, Bartosz Mucha, Magda Cuchra, Łukasz Markiewicz, Karolina Przybyłowska, Adam Dziki, Łukasz Dziki, Ireneusz Majsterek. Efficiency of Base Excision Repair of Oxidative DNA Damage and Its Impact on the Risk of Colorectal Cancer in the Polish Population. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Volume 2016 (2016), (IF 4,492; MNiSW – 25 pkt)
 • Magda Cuchra, Ireneusz Majsterek, Katarzyna Szymanek, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik. Rola nowych wariantów polimorficznych -77T/C genu XRCC1 oraz G1972A genu ADPRT w patogenezie jaskry pierwotnej otwartego kąta, Okulistyka 2016 (MNiSW – 7 pkt)
 • Mucha B, Markiewicz L, Cuchra M, Szymczak I, K. Przybylowska-Sygut, Dziki A, Majsterek I, Dziki L  Nucleotide excision repair capacity and XPC, XPD gene polymorphism modulate colorectal cancer risk 10 January 2017 (IF: 4,507; MNiSW: 35)
 • The role of base excision repair in pathogenesis of breast cancer in the Polish population., Cuchra M, Mucha B, Markiewicz L, Przybylowska-Sygut K, Pytel D, Jeziorski A, Kordek R, Majsterek I. Mol Carcinog. 2016 Dec;55(12):1899-1914. doi: 10.1002/mc.22436. Epub 2015 Nov 1
 • Alicja Nowak, Wioletta Rozpędek, Mateusz Siwak, Magda Cuchra, Katarzyna Szymanek, Marta Szaflik, Jerzy Szaflik, Jacek Szaflik, Ireneusz Majsterek Association of the expression level of the neurodegeneration-related proteins with the risk of development and progression of primary open angle glaucoma,, Acta Ophthalmologica, (IF: 3,032; MNiSW: 35)
 • Paweł Szymański, Paulina Olszewska, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Antoni Różalski, Agnieszka Maszewska, Łukasz Markiewicz, Magda Cuchra, Ireneusz Majsterek,Novel tetrahydroacridine and cyclopentaquinoline derivatives with fluorobenzoic acid moiety induce cell cycle arrest and apoptosis in lung cancer cells by activation of DNA damage signaling, Tumor Biology, Volume: 39, Issue: 3, Published: MAR 2017 ((IF: 2.926; MNiSW: 25)
 • Chufarova N, Czarnecka K, Skibiński R, Cuchra M, Majsterek I, Szymański P. New tacrine-acridine hybrids as promising multifunctional drugs for potential treatment of Alzheimer's disease. Arch Pharm (Weinheim). 2018 Jul;351(7):e1800050. doi: 10.1002/ardp.201800050. Epub 2018 Jun 5. (IF: 2.288; MNiSW: 25)

MNiSW za publikacje naukowe w czasopismach (bez suplementów) wynosi 271

Impact factor prac wynosi w sumie 29.009

H-Index - 3

 

Udział w konferencjach:

Stańczyk, M. Cuchra, J. Trelińska, A. Bieniek, A. Bielecka-Kowalska, M. Kowalski, W. Młynarski, I. The role of the DNA repair in therapy childhood acute lymphoblastic leukemia with methotrexate and 6- mercaptopurine. Wyzwania współczesnej biologii komórki: genetyka molekularna, biologia systemów, bioinformatyka.

The Confernce to Honor Professor Maria J. Olszewska on Her Jubille The challenges of contemporary cell biology molecular gentetics, system biology, bioinformatics April 20-21, 2009.

Stańczyk, M. Cuchra, T. Śliwiński, Ł. Markiewicz, J. Szemraj, J. Trelińska, A. Bieniek, A. Bielecka-Kowalska, M. Kowalski, W. Młynarski and I. Majsterek.

Base excision repair (BER) is an important factor of protocol M (ALL IC BFM 2002) treatment in childhood acute lymphoblastic leukemia.
XLIV Annual Meeting of the Polish Biochemical Society Łódź, September 16th - 19th, 2009

Stanczyk, T. Sliwiński, M. Cuchra, M. Zubowska, A. Bielecka-Kowalska, M. Kowalski, J. Szemraj, W. Młynarski, I. Majsterek.

Związek polimorfizmów genów XRCC1, OGG1 and MUTYH mechanizmu naprawy DNA przez wycinanie zasad azotowych z ryzykiem występowania ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.

V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej 26-29 maja 2010, Międzyzdroje

Stańczyk, T. Śliwinski, J. Trelińska, M. Cuchra, L. Markiewicz, A. Bieniek, A. Bielecka-Kowalska, M. Kowalski, A. Pastorczak, J. Szemraj, W. Młynarski, I. Majsterek

Znaczenie naprawy DNA przez wycinanie zasad azotowych (BER) dla efektywności terapii dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną.

V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej 26-29 maj 2010, Międzyzdroje

J.P. Szaflik, M. Cuchra, M. Gacek, K. Przybylowska, A. Kurowska, A. Kaminska, J. Szaflik, I. Majsterek.

An association of the Arg399Gln XRCC1 and the Ser326Cys OGG1 gene polymorphisms with a risk of open-angle glaucoma in a Polish population. Joint Congress of European Society of Ophthalmology (SOE), American Academy of Ophthalmology, 4-7 June 2011, Geneva, Switzerland

Magda Cuchra, Karolina Przybylowska, Mira Gacek, Maja Waszczyk, Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik, Ireneusz Majsterek

An association of the 399Arg/Gln XRCC1 and the 194Arg/Trp XRCC1 gene polymorphisms with a risk of open angle glaucoma in a Polish population.

The 2nd Polish Congress of Biochemistry and Cell Biology September 5th - 9th 2011 Kraków

Małgorzata Stańczyk, Tomasz Śliwiński, Joanna Trelińska, Magda Cuchra, Łukasz Markiewicz, Anna Bielecka-Kowalska, Michał Kowalski, Agata Pastorczak, Janusz Szemraj, Wojciech Młynarski, Ireneusz Majsterek

Base excision repair deficiency and the treatment of childhood ALL with 6-mercaptopurine and high-dose methotrexate.

The 2nd Polish Congress of Biochemistry and Cell Biology September 5th - 9th 2011

Ireneusz Majsterek, Magda Cuchra, Karolina Przybylowska, Mira Gacek, Anna K. Kurowska, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik

Evaluation of oxidative DNA damage and its repair in pathogenesis of primary open-angle glaucoma.

The 2012 ARVO Annual Meeting, May 6 – 10 in Fort Lauderdale, Florida

Magda Cuchra, Karolina Przybyłowska-Sygut, Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik, Ireneusz Majsterek

Związek mechanizmu naprawy DNA przez wycinanie zasad azotowych z ryzykiem rozwoju jaskry pierwotnej otwartego kąta w populacji polskiej

XLIV Zjazd Okulistów Polskich 44th Congress of Polish Society of Ophthalmology 13-15 Czerwca 2013 Warszawa

Magda Cuchra, Karolina Przybyłowska-Sygut, Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik, Ireneusz Majsterek. Związek polimorfizmów genów 326Ser/Cys OGG1 oraz 762Val/Ala ADPRT z ryzykiem rozwoju raka piersi w populacji polskiej

V Kongresu Genetyki, Poznań, 10-13 września 2013 r.

Zainteresowania badawcze:

Badania nad rolą mechanizmów naprawy DNA w patogenezie chorób nowotworowych

 

dr Elżbieta Ciejka

Kontakt:

 

Elżbieta Ciejka

adiunkt

e.ciejka@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2014 – nadal Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – starszy asystent
 • 2009 – 2014 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Łodzi - Kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, fizjoterapeuta
 • 2008 – 2013 Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku – starszy wykładowca przedmiotów zawodowych
 • 2007 - nadal Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – adiunkt, wykładowca: fizjoterapia (fizkoterapia, masaż)
 • 2006 - 2009 Centrum Rehabilitacji  INTERMEDICUS  w  Łodzi -  kierownik  gabinetów  fizjoterapii, fizjoterapeuta,
 • 2006 - 2013 kierownik specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii
 • 2000  -  2006 Zespół Opieki  Zdrowotnej  dla  Szkół  Wyższych  PLMA  w  Łodzi -  starszy  asystent
 • 1997 -  2009 Szkoła Policealna  nr  2  Samorządu  Województwa  łódzkiego w  Łodzi-  nauczyciel  przedmiotów  zawodowych: fizykoterapia,  kinezyterapia,  masaż
 • 1983 -  2000 Specjalistyczny  Szpital  Gruźlicy  i  Chorób  Płuc  w Tuszynie

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Wykształcenie:

2010

 • Ukończenie studiów podyplomowych Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej – Politechnika Łódzka

2005 

 • Uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi

2005

 • Studia doktoranckie PŁ Wydział Mechaniczny – aparatura i sprzęt medyczny

2003

 • Dyplom II stopnia z zakresu rehabilitacji ruchowej

2003

 • Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

Szkolenia:

2019

 • Zaświadczenie o ukończeniu elementarnego kursu Polskiego Języka Migowego PJM-1 – Centrum Języka Migowego Łódź
 • Kurs Flosising w terapii i treningu. Rehaintegro, Poznań
 • Szkolenie I-stopnia z oxybrazji, mezoterapii oraz karboksyterapii, AYCOMA Warszawa

2018

 • Metameric Dry Needling Certification . David Lopez Sanchez International KinetiXer Institute
 • Terapia manualna wg Maitlanda e diagnostyce funkcjonalnej. Warsztat, Konferencja Życie bez bólu, Zgorzelec.
 • Ortopedyczna diagnostyka funkcjonalna i fizjoterapia pacjentów geriatrycznych i nieaktywnych zawodowo – staw biodrowy. Rehalab, warszawa

2017

 • Anatomia palpacyjna narządu ruchu. FizjoActiv, Lublin

2016

 • Terapia manualna wg Mulligan. Centrum Rehabilitacyjno Szkoleniowe KINEZIO Warszawa

2015

 • Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe wg Carol J. Manheim, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii, Wydział Studiów Edukacyjnych, Poznań

2014

 • Manualna terapia punktów spustowych w dysfunkcjach narządu ruchu. Akademia Fizjoterapii Technomex

2013

 • Kurs B Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego. Instytut McKenziego - Polska

2012

 • Kurs A Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego. Instytut McKenziego - Polska

2010

 • Kurs Anatomy trains: manual therapy extender, Michael Jansson, Warszawa. OFC Terapia Manualna

 2008

 • Kurs terapii manualnej dla odcinka szyjnego kręgosłupa kończyn górnych, Kurs terapii manualnej dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa, miednicy i kończyn dolnych, prof. David Lopez Sanchez, Pabianice

2005

 • Kurs masażu leczniczego w jednostkach chorobowych - akredytacja Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
 • Kurs „Podstawy PNF” Certyfikat Polskiego  Towarzystwa  Fizjoterapii
 • Kurs podstawowy  i  rozwijający  Kinesiotapingu  -  Certyfikat Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Wybrane publikacje:

 • Ciejka E., Skibska B., Gorąca A.: Wpływ ELFMF na zawartość IL-6 w narządach szczura. Medycyna Pracy 2017;68(4).
 • Ciejka E., Santorek R., Makosa G.: Fizjoterapia po rekonstrukcji ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego – opis przypadku. Fizjoterapia Polska. 2016, 4(16):116-121.
 • Ciejka E, Jakubowska E, Zelechowska P, Huk-Kolega H, Kowalczyk A, Goraca A.: Effect of extremely low frequency magnetic field on glutathione in rat muscles.
  Medycyna Pracy 2014, 65(3):343-9.
 • Ciejka E., Kowalczyk A., Gorąca A.: Influence of extremely low frequency magnetic field on total protein and –SH groups concentrations in liver homogenates. Med Pr 2014;65(5):639–644
 • Huk-Kolega H, Ciejka E, Skibska B, Kowalczyk A, Goraca A:  
  Influence of lipoic acid on the level of TNF-alpha in spleen homogenates. Pol Merkur Lekarski. 2014 Jun;36(216):379-81.      
 • Ciejka E., P Kleniewska, B Skibska and A Goraca:  Effects of extremely low frequency magnetic field on oxidative balance in brain of rats. J Physiol Pharmacol 2011,62(6):657-61.
 • Gorąca A., Huk-Kolega H., Piechota A., Kleniewska P., Ciejka E., 
  Skibska B.:  Lipoic acid - biological activity and therapeutic potential.Pharmacol Rep 2011, 63(4):849-58. 
 • Ciejka E.,Skibska B.,Kleniewska P.,Goraca A.: Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na wybrane parametry stresu oksydacyjnego w tkance mięśniowej szczura. Polski Merkuriusz Lekarski, 2010, XXIX(174): 361-364.
 • Ciejka E., Goraca A., Skibska B.: Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na stres oksydacyjny w tkance mięśniowej szczura. Inżynieria Biomedyczna 2010, 16(3); 224-226
 • Gorąca A., Ciejka E., Piechota A.: Effects of extremely low frequency magnetic field on the parameters of oxidative stress in heart. Journal of Physiology and Pharmacology, 2010, 61: 333-339.
 • Ciejka E., Wiechna K.: Wpływ terapii ultradźwiękowej na zachowanie się ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów poddanych nadźwiękawianiu. Polski Merkuriusz Lekarski, 2009, XXVII(157): 26-29.
 • Ciejka E., Wójtowicz K.: Ocena skuteczności stosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu choroby zwyrodnieniowo-wytwórczej stawów obwodowych i kręgosłupa. Balneologia Polska, 2009,LI,:  189-193.
 • Ciejka E., Kubik-Misiewicz D.: Analiza wpływu procesu usprawniania na wydolność oddechową u pacjentów z bólami w odcinku szyjnym kręgosłupa. Balneologia Polska, 2009,  LI,2:109-114.
 • Ciejka E.: Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na parametry morfotyczne krwi pacjentów poddanych magnetoterapii. Inżynieria Biomedyczna, 2009,15(3):198-200.
 • Ciejka E., Gorąca A.: Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na zdolność antyoksydacyjną osocza i częstość skurczu serca. Wiadomości Lekarskie, 2009, tom LXII, Nr 2:81-86.

Udział w konferencjach:

 • Terapia mięśniowo-powięziowa w zespołach górnego otworu klatki piersiowej. Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowo-Przedmiotowa, WSBiNoZ, 2019. B. Kowacka, E. Ciejka
 • Trening funkcjonalny i ćwiczenia stabilizacji centralnej w zespołach bólowych kręgosłupa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy 2018, Zgorzelec. B. Kowacka, E. Ciejka
 • Efekty zastosowania dynamicznego plastrowania we wczesnych objawach palucha koślawego. XIV Konferencja Naukowa PTF, 2018. B. Kowacka, E. Ciejka
 • Wpływ wybranych elementów rehabilitacji kardiologicznej na zachowanie się parametrów hemodynamicznych u chorych po wszczepieniu protezy zastawki. XIV Konferencja Naukowa PTF, 2018. P. Piasecka, B. Kowacka, E. Ciejka
 • Efekty usprawniania po artroskopii stożka rotatorów, XIII Konferencja Naukowa PTF, 2017. E. Ciejka, B. Kowacka
 • Techniki sprężystego odkształcania tkanek w terapii blizny. X Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowo-Przedmiotowa, WSBiNoZ, 2016

Zainteresowania badawcze:

Udział reaktywnych form tlenu w mechanizmie stresu oksydacyjnego, metody mięśniowo-powięziowe w fizjoterapii, nowoczesna fizykoterapia.

dr Katarzyna Jerka

Kontakt:

 

dr Katarzyna Jerka

Wykładowca

k.jerka@wsbinoz.pl

dr Marta Klimczyk-Caryk

Kontakt:

 

dr n. med. Marta Klimczyk-Caryk

adiunkt

m.klimczyk@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2009 – do chwili obecnej – Adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (prowadzenie zajęć dydaktycznych - praktycznych z Kosmetologii od 2009 do 2013 r. jako Starszy Wykładowca i w obecnej chwili wykładów, koordynator praktyk studenckich, koordynator e-learning, opiekun prac dyplomowych, opiekun Koła Naukowego Młodych Kosmetologów w WSBINOZ w Łodzi, opiekun Roku)
 • 2014 – 2016 Adiunkt w WSZKIPZ w Warszawie (dydaktyk - prowadzenie wykładów, badań kosmetologicznych, opiekun praktyk, opiekun prac dyplomowych)
 • 2013 – 2014 – Kierownik ds. Informacji Medycznej i Szkoleń, Bio – Profil Polska Sp. z o.o. Trakt Lubelski 135, Warszawa (praca z działami naukowymi w kraju, Europie i Stanach Zjednoczonych, prowadzenie szkoleń kosmetologicznych w Polsce)
 • 2008- 2013 – Specjalista ds. Szkoleń i Produktu Vichy, La Roche Posay, Inneov, Sanoflore w firmie INNEOV Polska Sp. z o.o. w Warszawie (praca w dziale badań kosmetologicznych i szkoleń kosmetycznych)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2019 – Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna WSBINOZ w Łodzi
 • 2019 – Studia Podyplomowe w zakresie Przygotowanie Pedagogiczne – WSBINOZ w Łodzi
 • 2013 – Doktorat, Doktor Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo - Lekarski
 • 2008 – 2012 - Niestacjonarne Studia Doktoranckie. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo – Lekarski.
 • 2006 – 2007 – Stacjonarne Studia Doktoranckie. Uniwersytet w Sewilli - Hiszpania (Wydział Farmaceutyczny – 1 rok)
 • 2003 – 2005 - Magister Zdrowia Publicznego o specjalności Kosmetologia. Wydział Zdrowie Publiczne. Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
 • 2000 – 2003 - Licencjat z Kosmetologii. Wyższe Zawodowe Studia Kosmetyczne na Uniwersytecie Medycznym, Wydział Farmaceutyczny. Łódź

Wybrane publikacje / patenty:

 • Numer Zgłoszenia Patentowego 400929 do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dnia 26.09.2012, mając tytuł „Wyrób kosmetyczny do mycia i pielęgnacji skóry tłustej i trądzikowej”
 • „Zastosowanie wybranych hydroksykwasów w codziennej pielęgnacji skóry twarzy – przegląd najnowszych badań aplikacyjnych”, Polish Journal of Cosmetology 2012, 15 (1): 21-25.
 • „Kwas oktanoilosalicylowy w kosmetykach anti - age”, SOFW – Journal Wydanie Polskie Journal of the Polish Society of Cosmetic Chemists Wiadomości PTK 2010, 3: 42 – 50.

Udział w konferencjach:

 • 2019 – Konferencja „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…” WSBINOZ w Łodzi
 • 2018 – I Ogólnopolska Konferencja Naukowych Kół Kosmetologicznych  - WSBINOZ - Łódź
 • 2018 - ERASMUS – The Limassol College –  LIMASSOL – CYPR - Wykłady dla Studentów
 • 2017 – MIKULOV – Czechy  - Klimczyk-Caryk M., Zalesińska W.,  Kikowski L., Drobnik A.: The Effect of Series of General-Butterfly-Crystally Treatment, Treatments on the Quality of Skin
 • 2016 – Łódź – Polska - Konferencja „Kosmetologia – nauka i przyszłość”, organizowana przez Katedrę Kosmetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 2014  - ERASMUS – The Limassol College –  LIMASSOL – CYPR - Wykłady dla Studentów
 • 2014 – Bratysława – Słowacja – International Conference on Cosmetology Bratislava 2014 – “The study of anti – age action of 5– octanoylsalicylic acid using digital photography”.
 • 2014 – Warszawa – Polska – XIV Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Anti – Aging – „Sól cynkowa kwasu oktanoilosalicylowego - nowość w pielęgnacji skóry tłustej”.
 • 2013 – 60 th SEPAWA Congress 2013 Niemcy w Fuldzie, “The study of anti – age action of 5 – octanoylsalicylic acid using digital photography”
 • 2013 – Czechy – Luhačovice – International Conference on Cosmetology – Luhačovice 2013 – “Zinc octanoylsalicylate - new achievements for oily skin care”
 • 2013 – Gdańsk – Polska – VII Konferencja Sekcji Dermatologii Estetycznej PTD - „Zastosowanie soli cynkowej kwasu oktanoilosalicylowego w redukcji wydzielania łoju”
 • 2013 – Warszawa – Polska - Seminarium Naukowe w Wyższej Szkole Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie pt: „Badania lipofilowych pochodnych kwasu salicylowego w kosmetyce pielęgnacyjnej skóry twarzy”
 • 2012 – 59 th SEPAWA Congress 2012 Niemcy w Fuldzie, wykład n/t “New active for oily skin care – zinc octanoylsalicylate”
 • 2012 - XXX Jubileuszowy Zjazd PTD w Krakowie  pt: „Badanie   przeciwzmarszczkowego działania kwasu 5 – oktanoilosalicylowego metodą fotografii cyfrowej”.
 • 2011 - 58th SEPAWA Congress 2011, Niemcy w Fuldzie na sesji posterowej pt:” Cosmetic efficacy of 2 – hydroxy – 5 – octanoylbenzoic acid”.
 • 2011 – Seminarium  Naukowe w Wyższej Szkole Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie pt: „Właściwości i działanie kwasu 2 – hydroksy – 5 – oktanoilobenzoesowego na skórę wokół oczu i bruzdę nosowo – policzkową”.

 

Zainteresowania badawcze:

Badania aparaturowe skóry i włosów, aspekty prawne w Kosmetologii, rozwój rynku Kosmetologicznego w Polsce i na świecie, szeroko pojęta Kosmetologia.

dr Bogusława Kowacka

Kontakt:

 

dr n. med. Bogusława Kowacka

adiunkt

b.kowacka@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2012 –nadal, specjalista fizjoterapii, Zakład rehabilitacji Mediplan,
 • 2010 – nadal, Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu. Na wydziale Kosmetologii (przedmioty specjalizacyjne: Drenaż limfatyczny, Masaż kosmetyczny, Anatomia topograficzna dla potrzeb masażu)
 • 2005 – nadal, Centrum rehabilitacji. Intermediucus. Ośrodek realizacji specjalizacji z dziedziny fizjoterapii. Kierownik specjalizacji. Prowadzenie Kursów Masażu Certyfikowanych przez PTF. Wykonywanie zabiegów z zakresu fizjoterapii
 • 1998-2011 - Wykładowca przedmiotów specjalizacyjnych: masażu, diagnostyki fizjoterapeutycznej, gimnastyki korekcyjnej, podstaw i pracowni kinezyterapii. AHE w Łodzi i w Koninie oraz w WSHE w Sieradzu
 • 2009-2011 - Zakład Rehabilitacji Leczniczej. WOMP CP-L . Stanowisko – asystent koordynator
 • 1996-2008 - Nauczyciel  przedmiotu masażu i pracowni kinezyterapii. Policealna Szkoła Medyczna Nr 2 w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2019 Prowadzenia zajęć: wykładów i ćwiczeń (labolatorium) na kursie realizowanym w ramach projektu : Kompetentne kadry medyczne - ogólnopolski projekt wsparcia dla fizjoterapeutów” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Diagnostyka funkcjonalna oraz postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobach układu kostno-stawowo-mięśniowego.. W dniach od 30.08 do 20.10 2019
 • 2019 Recenzja publikacji. Rafał Uryzaj Anatomia masażu tkanek głębokich.
 • 2019 Prowadzenie warsztatów 8.-9.03 2019 dla szkoły ZCKiU w Szczecinie Terapia mięśniowo-powięziowa w migrenach i innych bólach głowy.
 • 2018 26.10 opiekun naukowy wystąpienia „Współczesna metoda dynamicznego plastrowania w podologii” Izabeli Stawikowskiej na  I ogólnopolskiej Konferencji Naukowych Kół kosmetologicznych

Wybrane publikacje:

 • 2018 Raport /Plakat: Efekty zastosowania dynamicznego plastrowania w wczesnych objawach palucha koślawego. Bogusława Kowacka, Elżbieta Ciejka . XIV konferencja Naukowa PTF Pabianice
 • 2018 Raport/Plakat: Wpływ wybranych elementów rehabilitacji kardiologicznej na zachowanie się parametrów hemodynamicznych u chorych po wszczepieniu protezy zastawki. Paulina Piasecka, Bogusława Kowacka, Elzbieta Ciejka XIV konferencja Naukowa PTF Pabianice
 • 2018 Raport/plakat: Trening funkcjonalny i ćwiczenia stabilizacji centralnej w zespołach bólowych kręgosłupa. XXIV Edycja Życie bez Bólu. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. Zgorzelec       Kowacka B. Ciejka E. Łódź
 • 2018 Artykuł: Wpływ masażu tkanek głębokich okolic mięśnia czołowego oraz czepca ścięgnistego na elastyczność taśmy powierzchownej tylnej Medycyna Sportowa / Polish J Sport Med ©, 2018; 34 (1): 35-39 Kowacka B. Uryzaj R. Kuklińska A., Cabak A. Medssportpres Warszawa 
 • 2017 Raport/plakat: Efekty usprawniania po artroskopii stożka rotatorów -opis przypadku. XIII Konferencja PTF Pabianice Kowacka B. Ciejka E Łódź
 • 2017 Artykuł: Ocena wybranych parametrów biomechanicznych stopy u piłkarzy nożnych po masażu tkanek głębokich mięśnia trójgłowego łydki”. Rehabilitacja w praktyce. Nr 6/2017; s. 60-66 Kowacka B., Uryzaj R., Kuklińska A., Pyka P.    Elamed Media Group, Katowice
 •  2016 Raport /plakat: Plastrowanie dynamiczne w normalizacji  napięcia mięśniowo-powięziowego w zespole cieśnin nadgarstka. XXII Edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec. Kowacka B, Ciejka E Łódź
 •  2015 Raport/plakat: Porównanie efektów stosowania poizometrycznej relaksacji i ćwiczeń czynnych w odciążeniu u pacjentów z zespołem bolesnego barku.Xxi Edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy. Zgorzelec Kowacka B., Ciejka E, Łaz M., Garczyńska K. Krekora K. Łódź
 •  2015 Raport/plakat: Efekty zastosowania rozluźniania mięśniowo-powięziowego i fizjoterapii u pacjenta z blizną pourazową. Konferencja XI PTF Pabianice Kowacka B, Ciejka E. Łaz M. Łódź

Udział w konferencjach:

 • 2019 4-6.04 Łódź XIII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI METODYCZNO – NAUKOWO – PRZEDMIOTOWEJ Masaż wyzwaniem dla współczesnej medycyny i kosmetologii. (organizacja i czynny udział)
  Prowadzenie warsztatów: "Techniki tkanek miękkich w bólach stopy z paluchem koślawym"
 • Wykład: „Terapia mięśniowo-powięziowa w zespołach górnego otworu klatki piersiowej”,
 • 2018 XIV Konferencja Naukowa PTF w Pabianicach (udział czynny)
 • Warsztat „Terapia tkanek miękkich w zespole bólowym górnego otworu klatki piersiowej”,
 • Raport/plakat „Terapia tkanek miękkich w zespole bólowym górnego otworu klatki piersiowej”,
 • 2018 10-11.10 Konferencja warsztatowa. Tkanki miękkie w praktyce terapeutycznej Termy Maltańskie Poznań, Warsztat: „Zastosowanie terapii tkanek miękkich  w napięciowych bólach głowy”
 • 2018 19-20.04 XII konferencja ogólnopolska METODYCZNO – NAUKOWO – PRZEDMIOTOWA Masaż w świetle współczesnej medycyny i kosmetologii. (organizacja i czynny udział), Warsztat: Masaż w migrenach i innych bólach głowy.

Zainteresowania badawcze:

Anatomia, masaż, drenaż limfatyczny, modelowanie ciała, ćwiczenia modelujące ciało

dr Katarzyna Malinowska

Kontakt:

 

Katarzyna Malinowska

Dr nauk farmaceutycznych

adiunkt/Dyrektor Instytutu Kosmetologii

k.malinowska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1997 - 2002 asystent, Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, Akademia Medyczny w Łodzi,
 • 2002 - 2006- asystent, Zakład Chemii Bionieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • 2006 - 2008- asystent, Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Wydział Wojskowo -Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • 2008-2017(wrzesień)-adiunkt, Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Wydział Wojskowo -Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • 2012 - 2014- adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2017 (październik) –2017(grudzień), starszy wykładowca, Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Wydział Wojskowo -Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • 2018 (styczeń)-aktualnie ,specjalista do spraw naukowo-dydaktycznych ,Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 2017- obecnie-adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu  w Łodzi.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Współautor 90 publikacji naukowych z zakresu medycyny i chemii w czasopismach krajowych i zagranicznych z IF.
 • Aktywny uczestnik wielu konferencji, kongresów, sympozjów i seminariów krajowych i zagranicznych z zakresu chemii medycznej i medycyny
 • Autor grantów UM

pt.: „Chemia koordynacyjna azoli oraz aktywność biologiczna nowych kompleksów Pt(II) i Pd(II)”, realizowana w latach 1999-2001; wykonawca (projekt zrealizowany).

pt.: „Badanie właściwości pro i antyoksydacyjnych nowych związków koordynacyjnych realizowana w latach 2007-2009; wykonawca (projekt zrealizowany).

 

 • Współautor grant MNiSW nr N N40237 5838

 pt.: „Znaczenie procesów naprawy DNA oraz polimorfizmów genów mechanizmu wycinania zasad azotowych (BER):OGG1, XRCC1, MUTYH, ADPRT, APE1 dla rozwoju jaskry otwartego kąta”, realizowany w latach 2011-2014;

 

Wybrane publikacje:

 • Malinowska K, Szcepańska A, Zieińska-Blizniewska H, Majsterek I.:An Evaluation of the Antioxidant and Anticancer Properties of Complex Compounds of Copper (II), Platinum (II), Palladium (II) and Ruthenium (III) for Use in Cancer Therapy. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 2018, DOI:  10.2174/1389557518666180423145825.
 • Malinowska K, Lorenzb IP,Sadowska B, Mucha P.:Metal Ion Complexes with Pyrazoles, Aziridines and Diaziridines – Synthesis and Biological Activity. Current Medicinal Chemistry, 2018 DOI: 10.2174/0929867325666180221124447
 • Malinowska K., Morawiec–Sztandera A., Majsterek I., Kaczmarczyk D.:TC2 C776G polymorphism studies in patients with oral cancer in the Polish population. Pol J Pathology .2016,67(3):277-282.
 • Malinowska K., Kowalski M., Szaflik J., Szaflik JP., Majsterek I.: The role of Cat -262C/T, GPX1 Pro198Leu and Sod1+35A/C gene polymorphisms in a development of primary open-angle glaucoma in a Polish population. Pol J Pathology.2016,67(4):404-407.
 • Malinowska K., Morawiec–Sztandera A., Majsterek I., Kaczmarczyk D.: Effect of copper (II) on glutathione peroxidase activity in patients with head and neck cancer. Polish Journal of Otolaryngology. 2016, 70(6):20-25.
 • Malinowska K., Morawiec–Sztandera A, Kaczmarczyk D, Majsterek I, Modranka R, Majczyk M, Błaszczyk J.: Ocena aktywności dysmutazy ponadtlenkowej w krwinkach czerwonych, a czynniki ryzyka w nowotworach jamy ustnej. J H S M . 2016,1: 5-16.
 • Malinowska K., Lorenz IP., Mucha P., Sadowska B.: Antimicrobial and antioxidant activity of metal ions complexes with chosen ligands.przyjete Curr Med Chem 2016
 • Mik M., Dziki Ł., Malinowska K., Trzciński R., Majsterek I., Dziki A.: Polimorphizm of MSH2 Gly 322 Asp and MLH1-93G>A in non familial colon cancer-a case controlled study. Arch Med Sci. 2017, 4:1-8.
 • Malinowska K., Majsterek I., Glinka Ł., Modranka R.: Rola i zastosowanie antyoksydantów medycynie .Pol. J. Cosmetol. 2015,(2)88-95.
 • Malinowska K., Mik M., Dziki Ł., Dziki A., Majsterek I.: Evaluation of antioxidant defense in patients with colorectal carcinoma. Polski Przeglad Chirurgiczny. 2015 Jul 1;87(7):357-361.
 • Malinowska K., Misiak P., Modranka R., Majsterek I.: Właściwości biologiczne kompleksu benzopiranu z Pt (II) Polski Przegląd Chirurgiczny. 2014,86:4;299-311.
 • Malinowska K., Zielińska-Bliżniewska H., Majsterek I., Olszewski J.: Influence of complex deacon-tetra (N1,3-triazole, кN2) copper (II) on the barrier and antioxidant pro people with nasal polyps. Otolaryngologia Polska, 2013, 5: 228-232.
 • Malinowska K., Szaflik JP, Majsterek I., Szaflik J.: Procesy pro- i antyoksydacyjne w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem jaskry. Okulistyka. 2012, 2012 (2): 60.
 • Malinowska K., Gacek M., Zaleska-Żmijewska A, Szaflik JP., Majsterek I., Szaflik J.:  Supplementation of melatonin and the role of total antioxidant status in pathogenesis of primary open-angle glaucoma. Okulistyka.2011,(1) :97-100.
 • Miller E., Mrowicka M., Malinowska K., Mrowicki J., Saluk-Juszczak J., Kędziora J.: Effects of the whole-body cryotherapy on a total antioxidative status and activites of antioxidative enzymes in blond of depreesive multiple sclerosis patiens. Wolrd J. Biol. Psych.2011,12(3) 223-227.
 • Malinowska K., Modranka R.: Wpływ związków chromonu na aktywność wybranych enzymów antyoksydacyjnych u chorych ograniczonych ruchowo. PML, 2010, 163: 26-28.
 • Miller E., Mrowicka M., Malinowska K., Żołyński K., Kędziora J.: Effects of the whole-body cryotherapy on a total antioxidative status and activities of some antioxidative enzymes in blood of patients with multiple sclerosis-preliminary study. J. Med. Invest.2010,57:168-173.
 • Malinowska K., Modranka R., Kubiak K., Mrowicka M., Klimczak. A.,. Kędziora J., M. Rutkowski.: Badanie aktywności przeciwnowotworowej nowych związków koordynacyjnych platyny (II) i palladu (II). PML. 2009, 151:57-62.
 • Malinowska K., Modranka R., Kubiak K., Mrowicki J., Klimczak A., Mrowicka M.: Wpływ związków koordynacyjnych na aktywność enzymów antyoksydacyjnych w chorobach nowotworowych przewodu pokarmowego: rak jelita grubego oraz  raka żołądka. PML. 2009, 158, 97-101.
 • Malinowska K., Modranka R.: Dichlorido[(-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-y)methane] copper(II), Acta Cryst 2007,63(11):2783-2784.
 • Malinowska K., Modranka R., Kędziora J.: Leki przeciwnowotworowe stosowane w lecznictwie i znajdujące się w fazie badań klinicznych.Polski Merkuriusz Lekarski. 2007,23(135): 165-169.
 • Ciesielska E., Szuławska A., Studzian K., Ochocki J., Kik K.,Szmigiero L Malinowska K.: Comparative studies on the mechanism of cytotoxic action of novel platinum II complexes with pyrazole ligands. J. Inorg. Biochem. 2006, 100:1579-1585.
 • Chruścinski L., Młynarz P., Boduszek B., Malinowska K., Ochocki J.: Methylophosphonate , hydroxymethyphosphonate and aminomethylphoshonate ligands containing pyridine, pyra zole pr imodazole side chains: the coordination abilities towards Cu(II) ions. Inorg. Chim. Acta, 2000, 303:47-53.

Zainteresowania badawcze:

 • Badanie właściwości biologicznych związków kompleksowych oraz ich potencjalne zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych
 • Wpływ związków koordynacyjnych miedzi (II) i rutenu(III) na aktywność enzymów antyoksydacyjnych w chorobach nowotworowych .
dr Roman Modranka

Kontakt:

 r.modranka@wsbinoz.pl

dr Roman Modranka

dr nauk farmaceutycznych

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2013-obecnie, adiunkt, Katedra Kosmetologii, Społeczna Akademia Nauk
 • 2013-obecnie, adiunkt, Instytut Kosmetologii, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2009–2010, starszy wykładowca, Zakład Chemii Bionieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 2004-2005, Roczny kontrakt naukowy, Oakland University, Rochester, USA 2004-2005
 • 1999–2009, adiunkt, Zakład Chemii Bionieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 1998–1999, asystent, Zakład Chemii Bionieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 1979–1998, pracowik naukowo-techniczny, Zakład Chemii Bionieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, (Akademia Medyczna) Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2004-2005 Kontrakt naukowy Chemistry Depertment Okland University (USA)
 • 1996 doktor nauk farmaceutycznych,
 • 1974-1979 magister chemii, Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Chemii,
 • 1969-1974 Technikum Chemiczne w Łodzi

Wybrane publikacje:

 • 2019, Artykuł: Rola i i wykorzystanie olejków eterycznych i ich składników jako substancji czynnych w produktach kosmetycznych wysłane do Pol J Kosm. K. Malinowska, R. Modranka
 •  2019, Artykuł: Rola konserwantów w Kosmetykach-wysłane do Pol J Kosm. K. Malinowska, R. Modranka
 •  2018, Artykuł: The role of hyaluronic acid in selected diseases, Medycyna Sportowa / Polish J Sport Med © Medsportpress, 2018; 4(4); Vol. 34, 197-212 DOI: 10.5604/01.3001.0012.8459   Katarzyna Malinowska, Alicja Klimczak, Marcin Możdżan),  Roman Modranka, Karolina Śmigiel), Paweł Piątkowski, Anna Merecz-Sadowska,  Łukasz Skowerski, Radosław Zajdel, Tetiana Levadna, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Wiesław Tomaszewski
 •  2009 Artykuł Aktywność biologiczna - in vitro nowych związków koordynacyjnych platyny(II) i palladu(II), Pol. Merk. Lek., XXVI (151), 2009, ss.52. Malinowska K., Modranka R., Kubiak K., Mrowicka M., Kędziora J., Klimczak A., M. Rutkowski
 •  2017 Artykuł Wpływ diety o niskiej zawartości węglowodanów i wysokiej zawartości tłuszczu na organizm, skład ciała oraz zdolności wysiłkowe u sportowców’, Medycyna Sportowa, 33 (4): 239-248; 2017 8. A. Merecz-Sadowska,   K. Malinowska,   R. Modranka,   K. Śmigiel,   P. Piątkowski,   Ł. Skowerski,   R. Zajdel
 • 2016 Artykuł Ocena aktywności dysmutazy ponadtlenkowej w krwinkach czerwonych jako czynnika ryzyka w nowotworach jamy ustnej”, Journal of Health Study and Medicine,  1, 5-16, 2016 K. Malinowska, A. Morawiec–Sztandera, I. Majsterek,D. Kaczmarczyk, R. Modranka, M. Majczyk, J. Błaszczyk
 • 2016 Artykuł„Życie i zdrowie kobiet na przełomie XIX i XX wieku.” Life and health of women at the turn of 19th and 20th centuries” Journal of Health Study and Medicine,  1, 73-89, 2016 A. Klimczak, K. Malinowska, R. Modranka
 • 2016 Artykuł „Nutrition of elderly people diagnosed with type 2 diabetes”, Journal of Health Study and Medicine,  4, 85-97, 2016 K. Malinowska, A. Bocian, R. Modranka, I. Majsterek

Udział w konferencjach:

Prowadzenie szkolenia pt. „Dermokosmetyki” 2018

Zainteresowania badawcze:

 • Współczesne koncepcje rozwoju chemii kosmetycznej, innowacyjne preparaty kosmetyczne
 • Wpływ aktywnych składników kosmetyków na  procesy biochemiczne, wewnątrzkomórkowe
 • Nowe tendencje w projektowaniu kosmetyków
dr Anna Merecz-Sadowska

Kontakt:

 

Anna Merecz-Sadowska

adiunkt

a.merecz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018 – obecnie adiunkt, Katedra Informatyki Ekonomicznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
 • 2017 – obecnie wykładowca, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2013 – 2018 asystent, Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 2014 – 2015 wykładowca, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2009 - 2015 doktor nauk medycznych, Studium Doktoranckie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Oddział Fizjoterapii Wydziału Wojskowo Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 2004 - 2009 magister biologii, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, kierunek: biologia

Wybrane publikacje:

 • W przygotowaniu: Bioarchitecture in the human right coronary artery.
 • Zielinska-Blizniewska, P. Sitarek, A. Merecz-Sadowska, K. Malinowska, K. Zajdel, M. Jablonska, T. Sliwinski, R.Zajdel. Plant Extracts and Reactive Oxygen Species as Two Counteracting Agents with Anti- and Pro-Obesity Properties. Int J Mol Sci 2019; 20: 4556.
 • Skoczyńska, B. Pasterniak, M. Małecka, U. Krajewska, M. Mirowski, A. Merecz-Sadowska, B.T. Karwowski, J. Kusz, E. Budzisz. The cytotoxic effect of Ru(II)complexes with 5-(2-hydroxyphenyl)-3-methyl-1-(2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester:Synthesis, X-ray structure and DNA damage potential. Polyhedron 2019; 169: 228-238.
 • Malinowska, A. Klimczak, M. Możdżan, R. Modranka, K. Śmigiel, P. Piątkowski, A. Merecz-Sadowska, Ł. Skowerski, R. Zajdel, T. Levadna, H. Zielińska-Bliźniewska, W. Tomaszewski. The role of hyaluronic acid in selected diseases. Med Sport 2018; 34: 197-212.
 • Merecz-Sadowska, A. Marusińska, B.T. Karwowski. The contents of biological active substances and antioxidant activity in coffee depending on brewing method. Pol J Natur Sci 2018; 33: 267-284.
 • A Merecz-Sadowska, K. Malinowska, R. Modranka, K. Śmigiel, P. Piątkowski, Ł. Skowerski, R. Zajdel. the effect of diet with low carbohydrate content and high fat content on the human organism, body composition and exercise capacity in athletes. Med Sport 2017; 33: 239-248.
 • Szumilak, M. Gałdyszyńska, K. Domińska, I. Bąk-Sypień, A. Merecz-Sadowska, A. Stańczak, B.T. Karwowski, A.W. Piastowska-Ciesielska. Synthesis, Biological Activity and Preliminary in Silico ADMET Screening of Polyamine Conjugates with Bicyclic Systems. Molecules 2017; 22(5)
 • Czarny, A. Merecz-Sadowska, K. Majchrzak, M. Jabłkowski, J. Szemraj, T. Śliwiński, B. Karwowski. The influence of hepatitis C virus therapy on the DNA base excision repair system of peripheral blood mononuclear cells. DNA Cell Biol. 2017; 36(7):535-540
 • M. Szumilak, A. Merecz, M. Stręk, A. Stańczak, T.W. Inglot, B.T. Karwowski. DNA Interaction Studies of Selected Polyamine Conjugates. Int. J. Mol. Sci. 2016; 17(9):1560-1576

Udział w konferencjach:

 • Odmiany anatomiczne w praktyce klinicznej, Collegium Anatomicum, 13-14 kwietnia 2019 Warszawa
 • Konferencja Neuronus 2015 Kraków, 17.04.2015.
 • XIX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, 17-19 września 2015 Świnoujście

Zainteresowania badawcze:

 • Stres oksydacyjny oraz ochrona przed niekorzystnymi skutkami oddziaływania reaktywnych form tlenu ze strukturami komórki, procesy starzenia się, apoptoza, naprawa DNA
 • Związki o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych, metody ich badania oraz wpływ na komórki
 • Choroby cywilizacyjne – patomechanizmy otyłości
 • Anatomia człowieka
dr Iwonna Michalak

Kontakt:

 

dr n. med. Iwonna Michalak

Adiunkt

i.michalak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2008 – obecnie – wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2000 – obecnie - specjalista dermatolog- Specjalistyczne Gabinety Lekarskie „Dermed”, i Centrum Medyczne „Dermed” w Łodzi
 • 1978 –  2013 - starszy asystent w Klinice Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej w Łodzi, WSSz im. Dr Wł. Biegańskiego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Prowadzenie kursów szkoleniowych dla lekarzy specjalizujących się z zakresu dermatologii 
 • 2003 – praca doktorska pt. „ Badania nad zawartością wapnia, fosforu i magnezu w wybranych składowych morfotycznych i wydalinach u chorych z różnymi postaciami łuszczycy pospolitej”
 • Od 2000 roku – współprowadzenie badań w Ośrodku Badań Klinicznych „Dermed” dotyczących zastosowania nowoczesnych leków ( trądzik, atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, owrzodzenia podudzi, łysienie typu męskiego, grzybica) oraz badania nowych preparatów kosmetycznych stosowanych w trądziku, skórze suchej, łojotokowe i starzejącej się.
 • Od 2000 roku regularny udział w międzynarodowych spotkaniach badaczy w ramach prowadzonych badań klinicznych w Ośrodku Badań Klinicznych „Dermed” oraz krajowych i międzynarodowych sympozjach, szkoleniach i kongresach dermatologicznych, m.in.: Barcelona, Seoul, Verona, Lisbona, Kioto, Miami, San Francisko, Nowy York, Londyn, Amsterdam, Madryt.
 • 1988 – II stopień specjalizacji z dermatologii i wenerologii
 • Od 1982 roku członkostwo w Polskim Towarzystwie Dermatologicznym, przez 8 lat funkcja skarbnika Łódzkiego Oddziału PTD.

Wybrane publikacje:

 • Trądzik różowaty – etiopatogeneza, objawy i leczenie – współautor [w] czasopismo Nowa Klin., 2013, Vol. 20, nr 4.
 • Leczenie biologiczne łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów – współautor [w] czasopismo Postępy Dermatologii i Alergologii, 2011, Vol. 28, supl. 3.
 • Łuszczyca – leczenie miejscowe – współautor [w] czasopismo Postępy  Dermatologii i Allergologii, 2011, Vol. 28, supl. 3
 • Zastosowanie etanerceptu w leczeniu łuszczycy zwykłej i łuszczycy stawowej – doświadczenia własne – współautor [w] czasopismo Dermatologia Estetyczna 2008, Vol. 10, nr 5.
 • Skuteczność doustnego flukonazolu oraz miejscowo stosowanego 1% kremu Clotrimazol i szamponu z 2% ketokonazolem w leczeniu skojarzonym umiarkowanych do ciężkich postaci łojotokowego zapalenia skóry – współautor [w] czasopismo Mikologia Lekarska, 2007, T. 14, nr 2.
 • Trądzik różowaty – klinika, etiopatogeneza, leczenie i profilaktyka – współautor [w] czasopismo Nowa Klin., 2003, T.10, nr 11-12.
 • Zastosowanie laserów we współczesnej dermatologii estetycznej – współautor [w] czasopismo Nowa Klin., 2003, T.10, nr 11-12.

Zainteresowania badawcze:

dermatologia, leczenie biologiczne łuszczycy, atopowego zapalenia skóry i innych chorób skóry, dermatologia estetyczna, nowoczesne techniki i narzędzia leczenia chorób skóry

dr Alicja Nowak-Zduńczyk

Kontakt:

 

Dr nauk medycznych Alicja Nowak-Zduńczyk

adiunkt

a.nowak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Październik 2018 – obecnie, stanowisko: adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Piotrkowska 278, 90-361 Łódź
 • 2015 – wrzesień 2018, stanowisko: asystent w Zakładzie Chemii i Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
 • 2013 – wrzesień 2018, Prowadzenie Kursu Przygotowawczego Premedical dla kandydatów na studia w języku angielskim z przedmiotów: biologia, fizyka, chemia; Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Współautor grantu finansowanego z Narodowego Centrum Nauki, „Wykorzystanie nowych niskocząsteczkowych inhibitorów w zależnym od kinazy PERK szlaku UPR dla leczenia jaskry pierwotnej otwartego kąta”. Grant NCN nr 2016/21/B/NZ5/01411 (rok 2017)
 • Grant Młodego Badacza finansowany z środków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (rok 2016)
 • Szkolenie dotyczące planowania, wykonywania, uczestniczenia oraz uśmiercania zwierząt w doświadczeniach (rok 2016)
 • Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych, studia podyplomowe, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (rok 2015)
 • Szkolenie dotyczące Dobrej Praktyki Klinicznej (ang. Good Clinical Practice, GCP) (rok 2015)
 • Grant Młodego Badacza finansowany z środków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (rok 2014)

Wybrane publikacje:

 • Katarzyna Malinowska, Dariusz Kaczmarczyk, Radosław Zajdel, Anna Merecz-Sadowska, Jurek Olszewski, Alicja Nowak-Zduńczyk, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Antioxidative assessment of new trans palladium(II) complexes in head and neck cancer, Polish Journal of Otolaryngology, 2019
 • Rozpedek W, Pytel D, Nowak-Zdunczyk A, Lewko D, Wojtczak R, Diehl JA, Majsterek I. Breaking the DNA damage response via serine/threonine kinase inhibitors to improve cancer treatment. Curr Med Chem, 2019;26(8):1425-1445
 • Siwak M, Maślankiewicz M, Nowak-Zduńczyk A, Rozpędek W, Wojtczak R, Szymanek K, Szaflik M, Szaflik J, Szaflik JP, Majsterek I The relationship between HDAC6, CXCR3 and SIRT1 genes expression levels with progression of primary open-angle glaukoma, Ophthalmic Genet 2018 Jan 31:1-7.
 • Nowak A, Rozpędek W, Cuchra M, Wojtczak R, Siwak M, Szymanek K, Szaflik M, Szaflik J, Szaflik J, Majsterek I. Association of the expression level of the neurodegeneration-related proteins with the risk of development and progression of primary open angle glaukoma, Acta Ophthalmologica Volume 96, Issue 1, February 2018, Pages e97–e98.
 • Antoni Bruzgielewicz, Ewa Osuch-Wojcikiewicz, Kazimierz Niemczyk, Olga Sieniawska-Buccella,  Mateusz Siwak,  Anna Walczak, Alicja Nowak, and Ireneusz Majsterek Altered expression of miRNAs is related to larynx cancer TNM stage and patients’ smoking status, DNA Cell Biol 2017 Jul;36(7):581-588.
 • Majsterek I, Diehl JA, Pytel D, Nowak A, Rozpędek W. Molecular basis of human diseases and targeted therapy based on small-molecule inhibitors of ER stress-induced signaling pathways, Curr Mol Med 2017;17(2):118-132.
 • Antoni Bruzgielewicz, Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Anna Walczak, Alicja Nowak, Helen Uczkowski, Ireneusz Majsterek Evaluation of polymorphisms in microRNA biosynthesis genes and risk of laryngeal cancer in the Polish population, Pol J Pathol 2016;67(3):283-290
 • Nowak A, Przybylowska-Sygut K, Gacek M, Kaminska A, Szaflik JP, Szaflik J, Majsterek I Neurodegenerative Genes Polymorphisms of the -491A/T APOE, the -877T/C APP and the Risk of Primary Open-angle Glaucoma in the Polish Population, Ophthalmic Genet Jun;36(2):105-12
 • Alicja Nowak, Ireneusz Majsterek, Karolina Przybyłowska-Sygut, Dariusz Pytel, Katarzyna Szymanek, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik Analysis of the expression and polymorphisms of APOE, HSP, BDNF and GRIN2B genes associated with the neurodegeneration process in the pathogenesis of primary open-angle glaukoma, Biomed Res Int 2015;2015:258281

Udział w konferencjach:

 • Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, Ireneusz Majsterek, Molekularny mechanizm aktywacji szlaku zależnego od kinazy PERK w przebiegu chorób nowotworowych, VI Konferencja Biologii Molekularnej, Łódź, 2017
 • Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, J. Alan Diehl, Dariusz Pytel, Ireneusz Majsterek Zastosowanie niskocząsteczkowych inhibitorów kinazy PERK w leczeniu chorób nowotworowych, III Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, Toruń, 2017
 • Wioletta Rozpędek, Adam Wawrzynkiewicz, Alicja Nowak-Zduńczyk, Dariusz Pytel, Ireneusz Majsterek, Zastosowanie niskocząsteczkowych inhibitorów kinazy PERK jako innowacyjna strategia przeciwnowotworowa International Conference of Natural and Medical Sciences, Lublin, 2017
 • Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, Dariusz Pytel, J. Alan Diehl, Ireneusz Majsterek, Molecular genetic insights in Alzheimer’s disease, The 2016 Alzheimer's Disease Congress, London, 2016
 • Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, Dariusz Pytel, J. Alan Diehl, Ireneusz Majsterek, Components of unfolded protein response signaling pathway as a therapeutic target for Alzheimer’s disease, The 2016 Alzheimer's Disease Congress, London, 2016

Zainteresowania badawcze:

Molekularne podłoże chorób nowotworowych oraz neurodegeneracyjnych.

dr Paweł Piątkowski

Kontakt:

 

dr n. med. Paweł Piątkowski

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

adiunkt

p.piatkowski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2012 – obecnie specjalista w dziedzinie fizjoterapii w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi
 • 2010 – obecnie wykładowca Fizjoterapeuta w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu. Kierunek Kosmetologia w Łodzi,
 • 2010 - obecnie wykładowca Fizjoterapeuta w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności. Kierunek Fizjoterapia w Łodzi
 • 1978 – obecnie – Specjalista w dziedzinie fizjoterapii Fizjoterapeuta w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 04-06.04.2019 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Przewodniczący XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Metodyczno - Przedmiotowej dla nauczycieli masażu na kierunku technik masażysta.  „Masaż wyzwaniem dla współczesnej medycyny i kosmetologii”.
 • 06-07.04.2019 Przewodniczący Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Masażu przy Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2019 Współtwórca Studium Podyplomowych Masażu Medycznego przy Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 19-21.04.2018 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Przewodniczący XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Metodyczno - Przedmiotowej dla nauczycieli masażu na kierunku technik masażysta. „Masaż w świetle współczesnej medycyny i kosmetologii”
 • 2017 - 2018 Organizator Collegium Masażu przy Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 20-22.04.2017 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Przewodniczący XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Metodyczno - Przedmiotowej dla nauczycieli masażu na kierunku technik masażysta. „Współczesny masaż w fizjoterapii i kosmetologii, w spa i odnowie biologicznej”
 • 25-26.11. 2016 Moderator sesji – „Wykorzystania technik tkanek miękkich w usprawnianiu pacjenta“XII Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii - Perspektywy Rozwoju Fizjoterapii – Pabianice
 • 21-23.04.2016 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Przewodniczący X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Metodyczno - Przedmiotowej dla nauczycieli masażu na kierunku technik masażysta. „Współczesny masaż w fizjoterapii i kosmetologii, w spa i odnowie biologicznej”
 • 21.04.2016 Przyznanie nagrody za wkład w rozwój i popularyzację masażu w Polsce
 • 2015 Założyciel Kapituły przyznającej nagrodę za wkład w rozwój i popularyzację masażu w Polsce przy Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 23-25.04.2015 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Przewodniczący IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Metodyczno - Przedmiotowej dla nauczycieli masażu na kierunku technik masażysta. „Rola masażu w fizjoterapii i kosmetologii”
 • 27.03.2015 Opieka naukowa nad Międzywojewódzkim konkursem dla słuchaczy kierunku technik masażysta „Poznaj techniki masażu”. Inowrocław

Wybrane publikacje:

 • 2016 -„ Jesień życia? Wiosna możliwości! Przewodnik po późnej dorosłości.”  Autor rozdziału - Aktywność fizyczna - nieodzowna dla organizmu
 • 2015 -„Maści, żele,kremy, spraya i pozostałe preparaty do stosowania zewnętrznego w chorobach i obrażeniach narządu ruchu.”
 • 2013- „Wellness&spa i anti-aging.” Współautor rozdziału – Masaż
 • 2012- „Zastosowanie terapii wibroakustycznej u pacjentów po leczeniu operacyjnym choroby Dupuytrena.” Współautor art. Fizjoterapia Polska nr. 4

Udział w konferencjach:

04- 06. 2019 

 1. „Integracyjna funkcja powięzi szerokiej uda- pokaz.”
 2. „Masaż w stomatologii.”
 3. „Sprężyste odkształcanie struktur czynnego narządu ruchu – tkanka mięśniowa.”
 4. „Stymulacja receptorów sprężystym odkształceniem w zależności od ich budowy – pokaz.”

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Metodyczno - Przedmiotowa – Łódź

 

01.12.2018 „Czy preparaty iniekcyjne wykorzystywane w leczeniu chorób i obrażeń narządu ruchu stosuje się tylko w formie iniekcji ?” Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. „Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów i obrażeń narządu ruchu z wykorzystaniem preparatów iniekcyjnych”. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.- Warszawa   

9.06.2018 „Ból w okolicy dołu pięty-anatomia, przyczyny i postępowanie fizjoterapeutyczne.” Plskie Towarzystwo Fizjoterapii  Oddział Łódź

30.09.2018 „Jak efektywnie łączyć terapie manualne z aparaturą ?” IX Sympozjum Kosmetologiczne Stowarzyszenia „Przyjazna Kosmetyka”- Warszawa

21.04.2018 „Masaż Shantala – Metodyka wykonywania zabiegu. Nauka masażu rodziców.” XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Metodyczno - Przedmiotowa - Łódź

28.03.2018 „Zapalenie rozcięgna podeszwowego a ostroga piętowa- postępowanie masażysty i fizjoterapeuty“ Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Inowrocław

1-2.10.2017 „Masaż drenujący twarzy po zabiegach estetycznych (obrzęk, wybroczyny, itp)”. VII Naukowe Sympozjum Kosmetologiczne - Przyjazna Kosmetyka - Warszawa

20-22.04.2017 „Zastosowanie wibracji w masażu – charakterystyka, metodyka wykonania, wpływ na organizm człowieka i zastosowanie w różnych jednostkach chorobowych na podstawie badań naukowych”. XI Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Metodyczno - Przedmiotowa - Łódź

18.03.2017 „Masaż twarzy po zabiegach i urazach w obrębie nosa i zatok przynosowych”. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Łódź

25-26.11.2016  „Masaż twarzy po zabiegach i urazach w obrębie nosa i zatok przynosowych”. Sesja plakatowa – „Ocena częstości występowania płaskostopia u dzieci ze szkół podstawowych z środowiska miejskiego i wiejskiego”. XII Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – Perspektywy Rozwoju Fizjoterapii – Pabianice

22-23.10.2016 „Budowa, funkcja, rola i znaczenie receptorów skóry”.  Warsztat – „Masaż anti-aging twarzy”. V Konferencja „Spotkanie z masażem” - Warszawa

22-24.09.2016 Warsztaty - „Metodyka masażu kończyny dolnej”. Targi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji. V Ogólnopolska Konferencja Studencka – Masaż, relaksacja i doskonalenie funkcji organizmu - Łódź  

21-23.04.2016 „Najczęstsze błędy występujące w biomechanice rąk słuchaczy/studentów w trakcie początkowego nauczania  masażu” - Pokaz”. „Masaż twarzy po zabiegach i urazach w obrębie nosa i zatok  przynosowych”. X Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Metodyczno - Przedmiotowa - Łódź

16-17.04.2016 „Uwarunkowania struktur tkankowych i zasady stosowane w metodyce drenażu manualnego twarzy”. Międzynarodowy Kongres i Targi Kosmetyczne Lne&Spa - Kraków  

11.12. 2015 „Wskazówki metodyczne prowadzenia zajęć przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zmiany w pozycjach ułożeniowych”. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Toruń

14-15.11.2015 „Masaż w praktyce podologicznej”, „Uwarunkowania anatomiczne dla potrzeb masażu stopy  strony  podeszwowej.” Międzynarodowy Kongres i Targi Kosmetologiczne LNE - Kraków

23-24.10.2015 „Schemat postępowania po operacyjnego w usprawnianiu pacjentów po zabiegach paluchów koślawych”.     Konferencja Naukowo Szkoleniowa „Stopa- czego jeszcze nie wiemy.” Polskie Towarzystwo Stopy i Stawu Skokowo- Goleniowego  

22.05.2015 „Przyczyny, diagnostyka i metodyka masażu w zespole łokcia tenisisty”. Konferencja „Aktywność sensem życia. Wspomaganie naturalnej odnowy biologicznej organizmu” - Ostrów Wielkopolski

23-25.04.2015 „Metodyka nauczania sprężystego odkształcania struktur tkankowych w masażu kończyny dolnej - Pokaz nauczania w formie zajęć”. „Metodyka nauczania masażu twarzy”. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Metodyczno - Przedmiotowa - Łódź

27.03.2015 Wykład inauguracyjny - „Sprężyste odkształcanie tkanki łącznej - ścięgna, powięzie, więzadła”. Międzywojewódzki konkurs dla słuchaczy kierunku technik masażysta „Poznaj techniki masażu” - Inowrocław

28.02.2015 „Nowości w leczeniu stwardnienia rozsianego”. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Łódź

06.02.2015 Wykład inauguracyjny - „Adaptacja teorii zewnętrznych cech habituacji Thomsona i Spensera do zasad wykonywania zabiegu masażu”.  VI Spotkanie Przedmiotowo-Metodyczne „Spotkanie z masażem - leczenie, pielęgnacja, odnowa biologiczna” – Gniezno

Zainteresowania badawcze:

Masaż medyczny w różnych jednostkach chorobowych.

dr Katarzyna Poznańska-Kurowska

Kontakt:

 

dr n. med. Katarzyna Poznańska-Kurowska

adiunkt

k.poznanska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016 – aktualnie – adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2007- aktualnie – starszy asystent w Klinice Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Łodzi ul. Kniaziewicza 1/5
 • 2009 – 2014 – adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2006 - 2009 – studia doktoranckie w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej i Sanitarnej Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 1999 - 2005 - studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2007 – aktualnie - członkostwo w Polskim Towarzystwie Dermatologicznym
 • 2008 – aktualnie - członkostwo w Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej
 • 2009 – praca doktorska pt. „Stan odporności u chorych na cukrzycę typu 2 powikłaną chorobami układu krążenia”  Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wybrane publikacje:

 • Dermatologia Geriatryczna pod red. A. Kaszuby, J. Szepietowskiego, Z. Adamskiego, wydanie I, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2016 r., rozdział 10 – Pokrzywka (z A. Kaszubą, M. Kurowskim)
 • Dermatologia Geriatryczna pod red. A. Kaszuby, J. Szepietowskiego, Z. Adamskiego, wydanie I, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2016 r., rozdział 11- Osutki polekowe (z A. Kaszubą)
 • Poradnik lekarza praktyka Dermatologia  pod red. A. Kaszuby, Z. Adamskiego, wydanie I, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2012 r., rozdział 34 – Nierzeżączkowe zapalenia cewki moczowej (NGU) (z A. Kaszubą)
 • Dermatologia dla kosmetologów pod red. A. Kaszuby, Z. Adamskiego, Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010, rozdział 36 – Współczesne metody diagnostyki chorób włosów (z I. Michalak i A. Kaszubą)

Zainteresowania badawcze:

dermatologia, wenerologia, podologia, współczesna kosmetologia

dr Aleksandra Słodka

Kontakt:

 

dr n. med. Aleksandra Słodka

adiunkt dydaktyczny

a.slodka@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • marzec 2016-aktualnie Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ekspert z zakresu nauk biomedycznych czasopisma Beauty Forum
 • 2014-aktualnie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, adiunkt dydaktyczny, kierownik katedry kosmetologii (od października 2016)
 • 2011-2012 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, asystent naukowo-dydaktyczny
 • 2010-2014 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, stacjonarne studia doktoranckie zakończone obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia  medyczna, specjalność: immunologia

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Autorka licznych szkoleń: BHP w kosmetologii (2019), Zastosowanie probiotyków w kosmetologii (2019), Kosmetolog w obliczu zakażeń krwiopochodnych (2018), Czystość mikrobiologiczna kosmetyków w obszarach produkcyjnych zgodnie z systemem GMP (2016)
 • Prelegent na licznych kongresach branżowych i naukowych
 • Ekspert czasopisma Beauty Forum; publikacja artykułów tematycznych dla branży Beauty&med
 • Współudział w tworzeniu rozdziału książki autorstwa Weroniki Słupek „Trychologia i kosmetologia w praktyce. Wybrane aspekty”(2019); publikacja autorskiego wywiadu
 • Duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i opracowaniu autorskich materiałów dydaktycznych; certyfikat nauczania w obszarze nauk biomedycznych, także w języku angielskim (certyfikat CAE)
 • Współudział w grancie zespołowym „Ligandy cząsteczek TLR2 i TLR4 a aktywność komórki tucznej stymulowanej czynnikami endogennymi” realizowanym w latach 2012-2015 w ramach uniwersyteckiego konkursu projektów badawczych
 • Opiekun Naukowo-badawczego Koła Kosmetologii Medycznej działającego przy Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • Koordynator i Przewodnicząca Centrum Wolontariatu w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wybrane publikacje:

 • Autorka ok. 40 artykułów eksperckich w czasopiśmie branży Beauty&med, przykładowe pozycje: „Gronkowiec złocisty” (BF 11/2019), „Co warto wiedzieć o nużeńcu?” (BF 7-8/2019), „Trądzik a psychika” (BF 6/2019, wyd. on-line), „Komórki macierzyste w kosmetologii i medycynie estetycznej (BF 1-2/2019), „Kosmetyka naturalna a ryzyko alergii” (BF 1-2/2018), „Immunologia skóry” (BF 9/2016).
 • A Słodka, M Wiktorska, E Brzezińska-Błaszczyk, IgE by itself affects mature rat mast cell preformed and de novo-synthesized mediator release and amplifies mast cell migratory response. PLoS One 2013; 10 (8): e79286.
 • A Słodka, E Brzezińska-Błaszczyk, Bakterie i wirusy modulują FcεRI-zależną aktywność komórek tucznych. Postepy Hig Med Dosw 2013; 67: 164-173.
 • A Słodka, E Brzezińska-Błaszczyk, FcεRI-mediated mast cell response is modulated by TLR2 and TLR4 ligation. Centr Eur J Immunol 2013; 38 (1): 23-28.

 

Zainteresowania badawcze:

 • Odporność przeciwzakaźna
 • Immunologia chorób skóry
 • Alergologia
 • Probiotykoterapia
 • Mikrobiologia kliniczna
 • Psychodermatologia
dr Katarzyna Wielemborek-Musiał

Kontakt:

 

Dr Katarzyna Wielemborek-Musiał

adiunkt

k.wielemborek@wsbinoz.pl 

Przebieg kariery zawodowej:

 • od 2018 adiunkt, Zakład Koordynowanej Opieki UM w Łodzi, Kierownik Pracowni Pielęgniarstwa Rodzinnego
 • Od 2015-2018 adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • Od 2006- X.2018 – Uniwersytet Medyczny w Łodzi starszy specjalista do spraw obsługi nauki i dydaktyki, zakład medycyny zapobiegawczej i sportowej
 • Od 2006-2018 CSK poradnia prewencji chorób układy krążenia i metabolicznych, poradnia sportowo-lekarska, dzienny ośrodek rehabilitacji kardiologicznej – pielęgniarka ul Pomorska 251
 • Od 2008-nadal  wykonywanie prac organizacyjno-zarządzających, medyczno-administracyjnych i koordynujących w NZOZ lek med. Barbara Błaszczyk ul. Wschodnia 41
 • Od 2002 ZDZ w Łodzi ul. Łąkowa 4- wykładowca

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2001 ukończenie kursu specjalistycznego uprawniającego do wykonywania szczepień ochronnych dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • ukończenie szkolenia z zakresu uzależnienia od tytoniu
 • 2002 ukończenie kursu specjalistycznego uprawniającego do wykonywania samodzielnego badania EKG, elektrokardiograficznej próby wysiłkowej, wykonania 24-godzinnego zapisu elektrokardiograficznego
 • 2002 mgr pielęgniarstwa UM w Łodzi
 • 2006 dr n med. UM w Łodzi w zakresie medycyny, specjalność: fizjologia wysiłku fizycznego
 • 2016 kurs dokształcający z dietetyki w Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
 • 2016 szkolenie z zakresu konflikty w biznesie w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2016 kurs specjalistyczny z wywiadu i  badań fizykalnych
 • 2016 kurs: ordynowanie i wypisywanie recept cz II
 • 2017 szkolenie metodyka nauczania w dyscyplinach biomedycznych
 • 2019 kurs specjalistyczny RKO
 • 2019 kurs: ordynowanie i wypisywanie recept cz I
 • 2019 kurs wykonywanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek
 • 2019 kurs trenera symulacji medycznych
 • 2019 specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego (w trakcie)
 • 2020 studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia
 • 2020 kurs wykonywania testów skórnych w trakcie
 • 2020 szkolenie z zakresu przeciwdziałania korupcji
 • 2019-2020 udział w projektach ICNP, CitizenAct- Senior Citizens , Actors in Healthy Living with Digital Tools

Wybrane publikacje:

Evaluation of the workload of nurses caring for patients with congenital diaphragmatic hernia in a neonatal intensive care unit, according to the TISS-28 and NEMS scales Paulina Szydłowska-Pawlak1,2,A,B,C,D, Aleksandra Matczak2,B, Barbara Librowska1,E, Elżbieta Zdżalik1,E, Dorota Kilańska1,C,E,F, Katarzyna Wielemborek-Musiał1,C,E Problem y Pielęgniarstwa 2019; 27 (1): Katarzyna Wielemborek-Musiał, Katarzyna Szmigielska, Joanna Leszczyńska, Anna Jegier. Blood Pressure Response to Submaximal Exercise Test in Adults.2016; : Biomed Res. Int

Udział w konferencjach:

 • 2007/2008 koordynowanie i udział w realizacji I i II części Ogólnopolskiego Programu Prewencji Chorób Układu Krążenia POLKARD, Ministerstwa Zdrowia na terenie Łodzi, oraz w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim
 • 2008-2009 udział w Programie POLKARD SENIOR w Klinice Geriatrii UM w Łodzi
 • 2016 Konferencja Medycyna Sportowa, Nadciśnienia Tętniczego, Kardiologiczna
 • 2019 udział w wdrażaniu dokumentacji ICNP
 • 2019 Konferencja Pielęgniarko bądź bezpieczna w pracy

Zainteresowania badawcze:

Medycyna sportowa, dietetyka, pielęgniarstwo rodzinne, medycyna rodzinna, prewencja chorób niezakaźnych.

mgr Agata Abramowicz-Klimczak

Kontakt:

 a.abramowicz@wsbinoz.pl

Mgr Agata Abramowicz-Klimczak

Wykładowca

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2020- obecnie : wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,  prowadzenie zajęć teoretyczno-praktycznych na kierunku kosmetologia ze specjalizacją podologia
 • 2019-obecnie :  nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Łódzkiej Szkole Mody Kosmetologii Fryzjerstwa Anagra, profil technik usług kosmetycznych
 • 2018-2019 :  wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,  prowadzenie zajęć teoretyczno-praktycznych na studiach podyplomowych na kierunku Podologia
 • 2016-obecnie : kosmetolog/podolog w Klinicznym Centrum Medycznym Beauty & Medical Spa w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2016-2017 Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu, Kierunek: podologia, studia podyplomowe
 • 2014-2016 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział: Farmaceutyczny, Kierunek: Kosmetologia, Stopień: studia magisterskie
 • 2013 Zawodowy Kurs Podologiczny w Instytucie Kształcenia Kosmetycznego w Warszawie
 • 2011-2014 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział: Farmaceutyczny, Kierunek: Kosmetologia, Stopień: studia licencjackie
 • 2011- obecnie Uczestniczka wielu branżowych Kongresów i Konferencji m.in Międzynarodowego Kongresu Kosmetologicznego Lne & Spa w Krakowie, Międzynarodowego Kongresu Kosmetologicznego Beauty Forum w Warszawie, Konferencja PodoLogicznie we Wrocławiu, Konferencja Medyczna Strona Podologii we Wrocławiu, kongresy podologiczne organizowane przez firmy związane z branżą podologiczną

Zainteresowania badawcze:

Rozwój współczesnej podologii, nieinwazyjne metody korekty wrastających paznokci, mikrobiologia w podologii.

mgr inż. Dagmara Bednarska-Brzostowska

Kontakt:

 d.bednarska@wsbinoz.pl

Mgr inż Dagmara Bednarska-Brzostowska

Wykładowca

 Przebieg kariery zawodowej:

 • 2015-2016 Podyplomowe studia „Kosmetyka sensoryczna-studium kosmetologiczne” (absolutorium) Politechnika Łódzka-Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii 
 • 2012 Dyplom MISTRZA WIZAŻU –Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie Mistrz w zawodzie Wizażystka - Kod zawodu 514208 
 • 2002-2003 Podyplomowe studium „ Zarządzanie firmą w aspekcie marketingowym” ARG Poznań
 • 1996-2001 Politechnika Łódzka-Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii (studia dzienne),
  spec. Technologia produktów zapachowych i surowców kosmetycznych, tytuł mgr inż. Technologii Chemicznej- Kod zawodu 211304
 • 2019-obecnie- wykładowca akademicki –przedmiot „Estetyka” i „Estetologia dla kosmetologów” na Kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.
 • 2010 “Taurus” Łódź prowadzenie warsztatów Dress Code/Wizaż na podstawie własnego autorskiego programu
 • 2008-2008 prowadzenie kursów z zakresu wizażu i stylizacji w projekcie EFS „Profesjonalna kadra biurowa” 60h na podstawie własnego autorskiego programu
 • 2005-2007 Prywatna Szkoła Kosmetyki i Fryzjerstwa Nowoczesnego AWANGARDA- Wykładowca  przedmiotu Stylizacja/Wizaż 
 • 2001 – obecnie - EPCD Empik Parfums Christian Dior Polska, stanowiska:
  Beauty Consultant, Specjalista Make up Artist
  Fragrance Ambassador Dior Poland
  Trener /Szkoleniowiec

 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Szkolenia zagraniczne (wewnętrzne) dla pracowników marki DIOR-zapachowe ,makijażowe i pielęgnacyjne.
 • Akcje charytatywne związane z wykonywaniem makijaży dla kobiet w przebiegu leczenia onkologicznego- BRA DAY POLSKA
 • Prowadzenie warsztatów z zakresu olfaktoryki, skincare i makeup:
 • Warsztat dla „Ścieżka Kobiety” pod tytułem „Impresje Olfaktoryczne”
 • „Dni Urody” organizowane przez Radną Ilonę Rafalską w Zgierzu i Aleksandrowie Łódzkim.
 • Liczne sesje fotograficzne- czynny udział jako stylista wizażysta.
 • Udział w znaczących eventach jako ekspert-doradca makijażowy– współpraca z markami odzieżowymi premium: Stefanel, Olsen, Solar.
 • Transatlantyk Festiwal Łódź- osobista asysta makijażowa podczas wywiadów ,konferencji i gali dla Edwarda Nortona.
 • Gale „Złota Nitka” tokonkurs dla projektantów ubioru organizowany od 1992 roku w Łodzi.
 • Wieloletnia tradycja konkursu, ambasadorzy konkursu oraz setki zgłoszonych kolekcji plasują go jako najważniejsze i bardzo prestiżowe wydarzenie w skali kraju. Udział w konkursie daje młodym projektantom możliwość pokazania swojego talentu i zaprezentowania swoich projektów najlepszym kreatorom i dziennikarzom modowym w Polsce oraz szerokiej publiczności. Udział jako wizażystka .Współpraca z projektantami przy tworzeniu makijaży do autorskich kolekcji.
 • „Goldwell Iam stylist” – konferencje (cykliczne co 2 lata) międzynarodowe z pokazami fryzjerskimi dla branży- stylista fryzur. Wykonanie autorskich makijaży artystycznych dla modelek fryzjerskich. Współpraca w międzynarodowym teamie.
 • Prezentacja makijaży (edytoriale) na łamach czasopisma branżowego Make up Trendy”

Zainteresowania badawcze:

 • Cywilizacyjne, kulturowe, psychofizjologiczne i językowe aspekty poznania olfaktorycznego
 • Makijaż beauty – techniki ,akcesoria ,trendy, social media ,biznes
 • Literatura/Albumy z branży beauty
 • Marketing marek luksusowych
 • Temat slow-agingu i smart-agingu
mgr Katarzyna Dominiak

Kontakt:

 

Mgr Katarzyna Dominiak

wykładowca 

k.dominiak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

Czerwiec 2020 - obecnie Bez Alibi Kreowanie Wizerunku, właściciel firmy

 • Social Media Manager
 • Stylistka na warsztatach i eventach
 • Szkolenia dla przyszłych Stylistów
 • Prelegent na evencie prowadzonym przez Dorotę Wellman
 • Realizacja projektu ubioru dla Dziennikarzy sportowych telewizji
 • Marketing (tajemniczy klient, tworzenie treści na strony internetowe marek modowych, tworzenie grafik w programie Canva)
 • Organizacja eventów, warsztatów
 • Prowadzenia tematycznych live na Instagramie, facebook i Youtube (StreamYard)

 

Styczeń 2015 - Czerwiec 2020 - Freelancer

 • Stylistka na eventach dla marek modowych
 • Koordynacja sesji zdjęciowych dla marek modowych
 • Doradztwo w zakresie stylizacji  dla Klienta indywidualnego
 • Prowadzenie social media dla marek Fashion

 

Maj 2006 – obecnie (urlop wychowawczy)   STEFANEL POLONIA Sp. z o.o. ( Marka Premium) , Łódź, Kierownik Salonu

Wrzesień 2005 –maj 2006   Promod Polska  Sp. Z O.O., Galeria Łódzka, Sprzedawca

Luty-lipiec 2005   Porcella S.C, Łódź, Sprzedawca-Konsultant

 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

 • Iwona Kossman- udział w roli Stylistki dla zaproszonych gości.
 • Być Kobietą on Tour” Prelegent :”Metamorfozy”. Prowadząca Dorota Wellman.
 • Bloom Boutique- Stylistka na eventach
 • -Stefanel organizacja 3 eventów
 • Nagroda książkowa i dyplom od firmy szkoleniowej Sana
 • Wygrane w konkursach , ogłaszanych przez firmę jako osoba indywidualna i jako zespół
 • Wygrana w konkursie na organizację najlepszego Eventu w sieci
 • Wygrana w konkursie na najwyższe UPT jako osoba indywidualna i jako zespół
 • Organizacja na najwyższym poziomie trzech Eventów na zasadach barteru bez środków finansowych
 • Stworzenie licznych autorskich szkoleń dla pracowników
 • Prowadzenie rekrutacji na zlecenie kilku firm
mgr Anna Drobnik

Kontakt:

 a.drobnik@wsbinoz.pl

Mgr Anna Drobnik

Wicekanclerz ds. rozwoju Kierunku Kosmetologia

Wykładowca przedmiotów kierunkowych

 

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017- obecnie wykładowca i Wicekanclerz ds. rozwoju Kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2015-2017 prodziekan ds. Kosmetologii w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2008-2015 pełnomocnik Kanclerza ds. Kosmetologii w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2012-obecnie konsultant krajowy / szkoleniowiec firmy kosmetycznej KLAPP COSMETICS POLSKA
 • 2013 - 2013 nauczyciel praktycznej nauki zawodu na kursie kosmetycznym organizowanym przez Urząd Pracy w Zgierzu pt „ Profesjonalna kosmetyczka”
 • 2012-2013 nauczyciel praktycznej nauki zawodu na kursie kosmetycznym organizowanym przez Urząd Pracy w Zgierzu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla bezrobotnych
 • 2008-2011 prowadzenie warsztatów  z przedmiotu ,,Wizerunek menedżera" w ramach Podyplomowych Studiów Menedżerskich, Politechnika Łódzka
 • 1997 – 2007 Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Łodzi, Stanowisko: nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2010 - 2011 Politechnika Łódzka, Wydział: Wydział Organizacji i Zarządzania, Kierunek: Kształtowanie umiejętności menedżerskich i kompetencji w zakresie negocjacji, Studia podyplomowe
 • 2005 - 2007 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział: Zdrowie Publiczne, Kierunek: Promocja Zdrowia, Specjalizacja: Kosmetologia, Stopień: studia magisterskie
 • 2001 - 2004 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział: Farmaceutyczny, Kierunek: Kosmetologia, Stopień: studia licencjackie
 • 1995 - 1997 Prywatne Policealne Studium Kosmetyczne w Łodzi, technik usług kosmetycznych
 • 2015-obecnie ekspert ds. Kosmetologii  w czasopiśmie  Beauty Forum polegająca na przygotowaniu eksperckiego artykułu
 • 2016-obecnie członek Klubu „ Ludzie Masażu” w Polsce
 • 2012- obecnie ekspert ds. Kosmetyki Profesjonalnej w Klapp Polska- prowadzenie szkoleń w Polsce i za granicą
 • 2012- obecnie Uczestniczka i prelegent podczas wielu branżowych Kongresów i Konferencji
 • Marzec 2013- uczestnik/ prelegent podczas Międzynarodowego  Kongresu Kosmetologicznego  Beauty Forum w Warszawie -  wykład na temat „ Masaż Anti- Aging”- jako uzupełnienie do zabiegów medycyny estetycznej „
 • Maj 2013- uczestnik/ prelegent  Międzynarodowego Kongresu Kosmetologicznego Lne & Spa w Krakowie, wykład na temat „ Nowoczesność czy tradycja w kosmetyce”- nowoczesna biotechnologia w połączeniu z mądrością medycyny dalekiego wschodu w produktach Klapp Cosmetics
 • Wrzesień 2013-uczestnik/ prelegent podczas Międzynarodowego Kongresu Kosmetologicznego Beauty Forum w Warszawie, Wykład na temat „ Wykorzystanie substancji biologicznie czynnych, nowoczesnych osiągnięć w biotechnologii w pielęgnacji skóry po zabiegach medycyny estetycznej
 • Listopad 2013- uczestnik / prelegent  podczas Międzynarodowego Kosmetologicznego Lne and Spa w Krakowie, temat wykładu i pokaz zabiegu ” Komórki macierzyste w kosmetologii”
 • Marzec 2014- udział jako ekspert w dziedzinie Kosmetologii w Polish Business Woman Kongress w panelu dyskusyjnym  „ Jak cię widzą tak cię piszą”
 • Kwiecień 2014- prelegent podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Masaż w fizjoterapii , Kosmetologii i odnowie biologicznej. Temat wykładu i pokazu : „ Masaż liftingujący twarzy”
 • Wrzesień 2014- uczestnik/ prelegent podczas Kongresu Kosmetologicznego Beauty Forum w Warszawie , temat: „Trądzik wieku dojrzałego vs trądzik młodzieńczy – pomóż nie szkodząc”
 • Październik 2015- uczestnik/prelegent podczas III Kongresu  Kongresu Kosmetologii Estetycznej w Warszawie, temat : „Akcja-regeneracja- naprawcza moc zamrożonych komórek macierzystych–Eiszelle, rewolucja w kosmetologii i dermatologii estetycznej”
 • Marzec 2016- uczestnik/prelegent podczas Międzynarodowego Kongresu Kosmetologicznego w Warszawie, temat: ‘ Oczyszczanie skór problematycznych”
 • Maj 2016- uczestnik/prelegent podczas IV Kongresu  Kongresu Kosmetologii Estetycznej w Warszawie, temat:” TCR 3 plus®- biotechnologia w służbie odmładzania - rewolucyjne osiągnięcie naukowe ekspertów REPACELL® KLAPP Cosmetics
 • Październik 2016- uczestnik/prelegent podczas V Kongresu  Kongresu Kosmetologii Estetycznej w Warszawie, temat : „REPACELL ®-  skuteczność w odmładzaniu potwierdzona nauką”

Wybrane publikacje:

 • „Praktyczna Kosmetologia- Kosmetologia twarzy krok po kroku” – wydawnictwo PZWL, współautorka książki
 • „ Przegląd metod mezoterapii”- Kosmetologia estetyczna 1/2014, autor
 • „Trądzik młodzieńczy vs trądzik wieku dojrzałego- pomóż nie szkodząc" - Beauty Forum, autor
 • „Oferta przedświąteczna w gabinecie kosmetycznym", autor
 • „Przegląd zagrożeń mikrobiologicznych w gabinetach zabiegowych” 2014, vol 20,N 3- International Reviev of Allergology and Immunolgy in Family Medicine, autor
 • „Kierunki rozwoju fizjoterapii i Kosmetologii w aspekcie promocji zdrowia” Poznań,14-15 listopada 2014, autor artykułu
 • „Skin Push up – masaż liftingujący twarzy”- wydawnictwo WSEiT, autor artykułu
 • „Manualne oczyszczanie skór problematycznych”- Beauty Forum, autor artykułu
 • „Oczyszczanie Manualne – wielki come back”- Beauty Forum, autor artykułu
 • „Zadbany i zdrowy”- Beauty Forum, autor artykułu

Zainteresowania badawcze:

Współczesna kosmetologia, holistyczne terapie w odmładzaniu skóry, biotechnologiczne osiągnięcia naukowe i ich wpływ na skórę, masaż, zastosowanie komórek macierzystych w terapii odmładzającej i naprawczej

mgr Detelina Golańska

Kontakt:

 d.golanska@wsbinoz.pl

mgr Detelina Golańska

Wykładowca

Przebieg kariery zawodowej:

 • 02.2020 - obecnie: nauczyciel na kierunku Kosmetologia, specjalność Wizaż i Stylizacja w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 08.2019 - obecnie: własna działalności gospodarczej w branży beauty - prowadzenie studia wizażu
 • 2016 - 2019: partner biznesowy w firmie Forever Living Products, budowanie rynku dla firmy FLP, sprzedaż i dystrybucja produktów aloesowych
 • 2011 - 2016: osoba współpracująca w firmie Paweł Golański B.S., import produktów spożywczych, obsługa klienta, realizacja sprzedaży, tłumaczenie dokumentacji
 • 2007 - 2010: właściciel w firmie DEBEGO S.C usługi kosmetyczne.

 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 09.11.2016 Uniwersytet Łódzki - Wydział Filologiczny - mgr filologii Słowiańskiej
 • 06.2013 Politechnika Łódzka, Katedra Zarzadzania Produkcji i Logistyki -studia podyplomowe BHP z elementami Ergonomii

 

Szkolenie i kursy z zakresu rozwoju zawodowego jak i osobistego:

 • szkolenie dla makijażystów I-ego stopnia z Magdaleną Pieczonką, Aleksandrów Łódzki,  03.2015
 • kurs stylizacji rzęs - certyfikat Nouveau Lashes , Katowice 12.2016
 • szkolenie „Ty i Twoja marka online” - certyfikat, 03.2018
 • szkolenie „DNA Motywacji” z Magdaleną Wojtkowiak, Wrocław 11.2018
 • szkolenie „Skuteczny Lider w branży Beauty” Warszawa, 02.2019
 • kurs dla makijażystów Monika Kańka, Łódź 03.2019
 • kurs Make Up Pro Monika Kańka, 10.2019
 • indywidualny kurs makijażu dla profesjonalistów Agnieszka Dudoń Luxury Make Up Studio, Gliwice 09.2019
 • kurs makijażu ślubnego  Euro-Styl Monika Jarzyńska , 05.2019
 • kurs makijażu Kobieta Dojrzała oraz  Smokey Eye , Euro-Styl Monika Jarzyńska, 05.2019
 • szkolenie z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej HRP Group, Lódz 06.2019
 • kurs Make Up Pro z Sandrą Smolarczyk , Wrocław 10.2020
mgr Piotr Jancz

Kontakt:

 p.jancz@wsbinoz.pl

mgr Piotr Jancz

Lektor języka angielskiego

Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2009 – obecnie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego (przygotowanie do Egzaminów City&Guilds and PTE)
 • 10.1998 – 09.2011 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Stanowisko: Lektor języka angielskiego
  Zakres obowiązków:
  • prowadzenie zajęć na wszystkich poziomach zaawansowania od  A-1 – do C-1
  • przygotowywanie do egzaminów FCE, CAE, TELC, TOEIC
  • prowadzenie zajęć w grupach Business i Medical English oraz English for Computer Science.
 • 03.2004 – 10.2009, Akademia Języków Obcych i Kultur Narodów – IPT Sp. z o.o., Stanowisko: Dyrektor
  Zakres obowiązków:
  • organizacja i nadzór nad kursami języków obcych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych
  • opracowanie i realizacja strategii rozwoju działu, tworzenie
  • nowych produktów, poszukiwanie nowych klientów,
  • uzyskiwanie dodatkowych uprawnień i certyfikatów językowych
  • przygotowywanie i prezentacja ofert, negocjacje warunków handlowych, monitorowanie świadczonych usług
  • nadzór nad utworzeniem oddziałów Akademii na terenie całego kraju
  • udział w tworzeniu strategii promocji i sprzedaży kursów językowych w Łodzi oraz innych regionach
  • przygotowywanie rocznych budżetów Akademii
  • rekrutacja zamiejscowych koordynatorów Akademii, lektorów i pracowników administracji, ocena ich kwalifikacji i akceptacja wynagrodzeń opracowanie programu kontroli jakości kształcenia i nadzór nad poziomem nauczania, organizacja szkoleń, dbałość o rozwój kadry dydaktycznej i administracyjnej nadzór nad opracowaniem programów nauczania, dobór podręczników do odpowiednich kursów
  • nadzór nad organizacją cyklu imprez kulturo-poznawczych DNI NARODÓW.
 • 10.2010 – 2018 Szkoła językowa - LANG LTC z Warszawy, Stanowisko: Lektor języka angielskiego
  Zakres obowiązków: prowadzenie szkoleń w firmach Siemens, PGE, Budimex, Procter&Gamble, BSH. 
 • 09.2018 – obecnie Szkoła Językowa Hutchinson.
  Zakres obowiązków: trener językowy – szkolenia dla firm – Commerz Bank, Browin, IKEA.                                               

 

Udział w konferencjach:

Konferencje językowe PASE – 2016, 2017, 2018

mgr Małgorzata Karlińska

Kontakt:

 

mgr Małgorzata Karlińska

asystent

m.karlinska@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej: 

 • 10/2019 - 09/2020 - Eurodialog Szkoła Językowa, Gen. Romualda Traugutta 18, Łódź
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego
 • 09/2015 - 09/2020 - Szkoła Języków Obcych „Lingua Center”,  ul. Przejazd 7B, Koluszki
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 08/2020 - ukończenie certyfikatu CELTA  potwierdzającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na całym świecie w International House Madrid.
 • 07/2018 - 08/2018 - wolontariat w ramach organizacji AIESEC, w Szkole Podstawowej Ban Si Thong w Tajlandii.
 • 10/2016 - 06/2017 - ukończenie studiów podyplomowych na kierunku “Business Studies in English” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Udział w konferencjach:

2018 - IV Europejski Kongres Językowy PASE  “Tradition vs. Innovation. Which way to go in foreign language teaching?” zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych na Uniwersytecie Warszawskim.

Zainteresowania badawcze:

Lingwistyka kognitywna, neurodydaktyka

mgr Marta Kazimierczak

Kontakt:

 m.kazimierczak@wsbinoz.pl

mgr Marta Kazimierczak

Przebieg kariery zawodowej:

 • I.2017 - nadal – trycholog, szkoleniowiec, Montibello, POLWELL Sp. z o.o., Bydgoszcz
 • IX.2016 - nadal – wykładowca, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź
 • III.2016 – trycholog, FK Pollena Ewa SA, Łódź
 • X.2014 – trycholog, Emmebi Polska Sp. z o.o., Rzeszów
 • IX.2014 –  trycholog/ Salon Fryzjerski Laufer, Łódź
 • III.2012 – nadal/ trycholog, własna działalność gospodarcza/ Martha Orchis Łódzkie Centrum Trychologii, Łódź 
 • I.2011– VII.2011/ asystentka trychologa/ Pomorskie Centrum Trychologii Voulgaris Hair, Gdynia

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Kursy i szkolenia:

 • 2018 – Trychologiczne problemy skóry głowy i włosów, Instytut Trychologii
 • 2018 - „Formosa Hairwashing Training Program”, O’Right
 • 2017 – Master Class, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia, Warszawa
 • 2015 – „Mezoterapia mikroigłowa skóry głowy”/ Effa Sp. z o.o./ Łódź
 • 2014 - „Trychologia w praktyce. Mikrokamera i masaż, jako dodatkowa usługa w salonie kosmetycznym i fryzjerskim”/ Biolonica/ Warszawa
 • 2014 -„Trichogram sposobem na badanie mechanizmu i przyczyny łysienia oraz badanie stanu włosów. Warsztaty praktyczne”/ Biolonica/ Warszawa
 • 2011 – trycholog/ Kurs na specjalistę Trychologa/ Maria’s Hårklinik, Vollsjö, Klinika Włosa, Szwecja/ Warszawa
 • 2010 – Uniwersytet Przedsiębiorczości – szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia firm spin off/spin out/ Łódź

Udział w konferencjach:

2019 – Festiwal Trychologiczny, Łódź

2018 - Kongres Trychologiczny, Warszawa

2018 – Konferencja naukowo-szkoleniowa,Trychologia praktyczna – interdyscyplinarna przestrzeń dla fryzjerstwa, kosmetologii i medycyny, Poznań

2017 – Kongres Trychologiczny, Warszawa

2016 – Międzynarodowa konferenecja Trychologii Estetycznej ISAT

2016 – Kongres trychologiczny, Wrocław

2015 – Kongres Trychologiczny, Warszawa

Zainteresowania badawcze:

Choroby skóry głowy, łojotokowe zapalenie skóry głowy

mgr Łukasz Kikowski

Kontakt:

 

mgr Łukasz Kikowski

Wykładowca

l.kikowski@wsbinoz.pl

mgr Joanna Kuglarz-Kwarcińska

Kontakt:

 

mgr Joanna Kuglarz-Kwarcińska

nauczyciel asystent

j.kuglarz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 02.2016 – obecnie - wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Stanowisko: wykładowca – prowadzenie zajęć teoretyczno-praktycznych na kierunku kosmetologia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.
 • 01.2015 – obecnie - Własna działalność gospodarcza „Mobilny Kosmetolog Joanna Kuglarz”  Stanowisko: kosmetolog, podolog.
 • 01.2016 - obecnie - Współpraca z Medical Spa Hotel**** Lawendowe Termy-  Uzdrowisko Termalne Uniejów; stanowisko: kosmetolog, terapeuta SPA.
 • 05.2013 –11.2014 Hotel Uniejów****  Eco Active & Spa- Uniejów; Stanowisko : kosmetolog, terapeuta SPA.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2013 r. Szkolenia w ramach Akademii SPA- przeprowadzane przez firmę "Manager SPA Anity Bajdalskiej" z zakresu szkolenia z masaży: gorącymi kamieniami, bańką chińską, refleksologii stóp, masaż czekoladą, miodem, masaż autorski do rytuału SPA.
 • 2013 r. Szkolenia w ramach Akademii SPA- przeprowadzane przez firmę "Manager SPA Anity Bajdalskiej" z zakresu: Profesjonalna obsługa gościa SPA; Etyka oraz wizerunek pracownika SPA; Zasady profesjonalnej komunikacji w SPA; System polecania usług SPA oraz produktów detalicznych; Standardów jakości w SPA.
 • doskonalenie technik masaży z zakresu SPA i Wellness

Zainteresowania badawcze:

Kosmetologia estetyczna, Pielęgnacja twarzy i ciała, Podologia, pielęgnacja z zakresu SPA i Wellness

mgr Beata Marszałek

Kontakt:

 

mgr Beata Marszałek

wykładowca

b.marszalek@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016r. – 2020r.   Wykładowca, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2015r.  - nadal   Pedagog, doradca zawodowy, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 ŁSSO w Łodzi
 • 2009r.-2018r.    Kurator społeczny, Sąd Rejonowy w Zgierzu, Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • 2004r. - nadal  Dyrektor/Pedagog /Doradca zawodowy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim
 • 2007r.- 2011r. Konsultant /Doradca zawodowy, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Łodzi
 • 2004r. – 2006r.  prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych z pedagogiki twórczości, pedagogiki resocjalizacyjnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Wyższa Szkoła   Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
 • 2002 – 2004r.   Dyrektor/Lider działań twórczych,  Gimnazjum Umiejętności Twórczych w Łodzi
 • 1998 – 2004r.   Dyrektor/lider działań twórczych,  Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych w Łodzi
 • 1998r. – 2005r.  Lider umiejętności twórczych, prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna
  w Łodzi
 • 1990 – 1999r.   Wychowawca; prowadzenie koła żywego słowa i drużyny harcerskiej, w okresie 1997 – 1998r. dodatkowo jako lider działań twórczych,   III Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łodzi
 • 1989 – 1990r.   Wychowawca,   Dom Dziecka „Słoneczna Polana” w Łodzi
 • 1989r.   Instruktor służb społecznych, Pracownik socjalny,  Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź -Widzew

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Prowadzenie spotkania Międzyporadnianej sieci współpracy i wymiany doświadczeń nt.: Sposób na konstruktywne rozwiązywanie problemu trudnego dziecka/ucznia w grupie/klasie we współpracy poradni z placówką. Kroki rozwiązywania problemu z wykorzystaniem praktycznych metod (2018r.)

Prowadzenie Grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom/uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Trener PWR i TROP oraz specjalista indywidualnego wsparcia w projekcie „Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój”

Realizator - Grant KO Łódź -  Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicem oraz Przeciwdziałanie agresji w szkole

Trener PWR  i TROp oraz tutor w projekcie „Klub NOTA BENE – rozwój, pasja, kreacja”

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji, „Większa wiedza – Skuteczna praktyka – Doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego”

Szkoleniowiec, „Europejskie standardy w edukacji. Kursy doskonalące dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu z  województwa łódzkiego”

Kierownik i Realizator - Grant KO Łódź  - Terapia pedagogiczna, Poradnictwo zawodowe, Wychowanie i Profilaktyka

Szkoleniowiec, „Akademia transportowa – kierowca”

Szkoleniowiec, „45+” realizowany w ramach projektu pn. „Wdrożenie strategii szkoleniowej” , szkolenia z zakresu umiejętności miękkich

Koordynator projektu unijnego Socrates Comenius  „Stereotypy i ksenofobia  w Zjednoczonej Europie”

Wybrane publikacje:

2018 Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim.  Historia i współczesność.

2012 Sytuacje trudne w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela

2012 Poradnictwo zawodowe i planowanie kariery w pracy z uczniem

2010 Materiały szkoleniowe. Trening interpersonalny

2006 Podmiotowość i wychowanie ucznia trudnego

Udział w konferencjach:

Wystąpienia na konferencjach:

- organizowanej przez PPP w Konstantynowie Łódzkim " Moja droga do MOS" (2015r.),

- organizowanej przez WODN Łódź "Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i metody współpracy szkół z instytucjami" (2016r.),

- organizowanej przez Urząd Miasta Łodzi "Sposoby radzenia sobie z presją rówieśniczą" (2016r.),

- organizowanej przez Fundację Siłaczka "Nowe standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w aspekcie pracy z dzieckiem z zaburzonym zachowaniem" (2017r)

Zainteresowania badawcze:

mediacja

coaching

skuteczna pomoc w kontakcie z człowiekiem w kryzysie

skuteczne metody pracy z dzieckiem z zaburzonym zachowaniem i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

skuteczna pomoc w sytuacji zagrożenia uczniów demoralizacją i przestępczością

pomoc w  interwencji kryzysowej

konstruktywna praca z rodziną, w tym z rodziną dysfunkcyjną  i z przemocą

doradztwo zawodowe

programy profilaktyczne

mgr Joanna Matczak

Kontakt:

 

mgr Joanna Matczak

asystent

j.matczak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 - obecnie - asystent Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi;
 • 2010- nadal: dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17, 93-533 Łódź;
 • 1995 - nauczyciel w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17, 93-533 Łódź, (profil montessoriański);
 • od 2011 r. do 2017r. - zajęcia dla studentów studiów podyplomowych na kierunku Integralna edukacja przedszkolna
  i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori 
  w Łodzi z zakresu pedagogiki Marii Montessori (wykłady
  i ćwiczenia); Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, ul. Rewolucji 1905r.;
 • od 2016r. do 2018r. - zajęcia dla studentów studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - zajęcia z zakresu planowania i dokumentowania działań edukacyjnych nauczycieli - Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 46/48.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Udział w projekcie Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta - Program Specialist - współpraca z amerykańskim ekspertem
  z zakresu pedagogiki Marii Montessori - Laurą Duprie (współautorstwo projektu).
 • Promowanie wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki Marii Montessori w ramach projektu międzynarodowego "Edukacja ponad granicami" pod patronatem WSINF, Lifelong Learning Programme, Kuratorium Oświaty w Łodzi, School4child.
 • Przygotowanie i prowadzenie warsztatów dla nauczycieli nt: Tworzenie regulaminu praktyk studenckich oraz ewaluacja pracy studenta, związanych z realizacją projektu "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć - Profesjonalny nauczyciel wczesnej edukacji" Uniwersytetu Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 • Konsultant merytoryczny w ramach projektu "Przedszkole bliżej Ciebie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przygotowanie audycji radiowych promujących wychowanie przedszkolne.
 • Promowanie pedagogiki Marii Montessori podczas XV, IX i XXI Łódzkich Targów Edukacyjnych.
 • Systematyczna współpraca z uczelniami wyższymi oraz kuratoriami
  i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i nauczycieli – organizowanie praktyk studenckich, hospitacji nauczycielskich
  i rodzicielskich.
 • Prowadzenie kursów dla nauczycieli i rodziców z zakresu pedagogiki Marii Montessori – jak łączyć teorię z praktyką.
 • Działalność w ramach Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” na rzecz wzbogacania bazy materialnej dla dzieci z łódzkich przedszkoli oraz dofinansowywania terapii dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (działalność na rzecz ok. 30 łódzkich placówek).
 • Zdobycie (jako współautorka) II miejsca w ogólnopolskim konkursie Ministra Edukacji Narodowej na najlepsze programy wychowania przedszkolnego.

Wybrane publikacje:

 • Jak zorganizować przestrzeń edukacyjną w przedszkolu- artykuł Poznać Zrozumieć Doświadczyć -- praktyka pedagogiczna w kontekście doświadczeń nauczycieli i studentów wczesnej edukacji - str75-80, Red. - Dorota Radzikowska, Anna Buła, Jolanta Bonar; Impuls.
 • Odkryjmy Montessori raz jeszcze..." - Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori, Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Baraba Lauba, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska; Impuls.
 • W krainie sześciolatka. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. REA.
 • Przewodnik metodyczny dla nauczycieli przedszkoli. Nasza Księgarnia.

Udział w konferencjach:

 • 2019r.  – „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…” -Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Praktyczna promująca pedagogikę Marii Montessori.
 • 2018r.  – „Edukacja włączająca dla wszystkich w świetle koniecznych przygotowań placówek oświatowych do pracy
  z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych” -Konferencja naukowa.
 • 2018r. – „Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej”.
 • 2017r. – „Nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej”. Konferencja metodyczna.
 • 2017r. – „Mediacje w praktycznym zastosowaniu”. Konferencja metodyczna.
 • 2017r. „Wyzwania dla edukacji”.

Zainteresowania badawcze:

Wychowanie małego dziecka w oparciu o koncepcję pedagogiczna Marii Montessori.

mgr Aleksandra Młynarczyk-Tomczak

Kontakt:

 a.mlynarczyk@wsbinoz.pl

mgr Aleksandra Młynarczyk-Tomczak

Wykładowca

Przebieg kariery zawodowej:

 • 12.2019 – obecnie fizjoterapeutka, Creator – Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji NZOZ
  w Łodzi
 • 10.2019 – obecnie nauczyciel akademicki w Instytucie Kosmetologii Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 12.2018 – 19.12.2019 fizjoterapeutka, Almed Zakład Rehabilitacji Medycznej w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2017 – 2019 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział: Wojskowo-lekarski, kierunek: fizjoterapia, stopień: studia magisterskie
 • 2014 – 2017 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział: wojskowo-lekarski, kierunek: fizjoterapia, stopień: studia licencjackie
 • 12.2018 – Krajowa Izba Fizjoterapeutów, otrzymanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty (numer: 59801)
 • 09 – 05.09.2020 OpenMedis, kurs terapia manualna według standardów IFOMPT, moduł EIII – kończyny (MT I), uczestnik
 • 01 – 11.01.2020 OpenMedis, kurs terapia manualna według standardów IFOMPT, moduł KII – kręgosłup (MT I), uczestnik
 • 10 – 05.10.2019 OpenMedis, kurs terapia manualna według standardów IFOMPT, moduł KI – kręgosłup (MT I), uczestnik
 • 06 – 15.06.2019 OpenMedis, kurs terapia manualna według standardów IFOMPT, moduł EII – kończyny (MT I), uczestnik
 • 02 – 02.03.2019 OpenMedis, kurs terapia manualna według standardów IFOMPT, moduł EB – kończyny (MT I), uczestnik
 • 07 – 01.08.2020 Krajowa Izba Fizjoterapeutów, szkolenie „Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii”, uczestnik
 • 03.2019 V Konferencja terapeutów manualnych NOMPT PL pracujących według standardów IFOMPT w Dąbrowie Górniczej, uczestnik
 • 11.2018 USM – Użyteczne szkolenia medyczne, szkolenie „Diagnostyka obrazowa kręgosłupa dla fizjoterapeutów”, uczestnik
 • 11.2018 BOREH, warsztat „Techniki pracy tkanek miękkich w terapii blizny”, uczestnik

Zainteresowania badawcze:

Ortopedyczna terapia manualna, terapia blizny, anatomia funkcjonalna

mgr Weronika Mróz

Kontakt:

 

mgr Weronika Mróz

Wykładowca

w.mroz@wsbinoz.pl

mgr Artur Olszczyński

Kontakt:

 

mgr Artur Olszczyński

wykładowca

a.olszczynski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

SENIOR .NET Developer w Makolab S.A

ECDL – wykładowca w Europen Consulting Group

Staż w Ontop Polska – pomocnik głównego informatyka

Udział w konferencjach:

Microsoft Azure Discovery Day 2019, 2020

Zainteresowania badawcze:

Technologie w piłce nożnej i innych dyscyplinach sportowych

mgr Róża Osowska

Kontakt:

 r.osowska@wsbinoz.pl

mgr Róża Osowska

Wykładowca

Przebieg kariery zawodowej: 

 • 2020 – obecnie, nauczyciel praktycznej nauki zawodu w TEB Edukacja
 • 2018 – obecnie, asystent w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2010 – 10.2017 – nauczyciel w Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu
 • 2007 – 02.2017 – nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Publicznej Policealnej Szkole Kosmetycznej
 • 2014 – obecnie, Egzaminator państwowy w OKE
 • 2000 – 02.2012 – działalność gospodarcza- kosmetolog

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2014- uzyskanie tytułu egzaminatora państwowego
 • 2008 – 2010 - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział: Farmaceutyczny, Kierunek: Kosmetologia, Stopień: studia magisterskie
 • 2005 – 2008 - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział: Farmaceutyczny, Kierunek: Kosmetologia, Stopień: studia licencjackie
 • 2001- 2002, Prywatne Policealne Studium Kosmetyczne w Łodzi, technik usług kosmetycznych

Zainteresowania badawcze:

Najnowsze technologie stosowane w pielęgnacji twarzy, holistyczne podejście do kosmetologii, metody skojarzone stosowane w gabinecie kosmetycznym.

 

mgr Ewa Pośpieszyńska

Kontakt:

 

mgr Ewa Pośpieszyńska

Wykładowca

e.pospieszynska@wsbinoz.pl

mgr Martyna Radomska

Kontakt:

 

mgr Martyna Radomska

Wykładowca

m.radomska@wsbinoz.pl

mgr Paula Światłowska

Kontakt:

p.swiatlowska@wsbinoz.pl

mgr Paula Światłowska

wykładowca

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 06.2020 – kosmetolog w gabinecie kosmetologicznym w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Członek Zarządu Naukowo-Badawczego Koła Kosmetologii Medycznej w roli Prezesa, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu.

Udział w konferencjach:

I Edycja Wirtualnego Kongresu Branży Beauty ,,Global Beauty Congress’’ – 06.02-07.02.2021

Sympozjum ,,Fakty i mity o probiotykach’’, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu – 11.12.2019, Łódź

II Ogólnopolska Konferencja Naukowych Kół Kosmetologicznych, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu – 25.10.2019, Łódź

Zainteresowania badawcze:

 • Profilaktyka anti-aging w kosmetologii
 • Substancje aktywne wykorzystywane w wyrobach medycznych stosowanych w kosmetologii
 • Zaburzenia mikrobiomu jelit i ich wpływ na stan skóry
 • Pielęgnacja skóry głowy w terapiach trychologicznych
mgr Magdalena Uszałowicz-Odyjewska

Kontakt:

 m.uszalowicz@wsbinoz.pl

mgr Magdalena Uszałowicz-Odyjewska

wykładowca

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2015-obecnie Ikea Reatail Lodz Team Leader Działu Obsługi Klienta
 • 2010-obecnie Wyższa Szkoła Biznesu I Nauk O Zdrowiu, Wykładowca Na Kierunku Kosmetologia Oraz Dietetyka
 • 2010 – 2014  -  Strefa Kobiet Fitness&Beauty - Menager Spa, Masażystka,  Konsulatant Ds. Modelowania Sylwetki.
 • 2010- 2010  - Spa „Wypoczywalnia” W Wieluniu Masażystka

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi (Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia) 2012
 • studia podyplomowe na kierunku Kosmetologia, spec. Menager Spa i Ośrodków Wellness
 • Uniwersytet Łódzki (Wydział Nauk o Wychowaniu)  10.2007-07.2009 Magister Pedagogiki Kultury Fizycznej i Zdrowotnej
 • Szkoła Policealna nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łodzi 09.2007-06.2009 Technik masażysta
 • Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi 25.09. 2004-  25. 06.2007
 • Licencjat Pedagogiki w zakresie terapii ruchowej z gimnastyką kompensacyjno- korekcyjną
 • Wykonywanie masaży typu wellness (- gorącymi kamieniami - relaksacyjnego - refleksologicznego);
 • Wykonywanie masaży medycznych specjalistycznych(- klasyczny - sportowy - segmentarny - drenaż limftyczny);
 • Dobór odpowiednich technik masażu w zależności od zlecenia lekarza, typu schorzenia oraz stanu pacjenta.
 • Kurs z zakresu masażu głębokiego tkanek;
 • Kurs mezoterapii igłowej;
 • Kurs pracy na fali akustycznej;
 • Kurs obsługi urządzenia Power Star;
 • Kurs obsługi urządzenia Platforma wibracyjna Sonix;
 • Kurs obsługi urzadzenia Magic Light;
 • Kurs Endermologie Cellu M6;
 • Kurs profesjonalnych technik sprzedaży;
 • Projekt Szkoleniowy „Kluczowe kompetencje Kadr Determinantem Konkurecyjności przedsiębiorstw”-;
 • Kursu dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej;

Wybrane publikacje:

2010 Wskaźnik WHR jako istotny element postawy prozdrowotnej uczennic Szkoły Policealnej nr 2 w Łodzi- Lider 2010 nr 6

Udział w konferencjach:

2018 Warsztaty refleksologiczne w „Konferencji masażu"

mgr Katarzyna Wacławiak

Kontakt:

 

mgr Katarzyna Wacławiak

wykładowca

k.waclawiak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

2020  - obecnie – Wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu – przedmiot „Podologia” Studia pierwszego stopnia w zakresie Kosmetologii

2019 - obecnie - Przychodnia SALVE – ortopodolog : diagnostyka schorzeń kończyny dolnej

2019 – obecnie  Wykładowca w Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu – przedmiot „ Ortopedia w podologii” Studia podyplomowe w zakresie Kosmetologii

20172020 Wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu – „Ortopedia w podologii” Studia podyplomowe i Studia pierwszego stopnia w zakresie Kosmetologii

2011 – 2020 rok - IRR Sp z o.o. – koordynator linii medycznych: wkładki i półwkładki do butów, twórca profili konstrukcyjnych wkładek ortopedycznych, koordynacja certyfikacji wyrobów medycznych. Autor artykułów w wydawnictwach medycznych.

 

Szkolenia z zakresu:

 • Produkty dermatologiczne do stóp
 • Metody diagnostyki w badaniach stóp
 • Dobór zaopatrzenia ortopedycznego do schorzeń stóp
 • Sprzedaż produktów ortopedycznych i podologicznych
 • Dobór wkładek profilaktycznych do butów, ortezy, mini ortezy przy istniejących schorzeniach
 • Stabilizacja stawów kończyn dolnych i predyspozycje do powstawania urazów
 • Dobór wkładek indywidulanych - ortopedycznych ( tech.INDIVIDUAL) w zależności od stanu zdrowotnego stóp

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

2019 – 2020 – Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Kierunek: Ortopodologia, Studia podyplomowe

2018 – Udział w Konferencji „-Ogólnopolska Konferencja „Szkoła Ortopedii od noworodka do wieku dojrzałego „

2016 – 2017 – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Kierunek: Podologia, Studia podyplomowe

2017 – Udział w Konferencji „-VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ORTO_SHOES pt. „Obuwie i wkładki profilaktyczne oraz ortopedyczne”

2016 – 2018 Współtwórca projektu, udział w badaniach: „Opracowanie nowoczesnego systemu do wykonywania wkładek profilaktyczno-ortopedycznych na indywidualne zamówienie z wykorzystaniem materiałów termoplastycznych”

2015 – Udział w Konferencji „ VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ORTO_SHOES pt. „Deformacje i dolegliwości stóp. Diagnostyka, profilaktyka i nowoczesne metody leczenia”

Wybrane publikacje:

2014-2019 - „Rehabilitacja w Praktyce” Elamed Media Group – autor artykułów eksperckich/ schorzenia stóp/ zaopatrzenie ortopedyczne

Zainteresowania badawcze:

Diagnostyka chorób i wad stóp, anatomia kończyny dolnej, posturologia kliniczna. Zastosowanie zaopatrzenia ortopedycznego przy deformacjach i wadach stóp. Dobór wkładek indywidualnych do butów dla osób dorosłych i dzieci.

mgr Małgorzata Waszczyk-Cocińska

Kontakt:

 m.waszczyk@wsbinoz.pl

mgr Małgorzata Waszczyk-Cocińska

wykładowca

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016 – wykładowca przedmiotów specjalizacyjnych na ścieżce kształcenia Menadżer Ośrodków Spa i Wellness WSZBiNoZ w Łodzi
 • Alpen Media-Dyrektor Zarządzająca
 • Indigo Nails-Menager Działu Marketingu&RP
 • Beauty In, Redakcja LNE-Menager Działu Marketingu&RP

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Praca w Redakcji LNE, organizacja Kongresu i Targów LNE w Krakowie

Praca w Indigo Nails

Praca w Kolastyna SA

Praca w Aplan Media

Współpraca z magazynem Aesthetic Business

Współpraca z magazynem LNE-opracowania artykułów

Przygotowanie programu do zajęć z przedmiotów: Specyfika funkcjonowania spa i wellnes

Podstawy PR w obszarze spa i wellness

mgr Karolina Witkowska

Kontakt:

 k.witkowska@wsbinoz.pl

mgr Karolina Witkowska

wykładowca

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016  – nadal Szkoła Podstawowa nr 9  z oddziałami integracyjnymi  w Zduńskiej Woli.
  Stanowisko: nauczyciel chemii
 • 2016 – nadal - Praca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku
  Stanowisko: nauczyciel chemii
 • 2013 – 2019 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku
  Stanowisko: nauczyciel chemii
 • 2014 – 2016 Klinika stomatologiczna
 • 2011 - Starostwo Powiatowe w Łasku, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
  Stanowisko: pracownik administracyjno-biurowym ds. ochrony powietrza i gospodarki odpadami
 • 2010 – 2011 Zakład Produkcyjny Cukrownia Cerekiew
  Stanowisko: chemik zmianowy

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Studia magisterskie na kierunku Biotechnologia, PŁ.

- 2013-2015 – Studia podyplomowe „Kwalifikacje pedagogiczne”.

- 2012 – 2013 – Studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami ludzkimi”.

- 2008-2009 – studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.

- 2004-2008 – studia stacjonarne inżynierskie „Ochrona środowiska”, specjalizacja mikrobiologia.

- Szkolenia:

 • Wykorzystanie metody eksperymentu w nauczaniu;
 • Udzielanie pierwszej pomocy;
 • Cyberprzemocy – procedury reagowania w szkole;
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Funkcja oceny szkolnej – zasady prawidłowego oceniania osiągnięć i zachowania ucznia.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole;
 • Zmiany przepisów o ochronie danych osobowych;
 • Metody badawcze w przedmiotach przyrodniczych;
 • Zastosowanie integracji sensorycznej w pracy z dziećmi rozwijającymi się nieharmonijnie;

Udział w konferencjach:

Udział w XII Sesji Posterowej Tematów Prac Dyplomowych Środowiska Chemików Łódzkich pod patronatem J.M.Rektora P.Ł.

Zainteresowania badawcze:

Mikrobiologia – grzyby mikroskopowe; Morfologia grzybów mikroskopowych; Kosmetologia; Mikrobiologia w kosmetologii; Chemia w kosmetyce  i kosmetologii; Mikrobiologia w przemyśle kosmetycznym; Biotechnologia;

mgr Monika Wlazeł

Kontakt:

 m.wlazel@wsbinoz.pl

mgr Monika Wlazeł

wykładowca

Przebieg kariery zawodowej:

06.2019 – obecnie BNI Polska – Dyrektor Regionu Łódź

03.2015 – 0becne  własna działalność

02.2009 – 03.2015 – Provident Polska S.A. Kierownik  Projektów Działu Operacyjnego i Standardów Biznesowych

03-1999 -02.2009 Kierownik Regionalny ds. Operacyjnych – Provident Polska S.A.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Wdrażanie projektów firmowych, w tym projekt dotyczący ujednolicenia standardów, zmniejszenia ilości dokumentacji w Dziale Sprzedaży. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym.

02.2014 – Certyfikat Prince2 – Zarządzanie projektami

Wybrane publikacje:

2013 – przygotowanie i wprowadzenie Informatora dla Przedstawicieli ubiegających się o pracę w PP S.A. w Polsce i na Litwie.

2013  - przygotowanie i wprowadzenie dla Przedstawicieli Informatora dotyczącego sposobów wynagradzania Przedstawicieli w Polsce i na Litwie

Udział w konferencjach:

10.2019 BNI Global Conference

created by: Strony Internetowe Łódź