Pedagogika

Ścieżka kształcenia

OPIEKA ŻŁOBKOWA Z PEDAGOGIKĄ MONTESSORI - nowość!!!

Program ścieżki kształcenia Opieka żłobkowa z pedagogiką Montessori uwzględnia zdobywanie wiedzy niezbędnej do wykonywania interdyscyplinarnych zadań zawodowych w zakresie pieczy i opieki nad dzieckiem oraz aktywizacji dzieci, zgodnie z ideą Montessori. Przewiduje także uzyskanie wiedzy i umiejętności zakładania i prowadzenia różnych form przedsiębiorstw w obszarze opieki żłobkowej i klubów malucha.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • pracy z materiałami montessoriańskimi, aranżacji przestrzeni edukacyjnej, stymulującej indywidualny rozwój dziecka,
 • planowania i realizacji opieki nad dziećmi do lat trzech,
 • stosowania innowacyjnych form pracy pedagogicznej w opiece nad małym dzieckiem,
 • diagnozowania potrzeb i możliwości podopiecznych,
 • planowania i aktywizacji rozwoju dziecka,
 • organizowania procesów wychowawczo-dydaktycznych podopiecznym.
COACHING

Program ścieżki kształcenia Coaching pozwala zrozumieć istotę coachingu jako metodyki umożliwiającej rozwój potencjału człowieka. Uwzględnia również nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie wykorzystywania coachingu w różnych obszarach życia społecznego. Umożliwia także zdobycie wiedzy dotyczącej budowania relacji międzyludzkich, służących osobistemu i zawodowemu rozwojowi oraz wysokich kompetencji interpersonalnych.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • tworzenia kreatywnych rozwiązań problemów zawodowych pracowników różnego szczebla,
 • udzielania wsparcia doradczego w biznesie i sferze publicznej,
 • trenowania kompetencji przywódczych liderów.
ASYSTENT OSOBY STARSZEJ Z ELEMENTAMI ANDRAGOGIKI

Program ścieżki kształcenia Asystent osoby starszej z elementami andragogiki pozwala nabyć wiedzę na temat działań aktywizujących i wspomagających osoby starsze w pełniejszym udziale w życiu społecznym. Uwzględnia również poznanie specyfiki procesu starzenia się oraz jego biologicznych, psychicznych i społecznych skutków. W ramach ścieżki kształcenia studenci nabywają także wiedzę na temat różnych metod pracy indywidualnej i zespołowej z osobami starszymi.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • projektowania programów rozwoju pomocy i wsparcia indywidualnego i instytucjonalnego w starzejącym się społeczeństwie,
 • wspierania aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej osób starszych,
 • przeciwdziałania stereotypom i nadużyciom wobec osób w podeszłym wieku.
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII

Program ścieżki kształcenia Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii uwzględnia nabywanie wiedzy o wychowaniu i edukacji osób niedostosowanych społecznie, nabywanie umiejętności diagnozowania przyczyn i mechanizmów zakłóceń i zaburzeń w procesie socjalizacji człowieka. Przygotowuje do działania adekwatnego do wyników diagnozy, w tym działania resocjalizującego, profilaktycznego i terapeutycznego w środowisku zamkniętym i otwartym.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • sprawnego posługiwania się podstawową wiedzą o mechanizmach powstawania zakłóceń socjalizacji oraz ich kontekstach, diagnozowania ich i analizowania w perspektywie psychologii i socjologii niedostosowania społecznego i przestępczości,
 • planowania i prowadzenia działań przywracających człowieka do życia społecznego w różnych środowiskach systemu resocjalizacji, także w ośrodkach penitencjarnych i środowisku otwartym,
 • kompetencji personalnych i interpersonalnych pozwalających na autonomiczne działania resocjalizujące oraz efektywną współpracę z innymi specjalistami.

created by: Strony Internetowe Łódź