Poznaj nas bliżej...

Instytut Nauk Społecznych

prof. WSBiNoZ dr Leszek Kuras

Kontakt:

 

prof. WSBiNoZ dr Leszek Kuras

Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

profesor WSBiNoZ w Łodzi

l.kuras@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Luty 2024 r. - obecnie Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Październik 2021 r. – Styczeń 2024 r. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - Adiunkt, od 01.05.2022 r. - Dyrektor Instytutu Prawa i Kryminologii
 • Kwiecień 2019 r. – obecnie: Medical Magnus Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Dyrektor ds. jakości i rozwoju
 • Październik 2005 r. – luty 2019 r.: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wykładowca
 • Styczeń 2015 r. – listopad 2018 r.: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju oraz I Zastępca Rektora, a czasowo także Rektor.
 • Czerwiec 2012 r. – maj 2016 r.: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Prodziekan kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
 • Listopad 2009 r. - styczeń 2014 r.: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Specjalista ds. statystyki i analiz w Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Przewodniczący Rady Pracodawców w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu – od stycznia 2020 r. - obecnie

 • Członek Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego – na kadencję 2022-2026

 • Członek Rady Programowej Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP – w latach 2015-2019

 • Certyfikowany Trener zarządzania kompetencjami zgodnie z metodyką Facet 5

 • Kierownik projektu „Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych” finansowanego ze środków MNiSW oraz NCBiR w ramach priorytetu „Szkolnictwo wyższe i nauka”

 • Ewaluator w projekcie „Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku pracy”, realizowanym przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Sieradzu w ramach priorytetu „Szkolnictwo wyższe i nauka”.

 • Autor i współautor licznych projektów badawczych i analitycznych oraz raportów z badań dotyczących łódzkiego i regionalnego rynku pracy realizowanych m.in. w Obserwatorium Rynku pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 • Przewodniczący lub członek komitetów organizacyjnych i naukowych licznych konferencji Uczestnik szkoleń z zakresu zarządzania oraz wdrażania procedur zarządzania jakością Uczestnik, a później także organizator szkoleń z zakresu nowoczesnych rozwiązań szkoleniowych i edukacyjnych: e-learning, myślenie twórcze, budowanie zespołu i zarządzanie potencjałem

 

Wybrane publikacje:

Monografie, podręczniki, czasopisma

 • (2018), Kreatywność w edukacji, sztuce i biznesie, (Redaktor naukowy wraz z Z.J. Czarnecki, M. Stasiak), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2018
 • (2017), Media, kultura, społeczeństwo, nr. 11-12/2016-2017, (Redaktor naczelny czasopisma), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2017
 • (2017), Konceptualizacja profesjonalizacji kreatywności (Redaktor naukowy wraz z E. Woźnicka, K. Witerska), AHE w Łodzi, Łódź 2017
 • (2016), Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i reklamie (Redaktor naukowy wraz z G. Majkowski, A. Fadecka), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2016
 • (2015), Media, kultura, społeczeństwo, nr. 9-10/2014-2015, (Redaktor tematyczny czasopisma), Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2015
 • (2014), Podręcznik wdrażania i prowadzenia obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych, (Redaktor merytoryczny), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2014
 • (2014), Idee, wartości, słowa w życiu publicznym (Redaktor naukowy wraz z G. Majkowski, J. Makowska), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2014
 • (2013), Media, kultura, społeczeństwo, nr 7-8/2012-2013, (Redaktor tematyczny czasopisma), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2013

Artykuły

 • (2017), Orientacja kolektywistyczna vs orientacja indywidualistyczna, homo sociologicus vs homo kreator – dychotomia czy integralność postaw? [w:]  E. Woźnicka, K. Witerska, L. Kuras (red.) Konceptualizacja profesjonalizacji kreatywności, Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2017
 • (2014), Podmiotowi czy autorytarni? – główne tezy i wnioski projektu badawczego „Podmiotowość w perspektywie doświadczeń życiowych Polaków”, [w:] G. Majkowski, L. Kuras, J. Makowska (red.), Idee, wartości, słowa w życiu publicznym, Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2014
 • (2014), L. Kuras, J. Stempień, Bilans etosu pracy w województwie łódzkim, [w:] Janusz Moos, Maciej Kułak (red.), Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy, ŁCDNiKP, Łódź
 • (2014), Leszek Kuras, Wiesław Przybyła, Łukasz Zaorski-Sikora, Zmiany edukacji akademickiej. O kształceniu podmiotowym na potrzeby rynku pracy, [w:] Janusz Moos, Maciej Kułak (red.), Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy, ŁCDNiKP, Łódź
 • (2013), Podmiot aktywny – przegląd wybranych koncepcji podmiotu i podmiotowości, [w:] E. Woźnicka, Ł. Zaorski-Sikora (red.), Akademia. Idee, metody, działania, Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź
 • (2013), Demokracja i społeczeństwo obywatelskie we współczesnej Polsce – sukces czy porażka, [w:] S. Partycki (red.), Samorządność w warunkach kryzysu, Wydawnictwo KUL, Lublin
 • (2013), Badania podmiotowości Polaków – założenia metodologiczne i wybrane ustalenia empiryczne, [w:] B.J. Grzyb, A. Łacina-Łanowski, M. Wasielewski (red.), W poszukiwaniu metodologicznych fundamentów współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo AHE w Łodzi,  Łódź
 • (2012), Doświadczenie życiowe a podmiotowość Polaków – wybrane ustalenia badawcze, [w:] J. Bartoszewski, J. Lisiecka, J. Swędrak (red.), Zadania współczesnej humanistyki. Człowiek i nauka, Kraków 2012
 • (2011), Wizerunek polityczny i reklama polityczna, [w:] Beata Lisowska (red.), Aspekty kultury współczesnej. Analizy i interpretacje wybranych zjawisk, Wydawnictwo AHE w Łodzi
 • (2011), Warsztat: „Reklama w polityce. Reklama wyborcza – narzędzie kształtowania wizerunku politycznego”, [w:] Beata Lisowska (red.), Aspekty kultury współczesnej. Analizy i interpretacje wybranych zjawisk, Wydawnictwo AHE w Łodzi
 • (2011), Kształcenie nastawione na podmiotowość uczącego się, [w:]  Antoni Augustyn, Anatol Bodanko, Norbert Niestolik, Dylematy współczesnego wychowania i kształcenia, Wydawnictwo AHE w Łodzi
 • (2011), L. Kuras, J. Stempień, Potrzeby regionalnego rynku pracy w układzie etosu pracy. Studium przypadku dla województwa łódzkiego, Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna ŁCDNiKP, Łódź
 • (2010), Społeczeństwo polskie i jego problemy po 20. latach transformacji. Sprawozdanie z konferencji, [w:] Media – Kultura - Społeczeństwo, nr 1 (5)/2010, Wydawnictwo AHE w Łodzi
 • (2010), Pomiędzy „funkcjonalnym” a „enklawowym” społeczeństwem obywatelskim. O kapitale społecznym i „obywatelskości” w Polsce – wybrane aspekty, [w:] Danuta Walczak-Duraj (red.), Społeczeństwo wobec wyzwań współczesności. Wybrane podejścia badawcze i interpretacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • (2010), Pokolenie’89 – czyli bierni demokraci, [w:] Ewa Nowak, Rafał Riedel, Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja, konsolidacja, Europeizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • (2010), L. Kuras, J. Stempień, J. Tokarski, Prognoza zatrudnienia w województwie łódzkim na lata 2010-2014, Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź
 • (2010), L. Kuras, E. Ciepucha (red.), Jaki pracownik – jaki zawód? Analiza internetowych i prasowych ofert pracy, Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna ŁCDNiKP, Łódź
 • (2010), L. Kuras, E. Ciepucha, (red.), Edukacja, gospodarka i rynek pracy w województwie łódzkim – wybrane obszary. Stan na koniec listopada 2009 roku, Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna ŁCDNiKP, Łódź
 • (2009), Obywatelska (nie)aktywność „e-pokolenia”, [w:] Sławomir Partycki (red.), E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, t.2, Wydawnictwo KUL, Lublin
 • (2008), Świadomość, aktywność, odpowiedzialność – czyli o podmiotowości, [w:] Sławomir Partycki (red.), Kultura a rynek, t.1, Wydawnictwo KUL, Lublin
 • (2008), O podmiotowości i jej koncepcjach, [w:] Innowacje w Edukacji Akademickiej, t. 7, Wydawnictwo WSHE w Łodzi
 • (2007), Społeczeństwo polskie – między podmiotowością a autorytaryzmem, [w:] Sławomir Partycki, (red.), Nowoczesność – Ponowoczesność - Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, t.2, Wydawnictwo KUL, Lublin
 • (2007), Rola mediów i reklamy politycznej w kreowaniu wizerunku politycznego, [w:] Anna M. Zarychta, Łukasz Donaj (red.), Media a Polityka, WSSM, Łódź
 • (2007), Kultury i organizacje, recenzja książki Geerta Hofstede i Gerta Jana Hofstede Kultury i organizacje. Zaprogramowane umysłu, PWE, Warszawa 2007, [w:] Media – Kultura - Społeczeństwo, nr 2, Wydawnictwo WSHE w Łodzi
 •  (2006), Media i marketing polityczny, [w:] Media – Kultura - Społeczeństwo, nr 1, Wydawnictwo WSHE w Łodzi
 • (2006), Kształtowanie wizerunku politycznego w perspektywie etycznej, [w:] Danuta Walczak-Duraj, (red.), Wartości etyczne w kampaniach wyborczych 2005 roku, Katedra Socjologii Polityki i Moralności Uniwersytetu Łódzkiego
 • (2006), Homo sovieticus w społeczeństwie obywatelskim, [w:] Sławomir Partycki, (red.), Nowa ekonomia a społeczeństwo, t.2, Wydawnictwo KUL, Lublin

Udział w konferencjach:

 • (2018), XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe problemy e-gospodarki i e-społeczeństwa”, Organizator: KUL Jana Pawła II w Lublinie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, The Armenian Marketing Association, Fundacja Edukacyjna „Transformacje”, Nałęczów 21-23 maja 2018 r. (Referat: Kształcenie podmiotowe jako czynnik rozwoju kompetencji użytecznych w nowoczesnym społeczeństwie, Prowadzenie Grupy Eksperckiej nr 1)
 • (2018), III Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja kreatywności”, Organizator: AHE w Łodzi, Łódź 19-20 kwietnia 2018 r. (Komitet Organizacyjny Konferencji, Przewodniczenie Sekcji: Kreatywność w biznesie)
 • (2017), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja kreatywności: Kreatywne myślenie – kreatywne działanie”, Organizator: AHE w Łodzi, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 25-26 kwietnia 2017 r. (Komitet Organizacyjny Konferencji, Przewodniczenie Sekcji: Kreatywność regionów)
 • (2017), III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce”, Organizator: AHE w Łodzi, Łódź 15 listopada 2017 r. (Referat: (Bez)podmiotowość w sferze politycznej, czyli o alienacji politycznej, Komitet Organizacyjny Konferencji)
 • (2016), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja kreatywności”, Organizator: AHE w Łodzi, współorganizator: Polskie Stowarzyszenie Kreatywności, Łódź 15-16 marca 2016 r. (Komitet Organizacyjny Konferencji, Przewodniczenie Sekcji: Profesjonalizacja kreatywności w sektorze kreatywnym)
 • (2015), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i w reklamie”, Organizator AHE w Łodzi, Łódź 22-23 kwietnia 2015 r. (Referat: Idee, wartości i słowa w kampanii prezydenckiej 2015, Przewodniczący Sesji Plenarnej Konferencji)
 • (2014), Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo a zdrowie w warunkach zmian społecznych”, Organizator, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Sandomierz, 29.05.2014 r. Referat: Bieganie, fitness, slow food – socjologiczne spojrzenie na zjawisko zdrowego stylu życia Polaków.
 • (2013), XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarcze i społeczne strategie działań w warunkach kryzysu finansowego. Doświadczenia Europy środkowej i wschodniej”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Nałęczów, 13-15.05.2013 r. (referat: Demokracja i społeczeństwo obywatelskie we współczesnej Polsce - sukces czy porażka, prowadzenie grupy eksperckiej dotyczącej problematyki przedstawionej w referacie)
 • (2013), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kształcenie przez całe życie. Perspektywy i nadzieje”, Organizator WSHE w Sieradzu, Sieradz 13.12.2013 r. Referat: O dwóch modelach edukacji – przyczynek do dyskusji. Członek Komitetu Naukowego Konferencji
 • (2013), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym”, Organizator AHE w Łodzi (organizacja konferencji, referat: Demokracja jako wartość – wartość demokracji w Polsce, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji, prowadzenie sekcji tematycznej), Łódź 17-18.04.2013
 • (2012), Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Możliwość w nauce, nauka w możliwości”, Sieradz, 15 maja 2012 r.; referat: „Doświadczenie życiowe a podmiotowość Polaków – wybrane ustalenia badawcze”
 • (2012), Konferencja Naukowa „Metodologia współczesnej humanistyki”, Wodzisław Śląski, 22 czerwca 2012 r.; referat: „Badania podmiotowości Polaków – założenia metodologiczne i wybrane ustalenia empiryczne”
 • (2010), Konferencja Naukowa „Polityka – etyka – praca. Dylematy społeczne po dwóch dekadach transformacji (1989-2010)”, Bukowina Tatrzańska, 7-9 czerwca 2010 r.; referat: Pomiędzy funkcjonalnym a enklawowym społeczeństwem obywatelskim. O kapitale społecznym i obywatelskości w Polsce – wybrane aspekty
 • (2009), X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „E-gospospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej”, Nałęczów 11-13.05.2009; referat: Obywatelska (nie)aktywność „e-pokolenia”
 • (2009), Konferencja Naukowa „Polska i Europa Środkowa - demokratyzacja, konsolidacja, europeizacja" - Nałęczów, 28-29 maja 2009 r.; referat: Społeczna i polityczna aktywność pokolenia’89
 • (2008), IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura a rynek”, Nałęczów, 12-14.05.2008, referat: Świadomość, aktywność, odpowiedzialność – czyli o podmiotowości
 • (2007), VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowoczesność – ponowoczesność – społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej”, Nałęczów 14-16.05.2007; referat: Społeczeństwo polskie – między podmiotowością a autorytaryzmem
 • (2006), VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowa ekonomia a społeczeństwo”, Nałęczów15-17.05.2006; referat: Homo sovieticus w społeczeństwie obywatelskim
 • (2006), Konferencja Naukowa „Marketing polityczny – szansa czy zagrożenie dla demokracji”, Poznań, 16-17.02.2006; referat: Reklama wyborcza – narzędzie kształtowania wizerunku politycznego
 • (2006), Konferencja Międzynarodowa „Media a Polityka”, Łódź, 27-28.04.2006; referat: Rola mediów w kreowaniu wizerunku politycznego
 • (2005), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Moralność w polityce czy polityka w moralności”, Bukowina Tatrzańska, 08-10.09.2005; referat: Budowanie wizerunku politycznego a etyka

Zainteresowania badawcze:

 • Zarządzanie jakością i zespołem
 • Podmiotowość w biznesie, edukacji i zarządzaniu
 • Komunikacja interpersonalna i kreowanie wizerunku w sferze publicznej (od organizacji biznesowej do marketingu politycznego),
 • Wybrane problemy sfery publicznej (rynek pracy, zmiana społeczna, nowoczesne organizacje)
prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop

Kontakt:

 

prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop

profesor WSBiNoZ w Łodzi,

w.welskop@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2024-obecnie
  Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
  stanowisko: profesor uczelni
 • 2012-obecnie
  Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  stanowisko: profesor uczelni
 • 2019-01.2024 - Rektor Uczelni;
 • 2016-09.2019 - Prorektor ds. organizacji studiów i jakości kształcenia
 • 2018-10.2019 - Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych
 • 2016-01.2024 - Uczelniany Koordynator ds. Programu Erasmus+
 • 2014-09.2018 - Prodziekan ds. kierunku pedagogika
 • 2013-09.2018 - Kierownik Katedry Nauk Społecznych
 • 2021-obecnie
  Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
  stanowisko: specjalista
 • 2015-01.2016
  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu,
  stanowisko: wykładowca
 • 2014-06.2015
  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu,
  stanowisko: ekspert trener
 • 2013-06.2014
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie,
  stanowisko: wykładowca
 • 2012-02.2013
  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, WNS w Gliwicach,
  stanowisko: wykładowca
 • 2010-11.2011
  Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
  stanowisko: specjalista ds. ewaluacji projektu EFS
 • 2009-06.2010
  Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu
  stanowisko: wykładowca
 • 2007-06.2008
  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  stanowisko: wykładowca

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Staże i wyjazdy zagraniczne:

 • listopad 2023
  University of West Attica (Grecja)
  wyjazd szkoleniowy, stypendium w ramach Programu Erasmus+
 • marzec 2023
  University of Pisa (Włochy)
  wyjazd szkoleniowy, stypendium w ramach Programu Erasmus+
 • październik 2022
  Erasmus University Rotterdam (Holandia)
  wizyta studyjna w ramach projektu pt. „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” (POWER)
 • maj 2022
  University of Perugia (Włochy)
  wyjazd szkoleniowy, stypendium w ramach Programu Erasmus+
 • listopad 2019
  Istanbul Medipol University (Turcja)
  wyjazd szkoleniowy, stypendium w ramach Programu Erasmus+
 • kwiecień 2019
  University of Algarve (Portugalia)
  przeprowadzenie prowadzenie cyklu wykładów pt.
  McDonaldization of Higher Education in Contemporary World,
  stypendium w ramach Programu Erasmus+ stypendium w ramach Programu Erasmus+
 • listopad 2018
  University of Foggia (Włochy)
  przeprowadzenie prowadzenie cyklu wykładów pt. Educational Policy in EU Countries in the Post-modern World,
  stypendium w ramach Programu Erasmus+
 • luty-czerwiec 2017
  Zhytomyr Ivan Franko State University
  profesor wizytujący
  profesor wizytujący w semestrze letnim 2016/2017,
  przeprowadzenie prowadzenie cyklu wykładów pt. School of Consumption in Contemporary World
 • luty 2014
  Hacettepe University w Ankarze (Turcja),
  przeprowadzenie cyklu wykładów pt. McDonaldization of Education, stypendium w ramach Programu Erasmus+

Recenzje

1) Recenzent w czasopiśmie naukowym Archeion, Naczelna

Dyrekcja Archiwów Państwowych, ISSN: 0066-6041 (70 pkt.)

2) Recenzent w czasopiśmie naukowym Kultura i Edukacja,

Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Studiów Politycznych

PAN, ISSN: 1230-266X (40 pkt.)

3) Recenzent w czasopiśmie naukowym Youth Voice Journal,

Publisher: RJ4All Publications, ISSN: 2049-2073E, ISSN: 2056-2969

(20 pkt., baza SCOPUS)

 

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych

1) Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych – członek zwyczajny (od 2012)

2) Polskie Towarzystwo Socjologiczne – członek zwyczajny (od 2012)

3) Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej – członek zwyczajny (od 2012)

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach naukowych

1) Welskop W., ChatGPT in higher education, „International Journal of New Economics and Social Sciences (IJONESS)”, 2023, 17 (1), ISSN 2450-2146 (100 pkt.)

2) Welskop W., Loboda S., Advantages and challenges of self-report surveys in Polish criminological research, „Law. Education. Security”, 2023, Volume 119, Issue II, ISSN 1230-4433 (140 pkt.)

3) Welskop W., Loboda S., McDonaldization of school socialization,„Transformacje”, ISSN 1230-0292 (140 pkt.) – w druku

4) Welskop W., Immersyjność nowych mediow w procesie komunikowania społecznego, „Transformacje”, ISSN 1230-0292 (140 pkt.) – w recenzji

5) Welskop W., Virtual reality in education, „ Law. Education. Security ”, ISSN 1230-4433 (140 pkt.) – w recenzji

6) Welskop W., Nonreactive research in social sciences – advantages and disadvantages of analyzing ‘found’ data, „Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Huma-nistyczne” 44 (1) 2022, ISSN 1898-8431 (40 pkt.)

7) Welskop W., Лобода C., Денисенко C., Techniques of attention activation іn a multi-media educational resources, „Pedagogical Sciences: Theory, History, Innovative Technologie” 2017, 7 (71), ISSN 2312-5993

8) Welskop W., Makdonaldyzacja systemu edukacyjnego w Polsce,„Studia Edukacyjne” nr 44/2017, ISSN 1233-6688, Wyd. Naukowe UAM (13 pkt.; baza ERIH)

9) Welskop W., Kompetencje społeczne uczniów wyzwaniem współczesnej edukacji, „Społeczeństwo i edukacja” 19 (4)/2015, ISSN 1898-0171 (7 pkt.)

10) Welskop W., Socjologiczne ujęcie „Innego” w szkole, „Edukacja Humanistyczna” nr 1 (30), 2014 Wyd. Pedagogium, Szczecin 2014, ISSN 1507-4943 (6 pkt.)

11) Welskop W., Makdonaldyzacja systemu penitencjarnego w Polsce, „Społeczeństwo i Polityka” nr 3 (40)/2014, Wyd. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Pułtusk 2014, ISSN 1733-8050 (8 pkt.)

12) Welskop W., Konformizm i nonkonformizm uczniów a socjalizacja szkolna, „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne” 02/2014, Wyd. Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISSN 2353-8031

13) Welskop W., Socjalizacja odwrotna a dewaluacja autorytetu tradycjonalistycznego, „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne” 01/2014, Wyd. Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISSN 2353-8031

14) Welskop W., Wykluczenie prostytutek z dyskursu społecznego. Sytuacja formalno-prawna zjawiska prostytucji w Polsce, „Pro Publico Bono” Nr 5/2009, red. J. Kędzior, Wyd. ATUT, Wrocław 2009, ISSN 1895-9563

 

Monografie autorskie

1) Welskop W., Współczesna szkoła wyższa świątynią konsumpcji? Szkolnictwo wyższe na tle przeobrażeń społeczno-politycznych w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, ISBN 978-83-66220-51-5 (120 pkt.)

2) Welskop W., Jak napisać pracę licencjacką i magisterską? Poradnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-2-4 (25 pkt.)

3) Welskop W., Zjawisko prostytucji w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2013, ISBN 978-83-62363-83-4 (25 pkt.)

 

Monografie pod redakcją

1) Welskop W., Voloshyn Y. (ed.), Modern international relations: current problems of theory and practice, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź-Kijów 2021, ISBN 978-83-949948-3-9 (10 pkt.)

2) Welskop W., Tanaś V. (red.), Mass media we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2019, ISBN 978- 83-949948-1-5 (10 pkt.)

3) Welskop W., Tanaś V. (red.), Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2018, ISBN 978-83-949948-0-8 (10 pkt.)

4) Welskop W., Tanaś V. (red.), Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6 (10 pkt.)

5) Welskop W., Tanaś V. (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2016, ISBN 978-83-940080-7-9 (5 pkt.)

6) Welskop W., Tanaś V. (red.), Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2016, ISBN 978- 83-940080-6-2 (5 pkt.)

7) Welskop W., Tanaś V. (red.), Lifelong Learning, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2015, ISBN 978-83-940080-4-5 (5 pkt.)

8) Welskop W., Tanaś V. (red.), Pedagog we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2015, ISBN 978-83-940080- 4-8 (5 pkt.)

9) Welskop W. (red.), Przyszłość edukacji - edukacja przyszłości, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-(5 pkt.)

 

Rozdziały w pracach zbiorowych

1) Welskop W., Destrukcja podmiotu w życiu społecznym zagrożeniem współczesnej edukacji [w:] Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym, (red.) A. Rumianowska, A. Fordyński, D. Urbański, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2018, ISBN

978-83-61601-67-8 (20 pkt.)

2) Welskop W., Nauczyciel liderem w procesie wdrażania zmian w edukacji XXI wieku [w:] Człowiek wobec zagrożeń współczesności, (red.) W. Welskop, V. Tanaś, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6 (5 pkt.)

3) Welskop W., Szkoła świątynią konsumpcji [w:] Edukacja na rozdrożu, Część 1, Nauczyciel – uczeń – edukacja, (red.) W. Duczmal, J. Tej, Ł. Fiebich, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole 2016, ISBN 978-83-62683-76-5 (5 pkt.)

4) Welskop W., Nauczyciel w obliczu wychowania do konsumpcji [w:] Nauczyciel – między etosem a presją rzeczywistości, Tom 2. Społeczne i wychowawcze role nauczyciela, red. S. Kowal, A. Kwater, E. Zawisza, Wydawnictwo internetowe e-bookowo, Kraków 2015, ISBN 978-83-7859-612-7 (5 pkt.)

5) Welskop W., Zjawisko makdonaldyzacji edukacji a postawy twórcze dzieci i młodzieży [w:] Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku (cz. II), red. O. Gogolin, E. Szymik, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły

Przedsiębiorczości, Gliwice 2015, ISBN 978-83-61401-25-4 (5 pkt.)

6) Welskop W., Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów w kontekście wykluczenia społecznego w szkole [w:] Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej, red. E. Gornikowska-Zwolak, W. Walkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Honda w Mysłowicach, Katowice - Mysłowice 2015, ISBN 978-83-8012-834-7 (5 pkt.)

7) Welskop W., Tanaś V., Sala lekcyjna żelazną klatką we współczesnej szkole [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, red. W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0 (5 pkt.)

8) Welskop W., Tanaś V., Uniwersytety Trzeciego Wieku jako forma edukacji ustawicznej [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, red. W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0 (5 pkt.)

9) Welskop W., The teacher as a social engineer in the inclusion education [w:] Pro-inkluzivna klima skoly, eds. M. Hornakova, P. Janośko, VERBUM, Ruzomberk 2014, ISBN 978-80-561-0175-9 (5 pkt.)

10) Welskop W., Rola nauczyciela – tutora w procesie wspierania rozwoju osobistego uczniów [w:] Edukacja – wczoraj, dziś jutro, t. VI, Nauczyciel wobec wyzwań współczesności, red. E. Jagiełło, R. Matysiuk, U. Tyluś, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2013, ISBN 978-83-936635-4-5 (5 pkt.)

11) Welskop W., Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej [w:] Language and The Environment, Tom II, red. U. Michalik, M. Michalska-Suchanek, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2013, ISBN 978-83-61401-88-9 (5 pkt.)

12) Welskop W., Komunikacja w relacji nauczyciel-uczeń a występowanie sytuacji kryzysowych w szkole [w:] Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV, red. P. Potejko, Wydawnictwa i Szkolenia Opcjon, Gliwice-Katowice 2013, ISBN 978-83-918592-3-0 (5 pkt.)

13) Welskop W., Relatywizm wartości nauczyciela a kształtowanie tożsamości uczniów [w:] Wychowanie: czy może „obejść się bez duchowości? red. J. Bartoszewski, J. Swędrak, E. Struzik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu, Kraków 2013, ISBN 978-83-935527-4-0 (5 pkt.)

14) Welskop W., E-tutoring as a way to support students in the education process [w:] Language and The Environment, Tom I, red. U. Michalik, M. Michalska-Suchanek, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2013, ISBN 978-83- 61401-84-1 (5 pkt.)

15) Welskop W., Action learning in education [w:] Evropske Pedagogicke Forum 2012, Pedagogical and psychological aspects of education, vol. II, Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2012, ISBN 978-80-905243-2-3 (5 pkt.)

16) Welskop W., Edukacja międzykulturowa – relacje między stereotypem, uprzedzeniem społecznym i stygmatyzacją [w:] Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej, red. B. Skulska, Wydawnictwo WSZ „Edukacja”, Wrocław 2009, ISBN 978-83-87708-68-9 (3 pkt.)

17) Welskop W., Polityka społeczna Unii Europejskiej wobec zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego [w:] Spójność społeczna i ekonomiczna UE, red. K. Wrzeszcz-Kamińska, Wydawnictwo WSH, Wrocław 2009, ISBN 978-83-925470-6-8 (3 pkt.)

 

Udział w konferencjach

 • XXIII Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Dziecko z problemami psychologiczna, medyczna, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Członek Komitetu Naukowego, Ciechanów, 21 kwietnia 2023 r.
 • VI Międzynarodowa VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED - Metody ba-dawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Członek Komitetu Naukowego, Lublin/online, 25 listopada 2022 r. Referat: Kalendarz wydarzeń życiowych w badaniach kryminologicznych
 • VI Międzynarodowa Konferencja Narody, Regiony, Organizacje - Kultury Konsumpcji, Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, PTS Oddział Szczeciński, Szczecin, 15-16 października 2020 r. Referat: Polityka wrogości w konsumpcyjnym świecie
 • XX Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo- Szkoleniowa im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Zdrowie psychiczne wyzwaniem współczesnego społeczeństwa, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Członek Komitetu Naukowego, Ciechanów, 3 kwietnia 2020 r. Referat: Kapitał ludzki i kapitał społeczny w konsumpcyjnym świecie w kontekście dobrostanu życiowego współczesnego człowieka
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne trendy w Naukach Humanistycznych i Społecznych – Interdyscyplinarne ujęcie podmiotowości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 20 grudnia 2018 r. Referat: Rola konsumpcji w zglobalizowanym świecie – reifikacja, alienacja i fetyszyzacja towarowa
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia po wejściu w życie Ustawy 2.0, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa, 12 grudnia 2018 r. Udział w dyskusji
 • Konferencja Naukowa Przeciwdziałanie uzależnieniu od Internetu/ technologii, narkotyków oraz hazardu poprzez rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych wśród uczniów w ramach europejskiego projektu edukacyjnego CHOICE – Empowerment practices for students’ choice against Internet, drugs and gambling zdrowotnymi w przedszkolu i szkole. Perspektywa pedagogiczna, addiction, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 17 października 2018 r. Referat: Polityka wobec uzależnień behawioralnych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa W rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 28 kwietnia 2018 r. Referat: Socjalizacja polityczna współczesnego nastolatka w epoce płynnej nowoczesności
 • VI Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 12 kwietnia 2018 r. Moderator panelu dyskusyjnego Referat: Alienacja i reifikacja we współczesnej rodzinie
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kultura i (sub)kultury w dobie Internetu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy, Legnica, 19 stycznia 2018 r. Referat: Kultura transparencji w kontekście nowoczesnych technologii kontroli w edukacji
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja, zapewnianie i ocena jakości kształcenia na polskich uczelniach, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa, 1 grudnia 2017 r. Udział w dyskusji
 • Seminarium Narzędzia narracyjne w edukacji społecznej. Determinanty wykluczenia społecznego w ramach europejskiego projektu edukacyjnego NAR-SPI - Narrative Educational Resources for Socio Professional Inclusion, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 24 listopada 2017 r. Referat: Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów w kontekście wykluczenia społecznego
 • III Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 20-22 października 2017 r.
 • V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 18 maja 2017 r. Moderator panelu dyskusyjnego Referat: Nauczyciel liderem w procesie wdrażania zmian w edukacji XXI wieku
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nierówności społeczne i edukacyjne, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego, Łódź, 14 grudnia 2016 r. Referat: Kariera edukacyjna we współczesnej szkole z perspektywy symbolicznego interakcjonizmu
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – zmiany, wyzwania, doświadczenia, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie, Warszawa, 1 grudnia 2016 r. Udział w dyskusji
 • IV Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 24 listopada 2016 r. Moderator panelu dyskusyjnego
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Codzienność jako wyzwanie edukacyjne: Re-fleksyjność wobec codzienności, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Ogólnej, Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Wrocław, 23 listopada 2016 r. Referat: Wychowanie do refleksyjności wyzwaniem współczesnej szkoły
 • International Scientific and Practical Conference The Organization and Method of Creating the Branch Library and Informational Resourcces for Educational Sphere of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine, National Academy of Pedago-gical Sciences of Ukraine, Pedagogical Library of Ukraine, Członek Komitetu Mię-dzynarodowego, Kijów, 17-18 listopada 2016 r. Referat: Self-education in the context of proper use of library 20) Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Kobiet, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 9 listopada 2016 r. Referat: Socjalizacja językowa dziewcząt i chłopców w kontekście nierówności ról kobiet i mężczyzn we współczesnym świecie
 • II Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 21-22 października 2016 r.
 • Debata na temat Przyszłość edukacji, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 22 września 2016 r. Udział w dyskusji
 • XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Podręczniki jako narzędzie kształtowania świadomości narodowej, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Państwowy Uniwersytet Moskiewski im. M.W. Łomonosowa, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 28 czerwca 2016 r. Referat: Ewolucja podręczników szkolnych w kontekście kształtowania kompetencji społecznych uczniów
 • III Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 12 maja 2016 r. Moderator panelu dyskusyjnego
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Przemiany cywilizacyjne na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów – w 1050 rocznicę Chrztu Polski, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 26 kwietnia 2016 r. Referat: Proces socjalizacji w epoce płynnej nowoczesności
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina dawniej i dziś, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 1 marca 2016 r. Referat: Makdonadyzacja współczesnej rodziny w kontekście socjalizacji i wychowania
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja w szkolnictwie wyższym. Wyzwania - Kryteria - Dobre Praktyki, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Edukacji Praktycznej „Meritum”, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Warszawa, 15 grudnia 2015 r. Udział w dyskusji
 • II Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Lifelong Learning, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 10 grudnia 2015 r. Moderator panelu dyskusyjnego
 • Konferencja Naukowa Nauczyciel: między etosem a presją rzeczywistości. Teoria, praktyka, codzienność Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, 27 listopada 2015 r. Referat: Nauczyciel w obliczu wychowania do konsumpcji
 • I Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 23-24 października 2015 r. Referat: Skuteczność technik szybkiego uczenia się w opinii przyszłych pedagogów
 • I Ogólnopolska E-konferencja Naukowa Pedagog we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 21 maja 2015 r. Moderator panelu dyskusyjnego
 • International Scientific Conference Inclusive Climate as a Challenge and Mission, Catholic University in Ruzomberok, Słowacja, 10 października 2014 r. Referat: The teacher as a social engineer in inclusive education
 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 22 października 2014 r. Prowadzący konferencję Moderator panelu dyskusyjnego Referat: Sala lekcyjna żelazną klatką we współczesnej szkole
 • Konferencja Naukowa z cyklu „Przeszłość dla przyszłości” nt. Polityka społeczna w obliczu dzisiejszych wyzwań: między teorią a praktyką, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Mysłowice, 27 czerwca 2014 r. Referat: Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów a wykluczenie społeczne w szkole
 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Kobieta… bezpieczna 3 - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 8-9 marca 2014 r. Referat: Bezpieczeństwo społeczne kobiet prostytuujących się w Polsce
 • Konferencja Naukowa Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 29 listopada 2013 r. Referat: Komunikacja w relacji nauczyciel-uczeń a występowanie sytuacji kryzysowych w szkole
 • The Second Language and the Environment E-conference (LATEec) at the Gliwice Academy of Entrepreneurship, Gliwice, 12 września 2013 r. Referat: Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja w czasach kryzysów: reprodukcja, opór, zmiana, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wrocław, 16-17 kwietnia 2013 r. Referat: Nieracjonalność racjonalności – jak wyjść z „żelaznej klatki” współczesnej edukacji?
 • The First International Language and the Environment Econference (LATEec) at the Gliwice Academy of Entrepreneurship, Gliwice, 25 marca 2013 r. Referat: E-tutoring as a way to support students in the education proces 40) International Scientific Conference - European Pedagogy Forum: Pedagogical and psychological aspects of education, MAGNANIMITAS Assn., Hradec Králové, 3-7 grudnia 2012 r. Referat: Action learning in education
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wychowanie, kształtowanie, formowanie. Czy współczesna pedagogika poradzi sobie bez duchowości? Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu, Sieradz, 5 grudnia 2012 r. Referat: Relatywizm wartości nauczyciela a kształtowanie tożsamości uczniów
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Globalne wyzwania XXI wieku – Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Wrocław, 9 grudnia 2009 r. Referat: Edukacja międzykulturowa – relacje między stereotypem, uprzedzeniem społecznym i stygmatyzacją
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Spójność społeczna i ekonomiczna UE – Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław, maja 2009 r. Referat: Polityka społeczna wobec zjawiska wykluczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej
 • Konferencja Naukowa: Kategoria „Innego” w naukach społecznych oraz praktyce życia Publicznego, Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „ASESOR” we Wrocławiu, Wrocław, 12-13 maja 2008 r. Referat: Wykluczenie prostytutek z dyskursu publicznego. Sytuacja formalno-prawna prostytucji w Polsce
 • Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet, Centrum Praw Kobiet, Urząd Miejski we Wrocławiu – udział w I Trybunale do Spraw Przemocy wobec Kobiet we Wrocławiu, Wrocław, 30 listopada 2007 r. Udział w dyskusji

Zainteresowania badawcze:

globalizacja; nowe media; komunikowanie masowe; edukacja

prof. WSBiNoZ dr Agnieszka Gutowska-Wyka

Kontakt:

 

prof. WSBiNoZ dr Agnieszka Gutowska - Wyka

Profesor WSBiNoZ

Dyrektor Instytutu Dietetyki

a.gutowska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 04.2020 – 12.2021  - psycholog w Medical Magnus

 • 26.09.2011- nadal – starszy wykładowca/ adiunkt/ obecnie Profesor WSBiNoZ w Łodzi/ ponadto w WSBiNoZ:

  Dyrektor Instytutu Dietetyki (09.2018 – obecnie)
  Prodziekan ds. kierunku Dietetyka WSBiNoZ (od 02.2017 – 09.2018)
  Prezes Zarządu Wydziałowego Centrum Uzależnień Behawioralnych „ALTERNATYWA”
  Psycholog – udzielający konsultacji psychologicznych i wsparcia psychologicznego dla studentów WSBiNoZ
  Przewodnicząca Rady Bibliotecznej WSBiNoZ
  Przewodnicząca Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej
  Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich
  Sekretarz Komisji ds. własności intelektualnej w WSBiNoZ
  Członek zespołu opracowującego kierunkowe i specjalnościowe efekty kształcenia na kierunku Dietetyka
  Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia

 • 1.10.1998 – 30.09.2016 – od 1998r. asystent, a od 2004r. adiunkt  w Katedrze  Psychologii w AHE w Łodzi/ ul. Rewolucji 1905r. nr 52

 • 20.09.1999 do do 31.12.2001 – pracowałam w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi jako psycholog

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2023 – ukończyłam szkolenie Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kurs zaawansowany (szkolenie II stopnia TSR) w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • 2022 – ukończyłam szkolenie „ABC Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu- Poziom A” – Centrum Terapii Krótkoterminowej, Łódź
 • 2022 – ukończyłam szkolenie "Kiedy życie boli, kiedy życie cieszy" - psychoterapia depresji – Polski Instytut Ericksonowski
 • 2022 – ukończyłam szkolenie „Prosto w oczy” - psychoterapia zaburzeń lękowych – Polski Instytut Ericksonowski
 • 2021, 2019 – współorganizowałam i byłam Członkiem Komitetu Naukowego I Ogólnopolskiej Konferencji Prac Młodych Dietetyków i Kół Naukowych,
 • 2021 –ukończyłam szkolenie „Coaching w pracy z pacjentem/klientem”, WSBiNoZ
 • 2021 – szkolenie „CYBERPRZEMOC - CZYM JEST I JAK PRZECIWDZIAŁAĆ?” - WSBiNOZ
 • 2019 -organizowałam I Ogólnopolską Konferencję Naukową "WSPÓŁCZESNE TRENDY W DIETETYCE", byłam Członkiem Komitetu Naukowego
 • 2019 - Prezes Zarządu Wydziałowego Centrum Uzależnień Behawioralnych „ALTERNATYWA”
 • 2016 – ukończyłam szkolenie „Integracja sensoryczna- wstępne rozpoznawanie nieprawidłowości procesów integracji sensorycznej u dzieci”, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 6 w Łodzi
 • 2015 – ukończyłam szkolenie „Elementy dramy w pracy nauczyciela”, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 6 w Łodzi
 • 2009 - uzyskałam certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych”, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • 2007 -uzyskałam certyfikat zaliczenia kursu „Metodyka nauczania przez Internet”, Polski Uniwersytet Wirtualny w Łodzi
 • 2005 – uzyskałam certyfikat ukończenia szkolenia „Nauczanie metodą projektów w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi” i otrzymałam uprawnienia do prowadzenia zajęć dydaktycznych metodą projektową

Wybrane publikacje:

 • 2020 -  (Pop)kultury żywienia w zglobalizowanym świecie [w:] V. Tanaś (red), PODKULTURY POPKULTURY W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 43 – 51

 • 2019 – Wpływ mass mediów na nawyki żywieniowe [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), Mass media we współczesnym świecie, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 175 – 186

 • 2018 - Niewłaściwe nawyki żywieniowe przekazywane we współczesnej rodzinie [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), RODZINA W SPOŁECZEŃSTWIE KONSUMPCYJNYM, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 249 – 248

 • 2017 - Zaburzenia odżywiania - jako zagrożenia dotykające współczesną rodzinę. [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), CZŁOWIEK WOBEC ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNOŚCI, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 365 – 374

 • 2016 - Niewłaściwe spędzanie czasu wolnego jako przyczyna nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), KULTURA CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 81 - 89

 • 2016 - Edukacja dzieci i młodzieży jako profilaktyka otyłości w zglobalizowanym świecie [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 95 - 103

 • 2016 - Wychowanie dziecka w świecie konsumpcyjnym wyzwaniem dla rodziców w XXI wieku [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 105 - 113

 • 2015 - Pedagog wobec potrzeb dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), PEDAGOG WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WBiNoZ w Łodzi, Łódź, 185-193

 • 2014 -  „Psychologiczne aspekty w dietetyce – rola psychologa w leczeniu nadwagi i otyłości „ współautor L. Janiszewska, w: Zeszyty Naukowe WSNS ISSN 2082-7105, Wyd. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, s. 20- 33

 • 2014 -  „Wybrane podmiotowe właściwości człowieka w procesie dbania o zdrowie” w: Zeszyty Naukowe WSNS ISSN 2082-7105, Wyd. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie,  s.14-19

Udział w konferencjach:

 • 2020  - VIII Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PODKULTURY POPKULTURY W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE - (Pop)kultury żywienia w zglobalizowanym świecie
 • 2019 - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "WSPÓŁCZESNE TRENDY W DIETETYCE" -  „Psychologiczne aspekty w dietetyce – psychologia jedzenia”
 • 2019  - VII Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA pt. MASS MEDIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE- Wpływ mass mediów na nawyki żywieniowe
 • 2018  - VI Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - RODZINA W SPOŁECZEŃSTWIE KONSUMPCYJNYM - Niewłaściwe nawyki żywieniowe przekazywane we współczesnej rodzinie
 • 2017 - V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - CZŁOWIEK WOBEC ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNOŚCI  - Zaburzenia odżywiania - jako zagrożenia dotykające współczesną rodzinę
 • 2016 - IV Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - KULTURA CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE  - Niewłaściwe spędzanie czasu wolnego jako przyczyna nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży
 • 2016 - III Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE - Edukacja dzieci i młodzieży jako profilaktyka otyłości w zglobalizowanym świecie

Zainteresowania badawcze:

Psychodietetyka, psychologia zdrowia, psychologia stresu, psychologia wychowawcza i rozwojowa

dr Paulina Albińska

Kontakt:

 

dr n. med. Paulina Albińska

Adiunkt

p.albinska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2022 — obecnie adiunkt Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 • 2022 – obecnie psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Gabinety Strefa Psychoterapia w Łodzi

 • 2018 — obecnie psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Centrum Psychoterapii Cardoner w Łodzi

 • 2016 — 2022 asystent psycholog kliniczny SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi 

 • 2015 — 2018 psychoterapeuta poznawczo-behawioralny NZOZ Multi+Clinic w Łodzi

 • 2015 — 2022 asystent psycholog kliniczny I Katedra Pediatrii, Klinika Pediatrii, Patologii Noworodka i Chorób Metabolicznych Kości, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

 • 2015 — 2016 młodszy asystent psycholog kliniczny SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Nr 4 im. M. Konopnickiej w Łodzi

 • 2015 — 2015 psycholog Projekt: Aktywni w rehabilitacji — zintegrowana rehabilitacja poprzez sport dla osób chorych na mukowiscydozę Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą w Rabce-Zdroju

 • 2014 — 2014 doradca zawodowy Projekt: PrestaShop — najlepszy sklep internetowy Fundacja 'Razem' w Łodzi

 • 2013 — 2015 Specjalista ds. Personalnych P.H.P Nova w Łodzi

 • 2013 — 2014 Asystent ds. Promocji Projekt: Akademia Przyszłości Stowarzyszenie WIOSNA Oddział w Łodzi

 • 2010 — 2013 Młodszy specjalista ds. Rekrutacji i selekcji Z.P.H.U Abil w Zgierzu

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2022 wyróżnienie w konkursie na najlepszy doktorat „Aby rodzina mogła być razem” Fundacja Ronalda McDonalda Warszawa
 • 2022 — obecnie Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej
 • 2021 - obecnie Członek Association for Contextual Behavioral Science oraz Członek Association for Contextual Behavioral Science Polska 2021 Certyfikat Psychoterapeuta Poznawczo-Behawioralny (CTPB nr 47)
 • 2021 — obecnie 120 godzin w ramach podyplomowego szkolenia w terapii ACT
 • 2017-2021 Doktorat z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu I Katedra Pediatrii, Klinika Pediatrii, Patologii Noworodka i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 2016-2021 Kierownik projektu w ramach grantu dla młodych naukowców Tytuł projektu: Ocena jakości życia dzieci i młodzieży z rozpoznaną chorobą metaboliczną kości 2016 Nagroda Rektora UM w Łodzi
 • 2015-2019 Członek Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 2014-2018 Ukończone czteroletnie podyplomowe szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie & Oxford Cognitive and Behavioral Center
 • 2013-2022 160 godzin w ramach podyplomowego szkolenia psychoterapii Polski Instytut Ericksonowski
 • 2013-2014 Studia Podyplomowe Psychosomatyka i somatopsychologia Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu
 • 2013 — obecnie Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • 2008-2013 Magister Psychologia Instytut Psychologii Uniwersytet w Łodzi
 • 2007-2008 Podyplomowe Studium Public Relations Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • 2006-2007 Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • 2004-2006 Magister Pedagogika Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (ukończone z wyróżnieniem) 
 • 2001-2004 Licencjat Pedagogika Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi

Wybrane publikacje:

 • Albińska P. (2022). Scrupulousity – cognitive-behavioural understanding of religious/moral obsessive-compulsive disorder. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 1, 26-39.

 • Albińska P. (2022). Postawy rodziców wobec dzieci z wrodzoną łamliwością kości. Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica, 23, 51-71. 

 • Albińska P., Chlebna-Sokół D. i Jakubowska-Pietkiewicz E. (2020) Ocena jakości życia związanej ze stanem zdrowia dzieci i młodzieży z rozpoznaną wrodzoną łamliwością kości, Przegląd Pediatryczny, 1, 65-74.

 • Michałus I., Nowicka Z., Pietras W., Byrwa A., Albińska P. i Jakubowska-Pietkiewicz E. (2019). Anemia – novel clinically significant finding during intravenous pamidronate thetapy of children diagnosed with osteogenesis imperfecta ICCBH 9TH International conference of children’s bone health Salzburg

 • Jakubowska-Pietkiewicz E., Porczyński M., Rychłowska E., Albińska P., Woźniak E. i Toporowska-Kowalska E. (2019). Bone mineral density and vitamin D status in children with chronic neurological syndromes – clinical observations ICCBH 9TH International conference of children’s bone health Salzburg

 • Albińska P., Michałus I. i Chlebna-Sokół D. (2018). Psychospołeczne problemy rodziców na wczesnych etapach diagnostyki i leczenia dzieci z wrodzoną łamliwością kości typu III. Społeczeńśtwo i Rodzina, 2, 115-134.

 • Jakubowska-Pietkiewicz E., Graff K., Michałus I., Haładaj K., Jelonek E., Adamiecka P., Dziedzic K., Woźniak E., Orzechowska G., Porczyński M., Albińska P i Chlebna-Sokół D. (2017). Analiza wskaźników okołoporodowych i wybranych czynników środowiskowych u dzieci z wrodzoną łamliwością kości. Przeglad Pediatryczny, 3, 10-15.

 • Rusińska A., Jakubowska-Pietkiewicz E., Michałus I., Beska K., Adamiecka P., Albińska P i Chlebna-Sokół D. (2017). Wrodzona łamliwość kości – charakterystyka kliniczna, densytometryczna i trudności diagnostyczne na podstawie 20 lat doświadczeń kliniki. Przegląd Pediatryczny, 3, 17- 18.

 • Albińska P. (2015). Zapotrzebowanie na wsparcie społeczne pacjentów z atopową chorobą alergiczną – wystąpienie konferencyjne: Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość? Gdańsk

 • Albińska P. (2014). Psychologiczne aspekty chorób alergicznych: trudności dorosłych pacjentów z astmą oskrzelową i atopowym zapaleniem skóry. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 4, 296 – 303.

 • Albińska P. (2014). Koncepcja siebie a poczucie alienacji dorosłych pacjentów ze zdiagnozowaną alergozą. (w:) L. Szewczyk i A. Kulik (red.). Problemy psychosomatyki okresu rozwojowego i dorosłości. Lublin: Proqurat. s. 115 – 144.

 • Albińska P. (2014). Koncepcja siebie a poczucie alienacji dorosłych pacjentów ze zdiagnozowaną alergozą (analiza porównawcza). Sztuka Leczenia, Numer SPECJALNY 1-2, 21 – 22.

 • Albińska K. i Albińska P. (2013). (Nie)gorszy program szkoły? Funkcje słuchowisk radiowych i audiobooków w kształtowaniu kompetencji rynkowych współczesnych użytkowników mediów. (w:) B. Skowronek i E. Rudnicka-Fira (red.) GORSZEnie w językoznawstwie, (glotto)dydaktyce, kulturze, literaturze i mediach. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. s. 140 – 157.

 • Albińska P. (2008). Komu talent komu…?: Talenty na rynku pracy – pilnie poszukiwane niejednoznacznie rozumiane. (w:) R. Gerlach; A., Kulpa-Puczyńska i R.Tomaszewska-Lipiec (red.) Wybrane problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do zatrudnienia. s. 190 – 203.

 • Albińska P. (2008). Zarządzanie wiedzą w organizacji – stały trend czy chwilowa moda? (w:) Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, 1, 109 -124.

 • Albińska P. (2007). Problemy życia społecznego i zawodowego osób niedosłyszących i głuchych. (w:) E. Woźnicka (red.) Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych. Łódź: PZG. s. 169 – 189.

 • Albińska P. (2007). Nauczyciel w szkole psychologicznych gier. Wychowanie na co dzień, 6, 22-24.

 • Albińska P. (2007). Niepełnosprawni na rynku pracy. Przegląd Edukacyjny, 1, 16-18.

 • Albińska P. (2007). Rodzina jako środowisko kształtujące zainteresowania. Kwartalnik Edukacyjny, 4, 28-37.

 • Albińska P. (2007). Postawy rodzicielskie a zainteresowania zawodowe. Przegląd Badań Edukacyjnych, 2, 27-41.

 • Albińska P. (2007). Kiedy nadchodzi starość: pedagogiczna refleksja nad procesem starzenia człowieka. Gerontologia Społeczna, 1, 99-111.

Udział w konferencjach:

 • 01.06.2022 Konferencja 'Aby rodzina mogła być razem' Fundacja Ronalda McDonalda Warszawa
 • 12.12.2020 Aktualne problemy osteologii dziecięcej Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży oraz Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Łódź
 • 21.02.2020 III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby Rzadkie w XXI wieku Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Fundacja Tygiel, Lublin
 • 22.05.2019 Spotkanie Naukowe — Jak skutecznie skrócić drogę od objawu do rozpoznania w wybranych chorobach metabolicznych Regionalne Centrum Chorób Rzadkich, Łódź
 • 24.11.2018 III Konferencja Aktualne problemy osteologii dziecięcej — co lekarz pediatra wiedzieć powinien Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży oraz Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Łódź
 • 30.11.2017 X Sympozjum Naukowe Dziecko Łódzkie Współczesne Problemy Zdrowotne i Psychospołeczne Dzieci i Młodzieży. Stan Opieki Pediatrycznej w Regionie Łódzkim. Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Fundacja Pomagająca Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu , Idziemy Razem' oraz Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Łódź
 • 05.11.2016 Il Konferencja Aktualne Problemy Osteologii Dziecięcej Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży oraz Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Łódź
 • 14-15.10.2016 Pomoc Dzieciom po Traumie Fundacja Słonie na Balkonie, Łódź
 • 16-17.05.2016 Psychosomatyka — Aktualne Trendy i Nowe Perspektywy Instytut Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk oraz Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskie Towarzystwo Lekarskie, Łódź
 • 16.02.2016 X Forum Liderów Organizacji Pacjentów — Światowy Dzień Chorego. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Warszawa
 • 10.12.2015 IX Sympozjum Dziecko Łódzkie Klinika Propedeutyki Pediatrii UM oraz Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Łódź
 • 15-17.05.2015 Z psychologią po zdrowie profilaktyka i promocja zdrowia — mit czy rzeczywistość? Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego; Sekcja Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczna oraz Zakład Psychologii Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
 • 18.04.2015 Zaburzenia somatyczne i następstwa psychologiczne wywołane stresem — jako częsty problem w praktyce lekarza POZ oraz Ryzyko i zagrożenia związane ze stosowaniem leków psychotropowych — kontynuacja w POZ leczenia psychiatrycznego oraz Grupa Balinta jako metoda przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu lekarzy rodzinnych Instytut Psychosomatyczny; Polskie Towarzystwo Lekarskie Sekcja Medycyny Psychosomatycznej oraz Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, Warszawa
 • 10-11.04.2014 XXI Konferencja Naukowa Konteksty Psychosomatyki Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

Zainteresowania badawcze:

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapie poznawczo-behawioralne III fali

Badania nad jakością życia

Wyznaczniki adaptacji do psychosomatycznej choroby przewlekłej

Przeobrażenia obrazu ciała w chorobie przewlekłej

Choroby metaboliczne kości Uwarunkowania i następstwa niepełnosprawności w wymiarze jednostkowym i społecznym

dr Magdalena Byczkowska

Kontakt:

 

dr Magdalena Byczkowska

wykładowca

m.byczkowska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:  

 • 2023- nadal wykladowca AHE w Lodzi
 • 2023-nadal wykladowca studyjny w Wyzszej Szkole Ksztalcenia zawodowego we Wroclawiu
 • 2019- nadal Fundacja Centrum Edukacji Oświatowiec Magdaleny Byczkowskiej- prezes zarządu
 • 2018-2019 Nauczyciel akademicki – zarządzanie w SAN
 • 2014-nadal Liceum Sportowo Mundurowe Centrum Edukacji Oświatowiec-dyrektor szkoły, właściciel
 • 2014- nadal Centrum Edukacji Oświatowiec- własna działalność gospodarcza
 • 2013-2014 Kids & Co - dyrektor przedszkola dwujęzycznego dla Infosysu
 • 2011-2013 Centrum  Szkoleniowe Wiedza - dyrektor szkoły policealnej i liceum dla dorosłych
 • 2012-2013 Komenda Miejska Policji w Łodzi –straszy specjalista w Wydziale Prezydialnym
 • 2010- 2012 Społeczna Akademia Nauk- wykładowca –przedmioty: Koncepcje Zarządzania, Nauki o Organizacji, Zarządzanie Procesami
 • 2011-2012 Społeczna Akademia Nauk- nauczyciel akademicki- on-line- przedmioty:  Gerontologia, Elementy poradnictwa i terapii pedagogicznej
 • 2010- 2012 Eduzam Sp.zo.o Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych- dyrektor szkoły (wcześniej dyrektor ds. rozwoju dla regionu łódzkiego)
 • 2006-2007 Policealna Szkoła Alfa- wykładowca socjologii i psychologii społecznej

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

2022-2023 Studia podyplomowe- Diagnoza  i terapia pedagogiczna, pedagogika specjalna

Kurs dla przyszłej kadry zarządzającej w oświacie- uzyskanie kompetencji do zarządzania własną placówką oświatową, wszczęcie przewodu doktorskiego na PŁ oraz złożenie pracy doktorskiej czerwiec 2022.

Wybrane publikacje:

M. Byczkowska, M Grębosz- Krawczyk, Zarządzanie wizerunkiem szkół średnich, Monografie Politechniki Łódzkiej, wyd. Politechnika Łódzka, Łódź 2023.  IBN978-83-66741-99-7

Problem wykluczenia kobiet w organizacjach,  Biuletyn Koła Naukowego Prawa Pracy, Katedra Prawa Pracy Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012

Aspekt prawny dyskryminacji kobiet w organizacjach w Polsce, Biuletyn Koła Naukowego Prawa Pracy, Katedra Prawa Pracy Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012

Kobiety i stereotypy oraz różne style zarządzania zasobami ludzkimi (Women and stereotypes- different styles of HR management), Przedsiębiorczość i Zarządzanie , Zarządzanie międzykulturowe w teorii i praktyce, Tom XI, zeszyt 3, Łódź 2010

Zarządzanie różnorodnością (Diversity management) , Przedsiębiorczość i Zarządzanie , Debiuty doktorantów, Tom XI, zeszyt 11 , Łódź 2010

Dyskryminacja a bezrobocie kobiet na polskim rynku pracy, Przedsiębiorczość i Zarządzanie , Debiuty doktorantów, Tom IX, zeszyt 4 , Łódź 2008

Problem mobbingu w organizacjach w Polsce, Przedsiębiorczość i Zarządzanie , Debiuty doktorantów, Tom IX, zeszyt 4 , Łódź 2008

Udział w konferencjach:

Konferencja ( nie) równi w pracy, dyskryminacja w zatrudnieniu- Łódź 2012

Sytuacje trudne- przetrwanie emocjonalne- Łódź 2012

Zarządzanie międzykulturowe, Łódź 2008,2010 - wystąpienie

II Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Narodowe- Warszawa 2008

Zainteresowania badawcze:

Zarządzanie w szczególności marketing i zarządzanie, zarządzanie w oświacie,  prawo cywilne, karne, administracyjne, socjologia, kształtowanie wizerunku szkół średnich, psychologia, pedagogika, Coaching, zarządzanie wizerunkiem.

dr n. med. Magda Cuchra-Kulesza

Kontakt:

 

Dr n. med. Magda Cuchra - Kulesza

adiunkt

m.cuchra@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 09.2022-obecnie -Zespół laboratoriów BRaIn, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, starszy specjalista ds. badań naukowych
 • 10.2018 -obecnie – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, stanowisko: Adiunkt, Instytut Kosmetologii
 • od 11.2014 do 30.09.2018 - Uniwersytet Medyczny w Łodzi Stanowisko: asystent, Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Wydział Wojskowo-Lekarski

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Promotor 14 prac licencjackich oraz 40 prac magisterskich oraz recenzent licznych prac magisterskich i licencjackich
 • Uczelniany koordynator do spraw praktyk zawodowych na kierunku kosmetologia, studia niestacjonarne
 • Opiekun studentów 1 roku na kierunku kosmetologia NST
 • Współautor 19 publikacji naukowych z zakresu biologii molekularnej w czasopismach krajowych i zagranicznych o łącznym IF 30,64.
 • Aktywny uczestnik konferencji z zakresu biologii molekularnej
 • Autor grantów UMED
 • Znaczenie procesów naprawy DNA oraz polimorfizmów genów mechanizmu wycinania zasad azotowych: OGG1, XRCC1, MUTYH, ADPRT, APE1 dla rozwoju jaskry pierwotnej otwartego kąta
 • Związek mechanizmów naprawy DNA z rozwojem jaskry pierwotnej otwartego kąta

Odbyte Szkolenia:

 • 2018 Szkoleniu "Ready to Teach - zasady przygotowywania sylabusów"
 • 2018 Szkoleniu "Ready to Teach - Tworzenie i zarządzanie treścią na platformach elearningowych
 • 2017 Szkolenie z zakresu metodyki nauczania (Faculty Development Programme - FaDevPRO) Poprawa, jakości nauczania w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi poprzez podniesienie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej Organizator: Centrum Nauczania Języków

Wybrane publikacje:

 • Stanczyk M, Sliwinski T, Cuchra M, Zubowska M, Bielecka-Kowalska A, Kowalski M, Szemraj J, Mlynarski W, Majsterek I. The association of polymorphisms in DNA base excision repair genes XRCC1, OGG1 and MUTYH with the risk of childhood acute lymphoblastic leukemia. Mol Biol Rep. 2010 (IF 2.929; 15 pkt. MNiSW; cytowania: 20)
 • Magda Cuchra, Jacek P. Szaflik, Mira Gacek, Karolina Przybyłowska, Anna Kurowska, Anna Kamińska, Jerzy Szaflik, Ireneusz Majsterek Związek polimorfizmów genów XRCC1 i OGG1 z ryzykiem występowania jaskry pierwotnej otwartego kąta w populacji polskiej, Okulistyka 1 (I)/2011 (ROK XIV) (4 pkt. MNiSW)
 • Stanczyk M, Sliwinski T, Trelinska J, Cuchra M, Markiewicz L, Dziki L, Bieniek A, Bielecka Kowalska A, Kowalski M, Pastorczak A, Szemraj J, Mlynarski W, Majsterek I. Role of base-excision repair in the treatment of childhood acute lymphoblastic leukaemia with 6-mercaptopurine and high doses of methotrexate. Mutation Research-Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis 2012;, 741(1-2):13-21 (IF 3.035; 30 pkt. MNiSW)
 • Szaflik JP, Cuchra M, Przybylowska-Sygut K, Dziki L, Kurowska AK, Gacek M, Drzewoski J, Szaflik J, Majsterek Association of the 399Arg/Gln XRCC1, the 194 Arg/Trp XRCC1, the 326Ser/Cys OGG1, and the 324Gln/His MUTYH gene polymorphisms with clinical parameters and the risk for development of primary open-angle glaucoma. Mutat Res. 2013 Apr 30;753(1):12-22. (IF 2.220; 30 pkt. MNiSW)
 • Cuchra M, Majsterek I, Przybyłowska K, Gacek M, Szaflik J, Szaflik JP. Association of the 762 Val/Ala ADPRT Gene Polymorphism with a Risk of Primary Open-angle Glaucoma Development in a Polish Population. Okulistyka 2012; 1(I):76-80. (4 pkt. MNiSW)
 • Cuchra M, Szaflik JP, Przybylowska-Sygut K, Gacek M, Kaminska A, Szaflik J, Majsterek I. The role of the 148 Asp/Glu polymorphism of the APE1 gene in the development and progression of primary open angle glaucoma development in the Polish population. Pol J Pathol. 2013 Dec;64(4):296-302. (IF 0.490; 15 pkt. MNiSW)
 • Magda Cuchra, Ireneusz Majsterek, Karolina Przybyłowska, Anna Kamińska, Mira Gacek, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik Association of Oxidative DNA Damages and the Effectiveness of their Repair with the Risk of Primary Open Angle Glaucoma Development in the Polish Population, OKULISTYKA Wydanie 2/2013 (4 pkt. MNiSW)
 • Jacek Kasznicki, Marcin Kosmalski, Agnieszka Śliwińska, Anna Merecz, Magdalena Cuchra, Ireneusz Majsterek, Józef Drzewoski. Association of OGG1, XRCC1 gene polymorphisms with a risk of type 2 diabetes mellitus and diabetic peripheral neuropathy (DPN), Diabetes 2012 : Vol. 61 Supl. 1, s. 674
 • Magda Cuchra, Lukasz Markiewicz, Bartosz Mucha, Dariusz Pytel,  Katarzyna Szymanek,  Janusz Szemraj, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik, Ireneusz Majsterek  The role of base excision repair in the development of primary open angle glaucoma in the Polish population – Mutation Research: Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis  (IF 3,09 MNiSW – 35 pkt)
 • Magda Cuchra, Katarzyna Szymanek, Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik, Ireneusz Majsterek. Rola polimorfizmów 751Lys/Glu genu XPD oraz 939 Lys/Gln genu XPC w rozwoju jaskry pierwotnej otwartego kąta. Okulistyka, 2015: Vol. 18, nr 4, s. 13-18, (MNiSW – 7 pkt)
 • Jacek Kabziński, Bartosz Mucha, Magda Cuchra, Łukasz Markiewicz, Karolina Przybyłowska, Adam Dziki, Łukasz Dziki, Ireneusz Majsterek. Efficiency of Base Excision Repair of Oxidative DNA Damage and Its Impact on the Risk of Colorectal Cancer in the Polish Population. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Volume 2016 (2016), (IF 4,492; MNiSW – 25 pkt)
 • Magda Cuchra, Ireneusz Majsterek, Katarzyna Szymanek, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik. Rola nowych wariantów polimorficznych -77T/C genu XRCC1 oraz G1972A genu ADPRT w patogenezie jaskry pierwotnej otwartego kąta, Okulistyka 2016 (MNiSW – 7 pkt)
 • Mucha B, Markiewicz L, Cuchra M, Szymczak I, K. Przybylowska-Sygut, Dziki A, Majsterek I, Dziki L Nucleotide excision repair capacity and XPC, XPD gene polymorphism modulate colorectal cancer risk 10 January 2017 (IF: 4,507; MNiSW: 35) The role of base excision repair in pathogenesis of breast cancer in the Polish population., Cuchra M, Mucha B, Markiewicz L, Przybylowska-Sygut K, Pytel D, Jeziorski A, Kordek R, Majsterek I. Mol Carcinog. 2016 Dec;55(12):1899-1914. doi: 10.1002/mc.22436. Epub 2015 Nov 1
 • Alicja Nowak, Wioletta Rozpędek, Mateusz Siwak, Magda Cuchra, Katarzyna Szymanek, Marta Szaflik, Jerzy Szaflik, Jacek Szaflik, Ireneusz Majsterek Association of the expression level of the neurodegeneration-related proteins with the risk of development and progression of primary open angle glaucoma,, Acta Ophthalmologica, (IF: 3,032; MNiSW: 35)
 • Paweł Szymański, Paulina Olszewska, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Antoni Różalski, Agnieszka Maszewska, Łukasz Markiewicz, Magda Cuchra, Ireneusz Majsterek Novel tetrahydroacridine and cyclopentaquinoline derivatives with fluorobenzoic acid moiety induce cell cycle arrest and apoptosis in lung cancer cells by activation of DNA damage signaling, Tumor Biology, Volume: 39, Issue: 3, Published: MAR 2017 ((IF: 2.926; MNiSW: 25)
 • Chufarova N, Czarnecka K, Skibiński R, Cuchra M, Majsterek I, Szymański P. New tacrine-acridine hybrids as promising multifunctional drugs for potential treatment of Alzheimer's disease. Arch Pharm (Weinheim). 2018 Jul;351(7):e1800050. doi: 10.1002/ardp.201800050. Epub 2018 Jun 5. (IF: 2.288; MNiSW: 25)
 • Tokarska K, Majsterek I, Cuchra M, Woźniacka A. Immunometabolic disorders in the pathogenesis of systemic lupus erythematosus, Postepy Dermatol Alergol. 2019 Oct;36(5):513-518., Epub 2019 Nov 12. (IF: 1,361; MNiSW: 70)
 • Magda Cuchra-Kulesza, Alicja Nowak-Zduńczyk, Milena Paprocka-Zjawiona, Hanna Zielińska-Bliźniewska,  Anna  Merecz-Sadowska, Katarzyna Malinowska, SPÓŁWYSTĘPOWANIE CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO Z ZACHOROWALNOŚCIĄ ORAZ PRZEBIEGIEM COVID—19, Tom 71 Nr 1 (2022): Varia
 • MNiSW z publikacje naukowe w czasopismach (bez suplementów) wynosi 361
 • Impact factor prac wynosi w sumie 30,64
 • H-Index - 3

Udział w konferencjach:

 • Stańczyk, M. Cuchra, J. Trelińska, A. Bieniek, A. Bielecka-Kowalska, M. Kowalski, W. Młynarski, I. The role of the DNA repair in therapy childhood acute lymphoblastic leukemia with methotrexate and 6- mercaptopurine. Wyzwania współczesnej biologii komórki: genetyka molekularna, biologia systemów, bioinformatyka. The Confernce to Honor Professor Maria J. Olszewska on Her Jubille The challenges of contemporary cell biology molecular gentetics, system biology, bioinformatics April 20-21, 2009.
 • Stańczyk, M. Cuchra, T. Śliwiński, Ł. Markiewicz, J. Szemraj, J. Trelińska, A. Bieniek, A. Bielecka-Kowalska, M. Kowalski, W. Młynarski and I. Majsterek. Base excision repair (BER) is an important factor of protocol M (ALL IC BFM 2002) treatment in childhood acute lymphoblastic leukemia. XLIV Annual Meeting of the Polish Biochemical Society Łódź, September 16th - 19th, 2009
 • Stanczyk, T. Sliwiński, M. Cuchra, M. Zubowska, A. Bielecka-Kowalska, M. Kowalski, J. Szemraj, W. Młynarski, I. Majsterek. Związek polimorfizmów genów XRCC1, OGG1 and MUTYH mechanizmu naprawy DNA przez wycinanie zasad azotowych z ryzykiem występowania ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
 • Stańczyk, T. Śliwinski, J. Trelińska, M. Cuchra, L. Markiewicz, A. Bieniek, A. Bielecka-Kowalska, M. Kowalski, A. Pastorczak, J. Szemraj, W. Młynarski, I. Majsterek Znaczenie naprawy DNA przez wycinanie zasad azotowych (BER) dla efektywności terapii dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej 26-29 maj 2010, Międzyzdroje
 • P. Szaflik, M. Cuchra, M. Gacek, K. Przybylowska, A. Kurowska, A. Kaminska, J. Szaflik, I. Majsterek. An association of the Arg399Gln XRCC1 and the Ser326Cys OGG1 gene polymorphisms with a risk of open-angle glaucoma in a Polish population. Joint Congress of European Society of Ophthalmology (SOE), American Academy of Ophthalmology, 4-7 June 2011, Geneva, Switzerland
 • Magda Cuchra, Karolina Przybylowska, Mira Gacek, Maja Waszczyk, Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik, Ireneusz Majsterek An association of the 399Arg/Gln XRCC1 and the 194Arg/Trp XRCC1 gene polymorphisms with a risk of open angle glaucoma in a Polish population. The 2nd Polish Congress of Biochemistry and Cell Biology September 5th - 9th 2011 Kraków
 • Małgorzata Stańczyk, Tomasz Śliwiński, Joanna Trelińska, Magda Cuchra, Łukasz Markiewicz, Anna Bielecka-Kowalska, Michał Kowalski, Agata Pastorczak, Janusz Szemraj, Wojciech Młynarski, Ireneusz Majsterek Base excision repair deficiency and the treatment of childhood ALL with 6-mercaptopurine and high-dose methotrexate. The 2nd Polish Congress of Biochemistry and Cell Biology September 5th - 9th 2011
 • Ireneusz Majsterek, Magda Cuchra, Karolina Przybylowska, Mira Gacek, Anna K. Kurowska, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik Evaluation of oxidative DNA damage and its repair in pathogenesis of primary open-angle glaucoma. The 2012 ARVO Annual Meeting, May 6 – 10 in Fort Lauderdale, Florida
 • Magda Cuchra, Karolina Przybyłowska-Sygut, Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik, Ireneusz Majsterek Związek mechanizmu naprawy DNA przez wycinanie zasad azotowych z ryzykiem rozwoju jaskry pierwotnej otwartego kąta w populacji polskiej XLIV Zjazd Okulistów Polskich 44th Congress of Polish Society of Ophthalmology 13-15 Czerwca 2013 Warszawa
 • Magda Cuchra, Karolina Przybyłowska-Sygut, Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik, Ireneusz Majsterek. Związek polimorfizmów genów 326Ser/Cys OGG1 oraz 762Val/Ala ADPRT z ryzykiem rozwoju raka piersi w populacji polskiej V Kongresu Genetyki, Poznań, 10-13 września 2013 r.

Zainteresowania badawcze:

Badania nad rolą mechanizmów naprawy DNA w patogenezie chorób nowotworowych

dr Ewa Czesna

Kontakt:

 

dr Ewa Czesna

Wykładowca

e.czesna@wsbinoz.pl

dr Magdalena Kobylarczyk-Kaczmarek

Kontakt:

 

dr Małgorzata Marszałek

adiunkt

Przebieg kariery zawodowej: 

 • 2015-nadal Przedszkole Miejskie nr 4 w Pabianicach
 • 2014-nadal Uniwersytet Łódzki
 • 2013- nadal Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Kierownik projektu naukowego „Psychospołeczne uwarunkowania negatywnych i pozytywnych zdarzeń krytycznych doświadczonych przez młodzież” – Grant Dziekana w latach 2016-2017

Udział w konferencjach:

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W zdrowiu i w chorobie – trajektorie jakości życia”, Sekcja Psychologii Zdrowia PTP, Katowice, 17-19.05.2019 r.

III Konferencja Psychologii Pozytywnej, Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej  oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 2-4.07.2018 r.

Wybrane publikacje:

 1. Kobylarczyk-Kaczmarek M., Ogińska-Bulik N. (2023) „Trauma u dzieci i młodzieży – uwarunkowania i konsekwencje” wyd. Difin
 2. Lasota A., Kobylarczyk M. (2020) Empathy as a Mediator Between Parental Attitudes and Adolescents’ Aggressive Behaviour. Psychologia Rozwojowa, 25(3), 47-63
 3. Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2020) Positive effects of trauma among people living with human immunodeficiency virus – the role of rumination and coping strategies. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 29(2), 99-107. (70 pkt)
 4. Zadworna M., Michalska P., Kobylarczyk M. (2020) Stress and Coping Strategies Among Participants of Stress Management Interventions at the Science, Technology and Art Festival. Przegląd Badań Edukacyjnych, 30(1), 129-156.
 5. Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2019) The role of rumination in posttraumatic growth in people struggling with cancer. Journal of Psychosocial Oncology, 37(5), 652–664.
 6. Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M (2019). The Experience of Trauma Resulting From the Loss of a Child and Posttraumatic Growth—The Mediating Role of Coping Strategies (Loss of a Child, PTG, and Coping). Journal of Omega Death and Dying, 80(1), 104–119
 7. Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2018) Skala Wpływu Zdarzeń dla Dzieci – SWZ-D-13 – polska adaptacja The Children’s Impact of Event Scale - CRIES-13, Przegląd Psychologiczny, 61(2, 189-204.

Zainteresowania badawcze:

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, doświadczanie traumy i jej konsekwencje, rozwój człowieka w ciągu całego życia

dr Małgorzata Marszałek

Kontakt:

 

dr Małgorzata Marszałek

wykładowca

m.marszalek@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • psycholog w jednostce samorządowej
 • adiunkt w WSBiNoZ

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - w trakcie
 • udział w tworzeniu innowacyjnego projektu pt. „Pierwsza pomoc w sytuacjach kryzysu osób z niepełnosprawnościami”, RCPS w Łodzi
 • konsultant kryzysowy, IPTK
 • mgr psychologii, jednolite magisterskie psychologia, UŁ
 • dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, UW
 • mgr pedagogiki, jednolite magisterskie
 • Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, kurs zaawansowany Certyfikat Specjalisty w zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie,
 • Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kurs podstawowy, Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Studium Pomocy Psychologicznej, Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Wybrane publikacje:

 • Marszałek M., J. Miniszewska, M. Zadworna-Cieślak, Międzynarodowa konferencja „Psychologiczne aspekty pomagania”, Katedra psychologie Filozofickè fakulty Ostravskè univerzity „Life satisfaction among social service and administrative sector employers – pilot study”, 2018.
 • Marszałek M., i Zadworna Cieślak M., artykuł pt. „Różne oblicza starości”, w: „Człowiek wobec zagrożeń współczesności”, redakcja naukowa Violetta Tanaś, Wojciech Welskop, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, str.173 - 183.
 • Marszałek „Jak sobie szkodzimy”, nr.9, wrzesień 2003, str.11.
 • Marszałek „Powody niszczenia siebie”, nr.9, wrzesień 2003, str. 14.
 • Marszałek „Rany modne, rytualne albo rozpaczliwe”, nr.5, maj 2003, str. 35 – 36.

Udział w konferencjach:

 • 6-7.11.2018r. Marszałek M., Miniszewska J., Zadworna-Cieślak M., Międzynarodowa konferencja „Psychologiczne aspekty pomagania”, Katedra psychologie Filozofickè fakulty Ostravskè univerzity „Life satisfaction among social service and administrative sector employers – pilot study”.
 • 11-13.12.2017r. Marszałek M., Zadworna – Cieślak M., Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Edukacja i nauka w globalnym świecie – dylematy, wyzwania, perspektywy”, temat prezentacji: „Andragogika wobec wyzwań wieku senioralnego”.
 • 05.2017r. Marszałek M., Zadworna – Cieślak M., V Międzynarodowa E – konferencja Naukowa z cyklu Pedagogika XXI wieku – dylematy i wyzwania „Człowiek wobec zagrożeń współczesności”, zorganizowana przez Katedrę Nauk Społecznych WSBiNoZ w Łodzi, referat pt. „Różne oblicza starości”.

Zainteresowania badawcze:

Psychoterapia - podejście psychodynamiczne

Filozofia społeczna

dr Beata Morawska-Jóźwiak

Kontakt:

 

dr Beata Morawska-Jóźwiak

wykładowca

b.morawska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Łodzi
 • Studio Szkoleń i Treningów Ewa Wiśniewska
 • Centrum Medyczne im.dr L.Rydygiera w Łodzi
 • Centrum Medyczne “Med-Gastr” w Łodzi
 • Fundacja Wspierania Rozwoju „Erka” w Łodzi
 • Specjalistyczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
 • Gabinet psychoterapeutyczny RAZEM

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • podyplomowy kurs psychoterapii, Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi (akredytacja Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego),
 • kurs specjalizacyjny psychologii klinicznej (psychologia kliniczna człowieka dorosłego) nr LDZ0030, Ośrodek Specjalizacyjny dla Psychologów Klinicznych w Łodzi,
 • Współpraca Eureka Sp. Z o.o realizacja projektu „Program Wyrównywania Szans dla niepełnosprawnych mieszkańców woj. łódzkiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL.
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa),
 • kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej - rozwojowe zaburzenia funkcji percepcyjnych i motorycznych(Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Łódź),
 • diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej ADHD (Centrum Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej CBT, Warszawa),
 • Life Skills for Employability - poziom trenerski (Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, International Youth Fundation, Warszawa),
 • I i II stopień Praca z Ciałem oraz diagnoza kliniczna DSM-IV-TR (Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Kraków)
 • Szkolenie dla realizatorów programów profilaktycznych w oparciu o skuteczne metody profilaktyki uzależnień behawioralnych (Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Fundacja ETOH)
 • Uczestnictwo w Grupie Otwarcia oraz Grupie Terapeutycznej  „Rozumienie wpływu rodziny” (Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii, Warszawa 2009-2010)
 • Staż zawodowy: diagnoza, praca korekcyjna z osobami uzależnionymi od SPA (ZOZ Stowarzyszenia Solidarni Plus, Bobolice 2000)

Wybrane publikacje:  

 • Beata Morawska – Jóźwiak
  „Ambulatoryjna praktyka korekcyjna w czasie pandemii COVID -19” Świat Problemów, luty 2022 
 • Beata Morawska – Jóźwiak, Jarosław Rakoczy, Jakub Kaźmierski, Magdalena Kostyła
  „Ocena wpływu programu profilaktyki uniwersalnej WIR na kompetencje psychospołeczne liderów młodzieżowych łódzkich szkół podstawowych” UMedical Reports 2021
 • Beata Morawska – Jóźwiak
  „Znaczenie terapii ojców uzależnionych od alkoholu dla relacji w ocenie dzieci” Świat Problemów, listopad 2020
  Beata Morawska – Jóźwiak
 • „Droga do zmiany poprzez ciało” Świat Problemów, lipiec – sierpień 2020
 • Beata Morawska – Jóźwiak
  „Przytul mnie...Wykorzystanie Rodziny Misiów w indywidualnej i grupowej pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcjonalnych” Świat Problemów, czerwiec 2018
 • Beata Morawska – Jóźwiak
  „Aktywna młodzież – Warsztaty Integracji Rówieśniczej WIR” Świat Problemów, styczeń 2017
 • Beata Morawska – Jóźwiak, Joanna Malinowska
  „Doświadczać inaczej - praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych” Świat Problemów, maj 2017
 • Beata Morawska – Jóźwiak, Paulina Olejniczak, Paweł Rasmus
  „Wypalenie zawodowe pielęgniarek pracujących w oddziałach szpitalnych” Pielęgniarstwo Polskie, 2016
 • Beata Morawska - Jóźwiak, Tomasz Sobów, Jonathan W. Britmann
  „Ewolucja w sposobach rozumienia przeciwprzeniesienia i jego osadzenie w nurtach psychoterapeutycznych” Psychiatria i Psychoterapia 2014
 • Witold Skrzypczyk, Beata Morawska - Jóźwiak, Jan Chodkiewicz. Badania dotyczące zachowań ryzykownych w populacji młodzieży gimnazjalnej - zlecenie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 2003;

Współautorka programów profilaktycznych:

 • “Jestem O.K!” program profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół podstawowych. Wyd. Fundacja Wspierania Rozwoju Pełnego Zdrowia,
 • “Bezpieczna Szkoła”program profilaktyki zachowań agresywnych dla uczniów szkół podstawowych. Wyd. Fundacja Wspierania Rozwoju Pełnego Zdrowia,
 • “Jestem Sobą” program edukacyjno - rozwojowy dla młodzieży. Wyd. Fundacja Wspierania Rozwoju Pełnego Zdrowia,
 • “Strzyżyna” program turnusu korekcyjno - rehabiliacyjnego dla dzieci alkoholików. Wyd. Fundacja Wspierania Rozwoju Pełnego Zdrowia,
 • “TROp” trening relacji opiekuńczych. Wyd. Fundacja Wspierania Zdrowia eRka;
 • „WIR” program profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży liderskiej szkół podstawowych;

Udział w konferencjach:

 • Konferencja Naukowa „Psychiatria przez przypadki” (Medius, Łódź 2019),
 • V European Congress of Ericksonian Hypnosis and Psychotherapy (Polski Instytut Ericksonowski, Kraków 2014),
 • Międzynarodowa Wielosektorowa Konferencja Szkoleniowa “Uzależnienia behawioralne zagrożeniem XXI wieku” (Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Łódź 2012),
 • II Naukowa Konferencja “Obudzić klienta - motywowanie do zmian” (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Łódź 2011),
 • Konferencja „Pomoc osobom z syndromem DDA - zjawiska w psychoterapii” (Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Osieczany 2008),
 • Konferencja Naukowo - Szkoleniowa „Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej ADHD” (Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli CBT, Warszawa 2006),

 Zainteresowania badawcze: 

Bioenergetyka, psychoprofilaktyka, psychologia zdrowia.

dr Alicja Nowak-Zduńczyk

Kontakt:

 

dr Alicja Nowak-Zduńczyk

Adiunkt

a.nowak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Listopad 2023 – obecnie, stanowisko: koordynator ds. badań klinicznych, Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
 • 2018 – obecnie, stanowisko: adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Piotrkowska 278, 90-361 Łódź
 • 2015 – wrzesień 2018, stanowisko: asystent w Zakładzie Chemii i Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
 • 2013 – wrzesień 2018, Prowadzenie Kursu Przygotowawczego Premedical dla kandydatów na studia w języku angielskim z przedmiotów: biologia, fizyka, chemia; Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Szkolenie dotyczące fitoterapii chorób układu pokarmowego (rok 2023)
 • Współautor grantu finansowanego z Narodowego Centrum Nauki, „Wykorzystanie nowych niskocząsteczkowych inhibitorów w zależnym od kinazy PERK szlaku UPR dla leczenia jaskry pierwotnej otwartego kąta”. Grant NCN nr 2016/21/B/NZ5/01411 (rok 2017)
 • Grant Młodego Badacza finansowany z środków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (rok 2016)
 • Szkolenie dotyczące planowania, wykonywania, uczestniczenia oraz uśmiercania zwierząt w doświadczeniach (rok 2016)
 • Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych, studia podyplomowe, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (rok 2015)
 • Szkolenie dotyczące Dobrej Praktyki Klinicznej (ang. Good Clinical Practice, GCP) (rok 2015)
 • Grant Młodego Badacza finansowany z środków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (rok 2014)

Wybrane publikacje: 

 • Siwak Mateusz, Maślankiewicz Marcin, Nowak-Zduńczyk Alicja, Filipek Beata, Wojtczak Radosław, Radek Maciej, Kucharska Ewa, Szaflik Jerzy, Szaflik Jacek, Paweł, Majsterek Ireneusz Jacek, Analysis of rs7895833 polymorphism of SIRT1 gene and its influence on the risk occurrence and progression of neurodegenerative disease, such as primary open-angle glaucoma in a Polish population, Journal of Pre-Clinical and Clinical Research, 4/2022 vol. 16, 2022
 • Magda Cuchra-Kulesza, Alicja Nowak-Zduńczyk,  Milena  Paprocka-Zjawiona, Hanna ZielińskA-Bliźniewska,  Anna  Merecz-Sadowska, Katarzyna Malinowska, WSPÓŁWYSTĘPOWANIE CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO Z ZACHOROWALNOŚCIĄ ORAZ PRZEBIEGIEM COVID-19, KOSMOS Vol. 71, 1, 21–33, 2022
 • Katarzyna Malinowska, Alicja Nowak-Zduńczyk, Anna Merecz-Sadowska, Anna SzczepańskaF, Dariusz Kaczmarczyk, Katarzyna Bliźniewska-Kowalska, Hanna Zielińska-Bliźniewska, MTHFD1 c.1958G>A and TCN2 c.776G>C polymorphisms of folate metabolism genes and their implication for oral cavity cancer, Advances in Hygiene and Experimental Medicine, 2021 Vol. 76 Issue 1/2022; 30-38
 • Wojciech Zjawiony, Milena Paprocka-Zjawiona, Andrzej Kowalski, Alicja Nowak-Zduńczyk, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Jurek Olszewski, Katarzyna Malinowska, The use of combined pharmacotherapy and hyperbaric oxygen in the treatment of sudden sensorineural hearing loss, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2020, Vol. 74, p182-190. 9p.
 • Katarzyna Malinowska, Dariusz Kaczmarczyk, Radosław Zajdel, Anna Merecz-Sadowska, Jurek Olszewski, Alicja Nowak-Zduńczyk, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Antioxidative assessment of new trans palladium(II) complexes in head and neck cancer, Otolaryngol Pol, 2019 Aug 2;74(1):1-6 2019 Aug 2;74(1):1-6.
 • Rozpedek W, Pytel D, Nowak-Zdunczyk A, Lewko D, Wojtczak R, Diehl JA, Majsterek I. Breaking the DNA damage response via serine/threonine kinase inhibitors to improve cancer treatment. Curr Med Chem, 2019;26(8):1425-1445
 • Siwak M, Maślankiewicz M, Nowak-Zduńczyk A, Rozpędek W, Wojtczak R, Szymanek K, Szaflik M, Szaflik J, Szaflik JP, Majsterek I The relationship between HDAC6, CXCR3 and SIRT1 genes expression levels with progression of primary open-angle glaukoma, Ophthalmic Genet 2018 Jan 31:1-7.
 • Nowak A, Rozpędek W, Cuchra M, Wojtczak R, Siwak M, Szymanek K, Szaflik M, Szaflik J, Szaflik J, Majsterek I. Association of the expression level of the neurodegeneration-related proteins with the risk of development and progression of primary open angle glaukoma, Acta Ophthalmologica Volume 96, Issue 1, February 2018, Pages e97–e98.
 • Antoni Bruzgielewicz, Ewa Osuch-Wojcikiewicz, Kazimierz Niemczyk, Olga Sieniawska-Buccella, Mateusz Siwak,  Anna Walczak, Alicja Nowak, and Ireneusz Majsterek Altered expression of miRNAs is related to larynx cancer TNM stage and patients’ smoking status, DNA Cell Biol 2017 Jul;36(7):581-588.
 • Majsterek I, Diehl JA, Pytel D, Nowak A, Rozpędek W. Molecular basis of human diseases and targeted therapy based on small-molecule inhibitors of ER stress-induced signaling pathways, Curr Mol Med 2017;17(2):118-132.
 • Antoni Bruzgielewicz, Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Anna Walczak, Alicja Nowak, Helen Uczkowski, Ireneusz Majsterek Evaluation of polymorphisms in microRNA biosynthesis genes and risk of laryngeal cancer in the Polish population, Pol J Pathol 2016;67(3):283-290
 • Nowak A, Przybylowska-Sygut K, Gacek M, Kaminska A, Szaflik JP, Szaflik J, Majsterek I Neurodegenerative Genes Polymorphisms of the -491A/T APOE, the -877T/C APP and the Risk of Primary Open-angle Glaucoma in the Polish Population, Ophthalmic Genet Jun;36(2):105-12
 • Alicja Nowak, Ireneusz Majsterek, Karolina Przybyłowska-Sygut, Dariusz Pytel, Katarzyna Szymanek, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik Analysis of the expression and polymorphisms of APOE, HSP, BDNF and GRIN2B genes associated with the neurodegeneration process in the pathogenesis of primary open-angle glaukoma, Biomed Res Int 2015;2015:258281

Udział w konferencjach:

 • Alicja Nowak-Zduńczyk, Katarzyna Malinowska, Rola surowców roślinnych w terapii przeciwstarzeniowej, Rośliny lecznicze w nauce i kulturze, druga edycja, Warszawa, 2023
 • Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, Ireneusz Majsterek, Molekularny mechanizm aktywacji szlaku zależnego od kinazy PERK w przebiegu chorób nowotworowych, VI Konferencja Biologii Molekularnej, Łódź, 2017
 • Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, J. Alan Diehl, Dariusz Pytel, Ireneusz Majsterek Zastosowanie niskocząsteczkowych inhibitorów kinazy PERK w leczeniu chorób nowotworowych, III Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, Toruń, 2017
 • Wioletta Rozpędek, Adam Wawrzynkiewicz, Alicja Nowak-Zduńczyk, Dariusz Pytel, Ireneusz Majsterek, Zastosowanie niskocząsteczkowych inhibitorów kinazy PERK jako innowacyjna strategia przeciwnowotworowa International Conference of Natural and Medical Sciences, Lublin, 2017
 • Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, Dariusz Pytel, J. Alan Diehl, Ireneusz Majsterek, Molecular genetic insights in Alzheimer’s disease, The 2016 Alzheimer's Disease Congress, London, 2016
 • Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, Dariusz Pytel, J. Alan Diehl, Ireneusz Majsterek, Components of unfolded protein response signaling pathway as a therapeutic target for Alzheimer’s disease, The 2016 Alzheimer's Disease Congress, London, 2016

Zainteresowania badawcze:

Molekularne podłoże chorób nowotworowych oraz neurodegeneracyjnych.

Rośliny zielarskie, aromaterapia

dr Monika Ponichtera-Kasprzykowska

Kontakt:

 

dr Monika Ponichtera-Kasprzykowska

Wykładowca

Przebieg kariery zawodowej

 • 2021 – nadal adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2008 – nadal prywatna praktyka psychologiczna, Gabinet Psychologiczny Monika Ponichtera -Kasprzykowska
 • 2008 – nadal psycholog, Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
 • 2006 - 2007 opiekun osób niepełnosprawnych, Irlandia
 • 2006  psycholog, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 • 2003 – 2005 psycholog, praktyki i wolontariat w ośrodku NAVICULA dla osób z autyzmem

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2021 obrona rozprawy doktorskiej pt. „Warianty testu fluencji słownej w diagnostyce otępień”, tytuł doktora nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski
 • 2021 Szkolenie „Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości MMPI-2” – Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa
 • 2019 -2020 Podyplomowe Studia Psychologii Transportu, Społeczna Akademia Nauk, Łódź
 • 2017 Szkolenie „Testy w diagnozie neuropsychologicznej” – Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa
 • 2017 Kurs Racjonalna Terapia Zachowania – Pracownia Racjonalnej Terapii Zachowania, Warszawa
 • 2015 - 2016 Kurs Podstawy Hipnozy  – Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą, Kraków
 • 2005 – 2006 Podyplomowe Studium Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim
 • 1999 – 2004 Studia magisterskie dzienne na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek: Psychologia Doradztwa Zawodowego i Organizacji
 • 2010 „Pacjent z chorobą Alzheimera – podstawowe zasady komunikacji, metody postępowania, elementy treningu funkcji poznawczych” – Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie, Łódź
 • 2007 – 2008 Szkolenie z zakresu Psychologii Zorientowanej na Proces (150 godzin) - Akademia Pracy z Procesem, Warszawa

Wybrane publikacje:

 • Ponichtera-Kasprzykowska, M., Sobów, T., Kaźmierski, J. (2019). Warianty testu fluencji słownej w diagnostyce otępień – czy wybór liter ma znaczenie? 19 (2), 149 – 157.
 • Pękala, K., (2015). Rozpoznawanie depresji u pacjentów z chorobą Parkinsona za pomocą różnorodnych narzędzi diagnostycznych. Aktualności Neurologiczne, 15 (4), 210-216. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 14 (3), 177 – 186.
 • Ponichtera-Kasprzykowska, M., Sobów, T. (2014). Adaptacja i wykorzystanie testu fluencji słownej na świecie. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 14 (3), 177-186.
 • Ponichtera-Kasprzykowska, M. (2014). Komunikacja z osobą cierpiącą na otępienie. W: (red.) Arczewska, B., Bus, I., Podgórski, G. Poradnik dla rodzin i opiekunów osób starszych. Praca zbiorowa. „Miłorząb” Fundacja na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera, 32-41.
 • Sobów, T., Ponichtera-Kasprzykowska, M., Pękala, K. (2013). Inhibitory cholinesterazy i memantyna: racjonalne wybory czy intuicja? Neuropsychiatria. Przegląd kliniczny, 5 (4), 209-216.
 • Ponichtera-Kasprzykowska, M., Pękala, K., Sobów, T. (2013). Niefarmakologiczne strategie postępowania w zaburzeniach zachowania towarzyszących otępieniu. Aktualności Neurologiczne, 13 (4), 302-307.

Zainteresowania badawcze:

neuropsychologia, psychologia kliniczna, psychogeriatria, psychoterapia

dr Sylwia Rozenberg

Kontakt:

 

dr Sylwia Rozenberg

Adiunkt

s.rozenberg@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2019 - nadal - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 

 • VI 2021 - nadal - Kierownik Zespołu ds. Wsparcia Psychologicznego i Pedagogicznego Wydziału Pieczy Zastępczej CAPZ w Łodzi  

 • III 2018 – VI 2021 - Główny Specjalista w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi 

 • I –II 2018 – Zastępca Kierownika Wydziału w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi 

 • 2015 – 2019 -  adiunkt kierunku Psychologia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 

 • III 2016- XII 2017 – prorektor ds. kształcenia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 

 • X 2015 – X 2017 – prodziekan kierunku Psychologia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 

 • 2006 - 2015- adiunkt w Instytucie Psychologii UŁ 

 • 2000 - 2006 – asystent w Instytucie Psychologii UŁ 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Szkolenie A.B.C. Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, poziom A.

 • Kurs hipoterapii 

 • Szkolenie :Osoba ze spektrum autyzmu podczas zajęć z hipoterapii" 

 • Szkolenie "Gry  i zabawy rewalidacyjne w hipoterapii" 

 • Kurs "Jeździectwo naturalne bez tajemnic" Relations Level 1-3 

 • Szkolenie "Trauma wczesnodziecięca" cz.1 i 2  

 • Szkolenie „TBRI- Interwencja relacyjna  oparta na zaufaniu”  

 • Szkolenie „Jak pracować z osobą dorosłą w żałobie? Pomoc psychologiczna po stracie” 

 • Szkolenie „Znaczenie więzi w rozwoju dziecka. Praca z podopiecznymi z zaburzoną więzią” 

 • Szkolenie „Diagnoza i postawy wsparcia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” 

 • Badania podłużne dotyczące kształtowania się tożsamości osobowej u młodzieży. Badania dotyczące kształtowania się tożsamości osobowej w cyklu życia. 

 • Badania dotyczące rozwoju dziecka w okresie poniemowlęcym i przedszkolnym.  

 • Rodzina widziana oczyma dziecka – diagnoza rodzin na podstawie techniki „Rysunek rodziny”. 

 • Prowadzenie warsztatów z elementami hipoterapii dla dzieci po doświadczeniach traumatycznych 

 • Warsztaty podnoszące kompetencje opiekunek żłobkowych 

 • Warsztaty wspomagające dla rodziców samotnie wychowujących dzieci prowadzone w ramach programu EMPOWER - LoneParentsBuildingConfidence and

 • Accessing Learning (Wzmacnianie samotnych rodziców w zakresie budowania poczucia własnej wartości oraz stwarzanie dostępu do kształcenia)” finansowanego z programu Unii Europejskiej Grundtvig/ Learning Partnership/ /Lifelong Learning, 

 • Warsztaty podnoszące poczucie własnej wartości dla kobiet po mastektomii – cykl spotkań realizowanych w ramach projektu systemowego „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. 

 • Prowadzenie warsztatów podnoszących poczucie własnej wartości poprzez kontakt z końmi 

 • Współorganizowanie półkolonii dla dzieci z ramienia stowarzyszenie „KSAWERÓW-Dotyk Dobra” 

Wybrane publikacje:

 • Lasocińska K., Michałowska-Wieczorek I., Rydz S., Zaorski-Sikora Ł.  (2017) „Metoda projektowa – kreatywność i przedsiębiorczość”-  

 • Sylwia Rydz, Anita Głód (2015) „Statusy tożsamości osobowej u młodzieży zamieszkującej Polskę oraz mieszkającej na Litwie”. Folia Psychologica, nr 18 s. 111-127. 

 • Marat E., Rydz S., Malinkiewicz-Bryndza O. (2015) „Spostrzeganie rodziny dysfunkcjonalnej przez dzieci sześcioletnie” http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/vol-14-nr-3; str. 38-54. 

 • Rydz S. (2014). Osoby rozwiedzione na rynku pracy. [w:] I.Janicka, M.Znajmiecka-Sikora (red.)„Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról? Wyd. UŁ. Łódź.  

 • Rydz S (2014). Samotne rodzicielstwo. [w:] I.Janicka, H.Liberska (red.) Psychologia rodziny. PWN. Warszawa.  

 • Rydz S. (2010). Psychologiczne skutki samotnego rodzicielstwa. [w:] I.Janicka (red.) „Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych”. Impuls. Kraków. 

 • Marat E., Rydz S. (2009). Mały, ciekawy świata człowiek. Materiały dotyczące rozwoju małego dziecka i zasad postępowania. Wydawnictwo Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, str. 5-40.  

 • Rydz S. (2009). Miejsce hipoterapii w aktywności fizycznej człowieka. Forum edukacyjne, nr 6(2009). 

 • Rydz S. (2006). Rodzina z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.  [w:] T.Rostowska (red.) "Jakość życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia". Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź. 

 • Rydz S., Marat E. (2006). Więzi emocjonalne pomiędzy członkami rodziny widziane oczyma dziecka przedszkolnego" [w:] T.Rostowska, J.Rostowski (red.) "Wokół wychowania. Rola rodziny w procesie socjalizacji dziecka". Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź.  

 • Rydz S. (2005). Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u młodzieży w sferze relacji z rodzicami. [w:] H.Cudak, H.Marzec (red.) "Współczesna rodzina polska - jej stan i perspektywy". Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda. 

 • Rydz S. (2002). Rozwój tożsamości osobowej u młodzieży w świetle koncepcji WimaMeeus'a. [w:] T.Rostowska, J.Rostowski, (red). "Rodzina - rozwój - praca". Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź.  

 • Rydz S., Rostowski J. (2001). „Rozwój wybranych cech osobowości i kształtowanie się tożsamości osobowej u młodzieży”. [w:] B.Kaczmarek, K.Markiewicz, S.Orzechowski (red.) Nowe wyzwania w rozwoju człowieka. Lublin. Wydawnictwo UMCS. 

 • Rydz S., Strzelczyk-Muszyńska D. (2001). „Dynamika zmian w zakresie statusów tożsamości w aspekcie środowiska rodzinnego”. Psychologia Rozwojowa, tom 6, nr 3-4. 

 • Rydz S., Strzelczyk-Muszyńska D. (1998). Statusy tożsamości a środowisko szkolne i wybór kariery zawodowej. Wychowanie na co dzień. 6(60).  

 • Rydz S. (1997). Osobowościowe uwarunkowania kształtowania się różnych typów tożsamości u młodzieży licealnej.[W]: Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka.[red.] J.Rostowski, T.Rostowska, I.Janicka. Wyd. UŁ. Łódź. 

Udział w konferencjach:

 • V Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych,  9-12.05.1996r. Łódź. Wystąpienie pt. „Osobowościowe uwarunkowania kształtowania się różnych typów tożsamości u młodzieży licealnej” 
 • VII Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 7-10.05.1998r. Puławy. Wystąpienie pt. „Rozwój wybranych cech osobowości i kształtowanie się tożsamości osobowej u młodzieży”. 
 • IX Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 29.04-2.05.2000r. Tarnów. Wystąpienie pt. „Dynamika zmian w zakresie statusów tożsamości i cech osobowości młodzieży w aspekcie środowiska rodzinnego”. 
 • X Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 25-28.04.2001 r., Gdańsk. Wystąpienie pt. „kształtowanie się statusów tożsamości u młodzieży licealnej w sferze szkoła”. 
 • XI Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 25.04.-28.04.2002r. Cieszyn. Wystąpienie pt. „Poczucie sensu życia i kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u młodzieży licealnej”. 
 • VI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: Współczesna rodzina polska - jej stan i perspektywy. Piotrków Trybunalski, 19-20.05.2003. Wystąpienie pt. „Ja i moje rodzeństwo - relacje rodzinne widziane oczyma dziecka przedszkolnego" oraz „Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u młodzieży w sferze relacji z rodzicami”. 
 • XII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej : W poszukiwaniu sposobów wyjaśniania rozwoju: od klasycznych do nowych propozycji. Kraków, 05-08.06.2003. Wystąpienie pt.„Więzi emocjonalne pomiędzy członkami rodziny widziane oczyma dziecka przedszkolnego” 
 • XIII Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 03-06.06.2004r, Augustów-Białystok. Wystąpienie pt.„Relacje pomiędzy członkami rodziny widziane oczyma dziecka w wieku przedszkolnym”  oraz „ Role społeczne w rodzinie i ich spostrzeganie przez dziecko”. 
 • XV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 22-25.06.2006r, Ustroń. Wystąpienie pt. „Trendy rozwojowe statusów tożsamości w okresie dorastania”. 
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Jakość życia współczesnego człowieka. Wartości cywilizacji zachodniej: możliwości rozwoju i ograniczenia. Opole. 24-25 maja 2007. Wystąpienie pt. „Hipoterapia jako metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi”. 
 • XVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Bydgoszcz. 5-7 06.2008r. Wystąpienie pt. „Żłobek jako placówka wspierająca rozwój małego dziecka”. 
 • I Konferencja Naukowa "Starość nie musi być smutna". Kalisz. 18.06.2008r. Wystąpienie pt. „Zastosowanie hipoterapii dla osób starszych”. 
 • VI Konferencja Socjoterapii. Konstancin – Jeziorna „Jak poznać świat nie ruszając się z miejsca”. 26-28.09.2008r.  
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Medyczna. Łódź, 28-29.11.2008 Wystąpienie pt. „Miejsce hipoterapii w aktywności fizycznej człowieka”. 
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w służbie rodziny. Rodzina fundamentem rozwoju i wychowania człowieka”. 21-22.09.2009 r. Gdańsk. Wystąpienie pt. „Postawy rodzicielskie ojców a osobowość ich dzieci”  
 • Ogólnopolska Konferencja „Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych”. 18-19.09.2009 r. Łódź. Wystąpienie pt. „Sytuacja samotnych rodziców w Polsce”. 
 • VI Konferencja Socjoterapii „Wychowanie do wolności”. 25-27.09.2009 r. Sulejów. 
 • XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka”. 14-16.06.2010. r., Łódź. Wystąpienie pt. „Kształtowanie się statusów tożsamości a style przywiązania do partnera u kobiet”. 
 • VII Ogólnopolska Konferencja Socjoterapii „O rzeczywistości czyli o czym? Świat dziecka, świat dorosłego – spotkanie”.. 24-26.09.2010 r. Sulejów.  
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka „Drogi rozwoju osobowości dzieci i młodzieży”. 20-22.05.2011 Warszawa. Wystąpienie pt.: „Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u kobiet w wybranych okresach rozwojowych” 
 • XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Wiedza o rozwoju w poznawaniu człowieka”. 14-16.06.2011 Kraków. Wystąpienie pt.: „Statusy tożsamościosobowej a retrospektywna ocena postaw rodzicielskich”. 
 • IX Ogólnopolska Konferencja Socjoterapii „Po co nam ta demokracja”. 23-25.09.2011 Biała 
 • XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki”. 28-30.05.2012Zielona Góra. Wystąpienie pt.: „Kształtowanie się statusów tożsamości w okresie dorosłości”. 
 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza starości we współczesnym świecie”. 15.06.2013. Lublin. Wystąpienia pt. „Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej w okresie późnej dorosłości”. 
 • Konferencja międzynarodowa Investing in children. In search for innovative solutions to improve children’s well-being. III- edycja cyklu konferencji “Neglectedchildhood” („Zaniedbane dzieciństwo”). Łódź, 23-24 października 2014. Wystąpienie pt. „Spostrzeganie rodziny dysfunkcjonalnej przez dzieci sześcioletnie”. 
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polki – wczoraj, dziś i jutro". Łódź, 8-9 kwietnia, 2016 r. Wystąpienie pt. „Statusy tożsamości osobowej kobiet w zależności od sytuacji rodzinnej”. 
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym”, Warszawa, 01.12.2016. 
 • Konferencja naukowa „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Jasło, 04.02.2017. Udział  bierny.  
 • II Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja kreatywności: Kreatywne myślenie- Kreatywne działanie”, Lublin, 25-26.04.2017. Wystąpienie pt. „Metoda projektowa- kreatywność i przedsiębiorczość”. 
 • Seminarium dydaktyczne „Innowacyjne metody w diagnozie i terapii dzieci oraz dorosłych. Mózg w świecie zmysłów”, Łódź, 02.06.2017. 
 • Konferencja „Wychowanie do samodzielności”, Łódź, 24.04.2018 
 • 6. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego. Warszawa, 16.05.2018
 • Wojewódzka Konferencja Naukowa „Pomóżmy dziecku z FASD – zapalmy czerwoną lampkę”. Łódź, 10.09.2018.  
 • Międzynarodowa Konferencja "Praca z traumą". 26.11.2021r.  
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Interdyscyplinarna pomoc dziecku po traumie seksualnej" 03.12.2021r 

Zainteresowania badawcze:

Problematyka rodzicielstwa zastępczego, praca z dziećmi po doświadczonej traumiezastosowanie hipoterapii w terapii traumy, wykorzystanie zajęć z końmi w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnościami, psychologia małego dziecka, relacje w rodzinie, rodzina w oczach dziecka, wspomaganie rozwoju małego dziecka, samotne rodzicielstwo, zastosowanie i efekty hipoterapii, kształtowanie się poczucia tożsamości w cyklu życia człowieka 

dr Magdalena Sadowska

Kontakt:

 

dr Magdalena Sadowska

adiunkt

m.sadowska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

 • NZOZ AS-MEDICA Sp. z o.o. 

 • Konstantynowskie Stowarzyszenie Abstynentów „Nowe Kansas” 

 • NZOZ „ADAMED” Sp. z o.o. 

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu 

 • Publiczne Gimnazjum nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi 

 • XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Łodzi 

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi 

 • Zakład Amin Biogennych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi 

 • Centrum Mikrobiologii i Wirusologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

 • Instytut Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Westfalski w Muenster, Niemcy

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 1998 UŁ mgr biologii

 • 2004 UŁ mgr psychologii

 • 2009 Studium Psychoterapii Uzależnień

 • 2010 WSS Zgierz zatrudnienie

 • 2012 Kurs psychoterapii Polski Instytut Ericksonowski

 • 2014 UŁ dr nauk biologicznych

 • 2016 Specjalizacja Psychologia Kliniczna

 • 2021 WWCOiT zatrudnienie

Wybrane publikacje:

Klajnert B., Sadowska M., Bryszewska M. „The effect of polyamidoamine dendrimers on human erythrocyte membrane acetylcholinesterase activity”

Bioelectrochemistry 2004, 65: 23-26

Kujawa J., Sadowska M., Zavodnik I. B., Kilańczyk E., Pieszyński I., Bryszewska M. „Effect of low intensity near infrared (810 nm) laser radiation on human erythrocyte membrane enzymes” Medicina Sportiva 2004, vol. 8(2): 53-63

Kujawa J., Sadowska M., Bryszewska M., Pieszyński I., Janiszewski M. „Wpływ promieniowania laserowego (l=810 nm, P=100 mW) na aktywność acetylocholinoesterazy erytrocytów człowieka w zależności od sposobu dawkowania energii” Fizjoterapia Polska 2004, Nr 2, vol. 4: 136-142

Zawilska J.B., Sadowska M. „Prolonged treatment with glucocorticoid dexamethasone suppresses melatonin production by the chick pineal gland and retina”

Pol. J. Pharmacol. 2002, 54: 61-66

Sadowska M.., Krajewska E., Bryszewska M. „Photodynamically induced changes of acetycholinesterase activity from human erythrocytes”

Lasers Med. Sci. 2001, 16:10-15

 

Udział w konferencjach:

czerwiec 2022 udział w Szkoleniu pt. „Wstążka smutku. Trudne rozstanie, dobre rozstanie – praca z pacjentem w żałobie”, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 24 – 25 czerwca 2022.

kwiecień 2021 udział w Webinarze pt. „Cyberprzemoc – czym jest i jak jej przeciwdziałać” jako prelegent. Prezentacja pt. ”Cyberprzemoc – przyczyny, formy, przeciwdziałanie”.

styczeń 2020 udział w Szkoleniu pt. „Myśleć jak neuropsycholog - neuropsychologia dla początkujących”, Fundacja Vis Salutis, Łódź, 25 – 26 stycznia 2020.

listopad 2019 udział w Szkoleniu pt. „MMPI-2 dla początkujących”, Fundacja Vis Salutis, Łódź, 2 – 3 listopada 2019

styczeń 2019 – wrzesień 2020 udział w Szkoleniu pt. „Terapia Stanów Ego (TSE)”, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 11 – 13 styczeń 2019; Poznań, 14 – 16 czerwiec 2019; Łódź, 11 – 13 październik 2019; Poznań, 3 – 5 styczeń 2020; Łódź, 6 – 8 marzec 2020; Łódź, 12 – 13 wrzesień 2020.

grudzień 2015 udział w Szkoleniu pt. „Genogram – praca własna terapeuty” w ramach Podyplomowego Kursu Psychoterapii atestowanego przez SN PTP, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 10 – 13 grudnia 2015.

listopad 2015 udział w Szkoleniu pt. „Ach, powtórz wszystko jeszcze raz… - psychoterapia pacjentów z natręctwami”, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 27 – 28 listopada 2015.

listopad 2015 udział w Szkoleniu pt. „Rozwój osobisty terapeuty – proces indywiduacji i budowania autonomii w psychoterapii”, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 20 – 21 listopada 2015.

wrzesień 2015 udział w Zgrupowaniu dydaktyczno-treningowym pt. „Trening interpersonalny” w ramach Podyplomowego Kursu Psychoterapii atestowanego przez SNPTP, Polski Instytut Ericksonowski, Jedlicze k/Łodzi, 8 – 13 września 2015.

sierpień 2015 udział w Szkoleniu pt. „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa, 20 – 23 sierpnia 2015.

czerwiec 2015 udział w Szkoleniu pt. „Kiedy kłębią się chmury – ericksonowski model pracy z pacjentem o zaburzonej osobowości”, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 26 – 27 czerwca 2015.

maj 2015 udział w Szkoleniu pt. „Przebudzenie – psychoterapia indywidualna osób zgłaszających niepowodzenia w związkach”, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 29 – 30 maja 2015.

maj 2015 udział w Szkoleniu pt. „Prosto w oczy – terapia zaburzeń lękowych”, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 15 – 16 maja 2015.

kwiecień 2015 udział w Szkoleniu pt. „Jeden mały krok – wiele małych kroków – terapia ofiar i sprawców przemocy”, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 10 – 11 kwietnia 2015.

marzec 2015 udział w Szkoleniu pt. „Nie chcę tak żyć! – praca z rodziną, w której wystąpiła próba samobójcza”, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 6 – 7 marca 2015.

styczeń 2015 udział w Szkoleniu pt. „Rzucone ziarno – metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami”, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 9 – 10 stycznia 2015.

Członkostwo SN PTP od 2015 roku.

listopad 2014 udział w Szkoleniu pt. „Królewska droga do nieświadomości – WSTĘP DO HIPNOZY ERICKSONOWSKIEJ część I”, Polski Instytut Ericksonowski, Brzozówka k/Uniejowa, 25 – 30 listopada 2014.

listopad 2014 udział w Szkoleniu pt. „Rozbity dzban – terapia osób wykorzystanych seksualnie”, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 21 – 22 listopada 2014

październik 2014 udział w VIII Międzynarodowej Konferencji Psychologicznej pt: „Dialog motywujący – sztuka czy nauka ?”, Koluszki, 2 października 2014.

czerwiec 2014 udział w V Europejskim Kongresie Hipnozy Eriksonowskiej i Psychoterapii, Kraków, 12 – 15 czerwca 2014.

marzec 2014 udział w Konferencji Regionalnej pt. „SFBT – innowacyjna metoda terapeutyczna w stacjonarnym leczeniu uzależnień osób dorosłych”, Łódź, 1 marca 2014.

czerwiec 2013 udział w III Konferencji Naukowej pt: „Korzenie i skrzydła czyli terapia rodzin i terapia uzależnień w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu” Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Łódź, 29 czerwiec 2013.

maj - czerwiec 2013 udział w szkoleniu pt: „Diagnoza kliniczna w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi” Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Załęcze Wielkie nad Wartą, 13 – 14 maj i 10 – 11 czerwiec 2013.

wrzesień 2012 rozpoczęcie Kursu Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wymaganego do otrzymania Certyfikatu Psychoterapeuty, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 2012

Członkostwo PTP od 2012 roku.

listopad 2011 udział w VI Konferencji Psychologicznej pt: „Psychoterapia – wychowanie, przyjaźń, duszpasterstwo – czyli o sztuce pomagania” Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii, Koluszki, 9 listopad 2011.

marzec 2011 - czerwiec 2012 Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, II etap procesu certyfikacji Psychoterapeuty Uzależnień i Współuzależnienia, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa, 2012.

grudzień 2010 ukończenie szkolenia w zakresie „Diagnoza neuropsychologiczna – teoria i praktyka” Stowarzyszenie Rozwoju Kadr, Łódź, 4 grudzień 2010.

wrzesień 2009 - grudzień 2009 Studium Umiejętności Psychologicznych (SUP), I etap procesu certyfikacji Psychoterapeuty Uzależnień i Współuzależnienia, Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień (MOSTU), Osieczany k/Krakowa, 2009.

czerwiec 2008 ukończenie Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”

kwiecień 2008 ukończenie Kursu Kierowników Wycieczek Szkolnych i Obozów Wędrownych.

sierpień/wrzesień 2006 staż naukowy pt. „Ekotoksykologia Zatoki Tulońskiej III – fizyko-chemiczne czynniki środowiskowe jako źródło stresu w ekosystemach wodnych” cz. II, Instytut Fizjologii i Biologii Morza, Uniwersytet Claude Bernard Lyon 1, Tamaris La Seyne sur Mer, Tulon, Francja.

sierpień/wrzesień 2005 staż naukowy pt. „Ekotoksykologia Zatoki Tulońskiej II – fizyko-chemiczne czynniki środowiskowe jako źródło stresu w ekosystemach wodnych” cz. I, Instytut Fizjologii i Biologii Morza, Uniwersytet Claude Bernard Lyon 1, Tamaris La Seyne sur Mer, Tulon, Francja.

sierpień/wrzesień 2004 staż naukowy pt. „Ekotoksykologia Zatoki Tulońskiej I”, Instytut Fizjologii i Biologii Morza, Uniwersytet Claude Bernard Lyon 1, Tamaris La Seyne sur Mer, Tulon, Francja.

październik 1998 – luty 1999 staż zagraniczny; Instytut Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Westfalski w Muenster, Niemcy.

Sadowska M., Bryszewska M.

„The impact of continuous and fractionated doses of low and medium-power laser radiation on erythrocyte cell membrane fluidity – DPH and TMA-DPH study”

XV Środkowoeuropejska Konferencja ECOpole’06

19-21 października 2006, Jamrozowa Polana – Hradec Kralove, Polska

materiały zjazdowe str. 37

Miłowska K., Jokiel M., Sadowska M., Balcerczyk A., Gabryelak T., Brichon G.

“Influence of copper and iron on seawater fish erythrocytes in vitro”

XV Środkowoeuropejska Konferencja ECOpole’06

19-21 października 2006, Jamrozowa Polana – Hradec Kralove, Polska

materiały zjazdowe str. 30

Sadowska M., Bryszewska M.

„The impact of continuous and fractionated doses of low and medium-power laser radiation on erythrocyte cell membrane fluidity”

XIV Środkowoeuropejska Konferencja ECOpole’05

19-22 października 2005, Jamrozowa Polana – Hradec Kralove, Polska

materiały zjazdowe str. 79-80

Sadowska M., Kałużna K., Jakubowska T., Sopiński M., Bryszewska M.

„Ocena wpływu promieniowania lasera półprzewodnikowego (IR, l=810 nm) na temperaturę zawiesiny erytrocytów”

VI Konferencja Krajowa Termografia i Termometria w Podczerwieni

4-6 listopada 2004, Ustroń-Jaszowiec, Polska

materiały zjazdowe str. 179-181

Miłowska K., Sadowska M., Jokiel M., Pękowska A., Szczerkowska E., Gabryelak T., Brichon G.

„Oddziaływanie ultradźwięków na erytrocyty ryb morskich i słodkowodnych w badaniach in vitro”

Konferencja pt.: „Ochrona zdrowia ryb – aktualne problemy”

25-26.11.2004, Olsztyn, Polska

materiały zjazdowe str. 278-279

Kujawa J., Sadowska M., Zavodnik I. B., Bryszewska M., Pieszyński I., Janiszewski M.

„Efekti kontinuiranog i frakcionisanog zracenja lasera niske snage (810 hm) na promene aktivnosti acetil-holineseteraze humanih eritrocita” - „Intensity near-infrared laser radiation – induced changes of acetylcholinesterase activity of human erythrocytes”

IV Kongres Fizjoterapii, sekcja medycyny fizykalnej i rehabilitacji

20-24 Oktobar 2004, Zbornik-Radova, Serbia i Czarnogóra

materiały zjazdowe str. 248-250

Zawilska J. B., Sadowska M.

„Prolonged treatment with Dexamethasone suppresses melatonin production by the chick pineal gland and retina”

XIVth International Congress of the Polish Pharmacological Society

10-13 September 2001, Cracov, Poland

materiały zjazdowe str. 220

Paradowska E., Paradowski P. T., Sadowska M., Przepiórkiewicz M., Leśnikowski Z. J.

„Cytokine activity and expression of the soluble tumor necrosis factor receptors in human placenta. Preliminary study on cytokine profile in primary cytomegalovirus infection”

3rd Joint Meeting of ICS / ISICR

November 5-9 2000, RAI-Amsterdam, The Netherlands

materiały zjazdowe vol. 11, str. 193

Sadowska M., Krajewska E., Bryszewska M.

Light-induced changes of acetycholinesterase activity in the presence of phthalocyanines”

4th Symposium „Free Radicals in Biology and Medicine”

June 8-10 1998, Lodz, Poland

materiały zjazdowe str.150

Zainteresowania badawcze:

Psychoterapia, Hipnoza, Psychologia osobowości, Psychopatologia

dr Piotr Szpakowski

Kontakt:

 

dr Piotr Szpakowski

Wykładowca

p.szpakowski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • Kierownik Ogniwa do Spraw Nieletnich i Patologii II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi od 2007 do obecnie
 • Wykładowca  w AHE w Łodzi Oddział Zamiejscowy w Jaśle- 2016/2017
 • Kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym Łódź- Śródmieście 2004/2005

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Udział w szkoleniu zorganizowanym przez Międzynarodowy Instytut Psychologii Stosowanej i Nauk o Człowieku z Rzymu w ramach projektu : Child Safety Matters 2020-1-RO01-KA201-080253 Marzec 2022

Wybrane publikacje:

 • Tolerancja jako pojęcie interdyscyplinarne i pożądana wartość interpersonalna [w:] Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi, 2019
 • Dorosłość jako uniwersalna kategoria aksjologiczna [w:] Świat wartości wobec wyzwań rzeczywistości ponowoczesnej, red. Semkow J. ,Pazgan J. Legnica, 2012.
 • Współczesny człowiek dorosły w perspektywie aksjologiczno – andragogicznej [w:] Zadania Współczesnej Humanistyki. Człowiek i Nauka, red. Bartoszewski J., Lisiecka J., Swędrak J., Kraków, 2012.
 • Wolność w edukacji dorosłych [w:] Dorosły w procesie kształcenia, Fabiś A., Cyboran B., Bielsko-Biała - Zakopane, 2009.  Biblioteka Edukacji Dorosłych.

Udział w konferencjach:

 • 12.2017, Konferencja naukowa Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi; referat
 • 10.2013, Seminarium naukowe Człowiek dorosły wobec wyzwań edukacyjnych późnej nowoczesności, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej; referat
 • 11.2011, Konferencja naukowa Człowiek XXI wieku, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu; referat
 • 11.2010, Konferencja naukowa Wartości uniwersalne w rzeczywistości ponowoczesnej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; referat
 • 11.2005, Konferencja naukowa Uniwersalia życia ludzkiego a edukacja dorosłych, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet w Hanowerze.

Zainteresowania badawcze:

wybory dokonywane przez współczesnych dorosłych, etyka, filozofia egzystencjalna, filozofia dialogu. andragogika, teoria wychowania, pedagogika filozoficzna oraz aksjologia edukacji dorosłych.

dr Violetta Tanaś

Kontakt:

 

dr Violetta Tanaś

adiunkt

v.tanas@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2014 - obecnie Wyższa Szkoła Biznesu Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 04.2008 - obecnie Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Projekt Badawczy Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych (czas trwania projektu: 2017-2018)

10.2014 – 30.2015 Międzynarodowy Projekt Badawczy NR BP-3/2014. Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku.

Wybrane publikacje:

 • Tanaś V., Podkultury popkultury w zglobalizowanym świecie, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi. Łódź 2020.

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Mass media we współczesnym świecie, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi. Łódź 2019.

 • Tanaś V., Destrukcja podmiotu w życiu społecznym zagrożeniem współczesnej edukacji [w:] Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym, (red.) A. Rumianowska, A. Fordyński, D. Urbański, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2018, ISBN 978-83-61601-67-8

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym , Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi. Łódź 2018. Tanaś V., Obecność seniorów w przekazie medialnym i reklamie [w:] Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, (red. )A. A. Zych, Wyd. Naukowe Śląsk. Katowice 2017.

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi. Łódź 2017.

 • Tanaś V., Uczenie się w późnej dorosłości – zmiany w przebiegu procesów poznawczych [w:] Człowiek wobec zagrożeń współczesności, (red.) W. Welskop, V. Tanaś, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6

 • Tanaś V., Residential Child and Youth Care in Poland [in:] Residential Child and Youth Care in a Developing World, European Perspectives (ed.) T. Islam, L. Fulcher The CYC-Net Press, Cape Town South Africa 2017, e-book: ISBN 978-1-928212-28-7

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie , Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Lifelong Learning, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.

 • Tanaś V., Kompetencje zawodowe nauczyciela andragoga w kontekście edukacji seniorów [w:] Nauczyciel – między etosem a presją rzeczywistości, Tom 1.Wielowymiarowość kompetencji współczesnego nauczyciela, red. S. Kowal, A. Kwater, E. Zawisza, Wydawnictwo internetowe e-bookowo.

Udział w konferencjach:

 • 09.2020 VIII Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Podkultury popkultury w zglobalizowanym świecie. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

 • 03.2019 VII Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Mass media we współczesnym świecie. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

 • 11.2018 VI Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

 • 05.2017 V Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Człowiek wobec zagrożeń współczesności. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego referat: Uczenie się w późnej dorosłości – zmiany w przebiegu procesów poznawczych.

 • 11.2016 IV Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

 • 10. 2016 II Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, 21-22 października 2016 r. Członek Komitetu Naukowego,

 • 05.2016 III Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Edukacja w zglobalizowanym świecie. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

 • 01.2016 Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób starszych wymagających opieki, Uniwersytet Łódzki. Udział w dyskusji.

 • 12.2015 II Ogólnopolska E-konferencja Naukowa Lifelong Learning, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

 • 11.2015 Konferencja Naukowa Nauczyciel: Między etosem a presją rzeczywistości. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, referat: Kompetencje zawodowe nauczyciela andragoga w kontekście edukacji seniorów.

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania naukowe dotyczą polityki społecznej, psychoedukacji, gerontologii, andragogiki oraz problemów społecznych.

dr Andrzej Zbonikowski

Kontakt:

 

dr Andrzej Zbonikowski

wykładowca

a.zbonikowski@wsbinoz.pl

mgr Paulina Depta

Kontakt:

 

mgr Paulina Depta

Wykładowca

p.depta@wsbinoz.pl

mgr Liliana Fabisińska

Kontakt:

 

mgr Liliana Fabisińska

Wykładowca

l.fabisinska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • 2023-do dziś: wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2023-do dziś: wykładowca pedagogiki w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu
 • 2003-do dziś: pisanie książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. „107 sekund”, „Córeczka”, „Zaraz wracam”, „Obok niej”, „Amor z ulicy Rozkosznej”)
 • 1999-2022: stała, comiesięczna współpraca dziennikarska z magazynami o tematyce zdrowotnej i lifestylowej, wydawanymi przez BurdaMedia (wywiady, reportaże, artykuły do działów psychologia, seks, dziecko, zdrowie, podróże)
 • 2021: praca w świetlicy środowiskowej na stanowisku pedagoga/ wychowawcy
 • 2014-2018: prowadzenie zajęć dydaktycznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej
 • 1998-1999: redaktor naczelna miesięcznika Filipinka

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Stypendium artystyczne Ministra Kultury w dziedzinie literatury na pracę nad reportażem historycznym o malarzach międzywojnia (2022 r.)
 • I miejsce w konkursie „Kultura w pandemii, pandemia w kulturze” organizowanym przez ZAiKS, fundację Colllegium Civitas i Towarzystwo Dziennikarskie (2021 r.)
 • Stypendium scenariuszowe Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (2020 r.)
 • Studia doktoranckie na wydziale pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (2013-2018)
 • I miejsce w konkursie Świat Przyjazny Dziecku organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka dla książki popularnonaukowej „Grzyby. Dziwne fakty z życia grzybów, o których nie mieliście pojęcia” wydawnictwa Nasza Księgarnia (2017)
 • Studia podyplomowe „Psychologia zmiany postaw i zachowań” na Uniwersytecie Warszawskim (2003-2004)

Wybrane publikacje:

 • Fabisińska, L. (2017). Baśń i bajka. Interpretacje pojęciowe, w: Interpretacje i analizy literackie na przestrzeni wieków. Uniwersytet Jagielloński.
 • Fabisińska, L. (2015). Bajki dla dzieci jako instrument kontroli społecznej. Normy, dewiacje i kontrola społeczna, 2015, XVI.
 • Fabisińska, L. (2015). Autor w bibliotece – o spotkaniach autorskich z perspektywy badacza, pisarza i czytelnika, w: Wojnarowicz, S. (red.), Biblioteka w czasie. Czas w bibliotece. Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • Fabisińska, L. (2015). Pedagog wobec narastającego problemu eurosieroctwa i sieroctwa duchowego, w: Tanaś, V., Welskop, W. (red.), Pedagog we współczesnym świecie. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.

Udział w konferencjach: 

 • 18.05.2017: konferencja „Człowiek wobec zagrożeń współczesności”, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź. Referat: Kryzys przyjaźni wśród dzieci i młodzieży.
 • 15-18.06. 2015: V Międzynarodowa Konferencja Edukacji Krytycznej, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych, Wrocław. Referat: Inny czyli gorszy? Kozioł ofiarny w klasie, szkole, grupie rówieśniczej.
 • 20-21.03. 2015: III Zlot Młodych Badaczy kultury „Czas w badaniach nad kulturą”. Uniwersytet Wrocławski. Referat: Dawno dawno temu. Czas w bajkach i baśniach a dziecięca percepcja czasu.
 • 12-14.03. 2014: International academic conference 'Animals and Their People. The fall of the Anthropocentric Paradigm?' (Między-narodowa konferencja naukowa 'Zwierzęta i ich ludzie: Zmierzch antropomorficznego paradygmatu?'), Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa. Referat: Stupid pigs, a vulpine fox; animal figures in children's literature of the 21st century (Głupie świnki, przebiegły wilk; zwierzęta w literaturze dziecięcej XXI wieku).

Zainteresowania badawcze:

Literatura dziecięca; arteterapia, zjawisko przyjaźni dziecięcej; rodziny adopcyjne, zaburzenia więzi, FAS i FAE

mgr Piotr Jancz

Kontakt:

 

mgr Piotr Jancz

Wykładowca

Lektor języka angielskiego

p.jancz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2009 – obecnie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego (przygotowanie do Egzaminów City&Guilds and PTE)
 • 10.1998 – 09.2011 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Stanowisko: Lektor języka angielskiego
  Zakres obowiązków:
  • prowadzenie zajęć na wszystkich poziomach zaawansowania od  A-1 – do C-1
  • przygotowywanie do egzaminów FCE, CAE, TELC, TOEIC
  • prowadzenie zajęć w grupach Business i Medical English oraz English for Computer Science.
 • 03.2004 – 10.2009, Akademia Języków Obcych i Kultur Narodów – IPT Sp. z o.o., Stanowisko: Dyrektor
  Zakres obowiązków:
  • organizacja i nadzór nad kursami języków obcych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych
  • opracowanie i realizacja strategii rozwoju działu, tworzenie
  • nowych produktów, poszukiwanie nowych klientów,
  • uzyskiwanie dodatkowych uprawnień i certyfikatów językowych
  • przygotowywanie i prezentacja ofert, negocjacje warunków handlowych, monitorowanie świadczonych usług
  • nadzór nad utworzeniem oddziałów Akademii na terenie całego kraju
  • udział w tworzeniu strategii promocji i sprzedaży kursów językowych w Łodzi oraz innych regionach
  • przygotowywanie rocznych budżetów Akademii
  • rekrutacja zamiejscowych koordynatorów Akademii, lektorów i pracowników administracji, ocena ich kwalifikacji i akceptacja wynagrodzeń opracowanie programu kontroli jakości kształcenia i nadzór nad poziomem nauczania, organizacja szkoleń, dbałość o rozwój kadry dydaktycznej i administracyjnej nadzór nad opracowaniem programów nauczania, dobór podręczników do odpowiednich kursów
  • nadzór nad organizacją cyklu imprez kulturo-poznawczych DNI NARODÓW.
 • 10.2010 – 2018 Szkoła językowa - LANG LTC z Warszawy, Stanowisko: Lektor języka angielskiego
  Zakres obowiązków: prowadzenie szkoleń w firmach Siemens, PGE, Budimex, Procter&Gamble, BSH. 
 • 09.2018 – obecnie Szkoła Językowa Hutchinson.
  Zakres obowiązków: trener językowy – szkolenia dla firm – Commerz Bank, Browin, IKEA, Recticel, Rossmann, Press Glass, JTI.
 • 09.2016 – obecnie Centrum Egzaminacyjne Concepti

  Przygotowanie do egzaminów PTE General.                                        

                                             

Udział w konferencjach:

Konferencje językowe PASE – 2016, 2017, 2018

Konferencje językowe Edunation – 2019, 2020, 2021, 2022

mgr Małgorzata Karlińska

Kontakt:

 

mgr Małgorzata Karlińska

asystent

m.karlinska@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej: 

 • obecnie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 10/2019 - 09/2020 - Eurodialog Szkoła Językowa, Gen. Romualda Traugutta 18, Łódź
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego
 • 09/2015 - 09/2020 - Szkoła Języków Obcych „Lingua Center”,  ul. Przejazd 7B, Koluszki
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 08/2020 - ukończenie certyfikatu CELTA  potwierdzającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na całym świecie w International House Madrid.
 • 07/2018 - 08/2018 - wolontariat w ramach organizacji AIESEC, w Szkole Podstawowej Ban Si Thong w Tajlandii.
 • 10/2016 - 06/2017 - ukończenie studiów podyplomowych na kierunku “Business Studies in English” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Udział w konferencjach:

2018 - IV Europejski Kongres Językowy PASE  “Tradition vs. Innovation. Which way to go in foreign language teaching?” zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych na Uniwersytecie Warszawskim.

Zainteresowania badawcze:

Lingwistyka kognitywna, neurodydaktyka

mgr Dorota Kochalska

Kontakt:

 

mgr Dorota Kochalska

Wykładowca

d.kochalska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2022-2023 Przedszkole Samorządowe w Szczercowie
 • 2021 – WSBiNoZ
 • 2021 – prywatna praktyka psychologiczna (TY – gabinet psychologiczny)
 • 2020 – Przedszkole „Kraina Malucha” w Bełchatowie
 • 2008 – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

 • 2021- Polski Instytut Ericksonowski: Curriculum – Całościowe Szkolenie z Terapii Ericksonowskiej (w trakcie szkolenia)
 • 2018 stopień nauczyciela dyplomowanego
 • 2017 egzaminator maturalny OKE
 • 2017 Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii: Roczny metodyczny kurs terapii tańcem i ruchem u dr Marzeny Śniarowskiej-Tlatlik
 • 2016 Wrocławski Instytut Psychoterapii: Podstawowy Kurs Psychoterapii Ericksonowskiej „Szlifowanie diamentu”

Zainteresowania badawcze:

psychoterapia, relacja z obiektem, hipnoza, trauma

mgr Paweł Konopacki

Kontakt:

 

mgr Paweł Konopacki

Wykładowca

p.konopacki@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • obecnie wykładowca Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2021 – Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, psycholog w Domu Dziennej Rehabilitacji dla osób chorujących na Alzheimera.
 • 2019-2021- psycholog, terapeuta Ośrodka Interwencji Kryzysowej Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.
 • 2019 – do dziś – psycholog w Centrum Seniora przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.
 • 2021 – wykładowca, kierunek Pedagogika, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

2017 – certyfikat Inernational Coach Community

2018 – dyplom magistra psychologii, Uniwersytet SWPS

2020 – rozpoczęcie szkolenia z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

mgr Ewa Kowalska

Kontakt:

 

mgr Ewa Kowalska

Wykładowca

e.kowalska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • obecnie wykładowca Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 10.2020-02.2021- wykładowca- Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 
 • 04.2019 i obecnie –psychoonkolog- Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi Krwinka w Łodzi 
 • 10.2018-06.2020- wykładowca- Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
 • 03.2017- obecnie – specjalista psycholog – Centrum Administracyjnej Pieczy Zastępczej w Łodzi  

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Kurs w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu- I stopień, 2019  

Studia podyplomowe w zakresie psychoonkologii – 2015/2016 

Wybrane publikacje:

Aktywne starzenie się [ w :] Koordynowana opieka senioralna. Senior w społeczeństwie red. A. Pawlak, P. Przyłęcki, wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, 2019  

mgr Beata Marszałek

Kontakt:

 

mgr Beata Marszałek

wykładowca

b.marszalek@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016r. – 2020r.   Wykładowca, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2015r.  - nadal   Pedagog, doradca zawodowy, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 ŁSSO w Łodzi
 • 2009r.-2018r.    Kurator społeczny, Sąd Rejonowy w Zgierzu, Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • 2004r. - nadal  Dyrektor/Pedagog /Doradca zawodowy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim
 • 2007r.- 2011r. Konsultant /Doradca zawodowy, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Łodzi
 • 2004r. – 2006r.  prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych z pedagogiki twórczości, pedagogiki resocjalizacyjnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Wyższa Szkoła   Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
 • 2002 – 2004r.   Dyrektor/Lider działań twórczych,  Gimnazjum Umiejętności Twórczych w Łodzi
 • 1998 – 2004r.   Dyrektor/lider działań twórczych,  Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych w Łodzi
 • 1998r. – 2005r.  Lider umiejętności twórczych, prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna
  w Łodzi
 • 1990 – 1999r.   Wychowawca; prowadzenie koła żywego słowa i drużyny harcerskiej, w okresie 1997 – 1998r. dodatkowo jako lider działań twórczych,   III Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łodzi
 • 1989 – 1990r.   Wychowawca,   Dom Dziecka „Słoneczna Polana” w Łodzi
 • 1989r.   Instruktor służb społecznych, Pracownik socjalny,  Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź -Widzew

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Prowadzenie spotkania Międzyporadnianej sieci współpracy i wymiany doświadczeń nt.: Sposób na konstruktywne rozwiązywanie problemu trudnego dziecka/ucznia w grupie/klasie we współpracy poradni z placówką. Kroki rozwiązywania problemu z wykorzystaniem praktycznych metod (2018r.)

Prowadzenie Grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom/uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Trener PWR i TROP oraz specjalista indywidualnego wsparcia w projekcie „Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój”

Realizator - Grant KO Łódź -  Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicem oraz Przeciwdziałanie agresji w szkole

Trener PWR  i TROp oraz tutor w projekcie „Klub NOTA BENE – rozwój, pasja, kreacja”

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji, „Większa wiedza – Skuteczna praktyka – Doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego”

Szkoleniowiec, „Europejskie standardy w edukacji. Kursy doskonalące dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu z  województwa łódzkiego”

Kierownik i Realizator - Grant KO Łódź  - Terapia pedagogiczna, Poradnictwo zawodowe, Wychowanie i Profilaktyka

Szkoleniowiec, „Akademia transportowa – kierowca”

Szkoleniowiec, „45+” realizowany w ramach projektu pn. „Wdrożenie strategii szkoleniowej” , szkolenia z zakresu umiejętności miękkich

Koordynator projektu unijnego Socrates Comenius  „Stereotypy i ksenofobia  w Zjednoczonej Europie”

Wybrane publikacje:

2018 Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim.  Historia i współczesność.

2012 Sytuacje trudne w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela

2012 Poradnictwo zawodowe i planowanie kariery w pracy z uczniem

2010 Materiały szkoleniowe. Trening interpersonalny

2006 Podmiotowość i wychowanie ucznia trudnego

Udział w konferencjach:

Wystąpienia na konferencjach:

- organizowanej przez PPP w Konstantynowie Łódzkim " Moja droga do MOS" (2015r.),

- organizowanej przez WODN Łódź "Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i metody współpracy szkół z instytucjami" (2016r.),

- organizowanej przez Urząd Miasta Łodzi "Sposoby radzenia sobie z presją rówieśniczą" (2016r.),

- organizowanej przez Fundację Siłaczka "Nowe standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w aspekcie pracy z dzieckiem z zaburzonym zachowaniem" (2017r)

Zainteresowania badawcze:

mediacja

coaching

skuteczna pomoc w kontakcie z człowiekiem w kryzysie

skuteczne metody pracy z dzieckiem z zaburzonym zachowaniem i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

skuteczna pomoc w sytuacji zagrożenia uczniów demoralizacją i przestępczością

pomoc w  interwencji kryzysowej

konstruktywna praca z rodziną, w tym z rodziną dysfunkcyjną  i z przemocą

doradztwo zawodowe

programy profilaktyczne

mgr Iga Marszałek-Kurzawa

Kontakt:

 

mgr Iga Marszałek-Kurzawa

Wykładowca

i.marszalek@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • obecnie wykładowca Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2018 – obecnie – nauczyciel kontraktowy, Pałac Młodzieży imienia Juliana Tuwima w Łodzi
 • 2013 – obecnie – wykładowca i szkoleniowiec, Autorska Szkoła Musicalowa Macieja Pawłowskiego, oddziały w Łodzi, Krakowie, Skarżysku Kamiennej, Kielcach i w Warszawie
 • 2014-2015 – psycholog, warsztatowiec, praktyki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

 • Prowadzenie projektów o charakterze artystycznym w ramach wymiany polsko-ukraińskiej podczas Międzynarodowych Warsztatów w Bieszczadach w roku 2015, 2017, 2018, 2019 i 2020;
 • Prowadzenie warsztatów w ramach projektu Erasmus+ w 2019 roku;
 • Trener i szkoleniowiec w Fundacji Artland – wsparcie przy projektach artystycznych;

Zainteresowania badawcze:

Rozwój osobisty

Psychologia osobowości

Mediacje

Coaching

mgr Tomasz Mochalski

Kontakt:

 

mgr Tomasz Mochalski

wykładowca

t.mochalski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • obecnie wykładowca Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 1994 – 2020 psycholog ZK Nr 2 w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2001 – specjalizacja z psychologii klinicznej
 • 2007 – studia podyplomowe Psychologia Transportu

Zainteresowania badawcze:

Psychologia kliniczna, psychoterapia

mgr Wojciech Modzelewski

Kontakt:

 

mgr Wojciech Modzelewski

Wykładowca

w.modzelewski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • Wykładowca Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Kancelaria prawna Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak Warszawa
 • Kancelaria prawna Brysiewicz & Wspólnicy Warszawa
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

Eu Gas Network Codes - Florence School of Regulation

Akademia Arbitrażu - Uniwersytet Łódzki

Kurs Międzynarodowego I Europejskiego Prawa Ochrony Środowiska - Universita degli Studi di Salerno    

Wybrane publikacje:

 • Instytucja sprzedaży rezerwowej a ochrona konsumentów i konkurencyjność na rynku energii elektrycznej i gazu
  Monografia pn. „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii” Wydawnictwo PAN 2021
 • Wyzwania regulacyjne w zakresie wykorzystania gazów odnawialnych
  internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 1/2019
 • Administracyjno-prawna ingerencja w obrót gospodarczy przedsiębiorstw energetycznych w zakresie bezpieczeństwa energetycznego
  Ius et Administratio  2/2018
 • Regulacje prawne oraz elementy procesu inwestycyjnego w morskie farmy wiatrowe
  Monografia Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego. Sektor gazowy i energetyczny 2018 r.

Udział w konferencjach:

 • „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii” organizowanej przez Instytut
 • Nauk Prawnych PAN oraz Fundację „Mercatus et Civis” Warszawa 2019
 • „Agroprzedsiębiorczość a ochrona bioróżnorodności” Lublin 2019
 • „Ochrona dostępu do Zasobów Naturalnych” Lublin 2018

Zainteresowania badawcze:

Prawo cywilne, prawo handlowe, ochrona klimatu, odnawialne źródła energii

mgr Anna Niewiadomska

Kontakt:

 

mgr Anna Niewiadomska

wykładowca

a.niewiadomska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Wykładowca Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Praktyka psychologiczna prywatna
 • Poradnia Psychologiczno-Psychiatryczna „EGO” w Łodzi (poradnia psychologiczna, poradnia zdrowia psychicznego, zespół leczenia środowiskowego)
 • Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny” (psycholog)
 • Centrum Służby Rodzinie (psycholog)
 • Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, Wydział Personalny (HR)
 • Centrum Medyczne „Dynasplint” w Poznaniu (HR)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Całościowe Czteroletnie Szkolenie z Psychoterapii przy Katedrze Psychoterapii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego - kurs akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (w trakcie)
 • Magister psychologii
 • Magister nauk o rodzinie
 • Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Zainteresowania badawcze:

psychologia różnic indywidualnych, psychologia osobowości, psychotraumatologia, psychoterapia, wpływ doświadczeń wczesnodziecięcych na funkcjonowanie w życiu dorosłym

mgr Dorota Piskorska

Kontakt:

 

mgr Dorota Piskorska

wykładowca

d.piskorska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:  

 • Wykładowca: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Od 17 marca 2023 roku psycholożka i koordynatorka w projekcie „Prowadzenie działań animacyjnych, włączających i międzypokoleniowych w Centrum Aktywności Lokalnej o profilu senioralnym przy ul. Pomorskiej 11 w Łodzi” realizowanym przez Fundację „W Człowieku Widzieć Brata”.

 • 01.02.2018 – 30.05.2022 psycholożka w projekcie „Opiekuńcza Łódź” i „Opiekuńcza Łódź Bis” w MOPS w Łodzi

 • 01.03.2019 – 31.08.2020 – psycholożka w projekcie „Przepis na Opiekę”

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Przygotowanie projektów społecznych, koordynacja oraz realizacja (np. „Siła jest kobietą” – cykl warsztatów rozwojowych dla kobiet i dziewczynek w wieku 10-14 lat; „Wehikuł czasu” – cykl warsztatów dla osób 60+).

Udział w konferencjach:

Prelegentka podczas konferencji „ Arteterapia, terapia uwagi i cyfrowe bezpieczeństwo: nowe wyzwania i możliwości”

Tytuł wystąpienia: „Inteligencja emocjonalna u osób 60+”

KONFERENCJA PN. „OD SPOŁECZEŃSTWA RYZYKA DO SPOŁECZEŃSTWA WŁĄCZAJĄCEGO”, 18 PAŹDZIERNIKA 2018 

KONFERENCJA PN. „NIESAMODZIELNOŚĆ – SZACOWANIE ZJAWISKA I DOSTĘPNOŚĆ USŁUG W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM”, 19 WRZEŚNIA 2018

mgr Dorota Podolska

Kontakt:

 

mgr Dorota Podolska

wykładowca

d.podolska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Wykładowca: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 09.2021 - obecnie Psycholog — Terapeuta środowiskowy, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Pabianicach
 • 12.2019 - 03.2020 Psycholog, Dom na Zdrowiu Spółdzielnia Socjalna. Prywatny Ośrodek Dziennego Pobytu i Terapii Zajęciowej dla Osób Starszych
 • 10.2019 - obecnie Psycholog wykładowca akademicki, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • 07.2019 obecnie Psycholog, USK nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii z Odcinkiem dla Dzieci

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 10.2015 - obecnie, Studia doktoranckie, Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii
 • 06.2019 - obecnie Samodzielny referent ds. Badań, USK nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Program Horyzont 2020 Innovative Medicine Initaitive: Taxonomy, Treatment, Target and Remission. Identification of the Molecular Mechanisms of non-response to Treatments, Relapses and Remission in Autoimmune m Inflammatory and Allergic Condition (3TR)
 • 01.2018 - 06.2018 Badacz w badaniu klinicznym, HealthUp sp. z o.o., Ocena umiejętności wykonania prawidłowej spirometrii za pomocą systemu spirometrycznego MySpiroo w grupie dorosłych chorych na astmę.
 • 01.2017 - 10.2018 Badacz, Sprim Advanced Life Sciences, Walidacja transkulturowa RAPP (RhinAsthma Patient Perspective) w ankiecie dla oceny Jakości Życia z perspektywy pacjenta z nieżytem nosa i astmą, do użytku u pojedynczych pacjentów.

Wybrane publikacje:

 • Szydłowska D., Rutkowska A. (2015). Określanie emocji wywołanych muzyką klasyczną przez osoby z uszkodzeniem prawego płata skroniowego. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 10 (3-4), s.116- 120.
 • Szydłowska D., Kupczyk M. (2017). Leczenie astmy — jak poprawić komunikację pomiędzy lekarzem a pacjentem. Terapia — Alergologia, 351 (4), s. 26-30.
 • Szydłowska D., Kuna P., Kupczyk M. (2018). Aspekty psychosomatyczne astmy i chorób alergicznych. Terapia — Alergologia, 363 (4), s. 108-112.
 • Szydłowska D., Kupczyk M., Kuna P. (2019) Funkcjonowanie społeczne pacjentów chorych na astmę oskrzelową. Terapia — Alergologia, 375 (4), s. 40-43.
 • Kupczyk M., Baiardini l., Molinengo G., Loera B., Szydłowska D., Kuna P., Canonica G.W., Braido F. (2020). Cross-cultural adaptation and validation of the RhinAsthma Patient Perspective (RAPP) in the Polish population. Advances in Dermatology and Allergology, XXVII (1), s-.97-102.
 • Szydłowska D., Kupczyk M. (2020). Lęk i depresja u chorych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego w dobie pandemii SARS-CoV-2 — praktyczne wskazówki. Terapia — Alergologia, 387 (4), 86-88.
 • Lacwik P., Szydłowska D., Kupczyk M., Pałczyński C., Kuna P. (2021) High levels of anxiety during the COVID-19 pandemic as a risk factor of clinical worsening in patients with severe asthma. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice IlnternetJ.
 • Szydłowska D., Kuna P. (2021). Emocjonalne aspekty pandemii — praktyczne rady jak sobie radzić. Terapia — Pneumonologia w pandemii COVID-19, 396 (1), (on-line).
 • Szydłowska D., Kuna P. (2021). Czynniki wpływające na przestrzeganie zaleceń dotyczących ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. Terapia — Alergologia, 399 (4), (on-line).
 • Mokros Ł, Witusik A, Szydłowska D, Jankowski KSI Kuna P, Pietras T. Mental health indices may fully mediate the relationship between morningness-eveningness and disease control among adult asthma patients. J Asthma. 2021 Oct 4:1-15.

Zainteresowania badawcze:

Psychologia kliniczna, stres w chorobach przewlekłych, psychosomatyka

mgr Ewa Pośpieszyńska

Kontakt:

 

mgr Ewa Pośpieszyńska

Wykładowca

e.pospieszynska@wsbinoz.pl

mgr Bartosz Rzętkiewicz

Kontakt:

 

mgr Bartosz Rzętkiewicz

Wicekanclerz ds. rozwoju

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dyrektor Instytutu Prawa i Kryminologii

Asystent dydaktyczny

b.rzetkiewicz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

Doświadczenie akademickie:

 • 10.2020 – 10.2022, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, asystent dydaktyczny,
 • 10.2020 – 02.2022, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, wykładowca,
 • 02.2016 – 06.2018, Akademia Sztuk Plastycznych w Łodzi, wykładowca,
 • 10.2002 – 06.2007, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (później Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna), wykładowca.

Doświadczenie zawodowe:

 • 09.2018 – 09.2022, Strefa Edukacji Sp. z o.o. (udziałowcy ŁSSE S.A., Ceramika Tubądzin, Miele, Delia Cosmetics), wiceprezes Zarządu,
 • 09.2019 – 09.2022, Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi, dyrektor,
 • 01.2012 – 09.2022, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., dyrektor Departamentu Partnerstwa i Komunikacji, wicedyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestora,
 • 04.2007 – 12.2011, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, dyrektor Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki,
 • 08.2004 – 03.2007, Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o., dyrektor ds. Edukacji, członek Zarządu, wiceprezes Zarządu.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Koordynowanie wdrażania PO Kapitał Ludzki 2007-2013 (ponad 0,5 mld euro) w woj. łódzkim; pozyskanie wielu inwestorów do ŁSSE; przeprowadzenie wdrożenia projektu Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi; zarządzanie dużymi zespołami ludzkimi (120-300 osób).
 • Prace nad dysertacją pt. Przedsiębiorstwa branży AGD w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – związek finansowych i pozafinansowych zachęt inwestycyjnych z ich rozwojem, pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Różańskiego (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki)

Wybrane publikacje:

 • Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi jako projekt eksperymentalnej szkoły zawodowej wspomagającej dopasowanie kwalifikacji niezbędnych na nowoczesnym rynku pracy, [w:] Karpacki Przegląd Naukowy Nr 2(36)-2021, (ISSN 2353-9917),
 • Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w latach 1990-2000 [w:] Niemcy-Austria-Polska w XIX i XX wieku, red. Tadeusz Dubicki, Krzysztof A. Kuczyński, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003, (ISBN 8371716230)

Zainteresowania badawcze:

Zarządzanie i jakość, metody zarządzania projektami biznesowymi, ekonomiczne aspekty prowadzenia przedsiębiorstw, finanse przedsiębiorstw, pozafiskalne zachęty inwestycyjne, kwalifikacje społeczne w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.

mgr Beata Siedlecka

Kontakt:

 

mgr Beata Siedlecka

Wykładowca

b.siedlecka@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • Wykładowca: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 
 • 2020- nadal Instruktor w Zakładzie Koordynowanej Opieki Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
 • 2018- nadal Pielęgniarka koordynująca SPZOZ Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu 

Ważne dla rozwoju zawodowego  i naukowego przedsięwzięcia:

 • Studia podyplomowe Prawo medyczne z elementami bioetyki 2022 
 • Specjalizacja z pielęgniarstwa rodzinnego 2021 
 • Studia podyplomowe Zarządzanie w ochronie zdrowia 2020 
 • Specjalizacja z pielęgniarstwa epidemiologicznego 2019 
 • Specjalizacja z pielęgniarstwa opieki palliatywnej 2015 
 • Specjalizacja z pielęgniarstwa pediatrycznego 2012 

Udział w konferencjach:

 • 2022 Konferencja „Interdisciplinarity of Health and Healthcare” UM w Łodzi 

 • 2019.04 Konferencja “Pielęgniarko bądź bezpieczna w pracy” CKD UM w Łodzi 

Zainteresowania badawcze:

Profilaktyka w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

mgr Agnieszka Stasiak

Kontakt:

 

mgr Agnieszka Stasiak

adiunkt

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych

a.stasiak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2020- obecnie Pełnomocnik Rektora ds. Filii WSBiNoZ w Rybniku- Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2019 -obecnie Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2019 -obecnie Koordynator ds. zawodowych  praktyk studenckich na kierunku Pedagogika- Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2019 -obecnie Koordynator ds. zawodowych  praktyk studenckich na kierunku Psychologia- Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2024- obecnie Administrator platformy Moodle
 • 2019 -obecnie Koordynator e-learningu na kierunku Psychologia - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2019 -obecnie Koordynator e-learningu na kierunku Pedagogika - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2021-2022 Koordynator e-learningu na kierunku Kryminologia - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2020-2022 Koordynator e-learningu na kierunku Prawo - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2017-2019- Kierownik Dziekanatu i Działu Rekrutacji – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Autor programu specjalności na kierunku Pedagogika II-go stopnia

 • Pedagogika wieku dziecięcego z integracją sensoryczną
 • Psychopedagogika
 • Inżynieria społeczna

Autor programu specjalności na kierunku PEDAGOGIKA I-go stopnia

 • Opieka żłobkowa z pedagogiką Montessori

 

Szkolenie

 • Szkolenie Zwykła niepłynność mówienia a jąkanie, 12 października 2023 r.
 • Szkolenie Hejt w szkole- jak przeciwdziałać przemocy werbalnej, 11 października 2023 r.
 • Szkolenie Mobbing w szkole o A do Z, 11 października 2023 r.
 • Szkolenie Cyfrowa autoagresja wśród młodzieży, 10 października 2023 r.
 • Szkolenie Uzależnienie cyfrowe dzieci i młodzieży, 10 października 2023 r.
 • Szkolenie z zakresu Obsługi studenta z niepełnosprawnością. Wsparcie psychologiczne wobec osób z niepełnosprawnością, 4 września 2023 r.
 • Szkolenie z zakresu Obsługi studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością, 4 września 2023 r.
 • Szkolenie Opieka psychologiczna nad osobami z diagnozą otępienia w chorobie Alzheimera 15 czerwca 2023 r
 • Szkolenie Zaburzenia psychiczne w kontekście akademickim, 15 maja 2023 r.
 • Szkolenie (Nie)widzialna nastoletnia depresja , 10 marca 2021 r.
 • Szkolenie Organizacja pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej wszystkim dzieciom/uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, 4 maja 2021 r.

Kurs

Kurs  IPET w praktyce szkolnej. Aspekty prawne i praktyczne od A do Z, październik 2023 r.

Webinarium

 • Webinarium na temat "Pomóż mi to zrobić samemu"- rola osób dorosłych w budowaniu kompetencji personalnych dziecka w kontekście pedagogiki Marii Montessori, 18 stycznia 2024 r.
 • Webinarium na temat Dziecka przewlekle chorego i niepełnosprawnego ruchowo w szkole i w środowisku rówieśniczym, 1 grudnia 2023r.
 • Webinarium na temat Uzależnienia behawioralne rodziców a rozwój dziecka, 7 marca 2023r.
 • Webinarium na temat Zastosowania hipoterapii w terapii traumy, 25 lutego 2021 r.
 • Webinarium na temat Jakie korzyści daje bajkoterapia w pracy z dziećmi?, 10 maja 2021 r.

Wykład

 • Wykład O zachowaniach samobójczych wśród młodzieży, 15 marca 2023 r.
 • Wykład Współczesne problemy kryminologii, 24 lutego 2023 r.

 

Wybrane publikacje:

ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH

 

 1. Stasiak A., Sponsoring jako forma prostytucji kobiecej we współczesnej kulturze [w:] Podkultury, popkultury w zglobalizowanym świecie, (red.) V. Tanaś, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź 2020, ISBN 978-83-949948-2-2 [5 pkt]
 2. Stasiak A., Kultura LGBTQ w przestrzeni społecznej [w:] Podkultury, popkultury w zglobalizowanym świecie, (red.) V. Tanaś, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź 2020, ISBN 978-83-949948-2-2 [5 pkt]

Udział w konferencjach:

 • XXIII Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo- Szkoleniowa im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej. Dziecko z problemami zdrowotnymi w przedszkolu i szkole. Perspektywa pedagogiczna, psychologiczna, medyczna, 21 kwietnia 2023 r. 
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Przemoc rówieśnicza w zglobalizowanym świecie, 22 kwietnia 2021 r.
 • VIII Ogólnopolska E-konferencja Naukowa Pedagogika XXI wieku – dylematy i wyzwania, pt. Podkultury popkultury w zglobalizowanym świecie, 22 września 2020 r.
  Referat: Sponsoring jako forma prostytucji kobiecej we współczesnej kulturze. Kultura LGBTQ w przestrzeni społecznej. 
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne trendy w Naukach Humanistycznych i Społecznych – Interdyscyplinarne ujęcie podmiotowości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 20 grudnia  2018 r. 
 • VI Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 12 kwietnia 2018 r.

Zainteresowania badawcze:

pedagogika społeczna; nierówności społeczne i edukacyjne; pedagogika queer; arteterapia w pracy pedagoga, nauczyciela i animatora kultury, terapia przez sztukę

mgr Aleksandra Tomassy

Kontakt:

 

mgr Aleksandra Tomassy

Wykładowca

a.tomassy@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Wykładowca: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Poradnia psychologiczno – pedagogiczna w Pabianicach
 • Centrum Diagnozy Terapii i Neurorozwoju Neuronek
 • Elastynka – gabinet wspierania rozwoju dziecka

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Uczestniczenie w programie Erasmus+ dwukrotnie (Hiszpania, Uniwersytet w Walencji oraz Almeri)

Zainteresowania badawcze:

Psychologia społeczna, różnic indywidualnych, psychologia rozwoju, międzykulturowa, edukacji i nauczania, nauczenie

języków obcych, zdrowie psychiczne

mgr Katarzyna Wasiak

Kontakt:

 

mgr Katarzyna Wasiak

Wykładowca

k.wasiak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • obecnie: Wykładowca: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 
 • 01.06.2023 – trwa nadal Łódzkie Studio Terapii Psychoterapeuta CBT, DBT
  - prowadzenie psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych w nurcie poznawczo behawioralnym z elementami terapii schematów,
  - prowadzenie terapii dialektyczno-behawioralnej pacjentów z dysregulacją emocjonalną (w tym pacjentów z zaburzeniami osobowości borderline)
  - prowadzenie konsultacji psychologicznych
 • 01.08.2018 – trwa nadal Psycho-edu Centrum Katarzyna Wasiak; Marka: Potęga Umysłu Psycholog, psychoterapeuta CBT, DBT
  - prowadzenie psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych w nurcie poznawczo behawioralnym z elementami terapii schematów,
  - prowadzenie konsultacji psychologicznych, wspieranie i udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży, terapia dzieci i młodzieży, współpraca z rodzicami,
  - współpraca z siecią przedszkoli E-maluch w charakterze psychologa i pedagoga specjalnego
  - prowadzenie terapii psychologicznej i pedagogicznej, współpraca z nauczycielami wychowania przedszkolnego,
  - rozmowy z rodzicami dzieci,
  - prowadzenie treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży,
  - organizacja kursów ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży,
  - prowadzenie warsztatów rozwoju intelektu dla dzieci i młodzieży, rozwijających pamięć (wyposażających dzieci w techniki pamięciowe), myślenie logiczne, koncentrację uwagi, przyspieszających tempo czytania
 • 01.09.2021 – 31.08.2023 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 168 Nauczyciel, oligofrenopedagog
  - prowadzenie rewalidacji funkcji poznawczych u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • 01.09.2019 - 31.08.2020 Szkoła Podstawowa Nr 206 im Łódzkich Włókniarek Nauczyciel wspomagający
  - wspieranie dziecka z Autyzmem w adaptacji do warunków powszechnej szkoły, pomoc dziecku w radzeniu sobie z emocjami,
  - wypracowywanie nawyku systematycznej pracy i poczucia odpowiedzialności za jej efekty, wzmacnianie motywacji
  - systematyczna współpraca z rodzicami dziecka
 • 01.09.2018 - 31.08.2019 Zespół Szkół Salezjańskich im. ks. Bosko w Łodzi Psycholog, nauczyciel wspomagający
  - wspieranie dziecka z Zespołem Aspergera w adaptacji do warunków powszechnej szkoły,
  - wzmacnianie motywacji dziecka do systematycznej nauki,
  - wypracowywanie nawyku systematycznej pracy i poczucia odpowiedzialności za jej efekty,
  - wzmacnianie umiejętności organizacyjnych ucznia,
  - pomoc dziecku w radzeniu sobie z emocjami

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • IV letnia Szkoła Terapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT-EDU rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB)
 • Udział w IV częściowym, zaawansowanym, całościowym szkoleniu w terapii DBT – dialektyczno-behawioralnej Szkolenie DBT COMPREHENSIVE 2022-2023
 • Szkolenie z Indywidualnej Terapii Schematu przygotowujące do Certyfikatu Standardowego lub Zaawansowanego ISST
 • Szkolenie z Grupowej Terapii Schematu przygotowujące do Certyfikatu Standardowego lub Zaawansowanego ISST

Udział w konferencjach:

IV Międzynarodowa konferencja BPD „Maj miesiącem świadomości BPD 2023: Wiedza, która daje nadzieję” Gdańsk 27.05.2023 - 28.05.2023

created by: Strony Internetowe Łódź