Powered by Smartsupp

Studia podyplomowe

Rodzaje studiów podyplomowych

NOWE KIERUNKI

CYBERBEZPIECZEŃSTWO W PRAKTYCE

ADRESACI:

Studia adresowane są do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności
z zakresu zarządzania i administrowania bezpieczeństwem informacji niejawnych oraz zabezpieczeniem danych komercyjnych. Zdobyte w ramach studiów podyplomowych kompetencje są również doskonałym przygotowaniem do zawodu Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Program studiów podyplomowych jest zgodny z wymaganiami zapisanymi
w Ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560).

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie specjalistycznej, praktycznej wiedzy z obszaru współczesnego podejścia do bezpieczeństwa informacji w ujęciu prawnym, a także poznanie najnowszych standardów w dynamicznie zmieniającej się cyberprzestrzeni, w kontekście zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacjach z sektora publicznego i prywatnego. Istotą kształcenia w ramach kierunku Cyberbezpieczeństwo w praktyce jest również uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznej walki z przestępczością internetową, zabezpieczaniem danych komercyjnych oraz informacji niejawnych.

ABSOLWENT  STUDIÓW PODYPLOMOWYCH POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • zasad funkcjonowania krajowego i europejskiego systemu cyberbezpieczeństwa,
 • identyfikacji zagrożeń w cyberprzestrzeni i przeciwdziałania im,
 • prawnokarnej kwalifikacji czynów zabronionych,
 • opracowywania systemów bezpieczeństwa,
 • zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji,
 • świadczenia usług z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 

GDZIE ABSOLWENT ZNAJDZIE PRACĘ:

 • administracja publiczna,
 • ministerstwa,
 • międzynarodowe agencje ds. bezpieczeństwa,
 • firmy i korporacje,
 • firmy konsultingowe,
 • stanowiska menedżerskie w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
 • menedżerowie służb bezpieczeństwa informatycznego,
 • specjaliści ochrony informacji wrażliwej,
 • organy administracji publicznej, zajmujące się przetwarzaniem informacji.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Strategia cyberbezpieczęństwa
 • Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Modelowanie zagrożeń i zarządzanie ryzykiem

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry, 264 godzin (234 godzin zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 30 godzin praktyki)

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów wyższych (co najmniej I stopnia), posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej tj. nauczyciele różnych specjalności, psycholodzy, pedagodzy szkolni, zatrudnieni
w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym, którzy chcą podnieść swoje kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie pomocy, opieki i wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników do wszechstronnego wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z jego potencjałem rozwojowym (z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi i niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, wybitnie zdolnych) w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela edukacji włączającej w przedszkolach, szkołach, jak i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych.

Absolwent posiada praktyczną wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży oraz odchyleń organicznych, psychicznych  i społecznych. Posiada wiedzę o możliwościach edukacyjnych, metodach oddziaływania rewalidacyjnego, rehabilitacyjnego i resocjalizacyjnego. Posiada umiejętności praktyczne w zakresie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w szczególności: rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych, konstruowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz integrowania grupy, wspierania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w jego indywidualnym rozwoju.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Teorie edukacji integracyjnej i włączającej
 • Dydaktyka specjalna
 • Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 659 godzin ( 479 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 180 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

NEUROLOGOPEDIA

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia różnych kierunków posiadających kwalifikacje logopedyczne zdobyte podczas studiów podyplomowych z zakresu Logopedii (4sem.), jednolitych studiów magisterskich z zakresu logopedii, zainteresowani podniesieniem kwalifikacji zawodowych w zakresie specjalności neurologopedycznej.

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

 

Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników z zakresu neurologopedii niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii neurologopedycznej oraz uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Absolwenci uzyskają kwalifikacje do pracy z pacjentami z zaburzeniami mowy, uwarunkowanymi uszkodzeniami lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (szpitalne oddziały pediatrii, rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej, sanatoria itp.), poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, w prywatnych gabinetach neurologopedycznych. Absolwenci uzyskują wiedzę niezbędną do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy.

UWAGA!

Zgodnie  z Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, ukończenie studiów nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach systemu ochrony zdrowia. Absolwenci uzyskują wiedzy niezbędną do specjalizacji w zakresie neurologopedii, bez wymaganego przepisami stażu.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Wprowadzenie do neurologopedii
 • Diagnoza i terapia pacjentów z afazją i dyzartrią
 • Audiologia i foniatria kliniczna
 • Diagnoza i terapia pacjentów z zaburzeniami słuchu

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 474 godziny ( 384 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 90 godz. praktyki w wybranej placówce).

NEUROPSYCHOLOGIA

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów wyższych na kierunku psychologia, zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych w zakresie specjalności neuropsychologia.

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

 

Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników z zakresu neuropsychologii niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii neuropsychologicznej.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Absolwenci uzyskają kwalifikacje do stawiania diagnozy neuropsychologicznej. Przygotowują do praktycznego zastosowania metod terapeutycznych. Absolwent może podjąć pracę zarówno w publicznych, jak i niepublicznych ośrodkach ochrony zdrowia, placówkach edukacyjnych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, fundacjach i stowarzyszeniach non-profit, a także w prywatnych gabinetach.

 

UWAGA!

Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, wskazuje wymogi formalne, jakie należy spełnić poza ukończeniem studiów podyplomowych z zakresu Neuropsychlogii, aby zostać neuropsychologiem.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Neuropsychologia kliniczna
 • Diagnostyka neuropsychologiczna
 • Neuropsychologiczne następstwa uszkodzeń mózgu i wybrane syndromy
 • Terapia neuropsychologiczna i neurorehabilitacja


 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry , 339 godziny ( 279 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 60 godz. praktyki w wybranej placówce).

TRYCHOLOGIA

Adresaci

Studia podyplomowe  zakresu TRYCHOLOGIA skierowane są do osób zainteresowanych zabiegami  i leczeniem farmakologicznym  osób z dolegliwościami w obrębie skóry głowy i włosów (np. łuszczyca, łupież, nadmierne wypadanie włosów, łysienie o różnym podłożu, zaburzenia hormonalne, cukrzyca, nowotwory; posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia na kierunkach medycznych i około medycznych takich jak: kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia oraz absolwentów innych kierunków studiów posiadających dodatkowo wykształcenie techniczne o profilu kosmetycznym.

 

Cele kształcenia

Głównym celem kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Trychologia praktyczna jest przekazanie uczestnikom studiów podyplomowych wiedzy o możliwościach współczesnej trychologii. Uczestnicy poznają uwarunkowania efektywnego działania najnowocześniejszych zabiegów trychologicznych, zdobywają wiedzę do praktycznego przygotowania podejmowania inicjatywy leczniczej i/ lub pielęgnacyjnej, której procedura spełnia najwyższe standardy w gabinetach trychologicznych. Podczas zajęć uczestnicy poznają najczęściej spotykane etapy kuracji trychologicznych.

 

Cele szczegółowe:

 • zdobycie wiedzy z zakresu szeroko pojętej kosmetologii  i medycyny estetycznej, która oprócz zagadnień stricte kosmetologicznych zawiera w swoim obszarze wiele treści z przedmiotów medycznych, endokrynologia i diagnostyka labolatoryjna, fizjoterapia, masaż i zabiegi fizykoterapeutyczne,
 • mikrobiologia i standardy higieniczne w gabinecie trychologicznym,
 • zdobycie nowych i udoskonalenie już posiadanych umiejętności praktycznych związanych z pielęgnacją włosów i skóry głowy, wspomaganiem leczenia chorób skóry, niwelowaniem defektów skórnych,
 • zdobycie umiejętności zaplanowania odpowiednich działań pielęgnacyjno-leczniczych w zależności od ogólnego stanu zdrowia Klienta/Pacjenta z wykorzystaniem odpowiednich nowoczesnych technologii fizykalnych,
 • zdobycie wiedzy w zakresie biologicznie czynnych składników i umiejętności wykorzystania tej wiedzy przy opracowaniu receptury kosmetyków,
 • zdobycie umiejętności współpracy z lekarzami oraz innymi specjalistami zajmującymi się bezpośrednio lub pośrednio utrzymywaniem skóry i jej przydatków w jak najlepszej kondycji (fizjoterapeuci, dietetycy, psychologowie),
 • zdobycie informacji niezbędnych do efektywnego zaistnienia w biznesie branży Beauty, a także umiejętności zarzadzania firmą i technikami sprzedaży .

Absolwent studiów podyplomowych  posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • pielęgnacji skóry owłosionej głowy
 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne w obrębie skóry owłosionej głowy, włosów
 • dobiera odpowiednie terapie służące zdrowej kondycji włosów i skóry owłosionej głowy
 • planuje programy pielęgnacyjne wzmacniające włosy
 • diagnozuje problemy skóry owłosionej głowy i włosów

 

  

Świadectwo

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia zajęć praktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe 

 • złożenie karty zgłoszenia ( do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów ( potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

Program studiów:

Program  studiów w szczególności koncentruje się na zajęciach praktycznych, realizowanych w profesjonalnie wyposażonych salach naszej Uczelni. Aktualnie Uczelnia dysponuje między innymi:

 • Pracownia trychologiczna pod patronatem marki HAIR MAX; Sala przystosowana  jest do  odbywania zajęć praktycznych  z zakresu Trychologii. Wyposażona w 2 kamery trychoskopowe do diagnostyki skóry owłosionej głowy i łodygi włosa, micromist - saunę do włosów, infuzję tlenową, urządzenie do biostymulacji z wykorzystaniem prądu galwanicznego, grzebienie trychologiczne do elektrostymulacji skóry owłosionej głowy, grzebienie z wykorzystaniem d’arsonwalizacji, saunę parową do włosów oraz dermapen do mezoterapii mikroigłowej skóry owłosionej głowy.

 

Uczelnia współpracuje także z innymi profesjonalnymi firmami kosmetycznymi, będącymi liderami na rynkach światowych, co dodatkowo uatrakcyjnia program niniejszych studiów podyplomowych.

 

Studia podyplomowe z Trychologii,  to autorski program stworzony przez wykładowców-praktyków i teoretyków, którzy w bardzo ciekawy, ale jednocześnie merytoryczny sposób prezentują treści swoich przedmiotów doskonale przygotowując uczestników studiów podyplomowych do pracy w zawodzie trychologa.

 

W programie studiów zaplanowano zajęcia z następujących przedmiotów praktycznych:

 • Metody i techniki diagnozowania kondycji włosów i owłosionej skóry głowy
 • Problemy trychologiczne i metody pielęgnacyjno-terapeutyczne skóry głowy i włosów
 • Pracownia trychologiczna
 • Fizjoterapia, masaż i zabiegi fizykoterapeutyczne
 • Kreowanie wizerunku       i       aspekty       psychologiczne       pacjenta trychologicznego

Ponadto program studiów obejmuje także przedmioty w ujęciu teoretycznym: Anatomia i fizjologia skóry głowy i włosów, R w obszarze usług trychologicznych, Mikrobiologia i standardy higieniczne w gabinecie trychologicznym oraz  Kondycja włosów  w chorobach wewnętrznych i zaburzeniach jedzenia.

Czas trwania studiów: 2 semestry, 240 godzin

 

                                                                                        

STUDIA Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

DIAGNOZA, TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA Z ARTETERAPIĄ (PEDAGOGIKA KOREKCYJNA)

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich specjalności kierunku pedagogika, pedagogika specjalna i kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do prowadzenia zajęć z zakresu diagnozy, terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych przy wykorzystaniu arteterapii oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy diagnostycznej, terapeutycznej i rewalidacyjnej w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświaty prowadzących działania o charakterze terapeutycznym, do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami i ich rodzinami, do pracy z dziećmi i dorosłymi potrzebującymi pomocy z zakresu diagnozy, terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej oraz do wykorzystywania arteterapii w procesie terapeutycznym i rewalidacyjnym.

Uczestnik studiów nabywa umiejętności i kompetencje umożliwiające prowadzenie diagnozy, terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej wybranych grup wiekowych i osób ze specyficznymi trudnościami. Dzięki pogłębionej wiedzy będzie lepiej rozumiał przyczyny występowania rozmaitych zaburzeń, uzależnień, trudności w nauce, będzie potrafił diagnozować poszczególne zaburzenia i trudności oraz dobierać odpowiednie formy terapii i rewalidacji indywidualnej, w tym będzie szczególnie przygotowany do wykorzystywania arteterapii w procesie terapeutycznym i rewalidacyjnym.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał ma wiedzę z zakresu psychologii, psychiatrii, pedagogiki specjalnej, diagnozy i wspomagania predyspozycji, metodyki terapii pedagogicznej, metodyki rewalidacji indywidualnej, integracji sensorycznej oraz arteterapii. Potrafi przeprowadzić diagnozę pedagogiczną, w tym diagnozę dzieci z trudnościami w nauce, dzieci  zaburzeniami rozwoju ruchowego oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju społeczno-emocjonalnego, dobrać, zaplanować, przeprowadzić i ocenić działania z zakresu terapii pedagogicznej, w tym potrafi przeprowadzić terapię zabawą, terapię rodziny i terapię zajęciową.

Potrafi prowadzić rewalidację uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z niepełnosprawnościami fizycznymi. Potrafi także prowadzić zajęcia z zakresu arteterapii, między innymi w formach teatroterapii, biblioterapii i kinezjoterapii;

Jest przygotowany do pracy samodzielnie i w grupie specjalistów, z dziećmi o różnych specyficznych potrzebach i trudnościach w nauce. Jest uwrażliwiony na problemy uczniów, świadom konieczności etycznego zachowania w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz gotów do nieustannego aktualizowania i wzbogacania swojej wiedzy. Ma kwalifikacje do prowadzą działania z zakresu diagnozy pedagogicznej, terapii pedagogicznej, rewalidacji indywidualnej i/lub zajęcia z arteterapii.

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Organizacja i prowadzenie procesu terapeutycznego
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Metodyka działań rehabilitacyjnych
 • Arteterapia

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 650 godzin ( 470 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 180 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów wyższych (co najmniej I stopnia), posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej tj. nauczyciele różnych specjalności, psycholodzy, pedagodzy szkolni, zatrudnieni
w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym, którzy chcą podnieść swoje kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie pomocy, opieki i wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników do wszechstronnego wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z jego potencjałem rozwojowym (z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi i niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, wybitnie zdolnych) w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela edukacji włączającej w przedszkolach, szkołach, jak i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych.

Absolwent posiada praktyczną wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży oraz odchyleń organicznych, psychicznych  i społecznych. Posiada wiedzę o możliwościach edukacyjnych, metodach oddziaływania rewalidacyjnego, rehabilitacyjnego i resocjalizacyjnego. Posiada umiejętności praktyczne w zakresie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w szczególności: rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych, konstruowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz integrowania grupy, wspierania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w jego indywidualnym rozwoju.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Teorie edukacji integracyjnej i włączającej
 • Dydaktyka specjalna
 • Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 659 godzin ( 479 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 180 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGIGIKA)

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów wyższych, pedagogów, nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

 OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników do pracy pedagogicznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Studia wyposażają w niezbędną wiedzę z zakresu psychologicznych i biologicznych aspektów związanych z niepełnosprawnością intelektualną, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, umiejętności związanych ze wspieraniem dziecka i rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, rozpoznawania potrzeb, możliwości i trudności dziecka/ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i udzielania mu wsparcia, zgodnie z jego potencjałem rozwojowym oraz kompetencji umożliwiających tworzenie właściwych warunków do realizacji procesu edukacji, rehabilitacji i terapii dziecka/ucznia z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich poziomach edukacyjnych a także współpracę z innymi specjalistami w celu doskonalenia prowadzonych działań wychowawczych i dydaktycznych.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał teoretyczną, interdyscyplinarną wiedzą pozwalającą na rozumienie procesów: integralnego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną w poszczególnych okresach życia; edukacji, rewalidacji, rehabilitacji, terapii, wychowania, opieki i aktywności artystycznej w aspekcie pedagogicznym, psychologicznym, społecznym. Nabędzie fundamentalne umiejętności: integrowania wiedzy z zakresu pedagogiki osób z  niepełnosprawnością intelektualną ze złożonymi problemami edukacyjno-wychowawczymi, rewalidacyjnymi, rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi obecnymi w tej w pracy; diagnozowania złożonych sytuacji edukacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz twórczego organizowania zajęć indywidualnych i grupowych z dostosowaniem treści i metod do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wyposażony zostanie w kompetencje w zakresie wrażliwości, odpowiedzialności i świadomości etycznej w obszarze edukacji, rewalidacji, terapii, rehabilitacji i aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwent nabędzie kwalifikacje niezbędne do pełnienia ról o charakterze edukacyjnym, rehabilitacyjnym, rewalidacyjnym i umiejętności w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu i w różnym wieku.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Dydaktyka nauczania i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną
 • Dydaktyka specjalna
 • Metodyka terapii zabawą

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 635 godzin ( 455 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 180 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA)

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich specjalności kierunku pedagogika i kierunków nauczycielskich zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełno sprawnościami, a w szczególności z dysfunkcją słuchu, tj. słabosłyszącymi i niesłyszącymi.

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia umożliwiają uzyskanie niezbędnych kompetencji do realizacji zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową. Studia dają możliwość zatrudnienia także w placówkach ogólnodostępnych w roli pedagoga specjalnego. Nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach specjalnych i integracyjnych.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Absolwent jest przygotowany do pracy pedagogicznej i dydaktycznej z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością słuchową. Absolwent uzyskuje uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych instytucjach o charakterze specjalnym, jak również w poradnictwie i placówkach kształcenia integracyjnego w roli nauczyciela wspomagającego. Absolwent potrafi dostosować metody pracy wychowawczej i edukacyjnej do potrzeb osób niesłyszących i słabosłyszących, będzie potrafił pracować z rodziną dzieci i młodzieży dotkniętych niepełnosprawnością słuchową, wykorzystywać nowoczesną technikę  w działaniach pedagogicznych oraz wspierać uczniów z niepełnosprawnością słuchową w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Surdopedagogika
 • Edukacja i rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością słuchową
 • Podstawy języka migowego

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 640 godzin ( 460 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 180 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA)

ADRESACI:

Studia podyplomowe adresowane do absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich specjalności kierunku pedagogika i kierunków nauczycielskich, którzy pragną uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością, a w szczególności z dysfunkcją wzroku; w tym słabowidzących i niewidomych.

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia umożliwiają zdobycie niezbędnych kompetencji w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych wobec uczniów z niepełnosprawnością wzrokową. Nadają także uprawnienia do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach specjalnych i integracyjnych.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Absolwent jest przygotowany do pracy pedagogicznej i dydaktycznej z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością wzrokową. Absolwent uzyskuje uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w innych placówkach o charakterze specjalnym i diagnostycznym, a także w placówkach kształcenia integracyjnego jako nauczyciel wspomagający i placówkach ogólnodostępnych (w tym w poradniach specjalistycznych) jako pedagog specjalny. Absolwent potrafi dostosować metody pracy wychowawczej i edukacyjnej do potrzeb osób niewidzących i słabowidzących, będzie potrafił pracować z rodzinami dzieci i młodzieży dotkniętych niepełnosprawnością wzrokową, wykorzystywać nowoczesną technikę  w działaniach pedagogicznych oraz wspierać uczniów z niepełnosprawnością wzrokową w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku
 • Tyflopedagogika
 • Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • Diagnostyka tyflopedagogiczna

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 640 godzin ( 460 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 180 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI SPEKTRUM AUTYZMU

ADRESACI:

Studia kierowane są do absolwentów studiów (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) z przygotowaniem pedagogicznym, nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych w placówkach szkolnictwa specjalnego i w szkolnictwie ogólnodostępnym, psychologów, pedagogów, którzy są zainteresowani podniesieniem kwalifikacji, zainteresowanych wspomaganiem osób z zaburzeniami spectrum autyzmu.

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do realizowania wspomagania rozwoju dzieci i osób z autyzmem oraz szeroko rozumianym spektrum autyzmu. Studia podyplomowe z zakresu autyzmu przygotowują również do objęcia kompetentnego wspomagania rodzin osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Program studiów obejmuje treści kształcenia umożliwiające uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Absolwent jest przygotowany do pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych oraz podejmowania działań edukacyjnych i wspierających podopiecznego z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Wczesny autyzm dziecięcy – diagnoza i terapia
 • Dydaktyka kształcenia uczniów z zaburzeniami spektrum autyzmu
 • Dydaktyka specjalna
 • Metodyka wczesnego wspierania rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spectrum autyzmu

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 669 godzin ( 489 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 180 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

INTEGRACJA SENSORYCZNA

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do logopedów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, terapeutów, fizjoterapeutów, lekarzy i rodziców, zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia zajęć z zakresu diagnozy, terapii integracji sensorycznej oraz zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy diagnostycznej i terapeutycznej, niezbędnej do samodzielnego przeprowadzenia obserwacji diagnostyczno-klinicznej, określenia pełnej diagnozy oraz stosowania terapii zaburzeń procesów Integracji Sensorycznej.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane z integracją sensoryczną, z dysfunkcjami rozwojowymi, neurobiologicznymi podstawami integracji sensorycznej, diagnostyką i interwencją terapeutyczną, planowaniem i terapią neurorozwojową oraz wspomagającą.

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
 • Postępowanie terapeutyczne
 • Terapia ręki
 • Neuropsychologia dziecięca

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 640 godzin ( 460 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 180 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

LOGOPEDIA

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich specjalności kierunku pedagogika, pedagogika specjalna i kierunków nauczycielskich, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu logopedy we wszystkich typach placówek oświatowych (osoby
z przygotowaniem pedagogicznym), medycznych oraz w prywatnych gabinetach logopedycznych. Kandydatów o nienagannej wymowie, dobrym słuchu i głosie.

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

 

Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do diagnozowania zaburzeń komunikacji oraz przeprowadzenia terapii zaburzeń mowy i języka u osób w każdym wieku, a także do zakładania i prowadzenia autonomicznych gabinetów logopedycznych.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał kwalifikacje do diagnozowania zaburzeń komunikacji oraz przeprowadzenia terapii zaburzeń mowy i języka u osób w każdym wieku,
a także do zakładania i prowadzenia autonomicznych gabinetów logopedycznych. Absolwenci nabywają kwalifikację do pracy terapeutycznej (logopedycznej oraz w zakresie terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce) z dziećmi i młodzieżą we wszystkich typach placówek oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Medyczne podstawy logopedii
 • Psychopatologia i psychiatria w logopedii
 • Diagnostyka logopedyczna
 • Metody pedagogiczne w terapii logopedycznej

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

4 semestry , 650 godzin ( 470 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 180 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

PEDAGOGIKA LECZNICZA I TERAPEUTYCZNA

ADRESACI:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych zainteresowanych problematyką edukacji i rehabilitacji dzieci z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową, a także chcących wzbogacić swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie pedagogiki terapeutyczno - leczniczej.

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy z dziećmi i młodzieżą z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową oraz pozwalają zdobyć kompetencje w zakresie współpracy z rodziną i innymi instytucjami na rzecz wspomagania rozwoju uczniów z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej współcześnie realizowanej pedagogiki terapeutyczno-leczniczej, kształtują umiejętności edukacyjno-wychowawczego i terapeutycznego postępowania.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje będą przydatne do pracy pedagogicznej z osobami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnościami ruchowymi zarówno w nauczaniu indywidualnym, jak i w pracy grupowej w placówkach leczniczych, opiekuńczych, edukacyjnych, specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych i opieki paliatywnej, poradniach, przedszkolach,  szkołach, warsztatach terapii zajęciowej, a także stowarzyszeniach i fundacjach.

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Dydaktyka specjalna
 • Pedagogika lecznicza
 • Wybrane schorzenia dzieci i młodzieży
 • Rewalidacja przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 640 godzin ( 460 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 180 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ

ADRESACI:

Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich specjalności kierunku pedagogika i kierunków nauczycielskich, które chcą zdobyć kolejne kwalifikacje przygotowujące do prowadzenia zajęć z zakresu resocjalizacji i profilaktyki uzależnień

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników do pracy zawodowej w placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i innych instytucjach systemu oświaty, które mają za zadanie zapobiegać lub przeciwdziałać patologicznym zjawiskom i zachowaniom wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zdobyta wiedza, w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami i kompetencjami społecznymi, pozwoli pracować z osobami z różnych środowisk i grup wiekowych w celu prowadzenia działań resocjalizacyjnych, zapobiegania uzależnieniom i wspierania w walce z nimi oraz wykorzystywania technik terapeutycznych oraz sportu i sztuki w podejmowanych zadaniach z zakresu resocjalizacji.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Absolwenci zdobędą wiedzę z pedagogiki resocjalizacyjnej oraz  diagnostyki niedostosowania społecznego, jego odmian i uwarunkowań osobowościowych oraz środowiskowych, a także diagnozy uzależnień; będą  projektować i skutecznie realizować zindywidualizowane programy oddziaływań wychowawczo-resocjalizacyjnych wobec młodzieży nieprzystosowanej społecznie oraz dorosłych; będą przygotowani do profesjonalnego wykorzystania współczesnych metod terapeutycznych w pracy resocjalizacyjnej oraz prowadzenia terapii uzależnień. Absolwenci uzyskają specjalistyczne kwalifikacje do pracy w placówkach i instytucjach, które zajmują się profilaktyką społeczną i resocjalizacją oraz terapią uzależnień. Mogą to być m. in: świetlice socjoterapeutyczne, izby dziecka, ogniska i ośrodki wychowawcze, placówki interwencyjne (pogotowia opiekuńcze), zakłady poprawcze, zakłady karne oraz inne placówki resocjalizacyjne, policja, straż miejska, poradnie i specjalistyczne ośrodki leczenia uzależnień. Absolwenci będą przygotowani również do pracy w charakterze kuratorów społecznych.

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Terapia uzależnień

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 640 godzin ( 460 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 180 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

ADRESACI STUDIÓW:
studia są adresowane do osób zainteresowane pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci (w resorcie oświaty), oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością (w resorcie zdrowia). Program studiów jest odpowiedzią na potrzeby kształcenia specjalistów wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. Rozporządzenie to wskazuje, że w skład zespołów wspomagania rozwoju mają wejść osoby posiadające odpowiednie przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym – pedagog, psycholog i logopeda.

Program studiów jest dostosowany do standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).


OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:
celem studiów jest przygotowanie specjalistów zatrudnionych w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych, placówkach oświatowych (w tym w przedszkolach i szkołach podstawowych) itp., posiadających kwalifikacje do:

 • wczesnej diagnozy oraz wieloprofilowego usprawniania dziecka,
 • wczesnej kompleksowej profilaktyki niepełnosprawności,
 • wczesnej pomocy rodzinie dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem bądź niepełnosprawnością,

ŚWIADECTWO:
Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:
- złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
- złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
- dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE OBSZARY:

 • Dydaktyka specjalna (C.5.)
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej (C.6)
 • Podstawy psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii (WS)
 • Podstawy pedagogiki specjalnej (projekt - nakierowany na specjalność) (WS)
 • Wybrane aspekty psychosomatycznych zaburzeń małego dziecka
 • Neurologiczne podstawy rozwoju psychomotorycznego dziecka
 • Neurologopedia dziecięca
 • Wczesna interwencja logopedyczna. Palatolalia
 • Organizacja zespołu wczesnego wspomagania rozwoju - podstawy prawne, procedury
 • Psychopatologia rozwoju psychoruchowego
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dziecka
 • Diagnoza i terapia interakcji małego dziecka
 • Diagnostyka i terapia niemowląt z zaburzeniami neurofizjologicznymi
 • Diagnoza rozwojowa i funkcjonalna małego dziecka
 • Dziecko upośledzone umysłowo - diagnozowanie i metody wspomagania
 • Dziecko słabowidzące - diagnozowanie i metody wspomagania
 • Dziecko niepełnosprawne ruchowo
 • Dziecko słabosłyszące - diagnozowanie i metody wspomagania
 • Konstruowanie programu wczesnego wspomagania
 • Wczesna pomoc rodzinie małego dziecka
 • Praktyki zawodowe
 • BHP

  CZAS TRWANIA STUDIÓW:
 • Studia podyplomowe 3 semestralne – 454 godzin
 • Liczba godzin praktyki  - 180 godzin

CAŁA OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

ADRESACI:

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, rodzajów i stopni, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i uzyskać nowe kwalifikacje.

CEL:

Studia Podyplomowe mają na celu wzbogacić wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa w zakładach pracy, zapoznać studentów z obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej zasadami zarządzania bezpieczeństwem, ułatwić im nabycie praktycznych umiejętności
w zakresie rozpoznawania i interpretacji zagrożeń. Mają nauczyć samodzielnego wykonywania oceny i analizy ryzyka zawodowego. Szerokie spektrum zagadnień będących przedmiotem zajęć pozwala na uczestnictwo w nim zarówno osób, które dopiero zaczynają swoją karierę
w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i osób pracujących w nich od wielu lat.

 ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

będzie posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach technologicznych (pracy) i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby bhp. Powinien posiadać umiejętność korzystania z wiedzy w pracy zawodowej i komunikowania się z otoczeniem oraz niezbędną wiedzę w zakresie prawa i ekonomii. Absolwent będzie właściwie interpretować rolę i miejsce człowieka w procesie pracy wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami, praktycznie wykorzystywać  wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, organizacji, zarzadzania i marketingu w działaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oceniać przebieg procesów produkcyjnych (pracy) w zakładach pracy w kontekście zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent będzie  umieć przeprowadzać kontrole przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, formułować wnioski w zakresie poprawy warunków pracy, oceniać rozwiązania techniczno-organizacyjne pod względem spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, badać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy a także podejmować działania profilaktyczne. Absolwent zostanie przygotowany do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy — w tym w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy u małych, średnich i dużych przedsiębiorców — u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy.

 ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszenia ( do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów ( potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Wymagania dla budynków, budowli i pomieszczeń pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Ochrona ppoż. i p-wybuchowa
 • Organizacja szkoleń BHP
 • Dydaktyka i metodyka nauczania BHP

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 364 godzin ( 364 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym).

BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA

ADRESACI:

Studia adresowane są do absolwentów uczelni różnych specjalności, posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zarówno do pracy w bibliotece szkolnej, w bibliotekach wyżej zorganizowanych.

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów podyplomowych jest  przygotowanie merytoryczne i metodyczne do pracy w charakterze bibliotekarza, nauczyciela bibliotekarza lub pracownika informacji we wszystkich typach bibliotek. Dają kwalifikację do prowadzenia biblioteki szkolnej lub podjęcia zatrudnienia w bibliotece pedagogicznej.  

ABSOLWENT  STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Będzie posiadał praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnego funkcjonowania zawodowego w środowiskach różnorodnych książnic i punktów informacji naukowej. Pozna problematykę współczesnego bibliotekarstwa w aspekcie lokalnym i globalnym, podczas zajęć i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych edukatorów, praktyków, pedagogów, literaturoznawców, bibliotekarzy, pracowników informacji i informatyków. Zdobędzie kwalifikacje dające możliwość pracy w bibliotekach różnego typu – od biblioteki szkoły podstawowej do bibliotek szkół wyższych oraz umiejętności administrowania szkolnym centrum informacji oraz pogłębi umiejętności zarządzania informacją  naukową. Pozna obsługę komputerowego programu bibliotecznego.

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Historia bibliotek i książek
 • Czytelnictwo
 • Bibliotekarstwo
 • Zbiory biblioteczne, ich opracowanie i ochrona
 • Systemy biblioteczne
 • Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza
 • Bibliotekarstwo praktyczne i użytkownicy  bibliotek
 • Klasyfikacja piśmiennictwa i naukoznawstwo
 • Marketing biblioteczny

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 484 godzin (394 godzin zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 90 godzin praktyki)

BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków pedagogicznych oraz kierunków nauczycielskich posiadających przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do nauczania co najmniej jednego przedmiotu, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Głównym celem studiów jest przekazanie uczestnikom studiów podyplomowych aktualnej wiedzy z zakresu biologii ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia dotyczące różnorodności świata żywego i zachodzących w nim procesach, absolwenci poznają zasady funkcjonowania organizmu człowieka w zdrowiu i chorobie oraz jego wpływ na kształtowanie się środowiska przyrodniczego.


ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:
Zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć z przedmiotu biologia. Będzie posiadał wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu biologii, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Zostanie wyposażony w:

- umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy,

- umiejętności i kompetencje związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym,

- umiejętności i kompetencje służące wspieraniu rozwoju wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu nauczanego przedmiotu,

- wspieraniu rozwoju zainteresowań uczniów oraz ich gotowości do samodzielnego kontynuowania edukacji w przyszłości.

Nabędzie wiedzę i umiejętności do prowadzenia innych zajęć o tematyce biologicznej, przyrodniczej i ekologicznej realizowanych w placówce oświatowej.

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Dydaktyka nauczania biologii
 • Biologia komórki
 • Anatomia i fizjologia człowieka
 • Biochemia
 • Fizjologia roślin i zwierząt. 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 425 godzin ( 335 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 90 godz. praktyka w wybranej placówce)

CHEMIA DLA NAUCZYCIELI

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków pedagogicznych oraz kierunków nauczycielskich posiadających przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do nauczania co najmniej jednego przedmiotu, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Głównym celem studiów jest przekazanie uczestnikom studiów podyplomowych aktualnej wiedzy z zakresu biologii ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia dotyczące różnorodności świata żywego i zachodzących w nim procesach, absolwenci poznają zasady funkcjonowania organizmu człowieka w zdrowiu i chorobie oraz jego wpływ na kształtowanie się środowiska przyrodniczego.


ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania chemii na wszystkich etapach edukacji.

Absolwent studiów będzie posiadać wiedzę i umiejętności jej wykorzystania z zakresu podstaw chemii, chemii nieorganicznej, chemii organicznej, chemii fizycznej i chemii środowiska, która jest niezbędna w nauczaniu chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Zapozna się również z technologiami informacyjnymi wspomagającymi nauczanie przedmiotu.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Chemia fizyczna
 • Dydaktyka nauczania chemii
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Edukacja ekologiczna

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

III semestry, 385 godzin ( 295 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 90 godz. praktyka w wybranej placówce)

COACHING

ADRESACI:

Studia skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia zainteresowanych praktyką coachingu oraz zajmujących się rozwojem osobistym i zawodowym, w tym między innymi do nauczycieli, pedagogów, psychologów, trenerów, konsultantów, menedżerów, kadry HR, dietetyków, którzy chcieliby wzbogacić swoją ofertę pracy zawodowej o nowe metody pracy z grupą i klientem.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest uzyskanie przez studenta kompetencji coacha oraz praktyczne przygotowanie do prowadzenia profesjonalnego procesu coachingowego.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • posiada rozbudowaną wiedzę na temat coachingu stosowanego w różnego typu organizacjach
 • potrafić rozróżniać i dobierać odpowiednie metody wspierania rozwoju oraz stosuje podejście coachingowe adekwatnie do potrzeb swoich pracowników i indywidualnych klientów
 • zna narzędzia wzmacniające motywację i inspirujące do działania, które potrafi wykorzystać w praktyce
 • rozumie psychologiczne i socjologiczne mechanizmy zmiany i rozwoju

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE 4 MODUŁY ZAJĘĆ:

Moduł 1: Wprowadzenie do coachingu

Moduł  2: Kompetencje coacha

Moduł 3: Praca z klientem - narzędzia coachingu

Moduł 4: Prowadzenie sesji coachingowych

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 358 godzin w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym

COACHING DIETETYCZNY

ADRESACI:

Studia skierowane są do absolwentów studiów i i ii stopnia zainteresowanych praktyką coachingu dietetycznego oraz zajmujących się rozwojem osobistym i zawodowym, w tym między innymi do nauczycieli, pedagogów, psychologów, trenerów, konsultantów, menedżerów, kadry hr, dietetyków, którzy chcieliby wzbogacić swoją ofertę pracy zawodowej o nowe metody pracy z grupą i klientem, instruktorów fitness, trenerów personalnych, kulturystyki i specjalistów ds. Żywienia, którzy są skoncentrowani na kliencie, ale chcą ich motywować do zmiany niezdrowych przyzwyczajeń żywieniowych, wykorzystywać ich potencjał i stwarzać możliwości rozwiązywania problemów, realizacji celów

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchacza kompetencji coachingowych oraz praktyczne przygotowanie, potrzebne do prowadzenia profesjonalnego procesu diet coachingu z klientem.

 ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • Posiada umiejętności i kompetencje coachingowe potrzebne do prowadzenia procesu diet coachingu z klientem,
 • Potrafi rozróżniać i dobiera odpowiednie metody wspierania rozwoju oraz stosuje podejście coachingowe adekwatnie do potrzeb swoich pracowników i indywidualnych klientów. Potrafi budować relację opartą na poufności i zaufaniu,
 • Zna narzędzia diet coachingowe służące trwałej zmianie zachowań
  i nawyków związanych z odżywianiem, aktywnością fizyczną i stylem życia klienta, wzmacniające motywację i inspirujące do działania, które potrafi wykorzystać w praktyce,
 • Rozumie proces indywidualnej zmiany w trakcie trwania procesu diet coachingu,
 • Rozumie psychologiczne i socjologiczne mechanizmy zmiany i rozwoju.

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, wyższej szkoły biznesu i nauk o zdrowiu w łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszenia ( do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów ( potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Diet coaching
 • Metodyka pracy diet coacha
 • Psychologia motywacji
 • Profilaktyka uzależnień behawioralnych

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry, 304 godzin ( 304 godz. Zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym)

DIETETYKA Z ELEMENTAMI OBESITOLOGII

ADRESACI:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej o profilu medycznym, biochemicznym, biologicznym, chemicznym (tzn. dla lekarzy, dietetyków, farmaceutów, fizjologów, biochemików, psychologów, pielęgniarek, rehabilitantów, kosmetologów, innych Absolwentów szkół wyższych), pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dietetyki (lub na temat obesitologii, żywności, żywienia, psychodietetyki).

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Przypomnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu wpływu diety na metabolizm komórek organizmu człowieka, układ odpornościowy, umiejętność stosowania dietoterapii, szczególnie profilaktyki prozdrowotnej w regulacji wielokierunkowej homeostazy organizmu człowieka w różnym wieku i różnych stanach fizjologicznych.   

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

jest przygotowany do prowadzenia poradnictwa dietetycznego w zakresie racjonalnego odżywiania człowieka chorego  i zdrowego,  nabywa umiejętności przygotowania odpowiednich diet w zależności od potrzeb pacjenta, jego stanu zdrowia i wieku. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych dotyczących żywienia i stanu odżywienia jednostki i populacji, może zostać edukatorom żywieniowym,  pracować w szpitalach, sanatoriach, hospicjach, przedszkolach, domach pomocy społecznej, innych zakładach żywienia zbiorowego lub firmach cateringowych.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszenia ( do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów ( potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • edukacja i poradnictwo żywieniowe
 • suplementy diety
 • psychodietyka
 • obesitologia
 • diet coaching

 

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 2 semestry, 295 godzin ( 295 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym)

DORADZTWO ZAWODOWE

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do wszystkich absolwentów studiów (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich), przygotowujących się do pełnienia funkcji i zadań: doradcy zawodowego dla młodzieży oraz osób dorosłych poszukujących pracy i bezrobotnych, doradcy pracy dla osób poszukujących pracy w ramach publicznych i prywatnych agencji zatrudnienia, doradcy personalnego dla firm poszukujących pracowników w ramach niepublicznych i publicznych agencji doradztwa personalnego, doradcy personalnego w biznesie, jako pracownika kierującego polityką personalną firmy.

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest przygotowanie do prowadzenia doradztwa i poradnictwa zawodowego dla uczniów oraz osób dorosłych poszukujących pracy i bezrobotnych  . Uczestnicy studiów poznają zagadnieniami dotyczącymi psychologii, podstaw poradnictwa zawodowego oraz jego roli i zastosowaniem w systemie oświatowym. Program studiów podyplomowych obejmuje również problematykę związaną z metodyką i narzędziami pracy doradcy zawodowego.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał nabędą wiedzę, umiejętności
i kompetencje społeczne związane z doradztwem zawodowym, planowania kariery, metodami wyboru zawodu, narzędzi i metodyki pracy doradcy zawodowego. Uczestników studiów posiadać będą umiejętności poradnictwa indywidualnego oraz grupowego. Zdobyte kwalifikacje umożliwią pełnienie ról zawodowych związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym w systemie oświaty i w instytucjach rynku pracy. Absolwenci uzyskują uprawnienia do zatrudnienie na stanowisku nauczyciela - doradcy zawodowego natomiast dla absolwenci nie posiadający kwalifikacji pedagogicznych mogą podejmować zatrudnienie związane z udzielaniem poradnictwa zawodowego w instytucjach rynku pracy np. urzędzie pracy, ochotniczych hufcach pracy itp.

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Zawodoznawstwo
 • Komunikacja interpersonalna, podstawy prezentacji
 • Metody pracy doradcy zawodowego
 • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 389 godzin ( 299 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 90 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, z uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

 

CEL:

Studia kierowane są do nauczycieli i osób pragnących podjąć pracę w szkole, którzy chcą zdobyć wykształcenie w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa oraz nabyć kwalifikacje do nauczania przedmiotu.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • zagrożenia dla ludności i środowiska w czasie wojny i pokoju
 • system obronności RP
 • metodyka nauczania przedmiotu
 • bezpieczeństwo ucznia w systemie szkolnym

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 410 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych, 60 godz. praktyki)

ETYKA I FILOZOFIA DLA NAUCZYCIELI

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków pedagogicznych oraz kierunków nauczycielskich posiadających przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do nauczania co najmniej jednego przedmiotu, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu.

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji merytorycznych do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także wyposażenie uczestników w umiejętności metodyczne z zakresu planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Absolwent studiów otrzymuje kwalifikacje zawodowe oraz przygotowanie merytoryczne i praktyczne niezbędne do nauczania filozofii i etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Nabędzie umiejętności przygotowania scenariusza i zrealizowania lekcji z zakresu filozofii/etyki oraz ewaluowania swoich działań w tym zakresie. Pogłębi swoją wiedzę z zakresu filozofii i etyki, ze szczególnym uwzględnieniem historii filozofii, filozofii współczesnej, etyki ogólnej i społecznej. Nabędzie umiejętności krytycznej oceny wyborów etycznych i światopoglądowych.

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Historia filozofii
 • Etyka społeczna i polityczna
 • Psychologia moralności
 • Dydaktyka etyki i filozofii w szkole

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 610 godzin ( 430 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 180 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej)

FIZYKA DLA NAUCZYCIELI

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków pedagogicznych oraz kierunków nauczycielskich posiadających przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do nauczania co najmniej jednego przedmiotu, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu.

 OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do nauczania fizyki na wszystkich etapach edukacyjnych. Poszerza wiedz z fizyki, pedagogiki, metodyki w procesie nauczania fizyki w szkołach. Program studiów jest nastawiony na aktualizację wiedzy fizycznej i technicznej oraz wskazanie absolwentom współczesnych technik wspomagania procesu nauczania fizyki. Po ukończeniu studiów absolwenci posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do nauczania przedmiotu Fizyka na wszystkich etapach edukacyjnych.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji celów dydaktycznych, do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania fizyki do potrzeb i możliwości uczniów; wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów;

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Dydaktyka nauczania fizyki
 • Elementy astronomii
 • Fizyka atomowo-molekularna
 • Zjawiska falowe

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 385 godzin ( 295 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 90 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

GEOGRAFIA DLA NAUCZYCIELI

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków pedagogicznych oraz kierunków nauczycielskich posiadających przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do nauczania co najmniej jednego przedmiotu, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu.

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem kształcenia jest zdobycie przygotowania do nauczania przedmiotu Geografia, zgodnie
z obowiązującymi standardami w zakresie przedmiotowym, dydaktycznym i metodycznym.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:
Zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć z przedmiotu geografia. Absolwent posiada podstawową wiedzę geograficzną niezbędną nauczycielowi geografii do realizacji procesu kształcenia na każdym etapie edukacyjnym. Zna podstawowe procesy i zjawiska zachodzące w poszczególnych sferach Ziemi oraz wzajemne relacje zachodzące między tymi sferami a działalnością człowieka. Charakteryzuje zjawiska polityczne i społeczno-gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie. Posługuje się narzędziami pracy nauczyciela geografii, umiejętnie organizuje proces dydaktyczny w zakresie nauczania geografii w szkole i w terenie. Posiada wiedzę i umiejętności do prowadzenia innych zajęć o tematyce geograficznej realizowanych w placówce oświatowej.

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Dydaktyka nauczania geografii
 • Geografia regionalna świata
 • Edukacja ekologiczna
 • Geografia społeczno-ekonomiczna

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 415 godzin ( 325 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 90 godz. praktyka w wybranej placówce)

GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów wyższych kierunków wychowania fizycznego, fizjoterapii, pedagogicznych i nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne). oraz zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w zakresie prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał niezbędną wiedzę, umiejętności
i kompetencje społeczne związane z prowadzeniem gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, wykorzystywania wiedzy dotyczącej wad postawy w zakresie kontynuacji działań korekcyjno-kompensacyjnych na wszystkich rodzajach zajęć, cech charakteryzujących konkretną wadę postawy oraz umiejętności, dotyczące wstępnego diagnozowania postawy ciała, jak również dotyczące doboru ćwiczeń do konkretnej wady postawy oraz nabędzie kompetencje w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania wadom postawy, prowadzenia zajęć profilaktycznych i zajęć gimnastyki.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Diagnoza rozwoju dzieci i młodzieży
 • Metodyka nauczania gimnastyki korekcyjnej
 • Edukacja zdrowotna
 • Profilaktyka wad postawy ciała

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 415 godzin ( 325 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 90 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

HISTORIA DLA NAUCZYCIELI

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków pedagogicznych oraz kierunków nauczycielskich posiadających przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do nauczania co najmniej jednego przedmiotu, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu.

 OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem kształcenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę o przeszłości oraz w umiejętności warsztatu pracy historyka. Program studiów pozwala na zapoznanie się z historia powszechną od starożytności po czasy najnowsze, dziejami Polski od średniowiecza po współczesność. Ponadto w programie studiów znajdują się przedmioty, których celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej oraz kształcenie umiejętności warsztatowych związanych z prowadzeniem badań w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem analizy źródeł historycznych. Program studiów rozwija również kompetencje społeczne uczestników, przede wszystkim w odniesieniu do dziedzictwa historycznego, jego ochrony i popularyzacji. Studia dają uprawnienia do nauczania historii jako drugiego przedmiotu we wszystkich typach szkół.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Absolwent posiada rozległą wiedzę z zakresu historii (z wszystkich epok historycznych), zarówno z historii powszechnej. W trakcie zajęć poruszane są zagadnienia z historii politycznej, społecznej, gospodarczej, kultury, ale także z zakresu przygotowania teoretycznego
i warsztatowego.

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Dydaktyka historii
 • Historia starożytna
 • Historia nowożytna
 • TIK w nauczaniu historii

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 400 godzin (310 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 90 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków pedagogicznych oraz kierunków nauczycielskich posiadających przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do nauczania co najmniej jednego przedmiotu, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu.

 OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem kształcenia jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne uczestników do nauczania przedmiotu. Program studiów dostosowane do podstawy programowej realizowanej w szkołach ponadpodstawowych z przedmiotu historia i teraźniejszość oraz dydaktyki przedmiotu. Studia dają uprawnienia do nauczania przedmiotu historii i teraźniejszość jako drugiego przedmiotu w szkołach ponadpodstawowych.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Absolwent posiada rozległą wiedzę zgodnie z podstawa programową przedmiotu. W trakcie zajęć poruszane są zagadnienia z historii politycznej, społecznej, gospodarczej, kultury, ale także z zakresu przygotowania teoretycznego i warsztatowego.

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Dydaktyka nauczania historii i teraźniejszości
 • Świat i Polska w latach 1945 - 1956
 • Świat i Polska w latach 1970 - 1980
 • TIK w nauczaniu przedmiotu historii i teraźniejszości

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 379 godzin (289 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 90 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

KOSMETOLOGIA MEDYCZNA W PRAKTYCE

Adresaci

Studia z zakresu Kosmetologia Medyczna w Praktyce skierowane są do osób zainteresowanych najnowszymi trendami i nowoczesnymi metodami przywracania i poprawiania urody w ujęciu KOSMETOLOGII HOLISTYCZNEJ. Studia adresowane są głównie do absolwentów kierunków medycznych i pokrewnych: kosmetologów, pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz absolwentów innych kierunków studiów posiadających dodatkowo wykształcenie techniczne o profilu kosmetycznym.

 

Cele kształcenia

 • zdobycie wiedzy z zakresu szeroko pojętej kosmetologii medycznej, która oprócz zagadnień stricte kosmetologicznych zawiera w swoim obszarze wiele treści z przedmiotów medycznych, takich jak dermatologia, onkologia skóry, medycyna estetyczna, fizjoterapia, psychodermatologia, czy dietetyka (jako nutrikosmetologia)
 • zdobycie nowych i udoskonalenie już posiadanych umiejętności praktycznych związanych z pielęgnacją skóry zdrowej, ale także dotkniętej problemami skórnymi, skóry starzejącej się (zabiegi anti-aging), wspomaganiem leczenia chorób skóry, niwelowaniem defektów skórnych,
 • zdobycie umiejętności zaplanowania odpowiednich działań pielęgnacyjno-leczniczych w zależności od ogólnego stanu zdrowia Klienta z wykorzystaniem odpowiednich nowoczesnych technologii fizykalnych,
 • zdobycie wiedzy w zakresie biologicznie czynnych składników i umiejętności wykorzystania tej wiedzy przy opracowaniu receptury kosmetyków,
 • zdobycie umiejętności współpracy z lekarzami oraz innymi specjalistami zajmującymi się bezpośrednio lub pośrednio utrzymywaniem skóry i jej przydatków w jak najlepszej kondycji (fizjoterapeuci, dietetycy, psychologowie),
 • zdobycie informacji niezbędnych do efektywnego zaistnienia w biznesie branży Beauty, a także umiejętności zarzadzania firmą i technikami sprzedaży

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie

Uzyskuje uprawnienia do pracy: w gabinetach kosmetologicznych, do współpracy z lekarzem dermatologiem i medycyny estetycznej, do pracy w Medical SPA, Wellness&SPA oraz placówkach zajmujących się szeroko pojętą kosmetologią.

 

Świadectwo

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia zajęć praktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwa a dodatkowo Certyfikat sygnowany przez firmę PODOPHARM.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszenia ( do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów ( potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

Program studiów:

Program  studiów w szczególności koncentruje się na zajęciach praktycznych, realizowanych w profesjonalnie wyposażonych salach naszej Uczelni. Aktualnie Uczelnia dysponuje między innymi:

 • Salą masażu; sala przystosowana do odbywania zajęć praktycznych z przedmiotów przewidzianych w toku studiów, wyposażona w 12 specjalistycznych łóżek do masażu, posiadająca dostęp do węzła sanitarnego i pryszniców,
 • Pracownią podologiczną; sala odpowiednio wyposażona do odbywania zajęć praktycznych z zakresu podologii i  przygotowana na potrzeby ćwiczeń, wspierana jest marką PODOPHARM,
 • Pracownią kosmetyki estetycznej i leczniczej pod patronatem marki KLAPP cosmetics. Dzięki współpracy z tak prężnie działającą firmą o zasięgu europejskim, Studenci kierunku mają możliwość zdobycia umiejętności praktycznych przy wykorzystaniu produktów kosmetycznych bardzo dobrej jakości. Sala oprócz standardowych foteli zabiegowych, dodatkowo wyposażona jest w urządzenia do radiofrekwencji, mezoterapii, a także kombinezon do presoterapii.

 

W planach Uczelni na najbliższy rok akademicki znajduje się między innymi otworzenie pracowni trychologicznej. Oprócz wyżej wymienionych marek, Uczelnia współpracuje także z innymi profesjonalnymi firmami kosmetycznymi, będącymi liderami na rynkach światowych, co dodatkowo uatrakcyjnia program niniejszych studiów podyplomowych.

 

Kosmetologia medyczna w praktyce to autorski program stworzony przez wykładowców-praktyków i teoretyków, którzy w bardzo ciekawy, ale jednocześnie merytoryczny sposób prezentują treści swoich przedmiotów doskonale przygotowując Studentów do pracy w zawodzie kosmetologa.

 

W programie studiów zaplanowano zajęcia z następujących przedmiotów praktycznych:

 • Kosmetologia lecznicza
 • Kosmetologia estetyczna
 • Współczesne zagadnienia dermatologii z elementami onkologii skóry
 • Podologia
 • Trychologia
 • Współczesne trendy w pracy z ciałem
 • Medycyna fizykalna
 • Receptura kosmetyku
 • Nutrikosmetologia
 • Mikrobiologia i immunologia w kosmetologii
 • Nowoczesne formy aktywności fizycznej
 • PR w obszarze usług kosmetologicznych
 • Akademia biznesu kosmetycznego
 • GMP i GLP

Ponadto program studiów obejmuje także przedmioty w ujęciu teoretycznym: Współczesne problemy i tendencje rozwoju kosmetologii, Współczesne osiągnięcia chemii kosmetycznej, Psychodermatologia, Endokrynologia w chorobach skóry, Epigenetyka w chorobach skóry.

Czas trwania studiów: 2 semestry, 320 godzin

KRYMINOLOGIA

Adresaci

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności z zakresu kryminologii i nauk jej pokrewnych w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Cel kształcenia

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchacza:

 • wiedzy z zakresu kryminologii i nauk jej pokrewnych w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych,
 • wiedzy o metodach i narzędziach badawczych, pozwalających opisywać różne rodzaje przestępczości oraz umiejętności ich wykorzystywania w praktyce zawodowej,
 • umiejętności korzystania z różnych dostępnych źródeł wiedzy o przestępczości, jej przyczynach, rozmiarach, nasileniu, dynamice, strukturze,
 • kompetencji do podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach publicznych i prywatnych, zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa (między innymi Policja, więziennictwo, kuratela sądowa, organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje prywatne zajmujące się ochroną osób i mienia).

 

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie:

 • posiada umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu kryminologii oraz funkcjonowania służb i instytucji bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • posiada umiejętności analizy zjawiska przestępczości, jego przyczyn, rozmiarów, nasilenia, dynamiki czy struktury, a także podstawowego rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania przepisów,
 • jest przygotowany do podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach publicznych i prywatnych, zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa.

 

Świadectwo

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszenia ( do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów ( potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu 

 

Program studiów

Program studiów podyplomowych uwzględnia interdyscyplinarne problemy kryminologii XXI wieku, w tym współczesne zagrożenia o charakterze kryminogennym. Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia tj.:

 • Prawa człowieka
 • Socjologia zachowań dewiacyjnych
 • Patologie społeczne
 • Kryminologia eksperymentalna
 • Metody badań kryminologicznych
 • Podstawy prawa karnego
 • Symptomatologia kryminalna
 • Wiktymologia
 • Polityka kryminalna
 • Cyberprzestępczość
 • Przestępczość seksualna

 

Czas trwania studiów

2 semestry, 180 godzin (180 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym).

MASAŻ MEDYCZNY

ADRESACI:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy dotyczącej mechanizmów działania masażu medycznego (sprężystego odkształcania tkanek) w aspekcie różnych jednostek klinicznych, a także chcących wzbogacić swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie masażu medycznego i fizjoterapii.

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest przygotowanie studentów do pracy z pacjentem z dolegliwościami mającymi różne podłoże kliniczne (ortopedyczne, neurologiczne, reumatologiczne, internistyczne, pulmunologiczne, dermatologiczne, angiologiczne, geriatryczne, psychiatryczne). Pozwalają zrozumieć prawa biologiczne, na których opierają się zależności występujące w organizmie oraz zdobyć umiejętność diagnozowania problemu, doboru odpowiedniej metodyki masażu medycznego i prowadzenia terapii zgodnie z potrzebami pacjenta.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje będą przydatne do pracy fizjoterapeuty z osobami z problemami mającymi różnorodne podłoże kliniczne w placówkach edukacyjnych, leczniczych, uzdrowiskowych, opiekuńczych, specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych, odnowy biologicznej, opieki paliatywnej oraz medycznych na oddziałach ortopedycznych, neurologicznych, internistycznych, pulmunologicznych, reumatologicznych, dermatologicznych, angiologicznych, psychiatrycznych i geriatrycznych.

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszenia ( do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów ( potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Biologiczne mechanizmy masażu medycznego
 • Patomorfologiczne zmiany w dysfunkcji układu nerwowego
 • Psychologia fizjologiczna dla potrzeb masażu medycznego
 • Metodyka masażu medycznego w chorobach i urazach ortopedycznych

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 304 godzin (304 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym) oraz 60 godzin praktyk

MATEMATYKA DLA NAUCZYCIELI

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków pedagogicznych oraz kierunków nauczycielskich posiadających przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do nauczania co najmniej jednego przedmiotu, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu.

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:
Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy jako nauczyciel matematyki.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:
Jest przygotowany merytorycznie i metodycznie w zakresie nauczania matematyki na każdym etapie edukacyjnym. Absolwent posiada: umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy, umiejętności i kompetencje związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym, umiejętności i kompetencje służące wspieraniu rozwoju wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu nauczanego przedmiotu, wspieraniu rozwoju zainteresowań uczniów oraz ich gotowości do samodzielnego kontynuowania edukacji w przyszłości.

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Dydaktyki matematyki
 • Analiza matematyczna
 • Metodyka rozwiązywania zadań
 • Geometria

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
3 semestry, 385 godzin (295 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 90 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

MEDIACJE - UNIWERSALNE NARZĘDZIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

ADRESACI:

Z uwagi na uniwersalny charakter mediacji, oferta studiów podyplomowych adresowana jest  do prawników, sędziów, prokuratorów, pracowników służby więziennej, kuratorów sądowych, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, psychologów, pedagogów, pracowników opieki społecznej i tych wszystkich osób, które na co dzień mają do czynienia z konfliktem.

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia podyplomowe umożliwiają nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności pracy mediatora, przygotowują merytoryczne do pełnienia roli mediatora w konfliktach szkolnych, w sprawach rodzinnych, sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • zdobywa umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne oraz inne praktyczne umiejętności skutecznej interwencji w konflikt
 • odbywa trening osobisty ułatwiający osiągnięcie samoświadomości i wewnętrznej harmonii, pozwalającej na zarządzanie emocjami w konflikcie.
 • zdobywa umiejętność aktywnego słuchania, szacunku dla innych osób i ich poglądów
 • zdobywa kompleksową wiedzę na temat samego konfliktu i metod jego rozwiązywania

Ukończenie studiów podyplomowych  w przedmiocie mediacji daje możliwość ubiegania
o wpis na listę mediatorów stałych.

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Mediacje rówieśnicze i szkolne
 • Mediacje karne i karne dla nieletnich
 • Negocjacje kryzysowe
 • Mediacje cywilne
 • Mediacje rodzinne w praktyce
 • Praktyczne aspekty mediacji
 • Umiejętności komunikacyjne pomocne w pracy mediatora
 • Umiejętności negocjacyjne stron konfliktu
 • Warsztat pracy mediatora

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry,  254 godziny (254 godziny zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi).

MENADŻER OŚRODKÓW SPA I WELLNESS

ADRESACI:

Studia podyplomowe przeznaczone są do absolwentów I i II stopnia studiów wyższych, absolwentów różnych kierunków studiów medycznych i ekonomicznych. Studia kierowane są do osób przygotowujących się do prowadzenia własnych gabinetów kosmetologicznych, ośrodków SPA i Wellness, kosmetologów i kosmetyczek, kadry zarządzającej, menedżerów kosmetologii i SPA, salonów odnowy biologicznej, osób chcących zdobyć nowe umiejętności i  kwalifikacje zawodowe w branży usług kosmetologicznych.

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem Studiów jest zapoznanie uczestników  z problematyką zarządzania Ośrodkami Odnowy Biologicznej i Spa . Profesjonalne przekazanie  uczestnikom aktualnej i wystarczającej wiedzy na temat specyfiki zarządzania centrum Spa i Welness powiązane będzie z kształtowaniem umiejętności praktycznych w zakresie tej problematyki.

 ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności  na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

 WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • profesjonalne zarządzanie firmą
 • zasady formułowania planu biznesowego
 • narzędzia i techniki promocji usług spa i wellness
 • pozyskiwanie kapitału i finansowanie własnej działalności
 • rachunkowość
 • wykorzystanie obecnych i przyszłych funduszy UE wspierających polską przedsiębiorczość
 • kształtowania umiejętności menedżerskich

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry, 189 godzin (189 godzin zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi).

NAUCZANIE INFORMATYKI W SZKOLE

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:
Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy nauczyciela zajęć komputerowych  na każdym etapie edukacyjnym.


ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:
Podstawowym celem Studiów Podyplomowych jest zapoznanie czynnych nauczycieli z najważniejszymi aplikacjami i narzędziami informatycznymi charakterystycznymi dla tworzącego się społeczeństwa informacyjnego, przekazanie im praktycznych umiejętności posługiwania się tymi narzędziami i przygotowanie ich do nauczania przedmiotów “informatyka" oraz „zajęcia komputerowe” w szkołach różnych typów, jako ważnego i najszybciej rozwijającego się komponentu informatyki. Celem pośrednim, ale również ważnym, jest podniesienie jakości procesu dydaktycznego mającego na celu wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjnych kreujących przyszłe społeczności informacyjne już w szkołach podstawowych, tak by absolwenci tych szkól rozumieli rolę i posiedli podstawowe umiejętności tworzenia i rozwoju tych społeczeństw w skali lokalnej i globalnej.


ŚWIADECTWO:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • metodyka nauczania informatyki
 • technologia informacyjna w nauczaniu informatyki
 • urządzenia techniki komputerowej
 • multimedia i grafika komputerowa
 • projektowanie procesu dydaktycznego
 • metodyka pracy w grupie
 • podstawy programowania

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
3 semestry, 410 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - GLOTTODYDAKTYKA

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków filologicznych, pedagogicznych oraz kierunków nauczycielskich posiadających przygotowanie pedagogiczne, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania języka polskiego jako obcego. Uczestnikami studiów mogą być także cudzoziemcy z odpowiednią znajomością języka polskiego (co najmniej na poziomie B2).

 OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem kształcenia jest zdobycie przygotowania do nauczania języka polskiego jako obcego, zarówno w krajowych instytucjach uczących cudzoziemców, jak i w szkołach wszystkich typów i poziomów poza granicami Polski, ze szczególnym uwzględnieniem lektoratów na wydziałach slawistyki i polonistyki uniwersytetów zagranicznych.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Absolwent posiada rozległą wiedzę z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego, którą potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów, opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie programów, planów nauczania, scenariuszy, wdrażanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia).

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Gramatyka języka polskiego
 • Dydaktyka nauczania języka polskiego jako obcego
 • Fonetyka i fonologia języka polskiego

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 410 godzin ( 330 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 90 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne).

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy w zakresie nauczania przyrody w szkole.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE POWINIEN ZOSTAĆ PRZYGOTOWANY DO:

 • realizacji treści biologicznych, geograficznych, fizycznych i chemicznych zawartych w części podstawy programowej dotyczącej przedmiotu „Przyroda”,
 • realizacji ścieżek edukacyjnych związanych z nauczaniem przyrody,
 • diagnozowania, badania osiągnięć uczniów przyrody,
 • wspierającego oceniania osiągnięć ucznia,
 • stosowania nowoczesnych środków dydaktycznych i aktywnych metod w procesie nauczania,
 • rozwijania umiejętności interpersonalnych poprzez proces uczenia,
 • wykorzystywania komputera w pracy dydaktycznej.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • treści chemiczne w nauczaniu przyrody
 • treści fizyczne w nauczaniu przyrody
 • treści geograficzno-społeczne w nauczaniu przyrody
 • treści biologiczne w nauczaniu przyrody z wychowaniem zdrowotnym
 • pomiar dydaktyczny w nauczaniu przyrody
 • system edukacyjny w Polsce i krajach Unii Europejskiej

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 410 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

NAUCZANIE TECHNIKI W SZKOLE

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne).

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy nauczyciela zajęć technicznych na każdym etapie edukacyjnym.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

jest przygotowany merytoryczne i metodyczne w zakresie realizacji zadań szkoły, podstaw programowych i programów z przedmiotów zajęcia techniczne, technika i ścieżki wychowanie komunikacyjne, w szkole podstawowej, gimnazjum.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Eksploatacja urządzeń technicznych
 • Metodyka nauczania techniki
 • Projektowanie procesu dydaktycznego
 • Narzędzia i urządzenia
 • Podstawy konstrukcji projektowania
 • Rola techniki w życiu człowieka
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Zagadnienia ochrony środowiska i BHP

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 410 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli szkół i dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych osób, posiadających przygotowanie pedagogiczne, legitymujących się wykształceniem wyższym na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim.

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest przygotowanie uczestników studiów podyplomowych do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, internatach i świetlicach szkolnych,
w administracji terenowej na stanowiskach organizatorów opieki nad dzieckiem, a także jako pedagoga szkolnego.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do pracy jako pedagog szkolny i wychowawca w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej.

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności oraz zdania egzaminu końcowego

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • Prawne podstawy opieki i wychowania
 • Psychologia rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
 • Dydaktyka i metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 410 godzin (320 godz. zajęć dydaktycznych, 90 godz. praktyki).

PLASTYKA DLA NAUCZYCIELI

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków pedagogicznych oraz kierunków nauczycielskich posiadających przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do nauczania co najmniej jednego przedmiotu, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Głównym celem studiów jest zdobywanie lub pogłębienia wiedzy teoretycznej z zakresu plastyki oraz. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi metodami nauczania i technikami edukacyjnymi umożliwiającym im podjęcie lub udoskonalenie pracy nauczyciela plastyki. Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy w zakresie nauczania plastyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.


ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:
Zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć z przedmiotu plastyka. Będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie sztuk plastycznych. Ponadto absolwenci ww. studiów podyplomowych:

 • są innowacyjni i kreatywni
 • mają potrzebę doskonalenia własnego warsztatu pracy
 • dostrzegają potrzebę indywidualnego podejścia do ucznia i stosują indywidualizację
  w nauczaniu
 • posiadają rozległą wiedzę o sztukach plastycznych i posługując się tą wiedzą, umieją ją w atrakcyjny sposób przedstawić dzieciom i młodzieży
 • znają i stosują kreatywne metody pracy z uczniami.
 • znają i wykorzystują  nowoczesne technologie informatyczne jako narzędzie pracy
  i nauki
 • zachęcają dzieci i młodzież do czynnego udziału w życiu kulturalnym
 • charakteryzują się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, odpowiedzialnością
  i refleksyjnością

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Dydaktyka nauczania plastyki
 • Historia sztuki
 • Malarstwo
 • Formy przestrzenne, rzeźba, ceramika
 • Wychowanie estetyczne

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 384 godzin ( 294 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 90 godz. praktyka w wybranej placówce)

PODOLOGIA

ADRESACI:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej z zakresu kosmetologii, fizjoterapii, kierunków studiów medycznych: pielęgniarki i położne, innych kierunków medycznych i około-medycznych, do absolwentów AWF, do osób z wykształceniem wyższym prowadzących działalność z zakresie usług kosmetycznych i SPA, promotorów zdrowia oraz innych osób, którzy pragną poszerzyć swoją wiedze z tego zakresu.

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy m.in.  w sanatoriach, domach opieki społecznej i hospicjach, gabinetach podologicznych i kosmetycznych.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznanie chorób stóp, diagnozowanie, planowanie i przeprowadzanie terapii podologicznej, udzielenie pacjentowi wskazówek dotyczących pielęgnacji stóp i nóg, stosowania specjalistycznych preparatów kosmetycznych i podstawowych środków farmaceutycznych, wykonywanie zabiegów leczniczych, korekcyjnych i pielęgnacyjnych odciążających szczególnie zagrożone miejsca. Absolwenci posiadają kompetencje do wykonywania zabiegów związanych z wrastającymi paznokciami, usuwaniem hiperkeratozy i modzeli, rekonstrukcji uszkodzonej płytki paznokciowej, zakładania klamer korygujących, ortotyki, stosowania drenażu limfatycznego kończyn dolnych, a także innych technik masażu poprawiających kondycję stóp i nóg.

Studia podyplomowe podologia pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób kończyn dolnych, a także pielęgnacji stóp.

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Podologia w praktyce
 • Dermatologia w podologii
 • Drenaż limfatyczny kończyn dolnych
 • Podstawy diabetologii

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry, 244 godziny dydaktyczne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA NAUCZYCIELI

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków pedagogicznych oraz kierunków nauczycielskich posiadających przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do nauczania co najmniej jednego przedmiotu, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Głównym celem studiów jest przygotowanie nauczycieli w zakresie nauczania przedsiębiorczości, a także doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli zajmujących się edukacją ekonomiczną. Uczestnicy studiów podyplomowych poznają teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie mechanizmów funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku, możliwości pozyskiwania przez nie kapitału na rynkach finansowych oraz w obszarze wybranych zagadnień z dziedziny komunikacji interpersonalnej i technik negocjacyjnych.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:
Absolwent będzie posiadać wiedzę oraz praktyczne umiejętności dydaktyczne z zakresu: przedsiębiorczości, dydaktyki zagadnień związanych z treściami programowymi przedmiotu oraz praktycznych mechanizmów funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku, roli państwa w gospodarce, symulacji procesów decyzyjnych, opracowania biznes planu, planowania kariery zawodowej, innowacji oraz nowoczesnych technologii oraz komunikacji, etyki i negocjacji.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Dydaktyka nauczania przedsiębiorczości
 • Etyka w biznesie
 • Wybrane zagadnienia ekonomii
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • Prawo gospodarcze 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

III semestry, 440 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 90 godz. praktyka w wybranej placówce)

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE (PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE I DYDAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU NAUCZYCIELA)

ADRESACI:

Studia adresowane są do absolwenci dowolnych studiów wyższych (osoby z dyplomem licencjata, magistra lub inżyniera) posiadający zdobyte w toku dotychczasowej edukacji przygotowanie merytoryczne do nauczania wybranego przedmiotu, lecz nie posiadający kwalifikacji pedagogicznych koniecznych do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach, szkołach oraz placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych.

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów podyplomowych jest  zapewnienie przygotowania pedagogiczno-psychologicznego i dydaktycznego, niezbędnego do pracy w zawodzie nauczyciela.

ABSOLWENT  STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Będzie posiadał praktyczne umiejętności oraz  wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej a także nabędzie umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Pedagogika społeczna
 • Współczesne problemy psychologii
 • Teoria wychowania
 • Pedeutologia
 • Diagnoza i pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i w szkole
 • Projektowanie procesu kształcenia
 • Dydaktyka przedmiotu
 • Dydaktyka działań edukacyjnych

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 500 godzin (350 godzin zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 150 godzin praktyki)

PSYCHOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ELEMENTAMI DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

ADRESACI:

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia, w szczególności do psychologów, pedagogów, nauczycieli i wychowawców przedszkoli i szkół, a także do osób, które zajmują się szeroko pojętą pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieciom i młodzieży.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie do realizacji działań diagnostycznych, interwencyjnych i profilaktycznych, związanych z problemami dzieci i młodzieży.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • posiada umiejętności stosowania metod oddziaływania wychowawczego,
 • posiada umiejętności i kompetencje radzenia sobie z przejawami patologii w środowiskach wychowawczych,
 • posiada umiejętności i kompetencje w zakresie rozwiązywania sytuacji kryzysowych w środowisku szkolnym.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • Złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • Złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Psychologia wychowawcza
 • Zagrożenia i zaburzenia rozwoju we wczesnym i średnim dzieciństwie
 • Elementy diagnozy neuropsychologicznej
 • Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry, 300 godzin (300 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym)

 

PSYCHOLOGIA SPORTU

ADRESACI:

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia, w szczególności do psychologów, pedagogów, trenerów i instruktorów różnych dyscyplin sportowych, a także innych osób, zaangażowanych w szeroko pojęte działania sportowe.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie do realizacji zadań z zakresu psychologii sportu, a także wyposażenie uczestników studiów podyplomowych w podstawowe umiejętności psychologiczne, niezbędne w pracy z zawodnikami sportu wyczynowego.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • posiada szeroką wiedzę z zakresu psychologii sportu,
 • posiada umiejętności i kompetencje w zakresie efektywnego wykorzystywania metod i narzędzi pracy, niezbędnych w obszarze sportu,
 • posiada umiejętności rozwiązywania problemów psychologicznych pojawiających się w treningu oraz walce sportowej,
 • posiada umiejętności i kompetencje zastosowania w praktyce treningu mentalnego.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • Złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • Złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Psychologia społeczna w sporcie
 • Psychologia agresji
 • Psychologia treningu i walki sportowej
 • Odnowa biologiczna i fizjoterapia

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry, 300 godzin (300 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym)

 

 

PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY I MARKETINGU

ADRESACI:

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia, pracowników działów sprzedaży i marketingu, osób zajmujących stanowiska menedżerskie, przedstawicieli handlowych, a także wszystkich innych osób, którzy chcieliby podnieść swoje umiejętności i kompetencje w zakresie psychologii sprzedaży i marketingu.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów zajmujących się sprzedażą i marketingiem, a tym samym rozwinięcie umiejętności i kompetencji w zakresie skutecznej sprzedaży, nowoczesnych metod tworzenia portfela produktu oraz klientów, psychologii zachowań konsumenta, a także budowania trwałych relacji biznesowych i networkingu.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • posiada szeroką wiedzę na temat struktur i funkcjonowania rynku sprzedaży,
 • posiada praktyczne umiejętności i kompetencje w zakresie przygotowania prezentacji produktu,
 • posiada umiejętności wykorzystania technik i strategii sprzedażowych w kontakcie z klientem,
 • posiada umiejętności i kompetencje w zakresie skutecznego prowadzenia negocjacji.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • Złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • Złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • Dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Marketing i zarządzenie sprzedażą
 • Psychologia klienta
 • Badanie i analiza rynku
 • Zarządzanie zespołem handlowym
 • Psychologiczne mechanizmy w negocjacjach handlowych

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry, 300 godzin (300 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym)

PSYCHOLOGICZNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

ADRESACI:

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia, w szczególności do psychologów, pedagogów, nauczycieli i wychowawców przedszkoli i szkół, a także do osób, które zajmują się szeroko pojętą pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieciom i młodzieży.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego radzenia sobie z problemami pojawiającymi się w okresie dzieciństwa i dorastania.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • posiada wiedzę o prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży, a także o odstępstwach od tych prawidłowości,
 • posiada umiejętności różnicowania symptomów kryzysów rozwojowych i objawów zaburzeń u dzieci i młodzieży,
 • posiada umiejętności i kompetencje w zakresie podejmowania działań wspierających wobec dzieci i młodzieży.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • Złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • Złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • Dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Zaburzenia okresu adolescencji
 • Psychoprofilaktyka i terapia zaburzeń
 • Psychopatologia dzieci i młodzieży
 • Depresja u dzieci i młodzieży
 • Stymulowanie twórczego myślenia

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry, 300 godzin (300 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym)

 

SOCJOTERAPIA

ADRESACI:

Studia kierowane są do absolwentów studiów (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) Studia przygotowują uczestników do pracy w świetlicach terapeutycznych, socjoterapeutycznych i środowiskowych jako socjoterapeuci, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach prowadząc zajęcia socjoterapii i profesjonalną profilaktykę, które są wpisane w zadania szkoły, w ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach resocjalizacji dzieci, młodzieży i dorosłych, zakładach poprawczych, zakładach karnych, placówkach opieki zastępczej, w ośrodkach społecznych prowadząc zajęcia grupowe z osobami w trudnych sytuacjach życiowych.

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Głównym celem studiów jest rozwijanie wiedzy, praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Studia podyplomowe przygotowują absolwentów do diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. grup ryzyka (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcyjnych, z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania).

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Zdobędzie umiejętności i kompetencje umożliwiające niesienie pomocy dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu trudności, które wynikają z toksycznych relacji z dorosłymi i rówieśnikami. Dzięki pogłębionej wiedzy uczestnik będzie lepiej rozumiał przyczyny i utrzymywanie się zaburzeń w życiu społecznym dzieci i młodzieży, a także będzie potrafił diagnozować stopień uzależnienia i udzielać pomocy młodym osobom, którzy są na granicy uzależnienia.

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Diagnoza psychopedagogiczna
 • Metodyka pracy socjoterapeutycznej
 • Komunikacja interpersonalna w opiece, wychowaniu i terapii
 • Konstruowanie programów socjoterapeutycznych

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 635 godzin ( 455 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 180 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem kształcenia w zakresie studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej  w stopniu uwzględniającym możliwości poznawcze dzieci/uczniów.

 

KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI:

 • wczesna nauka języka obcego w przedszkolu – realizacja obszaru 16, „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”, wskazanego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego”
 • nauka języka obcego na pierwszym etapie edukacji – realizacja obszaru 2, „Język obcy nowożytny”, wskazanego w załączniku nr 2 podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (Dz. U. z 2014r. poz. 803).

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji językowych wymaganych w nauczaniu języka obcego, do udziału w opracowanych specjalnie według wymagań i rozporządzeń ministerialnych studiach podyplomowych „Wczesne nauczanie języka angielskiego”!

Ponadto za dodatkową opłatą przewidziano przygotowanie w ramach studiów do uzyskania certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Ważne!

 1. Pierwszym etapem uzupełniania kwalifikacji nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu językowego (B2),
 2. drugim krokiem – ukończenie studiów podyplomowych, których celem jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i kompetencje metodyczne do prowadzenia zajęć językowych z dziećmi.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci, zgodnie ze wzorem ministerialnym, otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.
 

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Glottodydaktyka
 • Lektorat języka angielskiego
 • Elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych
 • Anglojęzyczna literatura dla dzieci i storytelling w nauczaniu języka angielskiego
 • CLIL (Content & Langguage Integrated Learning) Kształcenie przedmiotowo-językowe
 • Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb dziecka
 • Warsztaty metodyczne: literatura i sztuka w nauczaniu
 • Warsztaty metodyczne: przyroda w nauczaniu języka angielskiego
 • Podstawa programowa w nauczaniu języka angielskiego na I etapie edukacyjnym
 • Metodyka nauczania języka angielskiego - metody, zasady, formy
 • Warsztaty metodyczne: kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
 • Trudności w uczeniu się języka angielskiego: profilaktyka, diagnoza, pomoc
 • Warsztaty metodyczne: gry i zabawy oraz piosenka i taniec w nauczaniu języka ang
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
 • Warsztaty metodyczne: techniki plastyczne w nauczaniu języka angielskiego
 • Warsztaty metodyczne: techniki multimedialne i komputerowe w nauczaniu języka ang.
 • Warsztaty metodyczne: działalność techniczna i konstrukcyjna w nauczaniu języka ang.
 • Warsztaty metodyczne: tworzenie programów w zakresie wczesnej nauki języka obcego
 • BHP
 • Praktyka dydaktyczna

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • Studia podyplomowe 3 semestralne – 349 godzin
 • Liczba godzin praktyki  - 90 godzin
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków pedagogicznych oraz kierunków nauczycielskich posiadających przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do nauczania co najmniej jednego przedmiotu, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu.

 OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem kształcenia jest zdobycie przygotowania do nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie (WOS), zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie przedmiotowym, dydaktycznym i metodycznym. Uczestnik studiów podyplomowych nabywa umiejętności analizowania obecnej sytuacji politycznej oraz przemian społecznych z wykorzystaniem wiedzy przekazanej na studiach podyplomowych; poznaje nowatorskie techniki dydaktyczne pomocne w nauczaniu przedmiotu Wiedza o społeczeństwie a także umiejętności do kształtowania wśród uczniów odpowiednich postaw oraz rozumienia i oceny ważnych wydarzeń życia społecznego, politycznego oraz gospodarczego w kraju i na świecie. Program studiów rozwija u uczestników znajomość aktualnego prawa oświatowego w zakresie związanym z nauczaniem przedmiotu WOS. Studia dają uprawnienia do nauczania Wiedzy o społeczeństwie jako drugiego przedmiotu we wszystkich typach szkół.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Absolwent posiada rozległą wiedzę z zakresu nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie, którą potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów, opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie programów, planów nauczania, scenariuszy, wdrażanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia).

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Nauka o państwie i prawie
 • Podstawy socjologii
 • Prawa człowieka
 • Samorząd i polityka lokalna

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 379 godzin ( 289 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 90 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków pedagogicznych oraz kierunków nauczycielskich posiadających przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do nauczania co najmniej jednego przedmiotu, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu.

 OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Koncepcja studiów, uwzględnia alternatywne wizje człowieka, małżeństwa i rodziny, zachęca do własnych, twórczych poszukiwań i do kreowania przekonań opartych na przesłankach naukowych, niezależnych od wpływu ideologii czy systemów społecznych; zawiera treści z zakresu rozmaitych dyscyplin wiedzy, oscylujących wokół zagadnień współczesnej rodziny. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę z zakresu wychowanie do życia w rodzinie, którą potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów, opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie programów, planów nauczania, scenariuszy, wdrażanie innowacji pedagogicznych, prowadzenie doświadczeń i badań, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia).

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Bioetyka
 • Etyka życia seksualnego
 • Metodyka i dydaktyka wychowania do życia w rodzinie

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 380 godzin ( 290 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 90 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

WYCHOWANIE FIZYCZNE Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNĄ

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne). oraz zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w zakresie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w każdym typie szkół, wykorzystując metody i formy pracy odpowiadające aktualnym programom kształcenia.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał niezbędną wiedzę, umiejętności
i kompetencje społeczne związane z prowadzeniem zajęć z dziećmi i młodzieżą poprzez wdrożenie do dbałości o sprawność fizyczną i prawidłowy rozwój psychomotoryczny, troskę
o zdrowie swoje i innych, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej.

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Diagnoza rozwoju dzieci i młodzieży
 • Metodyka nauczania wychowania fizycznego
 • Gry i zabawy ruchowe
 • Testy sprawności fizycznej

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 424 godzin ( 334 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 90 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, magisterskim lub licencjackim, dla pracowników oświaty.

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

W trakcie studiów uczestnicy studiów podyplomowych zdobywają aktualną wiedzę oraz poznają zasady praktycznego postępowania w zakresie zarządzania w nowej strukturze systemu edukacji. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowo-wychowawczej.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • posiada umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu kierowania szkołą/placówką oświatową,
 • posiada umiejętności do sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole/ placówce oświatowej, efektywnego kierowania zmianą w edukacji, stosowania systemów jakości w organizacji pracy szkoły, rozwiązywania konfliktów w szkole/placówce oświatowej, programowania pracy szkoły,
 • jest przygotowany do kierowania rozwojem szkoły, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej  w szkole, prowadzenia gospodarki budżetowej w szkole.

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • kierowanie i administrowanie placówka oświatową
 • zrządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki
 • kierowanie zmianą
 • placówka w środowisku lokalnym
 • psychologiczne aspekty zarządzania

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry , 275 godzin ( 245 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 30 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej)

created by: Strony Internetowe Łódź