Studia podyplomowe

Rodzaje studiów podyplomowych

NOWE KIERUNKI

KRYMINOLOGIA

Adresaci

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności z zakresu kryminologii i nauk jej pokrewnych w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Cel kształcenia

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchacza:

 • wiedzy z zakresu kryminologii i nauk jej pokrewnych w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych,
 • wiedzy o metodach i narzędziach badawczych, pozwalających opisywać różne rodzaje przestępczości oraz umiejętności ich wykorzystywania w praktyce zawodowej,
 • umiejętności korzystania z różnych dostępnych źródeł wiedzy o przestępczości, jej przyczynach, rozmiarach, nasileniu, dynamice, strukturze,
 • kompetencji do podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach publicznych i prywatnych, zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa (między innymi Policja, więziennictwo, kuratela sądowa, organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje prywatne zajmujące się ochroną osób i mienia).

 

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie:

 • posiada umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu kryminologii oraz funkcjonowania służb i instytucji bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • posiada umiejętności analizy zjawiska przestępczości, jego przyczyn, rozmiarów, nasilenia, dynamiki czy struktury, a także podstawowego rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania przepisów,
 • jest przygotowany do podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach publicznych i prywatnych, zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa.

 

Świadectwo

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe:

 • Złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • Złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • Dowód osobisty do wglądu

 

Program studiów

Program studiów podyplomowych uwzględnia interdyscyplinarne problemy kryminologii XXI wieku, w tym współczesne zagrożenia o charakterze kryminogennym. Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia tj.:

 • Prawa człowieka
 • Socjologia zachowań dewiacyjnych
 • Patologie społeczne
 • Kryminologia eksperymentalna
 • Metody badań kryminologicznych
 • Podstawy prawa karnego
 • Symptomatologia kryminalna
 • Wiktymologia
 • Polityka kryminalna
 • Cyberprzestępczość
 • Przestępczość seksualna

 

Czas trwania studiów

2 semestry, 180 godzin (180 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym).

TRYCHOLOGIA

Adresaci

Studia podyplomowe  zakresu TRYCHOLOGIA skierowane są do osób zainteresowanych zabiegami  i leczeniem farmakologicznym  osób z dolegliwościami w obrębie skóry głowy i włosów (np. łuszczyca, łupież, nadmierne wypadanie włosów, łysienie o różnym podłożu, zaburzenia hormonalne, cukrzyca, nowotwory; posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia na kierunkach medycznych i około medycznych takich jak: kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia oraz absolwentów innych kierunków studiów posiadających dodatkowo wykształcenie techniczne o profilu kosmetycznym.

 

Cele kształcenia

Głównym celem kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Trychologia praktyczna jest przekazanie uczestnikom studiów podyplomowych wiedzy o możliwościach współczesnej trychologii. Uczestnicy poznają uwarunkowania efektywnego działania najnowocześniejszych zabiegów trychologicznych, zdobywają wiedzę do praktycznego przygotowania podejmowania inicjatywy leczniczej i/ lub pielęgnacyjnej, której procedura spełnia najwyższe standardy w gabinetach trychologicznych. Podczas zajęć uczestnicy poznają najczęściej spotykane etapy kuracji trychologicznych.

 

Cele szczegółowe:

 • zdobycie wiedzy z zakresu szeroko pojętej kosmetologii  i medycyny estetycznej, która oprócz zagadnień stricte kosmetologicznych zawiera w swoim obszarze wiele treści z przedmiotów medycznych, endokrynologia i diagnostyka labolatoryjna, fizjoterapia, masaż i zabiegi fizykoterapeutyczne,
 • mikrobiologia i standardy higieniczne w gabinecie trychologicznym,
 • zdobycie nowych i udoskonalenie już posiadanych umiejętności praktycznych związanych z pielęgnacją włosów i skóry głowy, wspomaganiem leczenia chorób skóry, niwelowaniem defektów skórnych,
 • zdobycie umiejętności zaplanowania odpowiednich działań pielęgnacyjno-leczniczych w zależności od ogólnego stanu zdrowia Klienta/Pacjenta z wykorzystaniem odpowiednich nowoczesnych technologii fizykalnych,
 • zdobycie wiedzy w zakresie biologicznie czynnych składników i umiejętności wykorzystania tej wiedzy przy opracowaniu receptury kosmetyków,
 • zdobycie umiejętności współpracy z lekarzami oraz innymi specjalistami zajmującymi się bezpośrednio lub pośrednio utrzymywaniem skóry i jej przydatków w jak najlepszej kondycji (fizjoterapeuci, dietetycy, psychologowie),
 • zdobycie informacji niezbędnych do efektywnego zaistnienia w biznesie branży Beauty, a także umiejętności zarzadzania firmą i technikami sprzedaży .

Absolwent studiów podyplomowych  posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • pielęgnacji skóry owłosionej głowy
 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne w obrębie skóry owłosionej głowy, włosów
 • dobiera odpowiednie terapie służące zdrowej kondycji włosów i skóry owłosionej głowy
 • planuje programy pielęgnacyjne wzmacniające włosy
 • diagnozuje problemy skóry owłosionej głowy i włosów

 

  

Świadectwo

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia zajęć praktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe 

 • złożenie karty zgłoszenia
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty (do wglądu)

 

Program studiów:

Program  studiów w szczególności koncentruje się na zajęciach praktycznych, realizowanych w profesjonalnie wyposażonych salach naszej Uczelni. Aktualnie Uczelnia dysponuje między innymi:

 • Pracownia trychologiczna pod patronatem marki HAIR MAX; Sala przystosowana  jest do  odbywania zajęć praktycznych  z zakresu Trychologii. Wyposażona w 2 kamery trychoskopowe do diagnostyki skóry owłosionej głowy i łodygi włosa, micromist - saunę do włosów, infuzję tlenową, urządzenie do biostymulacji z wykorzystaniem prądu galwanicznego, grzebienie trychologiczne do elektrostymulacji skóry owłosionej głowy, grzebienie z wykorzystaniem d’arsonwalizacji, saunę parową do włosów oraz dermapen do mezoterapii mikroigłowej skóry owłosionej głowy.

 

Uczelnia współpracuje także z innymi profesjonalnymi firmami kosmetycznymi, będącymi liderami na rynkach światowych, co dodatkowo uatrakcyjnia program niniejszych studiów podyplomowych.

 

Studia podyplomowe z Trychologii,  to autorski program stworzony przez wykładowców-praktyków i teoretyków, którzy w bardzo ciekawy, ale jednocześnie merytoryczny sposób prezentują treści swoich przedmiotów doskonale przygotowując uczestników studiów podyplomowych do pracy w zawodzie trychologa.

 

W programie studiów zaplanowano zajęcia z następujących przedmiotów praktycznych:

 • Metody i techniki diagnozowania kondycji włosów i owłosionej skóry głowy
 • Problemy trychologiczne i metody pielęgnacyjno-terapeutyczne skóry głowy i włosów
 • Pracownia trychologiczna
 • Fizjoterapia, masaż i zabiegi fizykoterapeutyczne
 • Kreowanie wizerunku       i       aspekty       psychologiczne       pacjenta trychologicznego

Ponadto program studiów obejmuje także przedmioty w ujęciu teoretycznym: Anatomia i fizjologia skóry głowy i włosów, R w obszarze usług trychologicznych, Mikrobiologia i standardy higieniczne w gabinecie trychologicznym oraz  Kondycja włosów  w chorobach wewnętrznych i zaburzeniach jedzenia.

Czas trwania studiów: 2 semestry, 240 godzin

 

                                                                                        

COACHING DIETETYCZNY

Adresaci

Studia skierowane są do absolwentów studiów i i ii stopnia zainteresowanych praktyką coachingu dietetycznego oraz zajmujących się rozwojem osobistym i zawodowym, w tym między innymi do nauczycieli, pedagogów, psychologów, trenerów, konsultantów, menedżerów, kadry hr, dietetyków, którzy chcieliby wzbogacić swoją ofertę pracy zawodowej o nowe metody pracy z grupą
i klientem, instruktorów fitness, trenerów personalnych, kulturystyki
i specjalistów ds. Żywienia, którzy są skoncentrowani na kliencie, ale chcą ich motywować do zmiany niezdrowych przyzwyczajeń żywieniowych, wykorzystywać ich potencjał i stwarzać możliwości rozwiązywania problemów, realizacji celów

 

Ogólny cel kształcenia:

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchacza kompetencji coachingowych oraz praktyczne przygotowanie, potrzebne do prowadzenia profesjonalnego procesu diet coachingu z klientem.

 

Absolwent studiów podyplomowych w ww. Zakresie:

 • Posiada umiejętności i kompetencje coachingowe potrzebne do prowadzenia procesu diet coachingu z klientem,
 • Potrafi rozróżniać i dobiera odpowiednie metody wspierania rozwoju oraz stosuje podejście coachingowe adekwatnie do potrzeb swoich pracowników i indywidualnych klientów. Potrafi budować relację opartą na poufności i zaufaniu,
 • Zna narzędzia diet coachingowe służące trwałej zmianie zachowań
  i nawyków związanych z odżywianiem, aktywnością fizyczną i stylem życia klienta, wzmacniające motywację i inspirujące do działania, które potrafi wykorzystać w praktyce,
 • Rozumie proces indywidualnej zmiany w trakcie trwania procesu diet coachingu,
 • Rozumie psychologiczne i socjologiczne mechanizmy zmiany i rozwoju.

 

Świadectwo:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, wyższej szkoły biznesu i nauk o zdrowiu w łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

 

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe:

 • Złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • Złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych
  (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • Dowód osobisty do wglądu

Program studiów obejmuje m.in. Następujące zagadnienia:

 • Diet coaching
 • Metodyka pracy diet coacha
 • Psychologia motywacji
 • Profilaktyka uzależnień behawioralnych

 

Czas trwania studiów:

2 semestry, 300 godzin ( 300 godz. Zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym)

 

KOSMETOLOGIA MEDYCZNA W PRAKTYCE

Adresaci

Studia z zakresu Kosmetologia Medyczna w Praktyce skierowane są do osób zainteresowanych najnowszymi trendami i nowoczesnymi metodami przywracania i poprawiania urody w ujęciu KOSMETOLOGII HOLISTYCZNEJ. Studia adresowane są głównie do absolwentów kierunków medycznych i pokrewnych: kosmetologów, pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz absolwentów innych kierunków studiów posiadających dodatkowo wykształcenie techniczne o profilu kosmetycznym.

 

Cele kształcenia

 • zdobycie wiedzy z zakresu szeroko pojętej kosmetologii medycznej, która oprócz zagadnień stricte kosmetologicznych zawiera w swoim obszarze wiele treści z przedmiotów medycznych, takich jak dermatologia, onkologia skóry, medycyna estetyczna, fizjoterapia, psychodermatologia, czy dietetyka (jako nutrikosmetologia)
 • zdobycie nowych i udoskonalenie już posiadanych umiejętności praktycznych związanych z pielęgnacją skóry zdrowej, ale także dotkniętej problemami skórnymi, skóry starzejącej się (zabiegi anti-aging), wspomaganiem leczenia chorób skóry, niwelowaniem defektów skórnych,
 • zdobycie umiejętności zaplanowania odpowiednich działań pielęgnacyjno-leczniczych w zależności od ogólnego stanu zdrowia Klienta z wykorzystaniem odpowiednich nowoczesnych technologii fizykalnych,
 • zdobycie wiedzy w zakresie biologicznie czynnych składników i umiejętności wykorzystania tej wiedzy przy opracowaniu receptury kosmetyków,
 • zdobycie umiejętności współpracy z lekarzami oraz innymi specjalistami zajmującymi się bezpośrednio lub pośrednio utrzymywaniem skóry i jej przydatków w jak najlepszej kondycji (fizjoterapeuci, dietetycy, psychologowie),
 • zdobycie informacji niezbędnych do efektywnego zaistnienia w biznesie branży Beauty, a także umiejętności zarzadzania firmą i technikami sprzedaży

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie

Uzyskuje uprawnienia do pracy: w gabinetach kosmetologicznych, do współpracy z lekarzem dermatologiem i medycyny estetycznej, do pracy w Medical SPA, Wellness&SPA oraz placówkach zajmujących się szeroko pojętą kosmetologią.

 

Świadectwo

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia zajęć praktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwa a dodatkowo Certyfikat sygnowany przez firmę PODOPHARM.

 

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe 

 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

Program studiów:

Program  studiów w szczególności koncentruje się na zajęciach praktycznych, realizowanych w profesjonalnie wyposażonych salach naszej Uczelni. Aktualnie Uczelnia dysponuje między innymi:

 • Salą masażu; sala przystosowana do odbywania zajęć praktycznych z przedmiotów przewidzianych w toku studiów, wyposażona w 12 specjalistycznych łóżek do masażu, posiadająca dostęp do węzła sanitarnego i pryszniców,
 • Pracownią podologiczną; sala odpowiednio wyposażona do odbywania zajęć praktycznych z zakresu podologii i  przygotowana na potrzeby ćwiczeń, wspierana jest marką PODOPHARM,
 • Pracownią kosmetyki estetycznej i leczniczej pod patronatem marki KLAPP cosmetics. Dzięki współpracy z tak prężnie działającą firmą o zasięgu europejskim, Studenci kierunku mają możliwość zdobycia umiejętności praktycznych przy wykorzystaniu produktów kosmetycznych bardzo dobrej jakości. Sala oprócz standardowych foteli zabiegowych, dodatkowo wyposażona jest w urządzenia do radiofrekwencji, mezoterapii, a także kombinezon do presoterapii.

 

W planach Uczelni na najbliższy rok akademicki znajduje się między innymi otworzenie pracowni trychologicznej. Oprócz wyżej wymienionych marek, Uczelnia współpracuje także z innymi profesjonalnymi firmami kosmetycznymi, będącymi liderami na rynkach światowych, co dodatkowo uatrakcyjnia program niniejszych studiów podyplomowych.

 

Kosmetologia medyczna w praktyce to autorski program stworzony przez wykładowców-praktyków i teoretyków, którzy w bardzo ciekawy, ale jednocześnie merytoryczny sposób prezentują treści swoich przedmiotów doskonale przygotowując Studentów do pracy w zawodzie kosmetologa.

 

W programie studiów zaplanowano zajęcia z następujących przedmiotów praktycznych:

 • Kosmetologia lecznicza
 • Kosmetologia estetyczna
 • Współczesne zagadnienia dermatologii z elementami onkologii skóry
 • Podologia
 • Trychologia
 • Współczesne trendy w pracy z ciałem
 • Medycyna fizykalna
 • Receptura kosmetyku
 • Nutrikosmetologia
 • Mikrobiologia i immunologia w kosmetologii
 • Nowoczesne formy aktywności fizycznej
 • PR w obszarze usług kosmetologicznych
 • Akademia biznesu kosmetycznego
 • GMP i GLP

Ponadto program studiów obejmuje także przedmioty w ujęciu teoretycznym: Współczesne problemy i tendencje rozwoju kosmetologii, Współczesne osiągnięcia chemii kosmetycznej, Psychodermatologia, Endokrynologia w chorobach skóry, Epigenetyka w chorobach skóry.

Czas trwania studiów: 2 semestry, 320 godzin

                                                                                    

MASAŻ MEDYCZNY

ADRESACI:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy dotyczącej mechanizmów działania masażu medycznego (sprężystego odkształcania tkanek) w aspekcie różnych jednostek klinicznych, a także chcących wzbogacić swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie masażu medycznego i fizjoterapii.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest przygotowanie studentów do pracy z pacjentem z dolegliwościami mającymi różne podłoże kliniczne (ortopedyczne, neurologiczne, reumatologiczne, internistyczne, pulmunologiczne, dermatologiczne, angiologiczne, geriatryczne,
psychiatryczne). Pozwalają zrozumieć prawa biologiczne, na których opierają się
zależności występujące w organizmie oraz zdobyć umiejętność diagnozowania
problemu, doboru odpowiedniej metodyki masażu medycznego i prowadzenia terapii zgodnie z potrzebami pacjenta.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje będą przydatne do pracy fizjoterapeuty z osobami z problemami mającymi różnorodne podłoże kliniczne w placówkach edukacyjnych, leczniczych, uzdrowiskowych, opiekuńczych, specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych, odnowy biologicznej, opieki paliatywnej oraz medycznych na oddziałach ortopedycznych, neurologicznych, internistycznych, pulmunologicznych, reumatologicznych, dermatologicznych, angiologicznych, psychiatrycznych i geriatrycznych.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • Złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • Złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • Dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Biologiczne mechanizmy masażu medycznego
 • Patomorfologiczne zmiany w dysfunkcji układu nerwowego
 • Psychologia fizjologiczna dla potrzeb masażu medycznego
 • Metodyka masażu medycznego w chorobach i urazach ortopedycznych

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 300 godzin (300 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym) oraz 60 godzin praktyk

 

 

 

CAŁA OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

ANALITYK PRACY

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, legitymujących się wykształceniem magisterskim lub licencjackim. 

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do wykonywania zawodu analityka pracy. Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

 • zna w zaawansowanym stopniu teorie, narzędzia i metody związane z analizą pracy oraz złożone zależności między nimi, rozumie różnorodność stanowisk pracy, ich kompleksowość i powiązania w wewnętrznym i zewnętrznym środowisku pracy;
 • umie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone problemy w zmiennych warunkach, samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie, potrafi komunikować się z otoczeniem zawodowym i odpowiednio uzasadniać swoje stanowisko.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • podstawy prawa
 • podstawy ekonomii, zarządzania, psychologii, socjologii, pedagogiki pracy
 • metody, techniki i narzędzia opracowywania analiz i pomiarów stanowisk pracy;
 • metody mierzenia i oceny efektywności pracy;
 • zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie inicjowania i nadzorowania zmian w optymalizacji procesów pracy;
 • zasady zarządzania zmianą

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry , 310 godzin ( 250 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 60 godz. praktyki w wybranej placówce).

ASYSTENT RODZINY

ADRESACI:

Studia podyplomowe kierowane są do osób z wykształceniem wyższym na dowolnym kierunku.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Efektem studiów podyplomowych jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny. Asystenta rodziny zatrudnia kierownik jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną, lub podmiot, któremu gmina zleciła organizację pracy z rodziną.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE POWINIEN ZOSTAĆ PRZYGOTOWANY M.IN. DO:

 • Udzielania pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych , wychowawczych
 • motywowania członków rodzin do aktywności  życiowej i zawodowej
 • udzielania wsparcia dzieciom
 • prowadzenia indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
 • Każdy Asystent rodziny powinien posiadać  wiedzę i umiejętności  niezbędne do realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji rodzicielskich, doskonalenia ich umiejętności opiekuńczo – wychowawczych i pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych; sporządzić plan pracy z rodziną. Powinien również posiadać umiejętności negocjacji i mediacji.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  z zakresu Asystent Rodziny, uprawniające do zatrudnienia w charakterze asystenta rodziny po udokumentowaniu co najmniej rocznego stażu pracy z rodziną lub dziećmi. ( zgodnie z Art.12 ust 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Pojęcie rodziny, jej struktura, funkcje oraz współczesne potrzeby i problemy w funkcjonowaniu ( niewłaściwe postawy rodzicielskie i zachowania destrukcyjne)
 • Interwencja kryzysowa i mediacje w rodzinie
 • Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy
 • Źródła, objawy i skutki problemów w wychowaniu i socjalizacji dzieci i młodzieży
 • Organizowanie wsparcia dla rodziny w środowisku lokalnym
 • Planowanie pracy z rodziną

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry, 300 godz. ( 270 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 30 godz. praktyk w instytucji prowadzącej pracę z rodziną). 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, dla nauczycieli, którzy chcieliby uzyskać nowe kwalifikacje.

 

CEL:

Studia Podyplomowe mają na celu wzbogacić wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa w zakładach pracy, zapoznać studentów z obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej zasadami zarządzania bezpieczeństwem, ułatwić im nabycie praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania i interpretacji zagrożeń. Mają nauczyć samodzielnego wykonywania oceny i analizy ryzyka zawodowego. Szerokie spektrum zagadnień będących przedmiotem zajęć pozwala na uczestnictwo w nim zarówno osób, które dopiero zaczynają swoją karierę w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i osób pracujących w nich od wielu lat.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

będzie posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach technologicznych (pracy) i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby bhp. Powinien posiadać umiejętność korzystania z wiedzy w pracy zawodowej i komunikowania się z otoczeniem oraz niezbędną wiedzę w zakresie prawa i ekonomii. Absolwent będzie właściwie interpretować rolę i miejsce człowieka w procesie pracy wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami, praktycznie wykorzystywać  wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, organizacji, zarzadzania i marketingu w działaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oceniać przebieg procesów produkcyjnych (pracy) w zakładach pracy w kontekście zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent będzie  umieć przeprowadzać kontrole przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, formułować wnioski w zakresie poprawy warunków pracy, oceniać rozwiązania techniczno-organizacyjne pod względem spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, badać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy a także podejmować działania profilaktyczne. Absolwent zostanie przygotowany do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy — w tym w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy u małych, średnich i dużych przedsiębiorców — u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • wymagania dla budynków, budowli i pomieszczeń pracy
 • ocena ryzyka zawodowego
 • ochrona ppoż. i p-wybuchowa
 • organizacja szkoleń BHP
 • metodyka i dydaktyka nauczania BHP

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 350 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym).

BIBLIOTEKOZNAWSTWO I NAUKA INFORMACYJNA

ADRESACI:

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni różnych specjalności, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zarówno do pracy w bibliotece szkolnej, w bibliotekach wyżej zorganizowanych, np. pedagogicznej czy prowadzonej przez wyższą uczelnię.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów podyplomowych jest  przygotowanie merytoryczne i metodyczne do pracy w charakterze bibliotekarza, nauczyciela bibliotekarza lub pracownika informacji we wszystkich typach bibliotek. Dają kwalifikację do prowadzenia biblioteki szkolnej lub podjęcia zatrudnienia w bibliotece pedagogicznej.  

 

ABSOLWENT  STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Będzie posiadał praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnego funkcjonowania zawodowego w środowiskach różnorodnych książnic i punktów informacji naukowej. Pozna problematykę współczesnego bibliotekarstwa w aspekcie lokalnym i globalnym, podczas zajęć i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych edukatorów, praktyków, pedagogów, literaturoznawców, bibliotekarzy, pracowników informacji i informatyków. Zdobędzie kwalifikacje dające możliwość pracy w bibliotekach różnego typu – od biblioteki szkoły podstawowej do bibliotek szkół wyższych oraz umiejętności administrowania szkolnym centrum informacji oraz pogłębi umiejętności zarządzania informacją  naukową. Pozna obsługę komputerowego programu bibliotecznego.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Historia bibliotek i książek
 • Czytelnictwo
 • Bibliotekarstwo
 • Zbiory biblioteczne, ich opracowanie i ochrona
 • Systemy biblioteczne
 • Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza
 • Technologia informacyjna
 • Edukacja medialna
 • Bibliotekarstwo praktyczne i użytkownicy  bibliotek
 • Klasyfikacja piśmiennictwa i naukoznawstwo
 • Marketing biblioteczny
 • Technologie i systemy informacyjne

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 500 godzin (350 godzin zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 150 godzin praktyki)

* Oferta w przygotowaniu.


BIOLOGIA

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:
Głównym celem studiów jest przekazanie studentom aktualnej wiedzy z zakresu biologii ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia dotyczące różnorodności świata żywego i zachodzących w nim procesach, absolwenci poznają zasady funkcjonowania organizmu człowieka w zdrowiu i chorobie oraz jego wpływ na kształtowanie się środowiska przyrodniczego.


ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:
Powinien zostać przygotowany do prowadzenia zajęć z przedmiotu biologia w szkole podstawowej, historii w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych. Ponadto winien być wyposażony w wiedzę i umiejętności prowadzenia innych zajęć o tematyce biologicznej, przyrodniczej i ekologicznej realizowanej w szkole.


ŚWIADECTWO:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • biologia komórki
 • biologia mikroorganizmów
 • biogeografia
 • metodyka nauczania treści biologicznych i wychowania zdrowotnego w zakresie przedmiotu przyroda.
 • biologia ogólna.

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

III semestry, 410 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 60 godz. praktyka w wybranej placówce)

* Oferta w przygotowaniu.

COACHING

ADRESACI:

Studia skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia zainteresowanych praktyką coachingu oraz zajmujących się rozwojem osobistym i zawodowym, w tym między innymi do nauczycieli, pedagogów, psychologów, trenerów, konsultantów, menedżerów, kadry HR, dietetyków, którzy chcieliby wzbogacić swoją ofertę pracy zawodowej o nowe metody pracy z grupą i klientem.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest uzyskanie przez studenta kompetencji coacha oraz praktyczne przygotowanie do prowadzenia profesjonalnego procesu coachingowego.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • posiada rozbudowaną wiedzę na temat coachingu stosowanego w różnego typu organizacjach
 • potrafić rozróżniać i dobierać odpowiednie metody wspierania rozwoju oraz stosuje podejście coachingowe adekwatnie do potrzeb swoich pracowników i indywidualnych klientów
 • zna narzędzia wzmacniające motywację i inspirujące do działania, które potrafi wykorzystać w praktyce
 • rozumie psychologiczne i socjologiczne mechanizmy zmiany i rozwoju

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE 4 MODUŁY ZAJĘĆ:

Moduł 1: Wprowadzenie do coachingu

Moduł  2: Kompetencje coacha

Moduł 3: Praca z klientem - narzędzia coachingu

Moduł 4: Prowadzenie sesji coachingowych

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 350 godzin w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym

DIAGNOZA, TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA

ADRESACI:

Absolwenci studiów I i II stopnia posiadający przygotowanie pedagogiczne, chcący uzyskać kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych i klas terapeutycznych.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Absolwent studiów podyplomowych powinien zostać przygotowany do pracy z zakresu terapii pedagogicznej uczniów z deficytami fragmentarycznymi, dysleksją rozwojową lub szczególnymi potrzebami edukacyjnymi innego typu.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE POWINIEN ZOSTAĆ WYPOSAŻONY  W WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI:

 • psychologiczno- pedagogiczne związane z diagnozą i terapią pedagogiczną uczniów
 • dydaktyczne, pozwalające na organizację i prowadzenie procesu terapii pedagogicznej
 • profilaktyczne, budujące kompetencje do pracy zapobiegające negatywnym konsekwencjom zakłóceń w procesie uczenia się, opieki i wychowania, które spójnie tworzą kompetencje zawodowe pedagoga-terapeuty.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • diagnostyka i diagnoza psychopedagogiczna ucznia jako podstawa indywidualizacji nauczania i terapii pedagogicznej
 • metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce pisania i czytania
 • metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
 • metodyka pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami rozwoju społecznego i emocjonalnego 

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 470 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 120 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

DIETETYKA Z ELEMENTAMI OBESITOLOGII

ADRESACI:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej o profilu medycznym, biochemicznym, biologicznym, chemicznym (tzn. dla lekarzy, dietetyków, farmaceutów, fizjologów, biochemików, psychologów, pielęgniarek, rehabilitantów, kosmetologów, innych Absolwentów szkół wyższych), pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dietetyki (lub na temat obesitologii, żywności, żywienia, psychodietetyki).

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Przypomnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu wpływu diety na metabolizm komórek organizmu człowieka, układ odpornościowy, umiejętność stosowania dietoterapii, szczególnie profilaktyki prozdrowotnej w regulacji wielokierunkowej homeostazy organizmu człowieka w różnym wieku i różnych stanach fizjologicznych.   

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

jest przygotowany do prowadzenia poradnictwa dietetycznego w zakresie racjonalnego odżywiania człowieka chorego  i zdrowego,  nabywa umiejętności przygotowania odpowiednich diet w zależności od potrzeb pacjenta, jego stanu zdrowia i wieku. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych dotyczących żywienia i stanu odżywienia jednostki i populacji, może zostać edukatorom żywieniowym,  pracować w szpitalach, sanatoriach, hospicjach, przedszkolach, domach pomocy społecznej, innych zakładach żywienia zbiorowego lub firmach cateringowych.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • edukacja i poradnictwo żywieniowe
 • suplementy diety
 • psychodietyka
 • obesitologia
 • diet coaching

 

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 2 semestry, 291 godzin ( 291 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym)

 

DORADZTWO ZAWODOWE

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, z uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia doradztwa i poradnictwa zawodowego dla młodzieży oraz osób dorosłych poszukujących pracy i bezrobotnych  . Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć  etyki, psychologii, pedagogiki. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • Poznaje podstawy teoretyczne istoty poradnictwa zawodowego;
 • Udoskonala umiejętności praktyczne w zakresie doradztwa zawodowego;
 • Poznaje charakterystykę zawodów; problemów, zagadnień i dylematów etycznych;
 • Kształtuje indywidualne umiejętności doradcze;
 • Nabywa umiejętności pracy w grupie;
 • Poznaje zasady rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej (kariery);
 • Opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej;

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • warsztat pracy doradcy zawodowego
 • planowanie kariery zawodowej
 • metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym
 • wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 410 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, z uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

 

CEL:

Studia kierowane są do nauczycieli i osób pragnących podjąć pracę w szkole, którzy chcą zdobyć wykształcenie w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa oraz nabyć kwalifikacje do nauczania przedmiotu.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • zagrożenia dla ludności i środowiska w czasie wojny i pokoju
 • system obronności RP
 • metodyka nauczania przedmiotu
 • bezpieczeństwo ucznia w systemie szkolnym

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 410 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych, 60 godz. praktyki)

* Oferta w przygotowaniu.

 

FIZYKA

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:
Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy jako nauczyciel fizyki na II, III, IV etapie edukacyjnym.


ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:
Jest przygotowany merytorycznie i metodycznie w zakresie realizacji zadań szkoły, podstaw programowych i programów nauczania fizyki na II,III,IV etapie edukacyjnym.


ŚWIADECTWO:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • metodyka nauczania fizyki
 • elementy teorii względności
 • dydaktyka fizyki
 • oddziaływanie grawitacyjne

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
3 semestry, 410 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

GEOGRAFIA

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne)

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy jako nauczyciel geografii.

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie nauczania geografii w szkole powinien zostać przygotowany do pracy z młodzieżą  w zakresie realizacji zapisów podstawy programowej przedmiotu z uwzględnieniem następujących treści :

 • astronomiczne podstawy geografii: pojęcia astronomiczne, teorie poznania Wszechświata, ciała niebieskie, kształt i rozmiary Ziemi, współrzędne geograficzne, ruchy ziemi i ich następstwa.
 • geologia (dynamiczna i historyczna)
 • geografia ekonomiczna, fizyczna i społeczna.
 • podstawy dydaktyki (metody nauczania, zasady nauczania – uczenia się, środki dydaktyczne w nauczani, formy zajęć i struktura jednostki lekcji, konstruowanie narzędzi diagnostycznych i ocenianie osiągnięć uczniów; samokształcenie).
 • organizacja pracy w szkole, style pracy, integracja klasy; klasa jako grupa społeczna; zadania profilaktyki edukacyjnej.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • geografia społeczna
 • geografia regionalna z elementami geografii kultur
 • metodyka nauczania geografii
 • podstawy dydaktyki
 • podstawy ochrony i kształtowania środowiska

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 410 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

HISTORIA

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne).

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy jako nauczyciel historii.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

powinien zostać przygotowany do prowadzenia zajęć z przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej, historii w gimnazjum i  w szkołach ponadgimnazjalnych. Ponadto winien być wyposażony w wiedzę i umiejętności prowadzenia innych zajęć o tematyce historycznej realizowanej w szkole.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Metodyka nauczania historii w szkole podstawowej, gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej
 • Edukacja regionalna w nauczaniu historii
 • Diagnozowanie i ocenianie osiągnięć uczniów
 • Podstawy prawa oświatowego
 • Historia powszechna nowożytna

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 410 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, terapeutów pedagogicznych,  pedagogów, wychowawców i  psychologów oraz zainteresowanych rodziców.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów Integracja sensoryczna-SI- jest wyposażenie w wiedzę z zakresu podstaw psychologii rozwojowej, anatomii i fizjologii rozwoju oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają za cel przygotować specjalistów/terapeutów do prowadzenia  obserwacji, przeprowadzania diagnozy jednostki oraz stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej (SI).

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • podstawy pedagogiki specjalnej
 • podstawy psychologii rozwojowej
 • praca z dzieckiem/uczniem  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (spe)
 • anatomia i fizjologia rozwoju
 • rozwój i zaburzenia układu ruchowego 
 • rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych
 • zaburzenia integracji sensorycznej
 • metody diagnozy zaburzeń si
 • warunki, organizacja i zasady prowadzenia  terapii w zaburzeniach si
 • metody rehabilitacji i rewalidacji indywidualnej; stymulacja polisensoryczna  
 • postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w si a autyzm
 • postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w si a zespół  downa
 • organizacja terapii si w szkołach/ placówkach
 • wspomaganie  rodziców dzieci z dysfunkcjami si
 • podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce oświatowej
 • praktyka pedagogiczna

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 470 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 120 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

LOGOPEDIA

ADRESACI:

Studia kierowane są do osób z wykształceniem wyższym, magisterskim lub licencjackim,  szczególnie do osób z przygotowaniem pedagogicznym, o nienagannej wymowie, dobrym słuchu i głosie.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Absolwenci uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy we wszystkich typach placówek oświatowych ( osoby z przygotowaniem pedagogicznym), medycznych oraz w prywatnych gabinetach logopedycznych.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE POWINIEN ZOSTAĆ PRZYGOTOWANY DO:

diagnozowania zaburzeń komunikacji oraz przeprowadzenia terapii zaburzeń mowy i języka u osób w każdym wieku, a także do zakładania i prowadzenia autonomicznych gabinetów logopedycznych. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy terapeutycznej (logopedycznej oraz w zakresie terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce) z dziećmi i młodzieżą we wszystkich typach placówek oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • anatomia, fizjologia i patologia narządów głosu, mowy i słuchu
 • metodyka pracy logopedycznej
 • zaburzenia porozumiewania językowego
 • psychologiczne podstawy logopedii

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

4 semestry, 750 godzin ( 600 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 150 godz. praktyki w wybranej placówce).

* Oferta w przygotowaniu.

 

MATEMATYKA

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:
Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy jako nauczyciel matematyki na II, III, IV etapie edukacyjnym.


ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:
Jest przygotowany merytorycznie i metodycznie w zakresie realizacji zadań szkoły, podstaw programowych i programów nauczania matematyki na II,III,IV etapie edukacyjnym.


ŚWIADECTWO:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • podstawy dydaktyki matematyki
 • analiza matematyczna w nauczaniu matematyki
 • metodyka rozwiązywania zadań
 • metodyka nauczania matematyki

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
3 semestry, 410 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

MEDIACJE - UNIWERSALNE NARZĘDZIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

ADRESACI:

Z uwagi na uniwersalny charakter mediacji, oferta studiów podyplomowych adresowana jest  do prawników, sędziów, prokuratorów, pracowników służby więziennej, kuratorów sądowych, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, psychologów, pedagogów, pracowników opieki społecznej i tych wszystkich osób, które na co dzień mają do czynienia z konfliktem.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia podyplomowe umożliwiają nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności pracy mediatora, przygotowują merytoryczne do pełnienia roli mediatora w konfliktach szkolnych, w sprawach rodzinnych, sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • zdobywa umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne oraz inne praktyczne umiejętności skutecznej interwencji w konflikt
 • odbywa trening osobisty ułatwiający osiągnięcie samoświadomości i wewnętrznej harmonii, pozwalającej na zarządzanie emocjami w konflikcie.
 • zdobywa umiejętność aktywnego słuchania, szacunku dla innych osób i ich poglądów
 • zdobywa kompleksową wiedzę na temat samego konfliktu i metod jego rozwiązywania

 

Ukończenie studiów podyplomowych  w przedmiocie mediacji daje możliwość ubiegania o wpis na listę mediatorów stałych.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Mediacje rówieśnicze i szkolne
 • Mediacje karne i karne dla nieletnich
 • Negocjacje kryzysowe
 • Mediacje cywilne
 • Mediacje rodzinne w praktyce
 • Praktyczne aspekty mediacji
 • Umiejętności komunikacyjne pomocne w pracy mediatora
 • Umiejętności negocjacyjne stron konfliktu
 • Warsztat pracy mediatora

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry,  250 godzin ( w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym).

 

Studia organizowane ze Stowarzyszeniem Mediatorów Cywilnych

MENADŻER OŚRODKÓW SPA I WELLNESS

ADRESACI:

Studia podyplomowe przeznaczone są do absolwentów I i II stopnia studiów wyższych, absolwentów różnych kierunków studiów medycznych i ekonomicznych. Studia kierowane są do osób przygotowujących się do prowadzenia własnych gabinetów kosmetologicznych, ośrodków SPA i Wellness, kosmetologów i kosmetyczek, kadry zarządzającej, menedżerów kosmetologii i SPA, salonów odnowy biologicznej, osób chcących zdobyć nowe umiejętności i  kwalifikacje zawodowe w branży usług kosmetologicznych.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem Studiów jest zapoznanie studentów  z problematyką zarządzania Ośrodkami Odnowy Biologicznej i Spa . Profesjonalne przekazanie  uczestnikom aktualnej i wystarczającej wiedzy na temat specyfiki zarządzania centrum Spa i Welness powiązane będzie z kształtowaniem umiejętności praktycznych w zakresie tej problematyki.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności  na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • profesjonalne zarządzanie firmą
 • zasady formułowania planu biznesowego
 • narzędzia i techniki promocji usług spa i wellness
 • pozyskiwanie kapitału i finansowanie własnej działalności
 • rachunkowość
 • wykorzystanie obecnych i przyszłych funduszy UE wspierających polską przedsiębiorczość
 • kształtowania umiejętności menedżerskich

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry, 185 godzin (185 godzin zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi).
Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę co dwa tygodnie.

NAUCZANIE CHEMII W SZKOLE

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli oraz osób posiadających wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, zamierzających nauczać chemii w szkole.

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Cel studiów obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie chemii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu. 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • potrafi zadbać o należyty stan sprzętu, odczynników chemicznych, porządek i ład miejsca pracy nauczyciela chemii,
 • wie jak realizować podstawy programowe z chemii,
 • zna przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy nauczyciela chemii,
 • potrafi wspierać ucznia z trudnościami w nauce
 • wspiera swoją postawą i działalnością pedagogiczną rozwój psychologicznofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania przedmiotowe
 • planuje i wdraża działalność innowacyjną

 

 ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych
  (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 • CHEMIA OGÓLNA
 • LABORATORIUM Z CHEMII OGÓLNEJ I ANALITYCZNEJ
 • PRAKTYKA PEDAGOGICZNA
 • PRACOWNIA CHEMICZNA

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 410 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej)

 

* Oferta w przygotowaniu.

NAUCZANIE GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunków wychowania fizycznego, fizjoterapii, pedagogicznych i nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne).

 

CEL:

Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkole.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • patofizjologia wad postawy
 • diagnostyka postawy ciała
 • nowoczesne metody terapii

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 410 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych, 60 godz. praktyki). 

* Oferta w przygotowaniu.

 

NAUCZANIE INFORMATYKI W SZKOLE

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:
Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy nauczyciela zajęć komputerowych  na każdym etapie edukacyjnym.


ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:
Podstawowym celem Studiów Podyplomowych jest zapoznanie czynnych nauczycieli z najważniejszymi aplikacjami i narzędziami informatycznymi charakterystycznymi dla tworzącego się społeczeństwa informacyjnego, przekazanie im praktycznych umiejętności posługiwania się tymi narzędziami i przygotowanie ich do nauczania przedmiotów “informatyka" oraz „zajęcia komputerowe” w szkołach różnych typów, jako ważnego i najszybciej rozwijającego się komponentu informatyki. Celem pośrednim, ale również ważnym, jest podniesienie jakości procesu dydaktycznego mającego na celu wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjnych kreujących przyszłe społeczności informacyjne już w szkołach podstawowych, tak by absolwenci tych szkól rozumieli rolę i posiedli podstawowe umiejętności tworzenia i rozwoju tych społeczeństw w skali lokalnej i globalnej.


ŚWIADECTWO:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • metodyka nauczania informatyki
 • technologia informacyjna w nauczaniu informatyki
 • urządzenia techniki komputerowej
 • multimedia i grafika komputerowa
 • projektowanie procesu dydaktycznego
 • metodyka pracy w grupie
 • podstawy programowania

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
3 semestry, 410 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

NAUCZANIE MUZYKI W SZKOLE

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie absolwenta w niezbędną wiedzę, umiejętności, kompetencje muzyczne oraz metodyczne niezbędne do realizacji programu szkolnego.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Będzie znał formy edukacji muzycznej, literaturę muzyczną, zdobędzie wiedzę o kulturze muzycznej, będzie mógł w atrakcyjny sposób pokazać dzieciom i młodzieży piękno muzyki i jej rolę oraz znaczenie w życiu człowieka, pozna metodyczną stronę prowadzenia lekcji w szkole podstawowej i gimnazjum, będzie potrafił łączyć sztukę muzyczną z innymi formami sztuki.


ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • historia sztuki
 • emisja głosu w śpiewie
 • komunikowanie się przez sztukę
 • instrumenty w dydaktyce szkolnej
 • metodyka nauczania muzyki

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
3 semestry, 410 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

NAUCZANIE PLASTYKI W SZKOLE

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne).

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy w zakresie nauczania plastyki w szkole na II i III etapie edukacyjnym.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE

jest wyposażony w wiedzę i umiejętności w zakresie sztuk plastycznych. Ponadto absolwenci ww. studiów podyplomowych:

 • są innowacyjni i kreatywni
 • mają potrzebę doskonalenia własnego warsztatu pracy
 • dostrzegają potrzebę indywidualnego podejścia do ucznia i stosują indywidualizację w nauczaniu
 • posiadają rozległą wiedzę o sztukach plastycznych i posługując się tą wiedzą, umieją ją w atrakcyjny sposób przedstawić dzieciom i młodzieży
 • znają i stosują kreatywne metody pracy z uczniami.
 • znają i wykorzystują  nowoczesne technologie informatyczne jako narzędzie pracy i nauki
 • zachęcają dzieci i młodzież do czynnego udziału w życiu kulturalnym
 • charakteryzują się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, odpowiedzialnością i refleksyjnością

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Techniki rysunkowe
 • Techniki malarskie
 • Metodyka nauczania plastyki
 • Komunikowanie się poprzez sztukę
 • Wychowanie estetyczne
 • Filozofia kultury i sztuki w Unii Europejskiej
 • Dydaktyka plastyki
 • Sztuka ludowa

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 410 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne).

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy w zakresie nauczania przyrody w szkole.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE POWINIEN ZOSTAĆ PRZYGOTOWANY DO:

 • realizacji treści biologicznych, geograficznych, fizycznych i chemicznych zawartych w części podstawy programowej dotyczącej przedmiotu „Przyroda”,
 • realizacji ścieżek edukacyjnych związanych z nauczaniem przyrody,
 • diagnozowania, badania osiągnięć uczniów przyrody,
 • wspierającego oceniania osiągnięć ucznia,
 • stosowania nowoczesnych środków dydaktycznych i aktywnych metod w procesie nauczania,
 • rozwijania umiejętności interpersonalnych poprzez proces uczenia,
 • wykorzystywania komputera w pracy dydaktycznej.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • treści chemiczne w nauczaniu przyrody
 • treści fizyczne w nauczaniu przyrody
 • treści geograficzno-społeczne w nauczaniu przyrody
 • treści biologiczne w nauczaniu przyrody z wychowaniem zdrowotnym
 • pomiar dydaktyczny w nauczaniu przyrody
 • system edukacyjny w Polsce i krajach Unii Europejskiej

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 410 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

NAUCZANIE TECHNIKI W SZKOLE

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne).

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy nauczyciela zajęć technicznych na każdym etapie edukacyjnym.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

jest przygotowany merytoryczne i metodyczne w zakresie realizacji zadań szkoły, podstaw programowych i programów z przedmiotów zajęcia techniczne, technika i ścieżki wychowanie komunikacyjne, w szkole podstawowej, gimnazjum.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Eksploatacja urządzeń technicznych
 • Metodyka nauczania techniki
 • Projektowanie procesu dydaktycznego
 • Narzędzia i urządzenia
 • Podstawy konstrukcji projektowania
 • Rola techniki w życiu człowieka
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Zagadnienia ochrony środowiska i BHP

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 410 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

NAUCZANIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNĄ

ADRESACI:

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych posiadających uprawnienia pedagogiczne

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Absolwent studiów jest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w każdym typie szkół, wykorzystując metody i formy pracy odpowiadające aktualnym programom kształcenia. Posiada wiedzę z zakresu profilaktyki wad postawy i gimnastyki korekcyjnej, zasób ćwiczeń i form usprawniania zaburzeń postawy ciała.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE POWINIEN ZOSTAĆ PRZYGOTOWANY DO:

pracy z dziećmi i młodzieżą poprzez wdrożenie do dbałości o sprawność fizyczną i prawidłowy rozwój psychomotoryczny, troskę o zdrowie swoje i innych, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. W celu osiągnięcia tak określonych umiejętności ogólnymi efektami kształcenia w zakresie studiów stają się wiedza i umiejętności w obszarach:

 • anatomii i fizjologii funkcjonowania organizmu dziecka pozwalających na zrozumienie i akceptacje zmian związanych z dojrzewaniem fizycznym i psychomotorycznym,
 • nabycia umiejętności oceny własnej sprawności fizycznej i przebiegu zmian psychomotorycznych.
 • rozwijania zachowań prozdrowotnych, kształcenia umiejętności dbania o zdrowie swoje i innych,
 • przygotowania do udziału w różnych formach aktywności sportowo- rekreacyjnej.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • wybrane zagadnienia z anatomii funkcjonalnej i fizjologii oraz biomechaniki dotyczącej postawy ciała
 • metodyka nauczania wychowania fizycznego
 • edukacja zdrowotna
 • rekreacja ruchowa i turystyka szkolna
 • elementy automasażu
 • testy sprawności fizycznej
 • diagnoza rozwoju dzieci i młodzieży

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 410 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów wyższych, pedagogów, nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.
 

CEL:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie studentów do pracy pedagogicznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Studia wyposażają w niezbędną wiedzę z zakresu psychologicznych i biologicznych aspektów związanych z niepełnosprawnością intelektualną, umiejętności związanych ze wspieraniem dziecka i rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz kompetencji umożliwiających współpracę z innymi specjalistami w celu doskonalenia prowadzonych działań wychowawczych i dydaktycznych.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PO ZREALIZOWANIU WW. PRZEDMIOTÓW OSIĄGNIE NASTĘPUJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA:

w zakresie wiedzy

 • posiada wiedzę w zakresie rozwoju psychoruchowego (prawidłowego i zaburzonego) człowieka
 • posiada wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i specjalistyczną z zakresu metod i form pracy wychowawczej z osobami z niepełnosprawnością
 • zna narzędzia diagnozy pedagogicznej stosowane w pracy z uczniem z niepełnosprawnością
  intelektualną
 • posiada wiedzę potrzebną do prowadzenia działalności edukacyjnej z dziećmi o różnym stopniu
  niepełnosprawności intelektualnej
 • posiada wiedzę dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • zna problemy funkcjonowania rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
  w zakresie umiejętności
 • ocenia zakres i nasilenie zaburzeń w rozwoju dziecka
 • opracowuje program indywidualnej i grupowej pracy edukacyjno-wychowawczej,
 • podejmuje pracę dydaktyczną z dzieckiem w oparciu o opracowany plan pracy
 • opracowuje konspekt pracy dziennej z uczniem i przeprowadzić zajęcia w szkole specjalnej
 • prowadzi działania wspierające ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • współpracuje ze specjalistami w zespole interdyscyplinarnym
 • współpracuje z rodziną dziecka przez czynne uczestniczenie w procesie edukacyjno-
  terapeutycznym

w zakresie kompetencji społecznych

 • rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia i rozwijania warsztatu pracy
 • współpracuje z innymi specjalistami pracującymi z dzieckiem/uczniem
 • postępuje zgodnie z kodeksem etyczno-zawodowym pedagoga specjalnego


ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Dydaktyka specjalna
 • Metodyka nauczania i wychowania osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Arteterapia

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • Studia podyplomowe 3 semestralne – 454 godzin
 • Liczba godzin praktyki - 180 godzin

 

 

OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

ADRESACI:

Studia podyplomowe Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do pracy w roli opiekuna dziecięcego.

 

CEL:

Wspieranie studentów w nabywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji  w zakresie:

 • sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej;
 • znajomości funkcjonowania żłobka lub klubu malucha i zakresu odpowiedzialności opiekuna;
 • opieki nad dzieckiem, w tym wykonywania zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych;
 • planowania, organizowania i prowadzenia różnorodnych zabaw rozwijających z dziećmi w wieku do lat 3;
 • sprawnego komunikowania się z osobami zaangażowanymi w proces wychowania dziecka, w szczególności z rodzicami i instytucjami wspierającymi jego ogólnie pojęty rozwój;
 • radzenia sobie ze stresem w sytuacjach zawodowych i osobistych;
 • rozwiązywania problemów rówieśniczych dzieci oraz radzenia sobie w sytuacjach problemowych związanych z wykonywanym zawodem.

 

Efektem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy na nowym, wprowadzonym ustawą stanowisku opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, mającym spełniać istotną rolę w systemie opieki nad dzieckiem do 3 roku życia.

Specyfiką pracy opiekuna będzie  sprawowanie opieki nad dzieckiem w warunkach zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku opieki pielęgnacyjnej, organizowanie edukacji przez zabawę, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, uwzględniających poziom rozwoju psychomotorycznego dziecka.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności i zadania egzaminu końcowego, zgodnie ze wzorem ministerialnym.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE

 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
 • zaświadczenie o niekaralności

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • diagnoza potrzeb rozwojowych dziecka
 • Koordynowanie działań wspierających wszechstronny rozwój dziecka
 • planowanie i dokumentowanie rozwój
 • kompetencje i umiejętności personalne opiekuna

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 350 godz. ( w tym 80 godz. praktyk realizowanych w żłobku lub klubie dziecięcym)

* Oferta w przygotowaniu.

 

PEDAGOGIKA LECZNICZA

ADRESACI:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych zainteresowanych problematyką edukacji i rehabilitacji dzieci z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową, a także chcących wzbogacić swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie pedagogiki leczniczej.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest przygotowanie studentów do pracy z dziećmi i młodzieżą z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową oraz pozwalają zdobyć kompetencje w zakresie współpracy z rodziną i innymi instytucjami na rzecz wspomagania rozwoju uczniów z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej współcześnie realizowanej pedagogiki leczniczej (terapeutycznej), kształtują umiejętności edukacyjno-wychowawczego i terapeutycznego postępowania.

 

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje będą przydatne do pracy pedagogicznej z osobami
z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnościami ruchowymi zarówno w nauczaniu indywidualnym, jak i w pracy grupowej w placówkach leczniczych, opiekuńczych, edukacyjnych, specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych i opieki paliatywnej, poradniach, przedszkolach,  szkołach, warsztatach terapii zajęciowej, a także stowarzyszeniach i fundacjach.

 

Świadectwo

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika lecznicza
 • Wybrane schorzenia dzieci i młodzieży
 • Rewalidacja przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 3 semestry , 470 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 120 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli szkół i dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych osób, posiadających przygotowanie pedagogiczne, legitymujących się wykształceniem wyższym magisterskim lub zawodowym.

 

CEL:

Celem studiów jest przygotowanie uczestników studiów podyplomowych do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, internatach i świetlicach szkolnych, w administracji terenowej na stanowiskach organizatorów opieki nad dzieckiem, a także jako pedagoga szkolnego.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności oraz zdania egzaminu końcowego

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży
 • metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 500 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych, 150 godz. praktyki).

* Oferta w przygotowaniu.

 

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ

ADRESACI:

Studia podyplomowe kierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, które chcą zdobyć kolejne kwalifikacje przygotowujące do prowadzenia kolejnego rodzaju zajęć oraz osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego, a zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, która może być wykorzystana w pracy zawodowej (np. ławnicy, prawnicy).

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Efektem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy zawodowej w placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, w instytucjach systemu oświaty.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE POWINIEN ZOSTAĆ PRZYGOTOWANY DO PRACY RESOCJALIZACYJNEJ POPRZEZ:

 • Poznanie form, metod i technik w procesie resocjalizacji
 • Nabycie umiejętności sprawowania opieki resocjalizacyjnej nad grupą
 • Nabycie umiejętności nawiązywania relacji interpersonalnych
 • Nabycie umiejętności tworzenia programów profilaktycznych, terapeutycznych czy resocjalizacyjnych

 

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Metodyka wychowania resocjalizującego
 • Praca metoda socjoterapii
 • Resocjalizacja w środowisku otwartym
 • Praca kuratora sądowego
 • Zarys wiedzy o profilaktyce uzależnień
 • Komunikacja interpersonalna w resocjalizacji i prewencji
 • Diagnoza w resocjalizacji

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 470 godz. ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 120 godz. praktyki w placówkach resocjalizacyjnych i profilaktycznych).

* Oferta w przygotowaniu.

 

PODOLOGIA

ADRESACI:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej z zakresu kosmetologii, fizjoterapii, kierunków studiów medycznych: pielęgniarki i położne, innych kierunków medycznych i około-medycznych, do absolwentów AWF, do osób z wykształceniem wyższym prowadzących działalność z zakresie usług kosmetycznych i SPA, promotorów zdrowia oraz innych osób, którzy pragną poszerzyć swoją wiedze z tego zakresu.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy m.in.  w sanatoriach, domach opieki społecznej i hospicjach, gabinetach podologicznych i kosmetycznych.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • wyposażony jest w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznanie chorób stóp, diagnozowanie, planowanie i przeprowadzanie terapii podologicznej, udzielenie pacjentowi wskazówek dotyczących pielęgnacji stóp i nóg, stosowania specjalistycznych preparatów kosmetycznych i podstawowych środków farmaceutycznych, wykonywanie zabiegów leczniczych, korekcyjnych i pielęgnacyjnych odciążających szczególnie zagrożone miejsca.
 • Studenci nabywają kompetencji do wykonywania zabiegów związanych z wrastającymi paznokciami, usuwaniem hiperkeratozy i modzeli, rekonstrukcji uszkodzonej płytki paznokciowej, zakładania klamer korygujących, ortotyki, stosowania drenażu limfatycznego kończyn dolnych, a także innych technik masażu poprawiających kondycję stóp i nóg.
 • Studia podyplomowe podologia pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób kończyn dolnych, a także pielęgnacji stóp.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • podologia w praktyce
 • dermatologia w podologii
 • drenaż limfatyczny kończyn dolnych
 • psychologia dotyku
 • podstawy diabetologii

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry ,240 godzin

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

ADRESACI:

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych mających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), lecz nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

CEL:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela. Studenci tych studiów podyplomowych zdobywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyki w powiązaniu zajęć teoretycznych z praktyką pedagogiczną.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • podstawy edukacji
 • metodyka nauczania
 • dydaktyka ogólna
 • praktyka pedagogiczna

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

500 godz.  (350 godz. zajęć dydaktycznych, 150 godz. praktyki pedagogicznej w wybranej placówce oświatowej)

* Oferta w przygotowaniu.

 

PSYCHOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ELEMENTAMI DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

ADRESACI:

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia, w szczególności do psychologów, pedagogów, nauczycieli i wychowawców przedszkoli i szkół, a także do osób, które zajmują się szeroko pojętą pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieciom i młodzieży.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie do realizacji działań diagnostycznych, interwencyjnych i profilaktycznych, związanych z problemami dzieci i młodzieży.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • posiada umiejętności stosowania metod oddziaływania wychowawczego,
 • posiada umiejętności i kompetencje radzenia sobie z przejawami patologii w środowiskach wychowawczych,
 • posiada umiejętności i kompetencje w zakresie rozwiązywania sytuacji kryzysowych w środowisku szkolnym.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • Złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • Złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Psychologia wychowawcza
 • Zagrożenia i zaburzenia rozwoju we wczesnym i średnim dzieciństwie
 • Elementy diagnozy neuropsychologicznej
 • Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry, 300 godzin (300 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym)

 

PSYCHOLOGIA SPORTU

ADRESACI:

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia, w szczególności do psychologów, pedagogów, trenerów i instruktorów różnych dyscyplin sportowych, a także innych osób, zaangażowanych w szeroko pojęte działania sportowe.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie do realizacji zadań z zakresu psychologii sportu, a także wyposażenie uczestników studiów podyplomowych w podstawowe umiejętności psychologiczne, niezbędne w pracy z zawodnikami sportu wyczynowego.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • posiada szeroką wiedzę z zakresu psychologii sportu,
 • posiada umiejętności i kompetencje w zakresie efektywnego wykorzystywania metod i narzędzi pracy, niezbędnych w obszarze sportu,
 • posiada umiejętności rozwiązywania problemów psychologicznych pojawiających się w treningu oraz walce sportowej,
 • posiada umiejętności i kompetencje zastosowania w praktyce treningu mentalnego.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • Złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • Złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Psychologia społeczna w sporcie
 • Psychologia agresji
 • Psychologia treningu i walki sportowej
 • Odnowa biologiczna i fizjoterapia

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry, 300 godzin (300 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym)

 

 

PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY I MARKETINGU

ADRESACI:

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia, pracowników działów sprzedaży i marketingu, osób zajmujących stanowiska menedżerskie, przedstawicieli handlowych, a także wszystkich innych osób, którzy chcieliby podnieść swoje umiejętności i kompetencje w zakresie psychologii sprzedaży i marketingu.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów zajmujących się sprzedażą i marketingiem, a tym samym rozwinięcie umiejętności i kompetencji w zakresie skutecznej sprzedaży, nowoczesnych metod tworzenia portfela produktu oraz klientów, psychologii zachowań konsumenta, a także budowania trwałych relacji biznesowych i networkingu.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • posiada szeroką wiedzę na temat struktur i funkcjonowania rynku sprzedaży,
 • posiada praktyczne umiejętności i kompetencje w zakresie przygotowania prezentacji produktu,
 • posiada umiejętności wykorzystania technik i strategii sprzedażowych w kontakcie z klientem,
 • posiada umiejętności i kompetencje w zakresie skutecznego prowadzenia negocjacji.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • Złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • Złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • Dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Marketing i zarządzenie sprzedażą
 • Psychologia klienta
 • Badanie i analiza rynku
 • Zarządzanie zespołem handlowym
 • Psychologiczne mechanizmy w negocjacjach handlowych

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry, 300 godzin (300 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym)

PSYCHOLOGICZNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

ADRESACI:

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia, w szczególności do psychologów, pedagogów, nauczycieli i wychowawców przedszkoli i szkół, a także do osób, które zajmują się szeroko pojętą pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieciom i młodzieży.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego radzenia sobie z problemami pojawiającymi się w okresie dzieciństwa i dorastania.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • posiada wiedzę o prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży, a także o odstępstwach od tych prawidłowości,
 • posiada umiejętności różnicowania symptomów kryzysów rozwojowych i objawów zaburzeń u dzieci i młodzieży,
 • posiada umiejętności i kompetencje w zakresie podejmowania działań wspierających wobec dzieci i młodzieży.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • Złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • Złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • Dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Zaburzenia okresu adolescencji
 • Psychoprofilaktyka i terapia zaburzeń
 • Psychopatologia dzieci i młodzieży
 • Depresja u dzieci i młodzieży
 • Stymulowanie twórczego myślenia

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry, 300 godzin (300 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym)

 

SOCJOTERAPIA

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Podstawowym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie jego uczestników do efektywnej pracy terapeutycznej z dziećmi, wykorzystując proces i relacje w grupie rówieśniczej.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Zdobędzie umiejętności pozwalające pomagać dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu ich trudności wynikających z toksycznych relacji z dorosłymi i rówieśnikami, przyswoi i pogłębi wiedzę pozwalającą zrozumieć przyczyny i utrzymywania się zaburzeń w życiu społecznym dzieci i młodzieży, przyswoi wiedzę dającą możliwość diagnozowania stopnia uzależnienia i umiejętności pomagania młodym osobom, którzy są na granicy uzależnienia.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • trening Zastępowania Agresji
 • praca socjoterapeuty z grupą dziecięcą i młodzieżową
 • metodyka pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami rozwoju społecznego i emocjonalnego
 • komunikacja interpersonalna w opiece, wychowaniu i terapii pedagogicznej

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

III semestry, 470 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 120 godz. praktyka w wybranej placówce)

* Oferta w przygotowaniu.

 

SURDOPEDAGOGIKA

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów pedagogicznych I oraz II stopnia zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełno sprawnościami, a w szczególności z dysfunkcją słuchu, tj. słabosłyszącymi i niesłyszącymi.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia umożliwiają uzyskanie niezbędnych kompetencji do realizacji zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową, a tym samym do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych instytucjach o charakterze specjalnym, jak również w poradnictwie i placówkach kształcenia integracyjnego w roli nauczyciela wspomagającego. Studia dają możliwość zatrudnienia także w placówkach ogólnodostępnych w roli pedagoga specjalnego. Nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach specjalnych i integracyjnych. 

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia:
nabędzie kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi słuchowo w przedszkolu i szkole podstawowej (zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami przedmiotowymi zdobytymi podczas studiów I stopnia).


Absolwent studiów drugiego stopnia uzyska kwalifikacje do pracy z osobami:
z niepełnosprawnością słuchową we wszystkich typach szkół i placówek zgodnie
z posiadanymi kwalifikacjami przedmiotowymi.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • współczesne tendencje surdopedagogiki
 • anatomia i fizjologia procesu słyszenia
 • diagnoza i rehabilitacja wad słuchu
 • podstawy pedagogiki specjalnej
 • wprowadzenie do surdopedagogiki
 • surdologopedia
 • elementy otolaryngologii i audiologii
 • metodyka nauczania głuchych
 • metodyka wychowania w internacie
 • rewalidacja dzieci z wadą słuchu

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 470 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 120 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

TRENER UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWYCH

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pełnienia roli trenera umiejętności wykorzystywanych w biznesie, realizowanej w różnych formach kształcenia dla dorosłych.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • posiada kompetencje do prowadzenia działalności dydaktycznej w ramach szkoleń, warsztatów lub innych form nauczania dla zróżnicowanych grup zawodowych i wiekowych w różnego rodzaju placówkach
 • prowadzi pojedyncze zajęcia lub będące fragmentem większego przedsięwzięcia
 • w ramach pracy zawodowej udziela porad, konsultacji, uczestniczy również w koordynowaniu działań w zakresie przygotowywania, opiniowania i udostępniania studentom materiałów metodycznych i pomocy dydaktycznych, wspierających uczenie się w grupie oraz samokształcenie
 • planuje, organizuje i kieruje szkoleniami lub jednostką organizacyjną świadczącą usługi szkoleniowe
 • prowadzi ewaluację różnych form nauczania oraz pracy innych trenerów

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE 4 MODUŁY ZAJĘĆ:

Moduł 1: Kształcenie w zakresie pedagogiczno- socjologicznych podstaw edukacji dorosłych
Moduł 2: Kształcenie w zakresie psychologiczno- filozoficznych podstaw kształcenia dorosłych
Moduł 3:  Kształcenie w zakresie kompetencji intra i interpersonalnych trenera, dotyczących kształcenia dorosłych w środowisku biznesu
Moduł 4: Kształcenie w zakresie dyscyplin wspierających prowadzenie działalności edukacyjnej dla klientów ze środowiska biznesu

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 1500 godzin łącznej pracy studenta (w tym 430 godzin zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym).

TYFLOPEDAGOGIKA

ADRESACI:

Studia podyplomowe adresowane do absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich specjalności kierunku pedagogika i kierunków nauczycielskich, którzy pragną uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością, a w szczególności z dysfunkcją wzroku; w tym słabowidzących i niewidomych.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia umożliwiają zdobycie niezbędnych kompetencji w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych wobec uczniów z niepełnosprawnością wzrokową. Nadają także uprawnienia do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach specjalnych i integracyjnych.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent jest przygotowany do pracy pedagogicznej i dydaktycznej z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością wzrokową. Absolwent uzyskuje uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w innych placówkach o charakterze specjalnym i diagnostycznym, a także w placówkach kształcenia integracyjnego jako nauczyciel wspomagający i placówkach ogólnodostępnych (w tym w poradniach specjalistycznych) jako pedagog specjalny. Absolwent potrafi dostosować metody pracy wychowawczej i edukacyjnej do potrzeb osób niewidzących i słabowidzących, będzie potrafił pracować z rodzinami dzieci i młodzieży dotkniętych niepełnosprawnością wzrokową, wykorzystywać nowoczesną technikę  w działaniach pedagogicznych oraz wspierać uczniów z niepełnosprawnością wzrokową w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań.

 

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

w zakresie wiedzy:

 • zna wybrane zagadnienia z psychologii
 • zna w pogłębiony sposób zagadnienia z tyflopedagogiki i innych obszarów nauki związanych z tyflopedagogiką
 • zna zasady edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • zna zasady diagnostyki tyflopedagogicznej
 • zna brajlowskie metody porozumiewania się
 • zna metodykę nauczania i wychowania dzieci z niepełnosprawnością wzrokową w wybranych typach kształcenia

w zakresie umiejętności:

 • potrafi wspierać dziecko z niepełnosprawnością wzrokową w nauce i rozwoju zainteresowań
 • potrafi wspierać rodzinę dziecka z niepełnosprawnością wzrokową
 • potrafi wykorzystywać w pracy pedagogicznej elementy komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • potrafi wspierać rozwój zawodowy osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • potrafi wykorzystać nowoczesne zdobycze techniki w celu rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • potrafi poprowadzić zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne w procesie terapeutycznym dzieci z niepełnosprawnością wzrokową

w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia i rozwijania warsztatu pracy
 • współpracuje z innymi specjalistami pracującymi z dzieckiem/uczniem
 • postępuje zgodnie z kodeksem etyczno-zawodowym pedagoga specjalnego

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE OBSZARY:

 • Dydaktyka specjalna jako nauka teoretyczna i empiryczna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku
 • Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością wzroku
 • Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej
 • Tyflopedagogika
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku
 • Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabowidzących
 • Dojrzałość szkolna dzieci z niepełnosprawnością wzroku
 • Rozwój zainteresowań dziecka z niepełnosprawnością wzrokową
 • Wsparcie rodziny dziecka z niepełnosprawnością wzroku
 • Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
 • Elementy tyflopedagogiki
 • Pedeutologia tyflopedagogiczna
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Diagnostyka tyflopedagogiczna
 • Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
 • Urządzenia techniczne w rehabilitacji wzroku osób niedowidzących i słabo widzących
 • Komputerowe techniki informacyjne dla osób z uszkodzeniem wzroku
 • Doradztwo zawodowe i wsparcie społeczne osoby z niepełnosprawnością wzroku
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole dla dziecka z wadą wzroku
 • Orientacja w przestrzeni i poruszanie się osób z uszkodzeniem wzroku
 • Zasady i metody pracy opiekuńczo- wychowawczej i socjoterapeutycznej
 • Brajlowskie metody porozumiewania się
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabo widzących w przedszkolu i kształceniu zintegrowanym
 • Metodyka nauczania dzieci z wadą wzroku w nauczaniu przedmiotowym
 • Metodyka wychowania w internacie i świetlicy
 • Zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne w edukacji dzieci z wadą wzroku
 • BHP
 • Praktyki zawodowe

 

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • Studia podyplomowe 3 semestralne – 454 h;
 • Liczba godzin praktyki - 180 h;
WCZESNE I CAŁOŻYCIOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIÓW Z AUTYZMEM LUB/I ZESPOŁEM ASPERGERA

ADRESACI:

Studia kierowane do osób z wykształceniem wyższym z zakresu: pedagogiki przedszkolnej, pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, absolwentów kierunków nauczycielskich, z uprawnieniami pedagogicznymi.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia w ww. zakresie umożliwią uczestnikom nabycie wiedzy dotyczącej potrzeb rozwojowych i możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży z autyzmem lub/i Zespołem Aspergera (lub innymi zaburzeniami z tak zwanego spektrum autyzmu). Studia z tego zakresu pozwolą zdobyć umiejętności potrzebne do pracy (wspomagania rozwoju i organizowania terapii pedagogicznej) z wyżej wymienionymi adresatami, zastosować specyficzne metody nauczania i wychowania.   

   

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE :

Absolwent jest przygotowany w szczególności do pracy z małymi dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub/i Zespołem Aspergera w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się edukacją i  terapią osób z autyzmem na przestrzeni całego ich życia takich jak: specjalne ośrodki szkolno - rewalidacyjne (wychowawcze) dla dzieci i młodzieży z autyzmem lub/i Zespołem Aspergera, przedszkola terapeutyczne- przedszkola specjalne dla dzieci z autyzmem lub/i Zespołem Aspergera, klasy dla dzieci z autyzmem lub/i Zespołem Aspergera w zespołach szkół specjalnych lub specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach, klasach integracyjnych, centrach aktywizacji społeczno-zawodowej dla dorosłych osób z autyzmem lub/i Zespołem Aspergera oraz osób zainteresowanych.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl),
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem),
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Wczesny autyzm dziecięcy,
 • Zespół Aspergera - diagnoza i terapia - psychostymulacja i psychokorekcja, wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja,
 • Nauczanie i wychowanie uczniów/osób z autyzmem/Zespołem Aspergera,
 • Metodyka komunikacji alternatywnej,
 • Arterterapia: sposoby oddziaływania a wiek wychowanka,
 • Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce oświatowej.

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

III semestry, 470 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 120 godz. praktyka w wybranej placówce).

* Oferta w przygotowaniu.

 

WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem kształcenia w zakresie studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej  w stopniu uwzględniającym możliwości poznawcze dzieci/uczniów.

 

KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI:

 • wczesna nauka języka obcego w przedszkolu – realizacja obszaru 16, „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”, wskazanego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego”
 • nauka języka obcego na pierwszym etapie edukacji – realizacja obszaru 2, „Język obcy nowożytny”, wskazanego w załączniku nr 2 podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (Dz. U. z 2014r. poz. 803).

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji językowych wymaganych w nauczaniu języka obcego, do udziału w opracowanych specjalnie według wymagań i rozporządzeń ministerialnych studiach podyplomowych „Wczesne nauczanie języka angielskiego”!

Ponadto za dodatkową opłatą przewidziano przygotowanie w ramach studiów do uzyskania certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Ważne!

 1. Pierwszym etapem uzupełniania kwalifikacji nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu językowego (B2),
 2. drugim krokiem – ukończenie studiów podyplomowych, których celem jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i kompetencje metodyczne do prowadzenia zajęć językowych z dziećmi.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci, zgodnie ze wzorem ministerialnym, otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.
 

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Glottodydaktyka
 • Lektorat języka angielskiego
 • Elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych
 • Anglojęzyczna literatura dla dzieci i storytelling w nauczaniu języka angielskiego
 • CLIL (Content & Langguage Integrated Learning) Kształcenie przedmiotowo-językowe
 • Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb dziecka
 • Warsztaty metodyczne: literatura i sztuka w nauczaniu
 • Warsztaty metodyczne: przyroda w nauczaniu języka angielskiego
 • Podstawa programowa w nauczaniu języka angielskiego na I etapie edukacyjnym
 • Metodyka nauczania języka angielskiego - metody, zasady, formy
 • Warsztaty metodyczne: kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
 • Trudności w uczeniu się języka angielskiego: profilaktyka, diagnoza, pomoc
 • Warsztaty metodyczne: gry i zabawy oraz piosenka i taniec w nauczaniu języka ang
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
 • Warsztaty metodyczne: techniki plastyczne w nauczaniu języka angielskiego
 • Warsztaty metodyczne: techniki multimedialne i komputerowe w nauczaniu języka ang.
 • Warsztaty metodyczne: działalność techniczna i konstrukcyjna w nauczaniu języka ang.
 • Warsztaty metodyczne: tworzenie programów w zakresie wczesnej nauki języka obcego
 • BHP
 • Praktyka dydaktyczna

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • Studia podyplomowe 3 semestralne – 349 godzin
 • Liczba godzin praktyki  - 90 godzin

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

ADRESACI STUDIÓW:
studia są adresowane do osób zainteresowane pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci (w resorcie oświaty), oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością (w resorcie zdrowia). Program studiów jest odpowiedzią na potrzeby kształcenia specjalistów wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. Rozporządzenie to wskazuje, że w skład zespołów wspomagania rozwoju mają wejść osoby posiadające odpowiednie przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym – pedagog, psycholog i logopeda.

Program studiów jest dostosowany do standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).


OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:
celem studiów jest przygotowanie specjalistów zatrudnionych w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych, placówkach oświatowych (w tym w przedszkolach i szkołach podstawowych) itp., posiadających kwalifikacje do:

 • wczesnej diagnozy oraz wieloprofilowego usprawniania dziecka,
 • wczesnej kompleksowej profilaktyki niepełnosprawności,
 • wczesnej pomocy rodzinie dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem bądź niepełnosprawnością,

ŚWIADECTWO:
Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:
- złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
- złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
- dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE OBSZARY:

 • Dydaktyka specjalna (C.5.)
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej (C.6)
 • Podstawy psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii (WS)
 • Podstawy pedagogiki specjalnej (projekt - nakierowany na specjalność) (WS)
 • Wybrane aspekty psychosomatycznych zaburzeń małego dziecka
 • Neurologiczne podstawy rozwoju psychomotorycznego dziecka
 • Neurologopedia dziecięca
 • Wczesna interwencja logopedyczna. Palatolalia
 • Organizacja zespołu wczesnego wspomagania rozwoju - podstawy prawne, procedury
 • Psychopatologia rozwoju psychoruchowego
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dziecka
 • Diagnoza i terapia interakcji małego dziecka
 • Diagnostyka i terapia niemowląt z zaburzeniami neurofizjologicznymi
 • Diagnoza rozwojowa i funkcjonalna małego dziecka
 • Dziecko upośledzone umysłowo - diagnozowanie i metody wspomagania
 • Dziecko słabowidzące - diagnozowanie i metody wspomagania
 • Dziecko niepełnosprawne ruchowo
 • Dziecko słabosłyszące - diagnozowanie i metody wspomagania
 • Konstruowanie programu wczesnego wspomagania
 • Wczesna pomoc rodzinie małego dziecka
 • Praktyki zawodowe
 • BHP

  CZAS TRWANIA STUDIÓW:
 • Studia podyplomowe 3 semestralne – 454 godzin
 • Liczba godzin praktyki  - 180 godzin

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych – nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pragnących zdobyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” oraz politologów, historyków oraz dla wszystkich osób zainteresowanych uzupełnianiem wiedzy politologicznej (pracowników wydziałów obywatelskich urzędów samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych, dziennikarzy).

 

CEL:

Celem studiów jest uzupełnienie i poszerzenie wiedzy teoretycznej i metodologicznej w zakresie wiedzy o społeczeństwie obywatelskim, demokracji partycypacyjnej, instytucjach i organizacjach politycznych oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji europejskiej. W trakcie realizowanego programu kształcenia uczestnicy poruszać się w będą w obrębie nauk politycznych, historycznych oraz społecznych. Posiądą umiejętności analizy problemów politycznych i oceny aktualnej sytuacji Polski i świata, przy wykorzystaniu wielu źródeł informacji, w tym Internetu, co ułatwi im komunikację na płaszczyźnie nauczyciel – uczeń.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

w zakresie wiedzy

 • zna wybrane obszary nauki, m.in. podstawy socjologii, nauki o państwie, historii, gospodarki, mediów
 • zna zasady polskiej polityki zagranicznej
 • zna tradycje i perspektywy demokracji
 • zna zasady realizacji procesu dydaktycznego z przedmiotu

 w zakresie umiejętności

 • potrafi przeprowadzić proces dydaktyczny z przedmiotu w sposób merytoryczny i zgodny z podstawą programową
 • potrafi tworzyć i realizować programy edukacyjne
 • potrafi wykorzystać nowe technologie w procesie dydaktycznym
 • potrafi rozwiązywać konflikty w grupie

w zakresie kompetencji społecznych

 • rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia i rozwijania warsztatu pracy
 • jest przygotowany do wspierania ucznia w nauce i rozwijania jego zainteresowań przedmiotem
 • postępuje zgodnie z kodeksem etyczno-zawodowym pedagoga

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE OBSZARY:

 • Podstawy socjologii
 • Nauka o państwie i prawie
 • Historia państwa i prawa
 • Podstawy gospodarki rynkowej
 • Prawa człowieka
 • Organizacje międzynarodowe
 • Media w społeczeństwie XXI wieku
 • Współczesne systemy polityczne i partyjne
 • Integracja europejska
 • Demokracja: tradycje i perspektywy
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Samorząd i polityka lokalna
 • Polityka zagraniczna RP
 • Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
 • Projekt edukacyjny
 • Edukacja regionalna
 • Technologia informacyjna
 • Rozwiązywanie konfliktów w grupie
 • Źródła informacji w naukach społecznych
 • BHP
 • Praktyka dydaktyczna

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • Studia podyplomowe 3 semestralne – 259 godzin
 • Liczba godzin praktyki - 90 godzin

 

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne i ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Koncepcja studiów, uwzględnia alternatywne wizje człowieka, małżeństwa i rodziny, zachęca do własnych, twórczych poszukiwań i do kreowania przekonań opartych na przesłankach naukowych, niezależnych od wpływu ideologii czy systemów społecznych; zawiera treści z zakresu rozmaitych dyscyplin wiedzy, oscylujących wokół zagadnień współczesnej rodziny. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

w zakresie wiedzy

 • zna wybrane podstawy funkcjonowania małżeństwa i rodziny
 • zna obowiązujące w Polsce i w Unii Europejskiej zasady opieki, wychowania i wspierania rodziny
 • zna wybrane zagadnienia psychologii, pedagogiki, ekologii
 • zna prawo oświatowe i zasady poradnictwa rodzinnego

w zakresie umiejętności

 • potrafi przekazać wiedzę dotyczącą m.in. pożycia seksualnego i regulacji poczęć
 • potrafi prowadzić działania z zakresu wychowania prorodzinnego
 • potrafi wskazać uczniom działania profilaktyczne realizowane w rodzinach z dysfunkcjami

w zakresie kompetencji społecznych

 • rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia i rozwijania warsztatu pracy
 • jest przygotowany do wspierania ucznia w nauce i rozwijania jego zainteresowań przedmiotem
 • postępuje zgodnie z kodeksem etyczno-zawodowym pedagoga

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE OBSZARY:

 • Podstawy wychowania do życia w rodzinie
 • Antropologiczne podstawy małżeństwa i rodziny
 • Kierunki opieki, wychowania i wsparcia rodziny w Polsce i UE
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Bioetyka
 • Etyka życia seksualnego
 • Psychologia komunikacji
 • Pedagogika zabawy
 • Ekologia człowieka
 • Psychologia życia seksualnego
 • Poradnictwo rodzinne
 • Zagadnienia medyczno-epidemiologiczne współżycia
 • Metody regulacji poczęć
 • Metodyka i dydaktyka wychowania prorodzinnego
 • Prawo oświatowe
 • Dysfunkcje rodziny i profilaktyka
 • BHP
 • Praktyka dydaktyczna

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • Studia podyplomowe 3 semestralne – 289 godzin
 • Liczba godzin praktyki  - 90 godzin

 

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I DYDAKTYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, magisterskim lub licencjackim, dla pracowników oświaty.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

W trakcie studiów uczestnicy studiów podyplomowych zdobywają aktualną wiedzę oraz poznają zasady praktycznego postępowania w zakresie zarządzania w nowej strukturze systemu edukacji. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowo-wychowawczej.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE POWINIEN ZOSTAĆ PRZYGOTOWANY DO:

 • kierowania szkołą/placówką oświatową,
 • sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole/ placówce oświatowej,
 • efektywnego kierowania zmianą w edukacji,
 • stosowania systemów jakości w organizacji pracy szkoły,
 • rozwiązywania konfliktów w szkole/placówce oświatowej,
 • programowania pracy szkoły,
 • kierowania rozwojem szkoły, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
 • organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej  w szkole,
 • prowadzenia gospodarki budżetowej w szkole.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • kierowanie i administrowanie placówka oświatową
 • zrządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki
 • kierowanie zmianą
 • placówka w środowisku lokalnym
 • psychologiczne aspekty zarządzania

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 380 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 30 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej)

* Oferta w przygotowaniu.

 

created by: Strony Internetowe Łódź