Powered by Smartsupp

Start rekrutacji!

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Pedagogika II stopnia

PEDAGOGIKA II STOPNIA

Czas trwania: 2 lata (cztery semestry)

Tytuł: magister

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

UWAGA! Nowość! Możliwość studiowania online

INFORMACJE OGÓLNE:

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku pedagogika adresowane są do absolwentów kierunków studiów I stopnia (licencjackich) lub jednolitych studiów magisterskich o dowolnym profilu, osadzonych w dziedzinie nauk społecznych  i nauk humanistycznych. Są propozycją dla absolwentów szczególnie takich kierunków jak: pedagogika, socjologia, psychologia, komunikacja społeczna, filozofia, historia, religioznawstwo, nauki o rodzinie, nauki o sztuce, językoznawstwo, kulturoznawstwo. Studia pedagogiczne obejmują szerokie spektrum wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, a także technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

 

 

ATUTY KIERUNKU:

NOWOCZESNY PROGRAM

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.


WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Proponowane specjalności oraz program kształcenia jest dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.


STYPENDIA ZAGRANICZNE

Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach programu Erasmus +.

STUDIA ONLINE

Specjalnie dla naszych przyszłych Studentów proponujemy nową formę prowadzenia studiów – STUDIA ONLINE.

Studia online to alternatywa do tradycyjnej formy studiowania. Poza zajęciami praktycznymi, które będą odbywały się w Uczelni podczas zjazdów, zajęcia teoretyczne będą odbywały się w ramach kształcenia na odległość – za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Studia online to 3 zjazdy w semestrze (piątek, sobota, niedziela).

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA:

PSYCHOPEDAGOGIKA - nowość!!!

Program ścieżki kształcenia Psychopedagogika uwzględnia nabycie przez studentów niezbędnej wiedzy pedagogicznej i umiejętności psychologicznych do pracy z ludźmi w różnych fazach ich życia, uwzględniając organizację procesów wychowawczo-edukacyjnych i rozwój jednostki. Program ścieżki kształcenia Psychopedagogika przewiduje również zdobycie umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie oddziaływań z zakresu wczesnej profilaktyki zachowań z grup ryzyka społecznego, organizowania, planowania i prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych oraz przygotowanie i wdrożenie działań o charakterze naprawczym lub reedukacyjnym.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • projektowania programów profilaktycznych i terapeutycznych,
 • diagnozowania sytuacji wychowawczych,
 • prowadzenia warsztatów, treningów psychoedukacyjnych stymulujących rozwój jednostki,
 • diagnozowania indywidualnych potrzeb oraz potencjalnych możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych
 • wdrażania działań o charakterze naprawczym oraz stymulującym, wspomagających optymalny rozwój psychospołeczny podopiecznych,
 • planowania, organizowania i przeprowadzania zajęć wychowawczych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych,
 • prowadzenia interwencji, negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,
 • Prowadzenia oddziaływań z zakresu wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych, diagnozowania środowisk społecznych, w którym funkcjonują podopieczni
INŻYNIERIA SPOŁECZNA - nowość!!!

Program ścieżki kształcenia Inżynieria społeczna kładzie nacisk na nabycie przez studentów kompetencji społecznych z zakresu komunikacji perswazyjnej, budowania relacji interpersonalnych w społeczeństwie, a także umiejętności wykorzystywania technik oraz wiedzy obejmującej procesy społeczno-kulturowe, wynikające z wpływu technologii informacyjnych i komunikacyjnych na współczesnego człowieka.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • efektywnego wykorzystywania metod i środków komunikacji perswazyjnej,
 • efektywnego stosowania komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • wykrywania i powstrzymywania ataków sojotechnicznych,
 • podejmowania racjonalnych działań, ukierunkowanych na przywiązanie do określonego sposobu pojmowania rzeczywistości,
 • subiektywnego stymulowania właściwych postaw, celów i idei,
 • relatywnego sterowania układami i przekształceniami społecznymi.

 

 

 

 

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Program ścieżki kształcenia Opiekun osoby starszej kładzie nacisk na nabycie kompetencji społecznych z zakresu kontaktowania się z seniorami, zaspokajania wyrażanych przez nich potrzeb edukacyjnych, inicjowania i stymulowania ich aktywności oraz z zakresu szeroko rozumianego wsparcia osób starszych w ich dalszym aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym.

 

Celem ścieżki kształcenia jest przygotowanie studentów w zakresie zagadnień związanych z profesjonalnym planowaniem i realizacją zadań opiekuńczych, profilaktycznych i terapeutycznych, nieodzownych w sprawowaniu skutecznej opieki nad osobami starszymi, zarówno sprawnymi, jak i niepełnosprawnymi.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • rozpoznawania i interpretacji sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą, środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz w zakresie wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą;
 • rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej, wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;
 • udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.
PEDAGOGIKA OPIEKI I WYCHOWANIA

Program ścieżki kształcenia Pedagogika opieki i wychowania uwzględnia nabycie wiedzy niezbędnej do  wykonywania interdyscyplinarnych zadań zawodowych w zakresie pieczy nad dzieckiem oraz w zakresie opieki i aktywizacji osób starszych. Przewiduje także uzyskanie wiedzy i umiejętności zakładania i prowadzenia różnych form przedsiębiorstw w obszarze opieki.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • Dokonywania diagnozy sytuacji społeczno-opiekuńczej wychowanka lub podopiecznego,
 • Organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i środowiskowej oraz podejmowania czynności praktycznych w tym zakresie,
 • Prowadzenia indywidualnych przypadków wymagających opieki i pomocy, a także udzielania fachowych porad i opracowywania programów pomocy.
RESOCJALIZACJA W ŚRODOWISKU OTWARTYM

Program ścieżki kształcenia Resocjalizacja w środowisku otwartym uwzględnia wiedzę o problematyce probacji, jej środkach i metodach oraz zasadach wychowania resocjalizującego. Zawiera także wiedzę o podstawach kurateli sądowej dla osób będących w konflikcie z normami obyczajowymi i prawnymi, pozwala nabywać umiejętności i kompetencje społeczne konieczne do wykonywania zadań praktycznych w środowisku otwartym na rzecz powrotu ludzi do pełnego i poprawnego funkcjonowania społecznego.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • Autonomicznego rozpoznawania i interdyscyplinarnego analizowania stanu i dynamiki rozwoju niepożądanych zjawisk społecznych,
 • Przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej i przestępczości,
 • Planowania i prowadzenia działań resocjalizacyjnych wobec dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem form i metod pracy w warunkach pozainstytucjonalnych.
MENADŻER PROJEKTÓW SPOŁECZNO-KULTURALNYCH

Program ścieżki kształcenia Menadżer projektów społeczno-kulturowych przewiduje nabycie wiedzy niezbędnej do działania w obszarze projektów społeczno-kulturalnych, realizowanych w rozmaitych strukturach wychowania, edukacji i kultury. W ramach ścieżki kształcenia studenci przygotowują się do podejmowania działań opartych na pogłębionej i operatywnej wiedzy pedagogicznej, wzbogaconej o wiedzę i umiejętności interdyscyplinarne, śladem uznanych, europejskich i światowych programów kształcenia.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • Tworzenia aplikacji i koordynowania działań związanych z projektami w sferze edukacji i szeroko pojętej kultury,
 • Tworzenia przyjaznego wobec projektów środowiska promocyjnego, marketingowego i pr.

OPŁATY:

OPŁATA REKRUTACYJNA:

85 zł 0 zł

CZESNE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA II STOPNIA*:

Stacjonarne: 3000 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 500 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

SPECJALNA OFERTA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW I i II stopnia NASZEJ UCZELNI:

Stacjonarne: 3000 zł 2700 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 500 zł 450 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 500 zł 450 zł i 4 raty w wysokości 750 zł 675 zł

Niestacjonarne oraz online: 3000 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 500 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

SPECJALNA OFERTA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW I i II stopnia NASZEJ UCZELNI:

Niestacjonarnie oraz online: 3000 zł 2700 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 500 zł 450 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 500 zł 450 zł i 4 raty w wysokości 750 zł 675 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.01.2024 r.

ZASADY REKRUTACJI:

Aby zostać studentem WSBiNoZ należy zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 20mmx25mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi na nośniku danych
 • dowód osobisty do wglądu
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie na badania odbierzesz w Biurze Rekrutacji)-dietetyka, kosmetologia

created by: Strony Internetowe Łódź