Pracownia VR

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Kosmetologia

więcej

Pedagogika

więcej

Pedagogika II stopnia

PEDAGOGIKA II STOPNIA

Czas trwania: 2 lata (cztery semestry)

Tytuł: magister

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

UWAGA! Nowość! Możliwość studiowania online

INFORMACJE OGÓLNE:

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku pedagogika adresowane są do absolwentów kierunków studiów I stopnia (licencjackich) lub jednolitych studiów magisterskich o dowolnym profilu, osadzonych w dziedzinie nauk społecznych  i nauk humanistycznych. Są propozycją dla absolwentów szczególnie takich kierunków jak: pedagogika, socjologia, psychologia, komunikacja społeczna, filozofia, historia, religioznawstwo, nauki o rodzinie, nauki o sztuce, językoznawstwo, kulturoznawstwo. Studia pedagogiczne obejmują szerokie spektrum wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, a także technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

 

 

ATUTY KIERUNKU:

NOWOCZESNY PROGRAM

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.


WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Proponowane specjalności oraz program kształcenia jest dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.


STYPENDIA ZAGRANICZNE

Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach programu Erasmus +.

STUDIA ONLINE

Specjalnie dla naszych przyszłych Studentów proponujemy nową formę prowadzenia studiów – STUDIA ONLINE.

Studia online to alternatywa do tradycyjnej formy studiowania. Poza zajęciami praktycznymi, które będą odbywały się w Uczelni podczas zjazdów, zajęcia teoretyczne będą odbywały się w ramach kształcenia na odległość – za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Studia online to 3 zjazdy w semestrze (piątek, sobota, niedziela).

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA:

PSYCHOPEDAGOGIKA - nowość!!!

Program ścieżki kształcenia Psychopedagogika uwzględnia nabycie przez studentów niezbędnej wiedzy pedagogicznej i umiejętności psychologicznych do pracy z ludźmi w różnych fazach ich życia, uwzględniając organizację procesów wychowawczo-edukacyjnych i rozwój jednostki. Program ścieżki kształcenia Psychopedagogika przewiduje również zdobycie umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie oddziaływań z zakresu wczesnej profilaktyki zachowań z grup ryzyka społecznego, organizowania, planowania i prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych oraz przygotowanie i wdrożenie działań o charakterze naprawczym lub reedukacyjnym.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • projektowania programów profilaktycznych i terapeutycznych,
 • diagnozowania sytuacji wychowawczych,
 • prowadzenia warsztatów, treningów psychoedukacyjnych stymulujących rozwój jednostki,
 • diagnozowania indywidualnych potrzeb oraz potencjalnych możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych
 • wdrażania działań o charakterze naprawczym oraz stymulującym, wspomagających optymalny rozwój psychospołeczny podopiecznych,
 • planowania, organizowania i przeprowadzania zajęć wychowawczych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych,
 • prowadzenia interwencji, negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,
 • Prowadzenia oddziaływań z zakresu wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych, diagnozowania środowisk społecznych, w którym funkcjonują podopieczni
INŻYNIERIA SPOŁECZNA - nowość!!!

Program ścieżki kształcenia Inżynieria społeczna kładzie nacisk na nabycie przez studentów kompetencji społecznych z zakresu komunikacji perswazyjnej, budowania relacji interpersonalnych w społeczeństwie, a także umiejętności wykorzystywania technik oraz wiedzy obejmującej procesy społeczno-kulturowe, wynikające z wpływu technologii informacyjnych i komunikacyjnych na współczesnego człowieka.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • efektywnego wykorzystywania metod i środków komunikacji perswazyjnej,
 • efektywnego stosowania komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • wykrywania i powstrzymywania ataków sojotechnicznych,
 • podejmowania racjonalnych działań, ukierunkowanych na przywiązanie do określonego sposobu pojmowania rzeczywistości,
 • subiektywnego stymulowania właściwych postaw, celów i idei,
 • relatywnego sterowania układami i przekształceniami społecznymi.

 

 

 

 

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Program ścieżki kształcenia Opiekun osoby starszej kładzie nacisk na nabycie kompetencji społecznych z zakresu kontaktowania się z seniorami, zaspokajania wyrażanych przez nich potrzeb edukacyjnych, inicjowania i stymulowania ich aktywności oraz z zakresu szeroko rozumianego wsparcia osób starszych w ich dalszym aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym.

 

Celem ścieżki kształcenia jest przygotowanie studentów w zakresie zagadnień związanych z profesjonalnym planowaniem i realizacją zadań opiekuńczych, profilaktycznych i terapeutycznych, nieodzownych w sprawowaniu skutecznej opieki nad osobami starszymi, zarówno sprawnymi, jak i niepełnosprawnymi.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • rozpoznawania i interpretacji sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą, środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz w zakresie wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą;
 • rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej, wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;
 • udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.
PEDAGOGIKA OPIEKI I WYCHOWANIA

Program ścieżki kształcenia Pedagogika opieki i wychowania uwzględnia nabycie wiedzy niezbędnej do  wykonywania interdyscyplinarnych zadań zawodowych w zakresie pieczy nad dzieckiem oraz w zakresie opieki i aktywizacji osób starszych. Przewiduje także uzyskanie wiedzy i umiejętności zakładania i prowadzenia różnych form przedsiębiorstw w obszarze opieki.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • Dokonywania diagnozy sytuacji społeczno-opiekuńczej wychowanka lub podopiecznego,
 • Organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i środowiskowej oraz podejmowania czynności praktycznych w tym zakresie,
 • Prowadzenia indywidualnych przypadków wymagających opieki i pomocy, a także udzielania fachowych porad i opracowywania programów pomocy.
RESOCJALIZACJA W ŚRODOWISKU OTWARTYM

Program ścieżki kształcenia Resocjalizacja w środowisku otwartym uwzględnia wiedzę o problematyce probacji, jej środkach i metodach oraz zasadach wychowania resocjalizującego. Zawiera także wiedzę o podstawach kurateli sądowej dla osób będących w konflikcie z normami obyczajowymi i prawnymi, pozwala nabywać umiejętności i kompetencje społeczne konieczne do wykonywania zadań praktycznych w środowisku otwartym na rzecz powrotu ludzi do pełnego i poprawnego funkcjonowania społecznego.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • Autonomicznego rozpoznawania i interdyscyplinarnego analizowania stanu i dynamiki rozwoju niepożądanych zjawisk społecznych,
 • Przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej i przestępczości,
 • Planowania i prowadzenia działań resocjalizacyjnych wobec dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem form i metod pracy w warunkach pozainstytucjonalnych.
MENADŻER PROJEKTÓW SPOŁECZNO-KULTURALNYCH

Program ścieżki kształcenia Menadżer projektów społeczno-kulturowych przewiduje nabycie wiedzy niezbędnej do działania w obszarze projektów społeczno-kulturalnych, realizowanych w rozmaitych strukturach wychowania, edukacji i kultury. W ramach ścieżki kształcenia studenci przygotowują się do podejmowania działań opartych na pogłębionej i operatywnej wiedzy pedagogicznej, wzbogaconej o wiedzę i umiejętności interdyscyplinarne, śladem uznanych, europejskich i światowych programów kształcenia.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • Tworzenia aplikacji i koordynowania działań związanych z projektami w sferze edukacji i szeroko pojętej kultury,
 • Tworzenia przyjaznego wobec projektów środowiska promocyjnego, marketingowego i pr.

OPŁATY:

OPŁATA REKRUTACYJNA:

85 zł 0 zł

CZESNE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA II STOPNIA*:

Stacjonarne: 2700 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 450 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 450 zł i 4 raty w wysokości 675 zł

Niestacjonarne oraz online: 2700 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 450 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 450 zł i 4 raty w wysokości 675 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.05.2023 r.

ZASADY REKRUTACJI:

Aby zostać studentem WSBiNoZ należy zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 20mmx25mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi na nośniku danych
 • dowód osobisty do wglądu
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie na badania odbierzesz w Biurze Rekrutacji)-dietetyka, kosmetologia

created by: Strony Internetowe Łódź