Powered by Smartsupp

Start rekrutacji!

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Kryminologia II stopnia

KRYMINOLOGIA II STOPNIA 

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Nowość! Możliwość studiowania online

Czas trwania: 2 lata

Tytuł po zakończeniu nauki: magister

INFORMACJE OGÓLNE:

Podstawowym celem kształcenia na kierunku Kryminologia jest zdobycie i wykorzystanie wszechstronnej wiedzy z zakresu kryminologii i nauk jej pokrewnych w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz w życiu społecznym i gospodarczym, a także uzyskanie rozszerzonej wiedzy o metodach i narzędziach badawczych, pozwalających opisywać różne rodzaje przestępczości oraz podstawy ustroju społeczno-gospodarczego, jego uwarunkowania konstytucyjne, europejskie i międzynarodowe, wpływ ustroju na przestępczość oraz inne zjawiska patologiczne w społeczeństwie.

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku kryminologia w profilu praktycznym jest przygotowanie przyszłych pracowników do podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach publicznych i prywatnych, zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa.

 

ATUTY KIERUNKU:

PRACOWNIA WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI

Studenci biorą udział w zajęciach z użyciem symulatora procedur kryminalistycznych. W świecie wirtualnym przenoszą się do miejsca zbrodni, gdzie ich zadaniem jest zebranie i zabezpieczenie śladów. 


WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Proponowane ścieżki kształcenia oraz program kształcenia jest dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.


STYPENDIA ZAGRANICZNE

Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach programu Erasmus +.

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA:

KRYMINOLOGIA SĄDOWO-PENITENCJARNA

Celem ścieżki kształcenia jest pogłębianie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie optymalizacji działań resocjalizacyjnych w warunkach izolacji więziennej, readaptacji społecznej więźniów i pomocy postpenitencjarnej, a także pomocy ofiarom przestępstw. Studenci poznają strukturę i funkcjonowanie sądów powszechnych, systemu penitencjarnego oraz uprawnienia, obowiązki i metody pracy kuratorów zawodowych (rodzinnych i dla dorosłych) i kuratorów społecznych. 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości,
 • praktycznej znajomości prawa karnego materialnego,
 • praktycznej znajomości prawa penitencjarnego oraz prawa wykroczeń,
 • praktycznego wykorzystania regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania policji,
 • systemu pomocy ofiarom przestępstw,
 • diagnozowania niedostosowania społecznego jednostki we współczesnym świecie,
 • negocjacji i mediacji,
 • postępowania w sprawach nieletnich.
PREWENCJA KRYMINALNA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII ŚLEDCZEJ

Studenci, korzystając z posiadanych narzędzi, analizują mechanizmy zjawisk kryminogennych, diagnozują patologie społeczne oraz rozpoznają potrzeby środowisk patologicznych i zagrożonych, a także planują i realizują działania prewencyjne i profilaktyczne. Zapoznają się również z tajnikami pracy profilerów, którzy wspomagają śledztwa w skomplikowanych przypadkach, kiedy znana jest ofiara lub znane są skutki czynu, ale nie jest znany jego sprawca.

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • planowania i realizowania działań prewencyjnych i profilaktycznych,
 • postępowania sądowo-kryminalnego,
 • specyfiki pracy służb mundurowych,
 • metod i technik pracy z osadzonymi, uzależnionymi, ofiarami i sprawcami przestępstw i ich rodzinami
 • zbierania danych wiktymologicznych oraz analizowania i integrowania szczegółowych informacji zebranych podczas śledztwa.

OPŁATY:

OPŁATA REKRUTACYJNA:

85 zł 0 zł

CZESNE NA KIERUNKU KRYMINOLOGIA II STOPNIA*:

Stacjonarne 3300 zł/ semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 550 zł
 • II 6 rat w wysokości 550 zł i 4 raty w wysokości 825 zł

SPECJALNA OFERTA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW I i II stopnia NASZEJ UCZELNI:

Stacjonarnie: 3300 zł 3000 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 550 zł 500 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 550 zł 500 zł i 4 raty w wysokości 825 zł 750 zł

Niestacjonarne oraz online: 3300 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 550 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 550 zł i 4 raty w wysokości 825 zł

SPECJALNA OFERTA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW I i II stopnia NASZEJ UCZELNI:

Niestacjonarnie oraz online: 3300 zł 3000 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 550 zł 500 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 550 zł 500 zł i 4 raty w wysokości 825 zł 750 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.01.2024 r.

ZASADY REKRUTACJI:

Aby zostać studentem WSBiNoZ należy zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 20mmx25mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi na nośniku danych
 • dowód osobisty do wglądu

created by: Strony Internetowe Łódź