Pracownia VR

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Kosmetologia

więcej

Pedagogika

więcej

Kryminologia II stopnia

KRYMINOLOGIA II STOPNIA 

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Nowość! Możliwość studiowania online

Czas trwania: 2 lata

Tytuł po zakończeniu nauki: magister

INFORMACJE OGÓLNE:

Podstawowym celem kształcenia na kierunku Kryminologia jest zdobycie i wykorzystanie wszechstronnej wiedzy z zakresu kryminologii i nauk jej pokrewnych w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz w życiu społecznym i gospodarczym, a także uzyskanie rozszerzonej wiedzy o metodach i narzędziach badawczych, pozwalających opisywać różne rodzaje przestępczości oraz podstawy ustroju społeczno-gospodarczego, jego uwarunkowania konstytucyjne, europejskie i międzynarodowe, wpływ ustroju na przestępczość oraz inne zjawiska patologiczne w społeczeństwie.

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku kryminologia w profilu praktycznym jest przygotowanie przyszłych pracowników do podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach publicznych i prywatnych, zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa.

 

ATUTY KIERUNKU:

NOWOCZESNY PROGRAM

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.


WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Proponowane ścieżki kształcenia oraz program kształcenia jest dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.


STYPENDIA ZAGRANICZNE

Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach programu Erasmus +.

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA:

KRYMINOLOGIA SĄDOWO-PENITENCJARNA

Celem ścieżki kształcenia jest pogłębianie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie optymalizacji działań resocjalizacyjnych w warunkach izolacji więziennej, readaptacji społecznej więźniów i pomocy postpenitencjarnej, a także pomocy ofiarom przestępstw. Studenci poznają strukturę i funkcjonowanie sądów powszechnych, systemu penitencjarnego oraz uprawnienia, obowiązki i metody pracy kuratorów zawodowych (rodzinnych i dla dorosłych) i kuratorów społecznych. 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości,
 • praktycznej znajomości prawa karnego materialnego,
 • praktycznej znajomości prawa penitencjarnego oraz prawa wykroczeń,
 • praktycznego wykorzystania regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania policji,
 • systemu pomocy ofiarom przestępstw,
 • diagnozowania niedostosowania społecznego jednostki we współczesnym świecie,
 • negocjacji i mediacji,
 • postępowania w sprawach nieletnich.
PREWENCJA KRYMINALNA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII ŚLEDCZEJ

Studenci, korzystając z posiadanych narzędzi, analizują mechanizmy zjawisk kryminogennych, diagnozują patologie społeczne oraz rozpoznają potrzeby środowisk patologicznych i zagrożonych, a także planują i realizują działania prewencyjne i profilaktyczne. Zapoznają się również z tajnikami pracy profilerów, którzy wspomagają śledztwa w skomplikowanych przypadkach, kiedy znana jest ofiara lub znane są skutki czynu, ale nie jest znany jego sprawca.

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • planowania i realizowania działań prewencyjnych i profilaktycznych,
 • postępowania sądowo-kryminalnego,
 • specyfiki pracy służb mundurowych,
 • metod i technik pracy z osadzonymi, uzależnionymi, ofiarami i sprawcami przestępstw i ich rodzinami
 • zbierania danych wiktymologicznych oraz analizowania i integrowania szczegółowych informacji zebranych podczas śledztwa.

OPŁATY:

OPŁATA REKRUTACYJNA:

85 zł 0 zł

CZESNE NA KIERUNKU KRYMINOLOGIA II STOPNIA*:

Stacjonarne 3000 zł/ semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 500 zł
 • II 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

Niestacjonarne oraz online: 3000 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 500 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.05.2023 r.

ZASADY REKRUTACJI:

Aby zostać studentem WSBiNoZ należy zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 20mmx25mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi na nośniku danych
 • dowód osobisty do wglądu

created by: Strony Internetowe Łódź