Poznaj nas bliżej...

Instytut Dietetyki

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański

Kontakt:

 

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański

profesor zwyczajny

t.bieganski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu –  prof. zw., wykładowca   od 2014 r.  

 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki -  Zakład Diagnostyki Obrazowej, lek. konsultant od 2014 r.                          

 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki:
  1998 – 2014 kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej;
  od 2001 – prof. zw.;
  1999 – 2014 Sekretarz Naukowy Instytutu;
  1991 – 1998 Kierownik Zakładu Radiologii Pediatrycznej Centrum Zdrowia Matki Polki;
  1986 – 1991 dr hab., asystent radiolog.

 • Konsultant Wojewódzki d.s. Radiologii (przy Wojewodzie   Łódzkim) 2005-2010 

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2004 – 2009, prof. zw.; kierownik Katedry Radiologii i Diagnostyki Obrazowej U.M. oraz Kierownik Zakładu Radiologii Pediatrycznej U.M.
 • Zakład Amin Biogennych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi; 1984 – 1986 – dr hab. (stan. docent); 1975 – 1983 – dr. n. med.  adiunkt

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Stopień dr n. med. 1973 Akademia Medyczna w Łodzi

 •  Stopień dr hab. n. med. 1984 Akademia Medyczna w Łodzi

 •  Tytuł profesora 2001

 • Stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta – 1978 -1978 Uniwersytet w Marburgu (Niemcy) Zakład Chirurgii Doświadczalnej i Patologicznej Biochemii oraz 1985- 1986 Uniwersytet w Kolonii Zakład Chirurgii Doświadczalnej i Patologicznej Biochemii.

 • Dwukrotne, miesięczne pobyty naukowo-szkoleniowe: 1994 i 1996 w Zakładzie Radiologii Alder Hey Children’s Hospital, Liverpool , Anglia oraz w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej Uniwersytetu w Lund, Szwecja.

 • Organizacja oraz merytoryczne przewodniczenie w ramach corocznych ogólnopolskich (i międzynarodowych) konferencji naukowych: Zastosowanie rezonansu magnetycznego 3T w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej; Łódź, 2011 - 2018

Wybrane publikacje:

 • Exome sequencing reveals a novel COL2A1 mutation implicated in epiphyseal dysplasia  Współautor (8-my /10) American Journal of Medical Genetics Part A 2019,179, 534 - 541

 • SMD Kozlowski type cause by p.Arg594His substitution in TRPV4 reveals abnormal ossification and notochordal remnants in discs and vertebrae Współautor (1-szy / 8) European Journal of Medical Genetics 2017, 60 DOI:10.1016/ejmg. 2017 07.004

 • Identification of signal peptide domain SOST mutation in autosomal dominant craniodiaphyseal dysplasia Współautor (2-gi / 17) Human Genetics 2011,129, 497-502

 • Spondyloepimetaphyseal dysplasia with neurodegeneration associated with AIFM1 mutation – a novel phenotype of the mitochondral disease Współautor (3-ci/ 13) Clinical Genetics 2016, 91 (1) DOI: 10.1111cge. 12792

 • Ultrasonografia głowy przez ciemiączko tylno-boczne w ocenie nieprawidłowości tylnego dołu czaszki u wcześniaków i noworodków donoszonych Współautor (ostatni / 7) Ginekologia Polska 2015, 86, 774-781

 • Ultrasonografia w ocenie martwiczego zapalenia jelit u noworodków z urodzeniową masą ciała poniżej 2000 g – doniesienie wstępne Współautor (ostatni / 5) Ginekologia Polska 2013, 84, 862-870

 • Three new patients with FATCO: fibular agenesis with ectrodactyly Współautor (1-szy / 7) American Journal of Medical Genetics 2012, 158 A, 1542-1550

Udział w konferencjach:

 • Ogólnopolska Konferencja Masażu, Łódź, corocznie w latach 2015 - 2022 jako Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • 42 Zjazd Polskiego Towarzystwa Radiologicznego Gdańsk, 06-08. 06. 2019 
 • 8. Ogólnopolska Konferencja: Zastosowanie Rezonansu magnetycznego w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej Łódź, listopad 2018.

Zainteresowania badawcze:

 • Diagnostyka obrazowa genetycznych chorób kości;

 •  Diagnostyka wad wrodzonych w zakresie przewodu pokarmowego oraz układu oddechowego

prof. WSBiNoZ dr Agnieszka Gutowska-Wyka

Kontakt:

 

prof. WSBiNoZ dr Agnieszka Gutowska - Wyka

dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii

Profesor WSBiNoZ

Dyrektor Instytutu Dietetyki

a.gutowska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 04.2020 – 12.2021  - psycholog w Medical Magnus

 • 26.09.2011- nadal – starszy wykładowca/ adiunkt/ obecnie Profesor WSBiNoZ w Łodzi/ ponadto w WSBiNoZ:

  Dyrektor Instytutu Dietetyki (09.2018 – obecnie)
  Prodziekan ds. kierunku Dietetyka WSBiNoZ (od 02.2017 – 09.2018)
  Prezes Zarządu Wydziałowego Centrum Uzależnień Behawioralnych „ALTERNATYWA”
  Psycholog – udzielający konsultacji psychologicznych i wsparcia psychologicznego dla studentów WSBiNoZ
  Przewodnicząca Rady Bibliotecznej WSBiNoZ
  Przewodnicząca Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej
  Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich
  Sekretarz Komisji ds. własności intelektualnej w WSBiNoZ
  Członek zespołu opracowującego kierunkowe i specjalnościowe efekty kształcenia na kierunku Dietetyka
  Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia

 • 1.10.1998 – 30.09.2016 – od 1998r. asystent, a od 2004r. adiunkt  w Katedrze  Psychologii w AHE w Łodzi/ ul. Rewolucji 1905r. nr 52

 • 20.09.1999 do do 31.12.2001 – pracowałam w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi jako psycholog

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2022 – ukończyłam szkolenie „ABC Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu- Poziom A” – Centrum Terapii Krótkoterminowej, Łódź

 • 2022 – ukończyłam szkolenie "Kiedy życie boli, kiedy życie cieszy" - psychoterapia depresji – Polski Instytut Ericksonowski

 • 2022 – ukończyłam szkolenie „Prosto w oczy” - psychoterapia zaburzeń lękowych – Polski Instytut Ericksonowski

 • 2021, 2019 – współorganizowałam i byłam Członkiem Komitetu Naukowego I Ogólnopolskiej Konferencji Prac Młodych Dietetyków i Kół Naukowych,

 • 2021 –ukończyłam szkolenie „Coaching w pracy z pacjentem/klientem”, WSBiNoZ

 • 2021 – szkolenie „CYBERPRZEMOC - CZYM JEST I JAK PRZECIWDZIAŁAĆ?” - WSBiNOZ

 • 2019 -organizowałam I Ogólnopolską Konferencję Naukową "WSPÓŁCZESNE TRENDY W DIETETYCE", byłam Członkiem Komitetu Naukowego

 • 2019 - Prezes Zarządu Wydziałowego Centrum Uzależnień Behawioralnych „ALTERNATYWA”

 • 2016 – ukończyłam szkolenie „Integracja sensoryczna- wstępne rozpoznawanie nieprawidłowości procesów integracji sensorycznej u dzieci”, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 6 w Łodzi

 • 2015 – ukończyłam szkolenie „Elementy dramy w pracy nauczyciela”, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 6 w Łodzi

 • 2009 - uzyskałam certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych”, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • 2007 -uzyskałam certyfikat zaliczenia kursu „Metodyka nauczania przez Internet”, Polski Uniwersytet Wirtualny w Łodzi 

 • 2005 – uzyskałam certyfikat ukończenia szkolenia „Nauczanie metodą projektów w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi” i otrzymałam uprawnienia do prowadzenia zajęć dydaktycznych metodą projektową

Wybrane publikacje:

 • 2020 -  (Pop)kultury żywienia w zglobalizowanym świecie [w:] V. Tanaś (red), PODKULTURY POPKULTURY W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 43 – 51

 • 2019 – Wpływ mass mediów na nawyki żywieniowe [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), Mass media we współczesnym świecie, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 175 – 186

 • 2018 - Niewłaściwe nawyki żywieniowe przekazywane we współczesnej rodzinie [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), RODZINA W SPOŁECZEŃSTWIE KONSUMPCYJNYM, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 249 – 248

 • 2017 - Zaburzenia odżywiania - jako zagrożenia dotykające współczesną rodzinę. [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), CZŁOWIEK WOBEC ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNOŚCI, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 365 – 374

 • 2016 - Niewłaściwe spędzanie czasu wolnego jako przyczyna nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), KULTURA CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 81 - 89

 • 2016 - Edukacja dzieci i młodzieży jako profilaktyka otyłości w zglobalizowanym świecie [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 95 - 103

 • 2016 - Wychowanie dziecka w świecie konsumpcyjnym wyzwaniem dla rodziców w XXI wieku [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 105 - 113

 • 2015 - Pedagog wobec potrzeb dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), PEDAGOG WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WBiNoZ w Łodzi, Łódź, 185-193

 • 2014 -  „Psychologiczne aspekty w dietetyce – rola psychologa w leczeniu nadwagi i otyłości „ współautor L. Janiszewska, w: Zeszyty Naukowe WSNS ISSN 2082-7105, Wyd. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, s. 20- 33

 • 2014 -  „Wybrane podmiotowe właściwości człowieka w procesie dbania o zdrowie” w: Zeszyty Naukowe WSNS ISSN 2082-7105, Wyd. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie,  s.14-19

Udział w konferencjach:

 • 2020  - VIII Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PODKULTURY POPKULTURY W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE - (Pop)kultury żywienia w zglobalizowanym świecie
 • 2019 - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "WSPÓŁCZESNE TRENDY W DIETETYCE" -  „Psychologiczne aspekty w dietetyce – psychologia jedzenia”
 • 2019  - VII Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA pt. MASS MEDIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE- Wpływ mass mediów na nawyki żywieniowe
 • 2018  - VI Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - RODZINA W SPOŁECZEŃSTWIE KONSUMPCYJNYM - Niewłaściwe nawyki żywieniowe przekazywane we współczesnej rodzinie
 • 2017 - V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - CZŁOWIEK WOBEC ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNOŚCI  - Zaburzenia odżywiania - jako zagrożenia dotykające współczesną rodzinę
 • 2016 - IV Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - KULTURA CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE  - Niewłaściwe spędzanie czasu wolnego jako przyczyna nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży
 • 2016 - III Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE - Edukacja dzieci i młodzieży jako profilaktyka otyłości w zglobalizowanym świecie

Zainteresowania badawcze:

Psychodietetyka, psychologia zdrowia, psychologia stresu, psychologia wychowawcza i rozwojowa

prof. WSBiNoZ dr Katarzyna Malinowska

Kontakt:

 

Katarzyna Malinowska

prof. WSBiNoZ Dr nauk farmaceutycznych

adiunkt/Dyrektor Instytutu Kosmetologii

k.malinowska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2019 - nadal Dyrektor Instytutu Kosmetologii, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2018 - 2019 Prodziekan ds. Kosmetologii, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2018 - nadal Specjalista ds. naukowo-technicznych, Zakład Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej, Wydział Wojskowo-Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • 2018 Adiunkt, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki,
 • 2018 Starszy wykładowca  Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Wydział Wojskowo-Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • 2012  - 2014 Starszy wykładowca, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2008  - 2018 Adiunkt, Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Wydział Wojskowo-Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 2006 – 2008 Asystent, Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Wydział Wojskowo-Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 1997 - 2006 Asystent, Zakład Chemii Bionieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet  Medyczny w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2006 Doktor nauk farmaceutycznych, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  Tytuł pracy   „ Poszukiwanie związków o aktywności biologicznej w grupie pochodnych azoli z jonami platyny (II) i palladu (II)”
 • 1992 -1997 Magister chemii, Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Chemii, kierunek chemia,
  Tytuł pracy :Elektrody kompozytowe na bazie tlenku tytanu.
  specjalność: nauczycielska
 • 1988 -1992 Liceum Ogólnokształcące w Ozorkowie
 • Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich
  Uniwersytet Wrocławski - 1998 
  Chemistry Depertment Okland University – 2005
 • Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach jak:
  Praca własna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 502-13-594
  pt.:„Chemia koordynacyjna azoli oraz aktywność biologiczna nowych kompleksów Pt(II) i Pd(II)”, realizowana w latach 1999-2001; kierownik (projekt zrealizowany).
  Praca własna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 502-17-664
  pt.: „Badanie właściwości pro i antyoksydacyjnych nowych związków koordynacyjnych realizowana w latach 2007-2009; kierownik (projekt zrealizowany).
 • Grant MNiSW nr N N40237 5838
  pt.: „Znaczenie procesów naprawy DNA oraz polimorfizmów genów mechanizmu wycinania zasad azotowych (BER):OGG1, XRCC1, MUTYH, ADPRT, APE1 dla rozwoju jaskry otwartego kąta”, realizowany w latach 2011-2014;

Wybrane publikacje:

2022-MTHFD1 c.1958G>A and TCN2 c.776G>C polymorphisms of folate metabolism genes and their implication for oral cavity cance. Katarzyna Malinowska1 , Alicja Nowak-Zduńczyk*2, Anna Merecz-Sadowska3, Anna Szczepańska6, Dariusz Kaczmarczyk4, Katarzyna Bliźniewska-Kowalska5, Hanna Zielińska-Bliźniewska1. Advances in Hygiene and Experimental Medicine

2021-The expression of the IL-5, periostin and IL-33 genes, serum protein levels in chronic rhinosinusitis, and their correlation with clinical severity, Int. J Environ. Res. Public Health 2021

Hanna Zielińska-Bliźniewska1, Milena Paprocka-Zjawiona1, Anna Merecz-Sadowska2,*, Radosław Zajdel2, Katarzyna Bliźniewska-Kowalska3 and Katarzyna Malinowska1

2021-Expression of Programmed Death Receptor 1 (PD-1) gene and its ligand (PD-L1) inpatients with laryngeal cancer

Andrzej Julian Kowalski; Katarzyna Malinowska; Jurek Olszewski; Hanna Zielińska-Bliźniewska-

2021-Anna Merecz- Sadowska, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Radosław Zajdel, Karolina Zajdel, Katarzyna Malinowska, Plants-przyjęte do druku

4MTHFD1 c.1958G>A and TCN2 c.776G>C polymorphisms of folate metabolism genes and their implication for oral cavity cancer

Katarzyna Malinowska A, C, 1, Alicja Nowak-Zduńczyk E, 6, Anna Merecz-Sadowska F, 3, Anna SzczepańskaF, 2 Dariusz Kaczmarczyk G, 4, Katarzyna Bliźniewska-Kowalska C, 5, Hanna Zielińska-Bliźniewska G,1

2019-Plant extracts and reactive oxygen species as two counteracting agents with anti- and pro-obesity properties

Hanna Zielinska-Blizniewska, Przemyslaw Sitarek, Anna Merecz-Sadowska , Katarzyna Malinowska , Karolina Zajdel , Marta Jablonska , Tomasz Sliwinski  Radoslaw Zajdel, Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 4556; doi:10.3390/ijms20184556,

2019-Rola i i wykorzystanie olejków eterycznych i ich składników jako substancji czynnych w produktach kosmetycznych wysłane do Pol J Kosm.,K. Malinowska, R. Modranka

2019-D NA damage and oxidant-antioxidant status in blood of patients with cancer of the head and neck under the influence of copper (II)-przyjęte do druku           Katarzyna Malinowska,  Alina Morawiec–Sztandera, Małgorzata Majczyk, Dariusz Kaczmarczyk, Radosław Zajdel,Hanna Zielinska-Blizniewska

2018-The role of hyaluronic acid in selected diseases, Medycyna Sportowa / Polish J Sport Med © Medsportpress, 2018; 4(4); Vol. 34, 197-212 DOI: 10.5604/01.3001.0012.8459    Katarzyna Malinowska, Alicja Klimczak, Marcin Możdżan),  Roman Modranka, Karolina Śmigiel), Paweł Piątkowski, Anna Merecz-Sadowska,  Łukasz Skowerski, Radosław Zajdel, Tetiana Levadna, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Wiesław Tomaszewski

2018-The relationship between chest pain and level of perioperative anxiety in patients with lung cancer., Pol Przegl Chir. 2018 Apr 30;90(2):23-27. doi: 10.5604/01.3001.0011.7490          K. Malinowska

2018-Practical Aspects of Hyaluronic Acid Application in Biolevox HA Preparations - Report on Research. Ortop Traumatol Rehabil. 2018 Oct 31;20(5):431-435. doi: 10.5604/01.3001.0012.7474 Materkowski M, Malinowska K, Tomaszewski W

2018-An evaluation of the antioxidant and anticancer properties of complex compounds of copper(II), platinum(II), palladium(II) and ruthenium(III) for use in cancer therapy.

Mini Rev Med Chem. 2018 Apr 23. doi: 10.2174/1389557518666180423145825

Malinowska K, Szczepańska A, Zielińska- Blizniewska H, Majsterek I.

2018-Metal ion complexes with pyrazoles, aziridines and diaziridines - synthesis and biological activity.

Curr.Med.Chem.2018,25,doi:10.2174/092986732566618221124447

Malinowska K, Lorenz IP, Sadowska B, Mucha P.

Udział w konferencjach:

Lewko D, Majstrek I, Malinowska K. Inhibitory oksydazy polifenolowej w procesach brązowienia enzymatycznego . IV Konferencji Biologii Molekularnej. Łódź, 2015, 26(28): 99.

Malinowska M, Kowalski J.P, Szaflik Gacek M, MajsterekI, J. Szaflik J. Melatonin supplementation and  its role in the antioxidant capacity of patients with primary open-angle glaucoma, Geneva 2011, 24-25maja.

Mrowicka M, Miller E, Garncarek P, Kędziora J, Malinowska K, Mrowicki J. Wpływ melatoniny na aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (CuZn-SOD) w krwinkach czerwonych u chorych w stanie hipokinezji krótko- i długoterminowej. VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Łódź, 2010, 23-25 września.

Mrowicka M, Miller E, Garncarek P, Rutkowski M, Gałecka E, Malinowska K, Żołyński A, Żołyński K, Kędziora J. Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD-1) w krwinkach czerwonych poalloplastyce stawu biodrowego.VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 2007, 27-29 września.

Malinowska K, Kędziora J, Gałecka E, Miernicka M, Budzisz E. Pro- and antioxidant activity of Cu(II) complexes with pyrazole  Abstracts from the 6th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium.2007, Istanbul, Turkey, 8-11 lipca.

Zainteresowania badawcze:

 • Stres oksydacyjny oraz ochrona przed niekorzystnymi skutkami oddziaływania reaktywnych form tlenu ze strukturami komórki, procesy starzenia się,
 • Związki o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych, metody ich badania oraz wpływ na komórki
 • Sensoryka i aromaterapia
dr Agnieszka Caban

Kontakt:

 

mgr Agnieszka Caban

asystent

a.caban@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 – obecnie – asystent  w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2016 – obecnie – wykładowca w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej (platforma e-learningowa)
 • 2016 – obecnie – dietetyk, koordynator ds. promocji zdrowia w Fundacji Centrum Inicjatyw Zdrowotnych
 • 2015 – 2017 – wykładowca, nauczyciel w Centrum Nauki i Biznesu „Żak”

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2015 – obecnie –  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski, Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby, Studia Doktoranckie
 • 2014 – 2015 – Instytut Żywności i Żywienia, Kształcenie podyplomowe - Poradnictwo dietetyczne – postępy w żywieniu człowieka
 • Członek redakcji czasopisma naukowego Polish Journal of Nutrition
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków
 • Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki
dr Marta Kamasińska

Kontakt:

 

dr Marta Kamasińska

adiunkt

m.kamasinska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Od 2011 r. do obecnie wykładowca przedmiotu „Podstawowe procesy biofizyczne”(w ubiegłych latach „Procesy biochemiczne w dietetyce” „Nutrigenomika”, „Podstawowe procesy biologiczne”, promotor i recenzent prac dyplomowych) Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Piotrkowska 278, 90-361 Łódź

 • Od 2017 r. do obecnie Service Delivery Manager w Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o, Textorial Park, ul. Fabryczna 17, 90-344, Łódź

 • Od 2007 - 2016 stanowisko: nauczyciel biologii i chemii anglojęzycznego liceum i dwujęzycznego gimnazjum Szkoły Europejskiej, Szkoła Europejska Gimnazjum – Liceum s.j., Tuszyńska 31, 93-020 Łódź

 • Od 2001 Uniwersytet Łódzki, tłumacz na język angielski streszczeń do książek i objaśnień do artykułów naukowych, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Narutowicza 88, 90-139 Łódź

 • 10.10.2005 – 31.01.2007 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, stanowisko: obsługa administracyjna Regionalnego Punktu Kontaktowego d.s. Programów Ramowych Unii Europejskiej,

 • 07.10.2004 – 30.09.2005 Uniwersytet Łódzki, stanowisko: asystent.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Promotor 40 prac magisterskich na kierunku dietetyka WSBiNoZ, lata 2019-2021

 • Wykonawca programu badawczego prowadzonego w ramach polsko - greckiej umowy dwustronnej ("Międzynarodowa umowa o współpracy naukowej i naukowo - technicznej z zagranicą na lata 2006 - 2007")

 • Uczestnik w projekcie NATO (tytuł projektu: "Prion proteins and Alzheimer's peptides: Molecular Studies", nr projektu: NATO CBP. EAP.CLG 981 751), 2005 – 2007

 • 17.09.2007 – 21.09.2007 Staż naukowy na Uniwersytecie w Camerino, Włochy, w ramach współpracy międzynarodowej (projekt NATO) i prezentacja wyników pracy badawczej,

 • 12.06.2006–24.06.2006 Staż naukowy w Państwowym Uniwersytecie w Mińsku, Białoruś i udział w konferencji “Molecular, membrane and cellular basis of functioning of biological systems” 7th Congress of Belarussian Society for Photobiology and Biophysics

 • 28.08.2005–14.09.2005 Staż naukowy w Institut Michel Pacha, Tamaris sur Mer, Francja,

 • 27.09.2004–18.09.2004 Staż naukowy w Institut Michel Pacha, Tamaris sur Mer, Francja,

Wybrane publikacje:

 • 2016 - „Najnowsze metody regeneracji skóry z wykorzystaniem pola elektrycznego”, Kosmetologia Estetyczna 2/2017 /vol.7 - Publishing House/Indygo Zahir Media Wrocław

 • 2009 - Interactions of free copper (II) ions alone or in complex with iron (III) ions with erythrocytes of marine fish Dicentrarchus labrax (Cell Biol Int 2009 Sep 12;33(9):941-8) Magdalena Labieniec, Katarzyna Milowska, Aneta Balcerczyk, Agata Rucinska, Magdalena Sadowska, Marta Jokiel, Gerard Brichon, Teresa Gabryelak        

 • 2008 (publikacja konferencyjna) - Cell toxicity and fluorescence spectroscopy studies of carboxyl, amine and hydroxyl termined dendrimers (Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, 2008; 22) Rucinska A., Gardikis K., Ionov M., Jokiel M., Felekis T., Steele B.R., Screttas C.G., Demetzos C., Micha-Screttas M., Bryszewska M., Gabryelak T.

 • 2007 -  The interaction between polycationic poly-lysine dendrimers and charged and neutral fluorescent probes. (J Fluoresc 2007 Jan 16;17(1):73-9) Dzmitry Shcharbin, Jolanta Janiszewska, Zofia Urbanczyk-Lipkowska, Maria Bryszewska - Springer

 • 2006 artykuł   Effect of dendrimers on pure acetylcholinesterase activity and structure (Bioelectrochemistry, Volume 68, Issue 1, January 2006, Pages 56–59) D. Shcharbin,  B. Klajnert, M. Bryszewska - Elsevier

 • 2006 artykuł Use of a Spectrofluorimetric Method to Monitor Changes of Human Serum Albumin Thermal Stability in the Presence of Polyamidoamine Dendrimers (Journal of Fluorescence, March 2006, Volume 16, Issue 2, pp 149-152), B. Klajnert, M. Bryszewska, Springer

Udział w konferencjach:

22.07.2020 Webinar: “Oncology nutrition in 2020: The intersection of evidence, guidelines and clinical practice” Abbott Nutrition Health Institute, USA

17.06.2020 Webinar: “Nutrition in older adults during COVID-19 times – immunity, isolation and food: advice and practical solutions” - Dietitian Connection organization, Australia

11.09.2007 Udział w międzynarodowej konferencji w Turynie, Włochy, ”41st IUPAC World Chemistry Congress Chemistry Protecting Health, Nature Environment and Cultural Heritage” współfinansowany przez organizatorów kongresu

15.05.2005–19.05.2005 Uczestnictwo w konferencji pt. : ”Amphiphiles and their aggregates in basic and applied science”, organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski,

Zainteresowania badawcze:

Biofizyka, biochemia, medycyna estetyczna, chirurgia plastyczna, nutrigenomika, dietetyka, choroby neurodegeneracyjne, choroby autoimmunologiczne

Dr Paulina Konrad

Kontakt:

 

mgr Paulina Konrad

Wykładowca

p.konrad@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2022- obecnie- ekspert ds. Badań Klinicznych w Rządowej Agencji Badań Medycznych
 • 2017 - obecnie: wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu,
 • 2018 – obecnie: asystent w Zakładzie Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej w Łodzi
 • 2017 - obecnie: dietetyk w Poradni Konsultacyjnej GASTRO w Łodzi
 • 2017-2019- dietetyk w Przedszkolu "Czarodziejska Akademia"  w Pabianicach
 • 2015-2017 właściciel Poradni Dietetycznej DIETOSTREFA

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2019 – współpraca przy programie  edukacyjno-wychowawczego „Zdrowe dziecko – zdrowy dorosły. Stop cukrowemu tsunami.” Program realizowany we współpracy z PODN w Pabianicach dla publicznych placówek (żłóbek, przedszkola)
 • 2019 – współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach od 2021 - koordynator merytoryczny projektu Enhancement of Clinical Nutrition and Dietetic Practice in Palestine (ECNAD)
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w dietetyce” – wygłoszenie referatu na temat „Żywienie osób z limfocytarnym zapaleniem tarczycy"
 • Ukończone liczne szkolenia z zakresu Dietetyki Klinicznej.

Wybrane publikacje:

 • Chojnacki C., Popławski T., Konrad P., Fila M., Chojnacki J., Błasiak J.Serotonin Pathway of Tryptophan Metabolism in Small Intestinal Bacterial Overgrowth—A Pilot Study with Patients Diagnosed with Lactulose Hydrogen Breath Test and Treated with Rifaximin. J Clin. Med. 2021, 10, 2065.
 • Chojnacki C., Mikulska P., Knopik-Dabrowicz A., Konrad P. The role of intraepithelial lymphocytes in pathogenesis of small intestinal bacterial overgrowth syndrome. Pol. Merk. Lek. 2021
 • Paulina Konrad, Jan Chojnacki, Anita Gąsiorowska, Cezary Rudnicki, Aleksandra Kaczka, Cezary Chojnacki. Ocena czynności tarczycy u osób z zespołem przerostu bakteryjnego jelita cienkiego.” Pol. Merk. Lek 2017
 • Chojnacki C., Konrad P., Chojnacki J., Błońska A., Kaczka A., Gąsiorowska A.: The effect of rifaximin treatment for small intestinal bacterial overgrowth on thyroid disorders, International Journal of Medical and Clinical Research, Bioinfo Publications, vol. 8, nr 2, 2017, s. 359-363
 • Paulina Konrad, Jan Chojnacki, Anita Gąsiorowska, Cezary Rudnicki, Aleksandra Kaczka, Cezary Chojnacki. Therapeutic efficacy of amoxicillin and rifaximin in patients with small intestinal bacterial overgrowth and Helicobacter pylori infection. Gastroenterology review 3/2018 vol. 13
 • Konrad Paulina, Błońska Aleksandra: Rola czynników żywieniowych w prewencji i leczeniu przewlekłego limfocytowego zapalenia tarczycy, Postępy Żywienia Klinicznego, vol. 14, nr 2, 2018, s. 24-27
 • Mędrek-Socha Marta, Błońska Aleksandra, Konrad Paulina, Pawłowicz Monika, Chojnacki Jan, Zieliński Krzysztof, Chojnacki Cezary: Liczba limfocytów śródnabłonkowych w przewodzie pokarmowym u osób z IgG-zależną nietolerancja pokarmową, Polski Merkuriusz Lekarski, MEDPRESS, vol. 45, nr 270, 2018, s. 237-241.
 • Mędrek-Socha Marta, Chojnacki Jan, Śmigielskianusz, Konrad Paulina, Chojnacki Cezary: Changes of lipid profile of patients with asymptomatic and symptomatic Helicobacter pylori infection, Wiadomości Lekarskie, vol. 71, nr 8, 2018, s. 1467-1473
 • Konrad P, Mikulska P, Chojnacki C. Wartość testów oddechowych w diagnostyce rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego. Gastroenetrologia praktyczna. 1/2019
 • Chojnacki C, Konrad P, Mikulska P. Ocena wyników wodorowego testu oddechowego w różnych postaciach klinicznych przerostu bakteryjnego jelita cienkiego. Pol Merkur Lek. 2019; XLVI
 • Konrad P. Mikulska P, Chojnacki C. Wodorowe testy oddechowe w praktyce klinicznej. Gastroenterologia Praktyczna. 2019;XLV
 • Mikulska Paulina, Błońska Aleksandra, Konrad Paulina, Chojnacki Cezary: Przydatność wykonywania wodorowego testu oddechowego u osób IgG zależną nadwrażliwością na produkty zbożowe, Żywienie Człowieka i Metabolizm, vol. 46, nr 4, 2019, s. 329-337
 • Konrad P. Uporczywe wzdęcie – punkt widzenia dietetyka Persistent bloating – a dietician’s point of view. Gastroenterologia Praktyczna • 3/2020
 • Chojnacki Cezary, Konrad Paulina, Błońska Aleksandra: Intermittent fasting – kolejny ryzykowny trend żywieniowy czy dieta o udowodnionych podstawach naukowych?, Gastroenterologia Praktyczna, vol. 12, nr 2(47), 2020, s. 56-63
 • Mikulska Paulina, Chojnacki Jan, Stępień Agnieszka , Konrad Paulina, Chojnacki Cezary : Wpływ serotoniny na stan psychosomatyczny pacjentów z dyspepsją czynnościową, Polski Merkuriusz Lekarski, MEDPRESS, vol. 48, nr 283, 2020, s. 10-14
 • Chojnacki Cezary, Konrad Paulina, Błońska Aleksandra, Chojnacki Jan, Mędrek-Socha Marta: Usefulness of the hydrogen breath test in patients with functional dyspepsia, Przegląd Gastroenterologiczny, Polski Klub Trzustkowy, vol. 14, nr 4, 2020, s. 338-342, DOI:10.5114/pg.2020.92690
 • Chojnacki Cezary, Popławski Tomasz, Chojnacki Jan, Fila Michał, Konrad Paulina, Błasiak Janusz: Tryptophan Intake and Metabolism in Older Adults with Mood Disorders, Nutrients, vol. 12, nr 10, 2020, s. 1-11, DOI:10.3390/nu12103183
 • Chojnacki Cezary, Mędrek-Socha Marta , Konrad Paulina, Chojnacki Jan, Błońska Aleksandra : The value of melatonin supplementation in postmenopausal women with Helicobacter pylori‑associated dyspepsia, BMC Womens Health, vol. 20, nr 1, 2020, s. 1-6, DOI:10.1186/s12905-020-01117-z
 • Chojnacki C., Popławski T., Błasiak J., Fila M., Konrad P., Chojnacki J.: Altered dopamine signalling in chronic epigastric pain syndrome, Journal of Physiology and Pharmacology, vol. 71, nr 6, 2020, s. 1-7, DOI:10.26402/jpp.2020.6.05
dr n. med. Katarzyna Łokieć

Kontakt:

 

dr n. med. Katarzyna Łokieć

adiunkt

k.lokiec@wsbinoz.pl

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 - obecnie: wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu,
 • 2017 – obecnie: asystent w Zakładzie Propedeutyki Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • 2014 - obecnie: dietetyk w Centralnym Szpitalu Klinicznym, Centrum Kliniczno - Dydaktycznym w Łodzi, Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,
 • 2016 - obecnie: dietetyk w Centrum Leczenia i Profilaktyki Otyłości w Zgierzu
 • 2012 - obecnie: dietetyk w Med - Gastr Centrum Medycznym w Łodzi,
 • 2014 – 2015: dietetyk w AnMa Centrum Dietetyki w Łodzi,
 • 2013 – 2015: dietetyk w Poradni Konsultacyjnej Gastro w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Autor projektu badawczego: Wpływ stylu życia i poziomu wiedzy o cukrzycy na ryzyko pogorszenia stanu zdrowia u pacjentów diabetologicznych.
 • Współautor ministerialnego programu: Szkolenia dla osób w wieku 50+ z zakresu żywienia dostosowanego do indywidualnego stanu zdrowia i występujących dolegliwości dietozależnych w ramach Narodowego Programu Zdrowia: Popularyzacja wiedzy w zakresie specyficznych potrzeb i uwarunkowań dietetycznych w grupie seniorów (w tym zapobieganie utracie masy ciała i chorobom metabolicznym).
 • Prelegent w Healthy Ageing Research Centre Medical University of Lodz
 • Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki
 • Współautor:
 • materiałów i broszur edukacyjnych dla pacjentów z cukrzycą,
 • szkoleń dla pacjentów oddziałów i poradni diabetologicznych,
 • cyklu szkoleń dla pielęgniarek diabetologicznych z zakresu edukacji dietetycznej pacjentów.

Wybrane publikacje:

 • Górska-Ciebiada M, Cypryk K, Borkowska A, Loba M, Łokieć K, Ciebiada M: Ghrelin levels in elderly, diabetic patients with mild cognitive impairment., Neuropsychiatry, 2018: 8(4), 1174-1181.
 • Kluch M, Łokieć K: Wpływ diety wegetariańskiej na INR u pacjentki leczonej antykoagulantami. Przypadki Med pl: 2018, 108, s. 586-590.
 • Kluch M, Górska-Ciebiada M, Łokieć K: Znaczenie diety w prewencji działań niepożądanych terapii antykoagulantami zależnymi od witaminy K., Polski Merkuriusz Lekarski, 2018; XLV (265); 5-10.
 • Błońska A, Konrad P, Łokieć K, Chojnacki C, Chojnacki J.: IgG-zależna nadwrażliwość pokarmowa na produkty zbożowe u osób z zespołem jelita nadwrażliwego. Żywienie człowieka i metabolizm, 2018, XLV, nr 1, 25-35.
 • Łokieć K, Loba M, Walecka-Kapica E, Górska-Ciebiada M.: Serotonina u kobiet z nadmierną masą ciała a ryzyko rozwoju cukrzycy.. Diabetologia Praktyczna, 2018, 4 (A): 31-32.
 • Górska-Ciebiada M, Cypryk K, Saryusz-Wolska M, Borkowska A, Loba M, Łokieć K, Ciebiada M. Serum ghrelin levels in elderly, diabetic patients with mild cognitive impairment. Diabetologia, 2017: 60, supl.1, S581, 1262.
 • Łokieć K, Loba M, Walecka-Kapica E, Górska-Ciebiada M: Ocena stanu psychoemocjonalnego pacjentek z nadmierną masą ciała w okresie okołomenopauzalnym po zastosowaniu diety redukcyjnej.. Forum Zaburzeń Metabolicznych, 2017: T. 8, nr. 4, s. 171-176.
 • Loba M, Szymczyk K, Łokieć K, Loba P, Górska-Ciebiada M.: Zastosowanie angiografii optycznej koherentnej tomografii do oceny mikrokrążenia siatkówkowego u pacjentów z cukrzycą i różnym stopniem zaawansowania powikłań makronaczyniowych. Clin. Diab: 2017 : Vol. 6, supl. B, s. 1, U2
 • Łokieć K, Loba M, Walecka-Kapica E, Górska-Ciebiada M: Ocena stanu psychoemocjonalnego pacjentek z nadmierną masą ciała w okresie okołomenopauzalnym po zastosowaniu diety redukcyjnej.. Forum Zaburzeń Metabolicznych, 2017: T. 8, nr. 4, s. 171-176.
 • Loba M, Szymczyk K, Łokieć K, Loba P, Górska-Ciebiada M.: Zastosowanie angiografii optycznej koherentnej tomografii do oceny mikrokrążenia siatkówkowego u pacjentów z cukrzycą i różnym stopniem zaawansowania powikłań makronaczyniowych. Clin. Diab: 2017 : Vol. 6, supl. B, s. 1, U2
 • Łokieć K, Walecka-Kapica E, Rudnicki C, Stec-Michalska K.: Assessement of efectiveness of diet reducing weight gain in potmenopausal overweight women. United European Gastroenterology Journal, 2016, 4 (5S), A712.
 • Łokieć K, Błońska A, Walecka-Kapica E, Stec-Michalska K.: Wpływ leczenia dietą redukcyjną na stężenie hormonów płciowych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym z nadwagą i otyłością. Polski Merkuriusz Lekarski, 2016, XL(240): 362-368.
 • Łokieć K, Klupińska G, Chojnacki C, Walecka-Kapica E.: Ocena przerostu flory bakteryjnej w jelicie cienkim u osób z zaparciową i biegunkową postacią zespołu jelita nadwrażliwego. Polski Merkuriusz Lekarski, 2014, XXXVI(215): 307-310.
 • Błońska A, Walecka-Kapica E, Chojnacki C, Łokieć K.: Ocena zwyczajów żywieniowych oraz stanu odżywienia dzieci ze szkół podstawowych w mieście i na wsi. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2014, 41(3): 143-154.

Zainteresowania badawcze:

 • diabetologia
 • choroby metaboliczne
 • gastrologia
 • choroby autoimmunologiczne
 • obesitologia
 • geriatria
dr Ewa Macierzyńska – Piotrowska

Kontakt:

 e.macierzynska@wsbinoz.pl

dr Ewa Macierzyńska – Piotrowska

adiunkt

Przebieg kariery zawodowej:

 • 06.2016 - obecnie: Polwet-Centrowet Sp. Z o.o. Łask, ul. M. Konopnickiej 21 – stanowisko: kierownik laboratorium
 • 1.07.2015 - 31.05.2016: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Molekularnych Mechanizmów Komórkowych, Łódź, ul. Mazowiecka 4/6 – stanowisko: badacz
 • 01.02.2015 - 30.06.2015: praca badawcza w ramach projektów: "Epigenetyczna regulacja procesu angiogenezy indukowana zmianami w obrębie metylacji białek histonowych, jako szansa dla nowych interwencji terapeutycznych w chorobie nowotworowej"- (NCN); "Rola reorganizacji chromatyny limitowanej statusem metylacji histonów w kontrolowaniu aktywacji komórek śródbłonka naczyniowego"- (MNiSW)
 • 1.10.2009 - 31.01.2015: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Molekularnej, Łódź, ul. Banacha 12/16 – stanowisko: adiunkt
 • 01.10.2010 – 30.09.2019: Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, ul. Wileńska 53/55 - stanowisko: wykładowca

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 

 • Promotor pomocniczy pracy doktorskiej realizowanej w ramach Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej
 • Projekt badawczy nr RPLD.01.02.02-10-0029/18-00; 01.01.2019-31.01.2021- „Opracowanie bioaktywnego bakteriocynowego preparatu pofermentacyjnego wraz z technologią jego wytwarzania” – specjalista - - Projekt badawczy nr RPLD.01.02.02-10-0005/16-00; 01.09.2016-31.08.2018- „Opracowanie bioaktywnego preparatu pofermentacyjnego w formie płynnej do podawania w wodzie pitnej dla kurcząt rzeźnych” – główny wykonawca
 • 1.07.2015 - 31.05.2016 - Healthy Ageing Research Centre (HARC) FP7 RegPot Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 7 temat badawczy: Rola integryn w modulacji procesów związanych ze starzeniem się komórek śródbłonka naczyniowego – badacz
 • 2013-2015 - "Epigenetyczna regulacja procesu angiogenezy indukowana zmianami w obrębie metylacji białek histonowych, jako szansa dla nowych interwencji terapeutycznych w chorobie nowotworowej" (NCN) – wykonawca
 • 2013-2015 - "Rola reorganizacji chromatyny limitowanej statusem metylacji histonów w kontrolowaniu aktywacji komórek śródbłonka naczyniowego" (MNiSW) - wykonawca 2007/2008 - grant - -----N30101732/0951, Charakterystyka funkcjonalna przezbłonowego układu redoks wybranych komórek eukariotycznych (PROMOTORSKI) - wykładowca

Wybrane publikacje:

 

 • Wojtala M, Macierzyńska-Piotrowska E, Rybaczek D, Pirola L, Balcerczyk A., Pharmacological and transcriptional inhibition of the G9a histone methyltransferase suppresses proliferation and modulates redox homeostasis in human microvascular endothelial cells. Pharmacol Res. 2018 Feb;128:252-263. MNiSW (2013-2016) = 40 IF = 5,574
 • Balcerczyk A, Gajewska A, Macierzyńska-Piotrowska E, Pawelczyk T, Bartosz G and Szemraj J, Enhanced Antioxidant Capacity and Anti-Ageing Biomarkers after Diet Micronutrient Supplementation. Molecules 2014, 19(9), 14794-14808
 • Lewinska A, Macierzynska E, Grzelak A, Bartosz G, A genetic analysis of nitric oxidemediated signaling during chronological aging in the yeast. Biogerontology. 2011 Aug;12(4):309-20. doi: 10.1007/s10522-011-9329-4. Epub 2011 Mar 19
 • Grzelak A, Kruszewski M, Macierzyńska E, Piotrowski Ł, Pułaski Ł, Rychlik B, Bartosz G., The effects of superoxide dismutase knockout on the oxidative stress parameters and survival of mouse erythrocytes. Cell Mol Biol Lett. 2009
 • Macierzyńska E, Grzelak A, Bartosz G., The effect of growth medium on the antioxidant defense of Saccharomyces cerevisiae. Cell Mol Biol Lett. 2007 Sep;12(3):448-56. doi: 10.2478/s11658-007-0017-y. Epub 2007 May 10
 • Grzelak A, Macierzyńska E, Bartosz G., Accumulation of oxidative damage during replicative aging of the yeast Saccharomyces cerevisiae. Exp Gerontol. 2006 Sep;41(9):813-8. Epub 2006 Aug 7
 • Grzelak A, Macierzyńska E, Bartosz G., Melatonin does not react rapidly with hydrogen peroxide. Free Radic Res. 2004 Nov;38(11):1155-8
 • Grzelak A, Macierzyńska E, Bartosz G. Melatonin does not react rapidly

Zainteresowania badawcze:

Biotechnologia, bakteriocyny, bakterie LAB

dr Anna Merecz-Sadowska

Kontakt:

 

dr Anna Merecz-Sadowska

adiunkt

a.merecz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2021 – obecnie adiunkt, Zakład Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 • 2017 – obecnie wykładowca, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 • 2013 – 2018 asystent, Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 • 2014 – 2015 wykładowca, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2009 - 2015 doktor nauk medycznych, Studium Doktoranckie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Oddział Fizjoterapii Wydziału Wojskowo Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • 2004 - 2009 magister biologii, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, kierunek: biologia

Wybrane publikacje:

 • Merecz-Sadowska A., Sitarek P., Kowalczyk T., Zajdel K., Kucharska E., Zajdel R. The Modulation of Melanogenesis in B16 Cells Upon Treatment with Plant Extracts and Isolated Plant Compounds. Molecules. 2022; 27:4360.
 • Zielińska-Bliźniewska H., Paprocka-Zjawiona M., Merecz-Sadowska A., Zajdel R., Bliźniewska-Kowalska K., Malinowska K. Serum IL-5, POSTN and IL-33 levels in chronic rhinosinusitis with nasal polyposis correlate with clinical severity. BMC Immunol. 2022; 23:33
 • Kowalczyk T., Merecz-Sadowska A., Rijo P., Mori M., Hatziantoniou S., Górski K., Szemraj J., Piekarski J., Śliwiński T., Bijak M., Sitarek P. Hidden in Plants-A Review of the Anticancer Potential of the Solanaceae Family in In Vitro and In Vivo Studies. Cancers (Basel). 2022 Mar 11;14(6):1455.
 • Kowalczyk T., Merecz-Sadowska A., Rijo P., Isca VMS., Picot L., Wielanek M., Śliwiński T., Sitarek P. Preliminary Phytochemical Analysis and Evaluation of the Biological Activity of Leonotis nepetifolia (L.) R. Br Transformed Roots Extracts Obtained through Rhizobium rhizogenes-Mediated Transformation. Cells. 2021; 10:1242.
 • Merecz-Sadowska A., Sitarek P., Kucharska E., Kowalczyk T., Zajdel K., Cegliński T., Zajdel R. Antioxidant Properties of Plant-Derived Phenolic Compounds and Their Effect on Skin Fibroblast Cells. Antioxidants (Basel). 2021; 10: 726.
 • Merecz-Sadowska A., Sitarek P., Śliwiński T., Zajdel R. Anti-Inflammatory Activity of Extracts and Pure Compounds Derived from Plants via Modulation of Signaling Pathways, Especially PI3K/AKT in Macrophages. Int J Mol Sci. 2020; 21: 9605.
 • Sitarek P., Merecz-Sadowska A., Śliwiński T., Zajdel R., Kowalczyk T. An In Vitro Evaluation of the Molecular Mechanisms of Action of Medical Plants from the Lamiaceae Family as Effective Sources of Active Compounds Against Human Cancer Cell Lines. Cancers 2020; 12: 2957.
 • Sitarek P., Merecz-Sadowska A., Kowalczyk T., Wieczfinska J., Zajdel R., Śliwiński T. Potential Synergistic Action of Bioactive Compounds from Plant Extracts against Skin Infecting Microorganisms. Int J Mol Sci. 2020; 21: 5105.
 • Sitarek P., Kowalczyk T., Wieczfinska J., Merecz-Sadowska A., Górski K., Śliwiński T., Skała E. Plant Extracts as A Natural Source of Bioactive Compounds and Potential Remedy for The Treatment of Certain Skin Diseases. Curr Pharm Des 2020; 26: 1-17.
 • Zielinska-Blizniewska, P. Sitarek, A. Merecz-Sadowska, K. Malinowska, K. Zajdel, M. Jablonska, T. Sliwinski, R.Zajdel. Plant Extracts and Reactive Oxygen Species as Two Counteracting Agents with Anti- and Pro-Obesity Properties. Int J Mol Sci 2019; 20: 4556.
 • Malinowska, A. Klimczak, M. Możdżan, R. Modranka, K. Śmigiel, P. Piątkowski, A. Merecz-Sadowska, Ł. Skowerski, R. Zajdel, T. Levadna, H. Zielińska-Bliźniewska, W. Tomaszewski. The role of hyaluronic acid in selected diseases. Med Sport 2018; 34: 197-212.
 • A. Merecz-Sadowska, A. Marusińska, B.T. Karwowski. The contents of biological active substances and antioxidant activity in coffee depending on brewing method. Pol J Natur Sci 2018; 33: 267-284.

Udział w konferencjach:

 • Odmiany anatomiczne w praktyce klinicznej, Collegium Anatomicum, 13-14 kwietnia 2019 Warszawa
 • Konferencja Neuronus 2015 Kraków, 17.04.2015.
 • XIX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, 17-19 września 2015 Świnoujście
 • II Interdyscyplinarna Konferencja, „Bezpieczeństwo farmakoterapii – jeden problem, różne spojrzenia” Wrocław, 16 – 17 maja 2013

Zainteresowania badawcze:

 • Anatomia i fizjologia skóry
 • Czynniki wewnątrz- i zewnątrzpochodne mające wpływ na skórę i jej przydatki
 • Choroby cywilizacyjne i ich farmakoterapia
 • Związki o właściwościach terapeutycznych
 • Stres oksydacyjny
dr Roman Modranka

Kontakt:

 

dr Roman Modranka

dr nauk farmaceutycznych

r.modranka@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2013-obecnie, adiunkt, Katedra Kosmetologii, Społeczna Akademia Nauk
 • 2013-obecnie, adiunkt, Instytut Kosmetologii, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2009–2010, starszy wykładowca, Zakład Chemii Bionieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 2004-2005, Roczny kontrakt naukowy, Oakland University, Rochester, USA 2004-2005
 • 1999–2009, adiunkt, Zakład Chemii Bionieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 1998–1999, asystent, Zakład Chemii Bionieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 1979–1998, pracowik naukowo-techniczny, Zakład Chemii Bionieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, (Akademia Medyczna) Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2004-2005 Kontrakt naukowy Chemistry Depertment Okland University (USA)
 • 1996 doktor nauk farmaceutycznych,
 • 1974-1979 magister chemii, Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Chemii,
 • 1969-1974 Technikum Chemiczne w Łodzi

Wybrane publikacje:

 • 2019, Artykuł: Rola i i wykorzystanie olejków eterycznych i ich składników jako substancji czynnych w produktach kosmetycznych wysłane do Pol J Kosm. K. Malinowska, R. Modranka
 •  2019, Artykuł: Rola konserwantów w Kosmetykach-wysłane do Pol J Kosm. K. Malinowska, R. Modranka
 •  2018, Artykuł: The role of hyaluronic acid in selected diseases, Medycyna Sportowa / Polish J Sport Med © Medsportpress, 2018; 4(4); Vol. 34, 197-212 DOI: 10.5604/01.3001.0012.8459   Katarzyna Malinowska, Alicja Klimczak, Marcin Możdżan),  Roman Modranka, Karolina Śmigiel), Paweł Piątkowski, Anna Merecz-Sadowska,  Łukasz Skowerski, Radosław Zajdel, Tetiana Levadna, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Wiesław Tomaszewski
 •  2009 Artykuł Aktywność biologiczna - in vitro nowych związków koordynacyjnych platyny(II) i palladu(II), Pol. Merk. Lek., XXVI (151), 2009, ss.52. Malinowska K., Modranka R., Kubiak K., Mrowicka M., Kędziora J., Klimczak A., M. Rutkowski
 •  2017 Artykuł Wpływ diety o niskiej zawartości węglowodanów i wysokiej zawartości tłuszczu na organizm, skład ciała oraz zdolności wysiłkowe u sportowców’, Medycyna Sportowa, 33 (4): 239-248; 2017 8. A. Merecz-Sadowska,   K. Malinowska,   R. Modranka,   K. Śmigiel,   P. Piątkowski,   Ł. Skowerski,   R. Zajdel
 • 2016 Artykuł Ocena aktywności dysmutazy ponadtlenkowej w krwinkach czerwonych jako czynnika ryzyka w nowotworach jamy ustnej”, Journal of Health Study and Medicine,  1, 5-16, 2016 K. Malinowska, A. Morawiec–Sztandera, I. Majsterek,D. Kaczmarczyk, R. Modranka, M. Majczyk, J. Błaszczyk
 • 2016 Artykuł„Życie i zdrowie kobiet na przełomie XIX i XX wieku.” Life and health of women at the turn of 19th and 20th centuries” Journal of Health Study and Medicine,  1, 73-89, 2016 A. Klimczak, K. Malinowska, R. Modranka
 • 2016 Artykuł „Nutrition of elderly people diagnosed with type 2 diabetes”, Journal of Health Study and Medicine,  4, 85-97, 2016 K. Malinowska, A. Bocian, R. Modranka, I. Majsterek

Udział w konferencjach:

Prowadzenie szkolenia pt. „Dermokosmetyki” 2018

Zainteresowania badawcze:

 • Współczesne koncepcje rozwoju chemii kosmetycznej, innowacyjne preparaty kosmetyczne
 • Wpływ aktywnych składników kosmetyków na  procesy biochemiczne, wewnątrzkomórkowe
 • Nowe tendencje w projektowaniu kosmetyków
dr Ewa Nowacka

Kontakt:

 

dr n. przyr. Ewa Nowacka

adiunkt

e.nowacka@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • od 2014 adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2009 – 2014 starszy wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 1994 – 2011 starszy wykładowca w Katedrze Higieny i Epidemiologii Akademii  Medycznej / Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 1982 – 1994 adiunkt w Katedrze Higieny i Epidemiologii Akademii Medycznej w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Udział w realizacji między innymi:

 • umowy polsko-amerykańska PL-83-480 z decyzją nr MZ/HHS-90-24 II FMC, okres realizacji: 1990- 1994 nt.: Poziom żelaza u kobiet w wieku rozrodczym w Polsce: oszacowanie poziomu żelaza u matki i dziecka.
 • projektu nt. Kreowania postaw i zachowań negujących palenie tytoniu w środowisku szkoły średniej. PT/113/2000, Instytut Onkologii w Warszawie.
 • umowy zawartej z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie: Opracowanie wytycznych do oceny stanu zdrowia dzieci wiejskich z uwzględnieniem warunków środowiskowych, okres realizacji 1986-1990.

Uczestniczyłam w realizacji prac statutowych w Katedrze Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na temat:

 • Oceny stanu odżywienia i wyżywienia dzieci i kobiet w wieku rozrodczym.
 • Identyfikacji i oceny uwarunkowań kondycji zdrowotnej wybranych populacji.

Wybrane publikacje:

 • Nowacka, M. Łaszek, A. F. Szatko: Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Część I. Konsumpcja alkoholu i stosowanie substancji psychoaktywnych. Problemy higieny i Epidemiologii, 2011, 92(1),114-119.
 • Nowacka, M. Łaszek, A. Gawron-Skarbek, F. Szatko Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Część II. Aktywność ruchowa i nawyki żywieniowe. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2011, 92(3), 461-465.
 • Zimna-Walendzik E., Grzybowski A., Nowacka E., Paradowska – Stankiewicz I.: Aktywność rekreacyjno – sportowa młodzieży szkolnej, w  pracy zbiorowej nt.: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku”. Wyd Promocyjne Albatros, Szczecin 2006.
 • Nowacka E., Grzybowski A., Topola J.: Zanieczyszczenie żywności wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi. Problemy Higieny, 2001, 73, 133-137.
 • Nowacka E., Zimna-Walendzik E., Topola J.: Sposób żywienia a wykształcenie łódzkich kobiet ciężarnych. Bromat. Chem. Toksykol. 2000, 33, 3, 221-226.
 • Świtoniak T., Nowacka E., Zimna-Walendzik E., Lipecka K.: Żywienie wybranych grup kobiet z uwzględnieniem zróżnicowanego stanu fizjologicznego. Bromat. Chem. Toksykol. 1999, 32,1, 63-68.
 • Zimna-Walendzik E., Nowacka E., Rafalski H.: Oszacowanie stanu żelaza w organizmie kobiet ciężarnych. Pol. Merk. Lek. 1997, 2, 9, 1-4.
 • Nowacka E., Zimna-Walendzik E., Rafalski H., Topola J.: Oszacowanie zapasów żelaza w organizmie kobiet ciężarnych. Wiad. Lek. 1997, L, 7-9, 184-189.

Udział w konferencjach:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w dietetyce, 4.04.2019, Łódź.
 • Konferencja: Medyczne Aspekty Żywienia Człowieka, 9 – 10.09.2017, Rzeszów.
 • Konferencja: Ekologia konstruktywnie – Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych, 5 – 6. 03.2015 Wrocław.
 • W latach 2015 – 2016 uczestniczyłam w corocznych konferencjach szkoleniowych „Problemy badawcze i dydaktyczne w medycynie prewencyjnej” , Gródek n/Dunajcem.

Zainteresowania badawcze:

 • Ocena sposobu żywienia i jego uwarunkowania
 • Jakość zdrowotna żywności
 • Bezpieczeństwo żywności i żywienia
 • Zachowania prozdrowotne i antyzdrowotne
dr Alicja Nowak-Zduńczyk

Kontakt:

 

dr Alicja Nowak-Zduńczyk

Adiunkt

a.nowak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Październik 2018 – obecnie, stanowisko: adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Piotrkowska 278, 90-361 Łódź
 • 2015 – wrzesień 2018, stanowisko: asystent w Zakładzie Chemii i Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
 • 2013 – wrzesień 2018, Prowadzenie Kursu Przygotowawczego Premedical dla kandydatów na studia w języku angielskim z przedmiotów: biologia, fizyka, chemia; Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Współautor grantu finansowanego z Narodowego Centrum Nauki, „Wykorzystanie nowych niskocząsteczkowych inhibitorów w zależnym od kinazy PERK szlaku UPR dla leczenia jaskry pierwotnej otwartego kąta”. Grant NCN nr 2016/21/B/NZ5/01411 (rok 2017)
 • Grant Młodego Badacza finansowany z środków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (rok 2016)
 • Szkolenie dotyczące planowania, wykonywania, uczestniczenia oraz uśmiercania zwierząt w doświadczeniach (rok 2016)
 • Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych, studia podyplomowe, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (rok 2015)
 • Szkolenie dotyczące Dobrej Praktyki Klinicznej (ang. Good Clinical Practice, GCP) (rok 2015)
 • Grant Młodego Badacza finansowany z środków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (rok 2014)

Wybrane publikacje: 

 • Magda  Cuchra-Kulesza, Alicja Nowak-Zduńczyk,  Milena  Paprocka-Zjawiona, Hanna ZielińskA-Bliźniewska,  Anna  Merecz-Sadowska, Katarzyna Malinowska, WSPÓŁWYSTĘPOWANIE CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO Z ZACHOROWALNOŚCIĄ ORAZ PRZEBIEGIEM COVID-19, KOSMOS Vol. 71, 1, 21–33, 2022
 • Katarzyna Malinowska, Alicja Nowak-Zduńczyk, Anna Merecz-Sadowska, Anna SzczepańskaF, Dariusz Kaczmarczyk, Katarzyna Bliźniewska-Kowalska, Hanna Zielińska-Bliźniewska, MTHFD1 c.1958G>A and TCN2 c.776G>C polymorphisms of folate metabolism genes and their implication for oral cavity cancer, Advances in Hygiene and Experimental Medicine, 2021 Vol. 76 Issue 1/2022; 30-38
 • Wojciech Zjawiony, Milena Paprocka-Zjawiona, Andrzej Kowalski, Alicja Nowak-Zduńczyk, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Jurek Olszewski, Katarzyna Malinowska, The use of combined pharmacotherapy and hyperbaric oxygen in the treatment of sudden sensorineural hearing loss, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2020, Vol. 74, p182-190. 9p.
 • Katarzyna Malinowska, Dariusz Kaczmarczyk, Radosław Zajdel, Anna Merecz-Sadowska, Jurek Olszewski, Alicja Nowak-Zduńczyk, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Antioxidative assessment of new trans palladium(II) complexes in head and neck cancer, Otolaryngol Pol, 2019 Aug 2;74(1):1-6 2019 Aug 2;74(1):1-6.
 • Rozpedek W, Pytel D, Nowak-Zdunczyk A, Lewko D, Wojtczak R, Diehl JA, Majsterek I. Breaking the DNA damage response via serine/threonine kinase inhibitors to improve cancer treatment. Curr Med Chem, 2019;26(8):1425-1445
 • Siwak M, Maślankiewicz M, Nowak-Zduńczyk A, Rozpędek W, Wojtczak R, Szymanek K, Szaflik M, Szaflik J, Szaflik JP, Majsterek I The relationship between HDAC6, CXCR3 and SIRT1 genes expression levels with progression of primary open-angle glaukoma, Ophthalmic Genet 2018 Jan 31:1-7.
 • Nowak A, Rozpędek W, Cuchra M, Wojtczak R, Siwak M, Szymanek K, Szaflik M, Szaflik J, Szaflik J, Majsterek I. Association of the expression level of the neurodegeneration-related proteins with the risk of development and progression of primary open angle glaukoma, Acta Ophthalmologica Volume 96, Issue 1, February 2018, Pages e97–e98.
 • Antoni Bruzgielewicz, Ewa Osuch-Wojcikiewicz, Kazimierz Niemczyk, Olga Sieniawska-Buccella,  Mateusz Siwak,  Anna Walczak, Alicja Nowak, and Ireneusz Majsterek Altered expression of miRNAs is related to larynx cancer TNM stage and patients’ smoking status, DNA Cell Biol 2017 Jul;36(7):581-588.
 • Majsterek I, Diehl JA, Pytel D, Nowak A, Rozpędek W. Molecular basis of human diseases and targeted therapy based on small-molecule inhibitors of ER stress-induced signaling pathways, Curr Mol Med 2017;17(2):118-132.
 • Antoni Bruzgielewicz, Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Anna Walczak, Alicja Nowak, Helen Uczkowski, Ireneusz Majsterek Evaluation of polymorphisms in microRNA biosynthesis genes and risk of laryngeal cancer in the Polish population, Pol J Pathol 2016;67(3):283-290
 • Nowak A, Przybylowska-Sygut K, Gacek M, Kaminska A, Szaflik JP, Szaflik J, Majsterek I Neurodegenerative Genes Polymorphisms of the -491A/T APOE, the -877T/C APP and the Risk of Primary Open-angle Glaucoma in the Polish Population, Ophthalmic Genet Jun;36(2):105-12
 • Alicja Nowak, Ireneusz Majsterek, Karolina Przybyłowska-Sygut, Dariusz Pytel, Katarzyna Szymanek, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik Analysis of the expression and polymorphisms of APOE, HSP, BDNF and GRIN2B genes associated with the neurodegeneration process in the pathogenesis of primary open-angle glaukoma, Biomed Res Int  2015;2015:258281

Udział w konferencjach:

 • Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, Ireneusz Majsterek, Molekularny mechanizm aktywacji szlaku zależnego od kinazy PERK w przebiegu chorób nowotworowych, VI Konferencja Biologii Molekularnej, Łódź, 2017
 • Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, J. Alan Diehl, Dariusz Pytel, Ireneusz Majsterek Zastosowanie niskocząsteczkowych inhibitorów kinazy PERK w leczeniu chorób nowotworowych, III Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, Toruń, 2017
 • Wioletta Rozpędek, Adam Wawrzynkiewicz, Alicja Nowak-Zduńczyk, Dariusz Pytel, Ireneusz Majsterek, Zastosowanie niskocząsteczkowych inhibitorów kinazy PERK jako innowacyjna strategia przeciwnowotworowa International Conference of Natural and Medical Sciences, Lublin, 2017
 • Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, Dariusz Pytel, J. Alan Diehl, Ireneusz Majsterek, Molecular genetic insights in Alzheimer’s disease, The 2016 Alzheimer's Disease Congress, London, 2016
 • Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, Dariusz Pytel, J. Alan Diehl, Ireneusz Majsterek, Components of unfolded protein response signaling pathway as a therapeutic target for Alzheimer’s disease, The 2016 Alzheimer's Disease Congress, London, 2016

Zainteresowania badawcze:

Molekularne podłoże chorób nowotworowych oraz neurodegeneracyjnych.

Rośliny zielarskie, aromaterapia

dr Anna Sztekmiller-Szymańska

Kontakt:

 

dr inż. Anna Sztekmiller- Szymańska

Adiunkt

Koordynator e-learningu na kierunku Dietetyka

Opiekun Samorządu studenckiego

a.sztekmiller@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • od 2011 – adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • od X 2016 - obecnie - Koordynator e-learningu na kierunku Dietetyka,
 • od X 2021 - obecnie - Opiekun Samorządu Studenckiego WSBiNoZ,
 • V.2020-II.2021 – dietetyk w CM Świętej Rodziny w Łodzi
 • od Maj 2018 – dietetyk w NZOZ MEDICUS A.T. SP zoo w Łodzi
 • od X 2011 – IX.2020 Koordynator ds. zawodowych praktyk studenckich na kierunku Dietetyka poziom licencjat i studia II stopnia
 • V 2011-IX 2015 Pełnomocnik v-ce Kanclerza ds. Dietetyki WSBiNoZ
 • luty–maj 2015 konsultant dietetyczny w firmie Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym (restauracja z cateringiem dietetycznym)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 07.07.2022 Warsztaty kulinarne w pracowni technologii żywnosci w ramach projektu ECNAD - Enhancement of clinical nutrition and dietetic practice in Palestine „Gotujemy sezonowo, chłodniki, kiszonki”

 • 09.02.2022 wykład „Dieta planetarna” w ramach projektu ECNAD - Enhancement of clinical nutrition and dietetic practice in Palestine

 • X.2013-VII. 2015 Konsultant w Projekcie LIGHT.GEN Living Healthy Through Generations , współfinansowanym ze środków UE w ramach Program Erasmus+

 • X.2013-VII. 2015 Konsultant w Projekcie WITH.CH Wise Teacher Healthy Child, współfinansowanym ze środków UE w ramach Program Erasmus+

 • IX 2011- X 2013 Koordynator Projektu „„EDUKACJA DLA ZDROWIA – szkolenia dla nauczycieli z zakresu dietetyki i prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Udział w konferencjach:

 • 02.06.2022 WSBiNoZ Łódź III Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Dietetyków i Kół Naukowych; „Współczesne wyzwania żywieniowe i zdrowotne w dobie pandemii” wykład pt.: „Dieta planetarna”
 • 02.06.2022 WSBiNoZ Łódź III Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Dietetyków i Kół Naukowych; „Współczesne wyzwania żywieniowe i zdrowotne w dobie pandemii” - udział w komisji sesji ustnej i sesję plakatowej
 • 29.09.2021 Konferencja Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego „Szczęśliwy nauczyciel to szczęśliwy uczeń - dobre praktyki w obszarze zadbania o dobrostan społeczności szkolnej i przedszkolnej" wykład pt.: „Zdrowie ucznia na talerzu”
 • 10.06.2021 WSBiNoZ Łódź II Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Dietetyków i Kół Naukowych; udział w komisji sesji ustnej i sesję plakatowej
 • 06.06.2019 WSBiNoZ Łódź I Ogólnopolska Konferencja Prac Młodych Dietetyków i Kół Naukowych – udział w Komisji w Moduł I „Trendy i zagrożenia żywieniowe w dietetyce”,
 • 04.04.2019 WSBiNoZ Łódź I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – WSPÓŁCZESNE TRENDY W DIETETYCE, wystąpienie na temat „Mindfull eating”

Zainteresowania badawcze:

 • Dietetyka i psychodietetyka
 • Biotechnologia
dr Katarzyna Wielemborek-Musiał

Kontakt:

 

Dr Katarzyna Wielemborek-Musiał

adiunkt

k.wielemborek@wsbinoz.pl 

Przebieg kariery zawodowej:

 • od 2018 adiunkt, Zakład Koordynowanej Opieki UM w Łodzi, Kierownik Pracowni Pielęgniarstwa Rodzinnego
 • Od 2015-2018 adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • Od 2006- X.2018 – Uniwersytet Medyczny w Łodzi starszy specjalista do spraw obsługi nauki i dydaktyki, zakład medycyny zapobiegawczej i sportowej
 • Od 2006-2018 CSK poradnia prewencji chorób układy krążenia i metabolicznych, poradnia sportowo-lekarska, dzienny ośrodek rehabilitacji kardiologicznej – pielęgniarka ul Pomorska 251
 • Od 2008-nadal  wykonywanie prac organizacyjno-zarządzających, medyczno-administracyjnych i koordynujących w NZOZ lek med. Barbara Błaszczyk ul. Wschodnia 41
 • Od 2002 ZDZ w Łodzi ul. Łąkowa 4- wykładowca

 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2001 ukończenie kursu specjalistycznego uprawniającego do wykonywania szczepień ochronnych dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • ukończenie szkolenia z zakresu uzależnienia od tytoniu
 • 2002 ukończenie kursu specjalistycznego uprawniającego do wykonywania samodzielnego badania EKG, elektrokardiograficznej próby wysiłkowej, wykonania 24-godzinnego zapisu elektrokardiograficznego
 • 2002 mgr pielęgniarstwa UM w Łodzi
 • 2006 dr n med. UM w Łodzi w zakresie medycyny, specjalność: fizjologia wysiłku fizycznego
 • 2016 kurs dokształcający z dietetyki w Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
 • 2016 szkolenie z zakresu konflikty w biznesie w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2016 kurs specjalistyczny z wywiadu i  badań fizykalnych
 • 2016 kurs: ordynowanie i wypisywanie recept cz II
 • 2017 szkolenie metodyka nauczania w dyscyplinach biomedycznych
 • 2019 kurs specjalistyczny RKO
 • 2019 kurs: ordynowanie i wypisywanie recept cz I
 • 2019 kurs wykonywanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek
 • 2019 kurs trenera symulacji medycznych
 • 2019 specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego (w trakcie)
 • 2020 studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia
 • 2020 kurs wykonywania testów skórnych w trakcie
 • 2020 szkolenie z zakresu przeciwdziałania korupcji
 • 2019-2020 udział w projektach ICNP, CitizenAct- Senior Citizens , Actors in Healthy Living with Digital Tools

 

Wybrane publikacje:

Evaluation of the workload of nurses caring for patients with congenital diaphragmatic hernia in a neonatal intensive care unit, according to the TISS-28 and NEMS scales Paulina Szydłowska-Pawlak1,2,A,B,C,D, Aleksandra Matczak2,B, Barbara Librowska1,E, Elżbieta Zdżalik1,E, Dorota Kilańska1,C,E,F, Katarzyna Wielemborek-Musiał1,C,E Problem y Pielęgniarstwa 2019; 27 (1): Katarzyna Wielemborek-Musiał, Katarzyna Szmigielska, Joanna Leszczyńska, Anna Jegier. Blood Pressure Response to Submaximal Exercise Test in Adults.2016; : Biomed Res. Int

Udział w konferencjach:

 • 2007/2008 koordynowanie i udział w realizacji I i II części Ogólnopolskiego Programu Prewencji Chorób Układu Krążenia POLKARD, Ministerstwa Zdrowia na terenie Łodzi, oraz w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim
 • 2008-2009 udział w Programie POLKARD SENIOR w Klinice Geriatrii UM w Łodzi
 • 2016 Konferencja Medycyna Sportowa, Nadciśnienia Tętniczego, Kardiologiczna
 • 2019 udział w wdrażaniu dokumentacji ICNP
 • 2019 Konferencja Pielęgniarko bądź bezpieczna w pracy

Zainteresowania badawcze:

Medycyna sportowa, dietetyka, pielęgniarstwo rodzinne, medycyna rodzinna, prewencja chorób niezakaźnych.

dr Aneta Wiktorek-Smagur

Kontakt:

 

dr Aneta Wiktorek-Smagur

adiunkt

a.wiktorek@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2015 – obecnie – Adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu,  Łódź
 • 2016 – obecnie – Krajowy Koordynator ds. Metod Badawczych, OECD
 • 2012 – obecnie – Inspektor Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych, Łódź

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2019 Nowe prawo kosmetyczne, Eurocon, Warszawa
 • 2018 Postconference workshop on In Vitro Toxicology, ESTIV, Berlin
 • 2017 Applied in vitro toxicology course, Luxembourg
 • 2017 Biocompability of Medical Devices, Stuttgart, Niemcy
 • 2015 11 Summer School on toxic Compounds in the Environment, Brno, Czech Republic
 • 2013 Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych, Centrum Edukacji
 • 2013 Good Laboratory Practice, The Center for Professional Advancement, Amsterdam, Holandia
 • 2012 Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 Certyfikat PRINCE2 Foundation
 • 2011 – 2013 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zawodowe studia podyplomowe, Analityka Medyczna (nr 17931 - KIDL)
 • 2000 – 2005 Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Stacjonarne Studium Doktoranckie Cytogenetyki, Genetyki Molekularnej i Radiobiologii, Doktor biologii, specjalność: biotechnologia
 • 2004 –2005 Uniwersytet Łódzki, University of Texas, Austin MSSTC (Master of Science in Science and Technology Commercialization)
 • 2003 – 2004 Podyplomowe Studia Europejskie, Ośrodek Badań Europejskich Uniwersytetu Łódzkiego (ukończone z wyróżnieniem)

Wybrane publikacje:

 • Aneta Wiktorek-Smagur, Katarzyna Hnatuszko-Konka, Aneta Gerszberg, Tomasz Kowalczyk: Transformation of Arabidopsis Thaliana– a little weed with a thousand faces. Arabidopsis Thaliana: Cultivation, Life Cycle and Functional Genomics, Edited by Adriano Sofo, 01/2015; Nova Science Publishers., ISBN: 978-1-63482-152-0
 • Aneta Wiktorek-Smagur, Katarzyna Hnatuszko-Konka, Aneta Gerszberg, Tomasz Kowalczyk, Piotr Luchniak, Andrzej K. Kononowicz: Green Way of Biomedicine - How to Force Plants to Produce New Important Proteins? Transgenic Plants - Advances and Limitations, 03/2012; ISBN: 978-953-51-0181-9
 • Journal Publications
 • Izabela Grzegorczyk-Karolak, Aneta Wiktorek-Smagur, Katarzyna Hnatuszko-Konka: An Untapped Resource in the Spotlight of Medicinal Biotechnology: The Genus Scutellaria. Current Pharmaceutical Biotechnology 2018; 19:358-371.
 • Katarzyna Hnatuszko-Konka, Piotr Łuchniak, Aneta Wiktorek-Smagur, Aneta Gerszberg, Tomasz Kowalczyk, Justyna Gatkowska, Andrzej K. Kononowicz: The pharmaceutics from the foreign empire: the molecular pharming of the prokaryotic staphylokinase in Arabidopsis thaliana plants. World Journal of Microbiology and Biotechnology 07/2016; 32(7):1-15.
 • Katarzyna Hnatuszko-Konka, Tomasz Kowalczyk, Aneta Gerszberg, Aneta Wiktorek-Smagur, Kononowicz AK: Phaseolus vulgaris - Recalcitrant potential. Biotechnology Advances 11/2014; 32(7):1205–1215.
 • Aneta Wiktorek-Smagur: Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Chemia, Zdrowie, Środowisko, Biuletyn Biura do Spraw Substancji Chemicznych, 04/2012: 2–14.
 • Aneta Gerszberg, Aneta Wiktorek-Smagur, Katarzyna Hnatuszko-Konka, Piotr Łuchniak, Andrzej K Kononowicz: Expression of recombinant staphylokinase, a fibrin-specific plasminogen activator of bacterial origin, in potato (Solanum tuberosum L.) plants. World Journal of Microbiology and Biotechnology (Formerly MIRCEN Journal of Applied Microbiology and Biotechnology) 03/2012; 28(3):1115–1123.
 • Aneta Wiktorek-Smagur, Katarzyna Hnatuszko-Konka, Aneta Geszberg, Piotr Łuchniak, Tomasz Kowalczyk, Andrzej K. Kononowicz: Expression of a staphylokinase, a thrombolytic agent in Arabidopsis thaliana. World Journal of Microbiology and Biotechnology (Formerly MIRCEN Journal of Applied Microbiology and Biotechnology) 01/2011; 27(27):1341–1347

Udział w konferencjach:

 • 2019 14 OECD Training Course for GLP Inspectors in Cape Town, OECD, South Africa
 • 2018 20 International Congress on In Vitro Toxicology, ESTIV, Berlin
 • 2017 13 OECD Training Course for GLP Inspectors in Kraków, OECD, Poland, Organizator
 • 2017 Szanse i zagrożenia dla polskiej branży kosmetycznej - 4 lata po wejściu w życie Rozporządzenia Kosmetycznego, Warszawa
 • 2015 12 OECD Training Course for GLP Inspectors in Hyderabad, Indie

Zainteresowania badawcze:

Metody alternatywne stosowane w toksykologii, Plant Biotechnology, Gene Expression, Molecular Biology, Plant Genetics, Diagnostic Methods, Genetic Toxicology, Cell Culture, Medical Technology, Toxicology, Molecular Genetics

dr Natalia Wittek-Smorąg

Kontakt:

 

Dr n. med. Natalia Wittek-Smorąg

Opiekun Koła Naukowego "Młodych dietetyków"

adiunkt

 

n.wittek@wsbinoz.pl

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 020 – uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej
 • Od 2019 - specjalista PODNiDM w Pabianicach
 • 2018 – koordynator merytoryczny studiów podyplomowych WSBiNoZ: Dietetyka z elementami obesitologii
 • 2018- 2021  – opiekun Samorządu Studenckiego WSBiNoZ
 • Od 2017 - opiekun koła naukowego „Młodych Dietetyków” WSBiNoZ
 • Od 2010 - Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych (PTDL)
 • Od 1.09.2010 – starszy asystent w specjalistycznym laboratorium medycznym „APC -Analizy Medyczne”
 • Od 01.10.2009 – adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź
 • 2004 – 2008: doktorant w Zakładzie Patofizjologii i Immunologii Klinicznej UM w Łodzi; 2008 – uzyskanie tytułu naukowego: doktor nauk medycznych

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2020 – uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej

 • 2019 – współrealizacja pilotażowego programu  edukacyjno-wychowawczego „Zdrowe dziecko – zdrowy dorosły. Stop cukrowemu tsunami.” Program realizowany we współpracy z PODN w Pabianicach dla publicznych placówek (żłóbek, przedszkola)

 • 2018 – otrzymanie wyróżnienia z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych „Dyplom za wzorową pracę”; Załącznik nr 3 do uchwały 143/IV/2018

 • 2015 - udział w projekcie: „Dziecko z trudnościami w szkole ogólnodostępnej” organizowanym w ramach europejskiego projektu edukacyjnego GUIDE – Guidelines for teacher working with students with medium – light cognitive impairments”. Wykład.

 • 2012 - udział w projekcie: „Edukacja dla zdrowia – szkolenia dla nauczycieli z zakresu dietetyki i prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży”. Projekt realizowany przez WSBiNoZ w Łodzi, a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykładowca.

 • 2011 – współpraca z Agencją Rynku Rolnego w Łodzi, w projekcie „Lekcje zdrowia” prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie woj. łódzkiego

 • 2010 – certyfikat  Asystenta Systemu Zarządzania w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym nadanym przez PCBC

 • 2008 - tytuł doktora nauk medycznych – Zakład Patofizjologii i Immunopatologii Wysiłku UM,  promotor: prof. UM dr hab. n. med. Ewa Majewska

 • 2004-2008 - udział w projekcie badawczym „Rola cystatyny C jako immunomodulatora i markera niewydolności nerek”. Projekt realizowany na UM w Łodzi, finansowany przez KBN

 • 2004 - tytuł magistra –  Zakład Biochemii Farmaceutycznej UM,  promotor: prof. UM dr hab. Barbara Kostka

Wybrane publikacje:

 • Pazura, J. Szumigaj, N. Wittek-Smorąg. Diety pudełkowe z punktu widzenia konsumenta. Food Forum nr 2, kwiecień 2021, str – 105-108
 • Majewska, N. Wittek, J. Rysz, Z. Baj. „The influence of uremic high cystatin C concentration on neutrophil apoptosis and selected neutrophil functions isolated from health subjects.” Med Sci Monit 2012; 18(11):CR667-673
 • Wittek, E.  Majewska. „ Cystatyna C – immunomodulator procesów odpornościowych.” Przegląd Lekarski, 2010, 67 (7): 484-87
 • Głowacka, N. Wittek, A. Bednarek-Gejo, E. Tyczkowska-Sieroń, A. Bartoszko-Tyczkowska, D. Trojanowska, A. Budak.” Ocena wpływu olejku pichtowego na aktywność enzymów hydrolitycznych wybranych szczepów Candida albicans.” Mikologia Lekarska, 2009, 16(4):220-223

Udział w konferencjach:

 • 06.2021 - II Ogólnopolska Konferencja „PRAC MŁODYCH DIETETYKÓW I KÓŁ NAUKOWYCH ” – ORGANIZATOR

 • 20-21.09.2019 – konferencja naukowo-szkoleniowa - „Medycyna laboratoryjna – interdyscyplinarna rola MLD w systemie ochrony zdrowia" – org. PTDL, słuchacz

 • 06.2019 - I Ogólnopolska Konferencja „PRAC MŁODYCH DIETETYKÓW I KÓŁ NAUKOWYCH ” - ORGANIZATOR

 • 04.2019 - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „WSPÓŁCZESNE TRENDY W DIETETYCE” – org.  WSBiNoZ, prelegent

 • 10-12.05.2018 – Wiosenna Szkoła Immunologii; Mortęgi; org. Euroimmun; słuchacz

 • 10-12.09.2015 - konferencja naukowo – szkoleniowa „Łódzkie spotkania diagnostyczne”, org. PTDL, słuchacz

 • 10-11. 04.2015 – V Ogólnopolska Konferencja Dietetyki w Łodzi – prezentacja plakatu „Zasady stosowania diety ketogennej i dzieci chorych na epilepsję”, org. UM w Łodzi

 • 16-17.05. 2013 – konferencja „Poznańskie dni cytometrii i immunopatologii” org. UM w Poznaniu – prelegent

 • 20-22.09.2012 – konferencja naukowo – szkoleniowa „Łódzkie spotkania diagnostyczne”, org. PTDL, słuchacz

 • 05-02.06.2012- „Wiosenna szkoła immunologii” org. Euroimmun Polska , słuchacz

 • 28-30.05.2010 – III Międzynarodowa konferencja naukowa „Nierówności w zdrowiu w miastach i na terenach wiejskich”, org. WSBiNoZ, prelegent

 • 5-6.04.2007 – Międzynarodowa Medyczna Konferencja Naukowa, Vinnitsja, Ukraina, prelegent, wyróżnienie Iº (stopnia)

Zainteresowania badawcze:

diagnostyka laboratoryjna, immunologia, dietetyka

mgr Alexander Biliński

Kontakt:

 

mgr Alexander Biliński

Wykładowca

a.bilinski@wsbinoz.pl

mgr Aleksandra Bugajak

Kontakt:

 

mgr Aleksandra Bugajak

Wykładowca

a.bugajak@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej:  

 • 2022- obecnie Centrum Psychoterapii Tu i Teraz

 •  2020-2021 Warsztat Terapii Zajęciowej w Brzezinach 

 •  2019-2020 Fundacja Słonie na Balkonie w Łodzi 

 •  2018-2019 Jednostka Wojskowa 4395 w Leźnicy Wielkiej  

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2019 – obecnie Czteroletni Całościowy Kurs Psychoterapii CMUJ w Krakowie
 • 2017-2018 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu Kierunek: Kryzys i interwencja kryzysowa, studia podyplomowe
 • 2014-2015 Universität Regensburg w Niemczech, Kierunek: Psychologia, program Erasmus

Udział w konferencjach: 

2018 - I Kongres Suicydologiczny, Łódź

Zainteresowania badawcze:

Psychologia osobowości, psychologia kliniczna, psychoterapia

mgr Paulina Czarna

Kontakt:

 

mgr Paulina Czarna

Wykładowca

p.czarna@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 – obecnie – Wykładowca akademicki / Asystent w Instytucie Dietetyki w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 07.2016 – obecnie- Dietetyk w portalu internetowym Czytamy Etykiety – pisanie artykułów edukacyjnych na temat zdrowego żywienia, ciekawostek żywieniowych, a także współtwórczyni Aplikacji Czytamy Etykiety, która ma na celu zwiększenie świadomości konsumentów na temat składników żywności, a także nauki mądrego i racjonalnego żywienia.
 • 05.2016 – obecnie - Właściciel, Dietetyk Poradni Dietetycznej „Szczypiorek” w Łodzi – poradnictwo dietetyczne, edukacja żywieniowa, opracowywanie jadłospisów dla pacjentów zdrowych, a także dla pacjentów z różnorodnymi jednostkami chorobowymi, żywienie pacjentów z nadwagą i otyłością, żywienie kobiet w ciąży i karmiących, żywienie dzieci i młodzieży;

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Certyfikowany Członek Zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków ze statusem Dietetyk medyczny.
 • Członkini Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.
 • Prowadząca warsztaty żywieniowe International Week of  Happiness w firmie Accenture.
 • Prowadząca cykl warsztatów żywieniowych dla osób 50+
  w ramach projektu „Brójce-Aktywni 50+”.
 • Prowadząca w Caritas Archidiecezji Łódzkiej cyklu warsztatów dietetyczno-kulinarnych dla Seniorów w ramach projektu „Akademia Aktywnego Seniora”.
 • Współprowadząca spotkanie pt.: "Certyfikaty - Zasady oznakowań, certyfikaty i pozwolenia dla podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż produktów ekologicznych.", które odbyło się podczas IX Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD i BeECO w Łodzi - 8 października 2016 r.
 • Współtwórczyni Aplikacji Czytamy Etykiety, która ma na celu zwiększenie świadomości konsumentów na temat składników żywności, a także nauki mądrego i racjonalnego żywienia.

Wybrane publikacje:

Współautorka publikacji nt. żywienia małych dzieci pt.: „Wspólnie z dziećmi. O żywieniu małego dziecka w żłobku i w domu. Teoria i praktyka”, która ukazała się w październiku 2016 r. i jest dostępna w miejskich żłobkach w Łodzi.

Udział w konferencjach:

 • Konferencja Trends in Dietetics 2018 - najnowsze doniesienia, trendy i kontrowersje w dietetyce (2018).
 • Konferencja Trends in Dietetics 2017 - najnowsze doniesienia, trendy i kontrowersje w dietetyce (2017).
 • Akademia Dietetyki Klinicznej, szkolenie nt.: "Vademecum Dietetyki Klinicznej. Część I: Dieta w chorobach tarczycy, PCOS i insulinooporności według Evidence Based of Nutrition" (2017).
 • Uczestnictwo w I. Ogólnopolskiej Konferencji „Psychika a Dietetyka”, organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Studenckie Koło Dietetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2016).
 • Uczestnictwo w szkoleniu pt.: „Podstawy żywienia klinicznego w onkologii” organizowanym przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie;Członkini Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków (2016).
 • Uczestnictwo w IV. Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki, organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, Łódź (2014).
 • Uczestnictwo w konferencji Fit-Medical Forum 2014, organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Praktycznej Terapii Otyłości, Poznań (2014).
 • Uczestnictwo w III. Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki, organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, Łódź (2013).

Zainteresowania badawcze:

Dietetyka kliniczna, żywienie kobiet ciężarnych i karmiących, profilaktyka nadwagi i otyłości.

mgr Aleksandra Domagała

Kontakt:

 

mgr Aleksandra Domagała

Wykładowca

a.domagala@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej: 

 • Psychoterapeuta w Poradni Rodzinnej Salomon w Łodzi, od 2018;
 • Psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego SP ZOZ MSW w Łodzi, 2013-2022;
 • Psychoterapeuta/koordynatorka Instytutu Psychoterapii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MIND w Łodzi, 2012-2014;
 • Wykładowca Studiów Podyplomowych, kierunek Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, 2010-2011.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Podyplomowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski atestowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 2012-2017.

Szkolenia:

"Kliniczne zastosowanie hipnozy" szkolenie prowadzone przez Brenta Geary Ph.D., 2021;

"Chcę się upewnić, że jesteś... czyli praca z dorosłym pacjentem zagrożonym samobójstwem" - szkolenie organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, 2021;

"O spotkaniu, które się narodzi - psychoterapia w leczeniu niepłodności"- szkolenie organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, 2020;

Kurs "Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności" organizowany przez PTBS i Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 2020;

"O miłości do jedzenia prawie wszystko- terapia zaburzeń odżywiania" organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, 2019;

"Przebudzenie - psychoterapia indywidualna osób zgłaszających niepowodzenia w związkach" organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, 2019;

"Jak pracować z trudnym pacjentem" szkolenie prowadzone przez Norma Berretta Ph.D., 2018;

"Negocjacje z ciałem – kontrola i spożytkowanie bólu i innych objawów z ciała" organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, 2017;

"Rozwój osobisty terapeuty - proces indywidualizacji i budowania autonomii w psychoterapii" szkolenie prowadzone przez Norma Berretta PH.D., 2015;

"Ach, powtórz wszystko jeszcze raz… - psychoterapia pacjentów z natręctwami" organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, 2015;

"Rzucone ziarno - metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami" organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, 2015;

"Mądrość mieszkająca w ciele – psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych u dorosłych" organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, 2014;

"Techniki zwiększające skuteczność terapii" - szkolenie prowadzone przez Jeffrey Zeig Ph. D., 2014;

"Królewska droga do nieświadomości – wstęp do Hipnozy Ericksonowskiej" organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, 2013;

"Mądrość Sindbada – metafora i bajka w pracy z dorosłymi" organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, 2013;

"Złoty kluczyk – zasady terapii Miltona H. Ericksona" organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, 2012;

"Siła źródła – autohipnoza" organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, 2012;

"Terapia rodzin – całościowy cykl szkoleniowy" organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, 2011-2012.

Udział w konferencjach:

Udział bierny:

ISH Virtual Event 2022 „Making connections in critical times”

Forum psychoterapeutów 2020 - spotkanie organizowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Udział w V Europejskim kongresie Ericksonowskim „Kreatywność i Hipnoza” w Krakowie.

Zainteresowania badawcze:

Psychoterapia, psychologia zdrowia i kliniczna, hipnoza kliniczna.

mgr Anna Jadwiszczak

Kontakt:

 

dr Anna Jadwiszczak

adiunkt

a.jadwiszczak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Własna działalność gospodarcza – Dietetyk na kółkach, Anna Jadwiszczak
 • Dietetyk w Stacja Nowa Gdynia
 • Dietetyk w Centrum Leczenia i Profilaktyki Otyłości w Zgierzu
 • Edukator Żywieniowy programu Zdrowo Jemy Zdrowo Rośniemy

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Obecnie autorka książki – Skończ z tą dietą, która zostanie wydana w grudniu 2022
 • Organizatorka konkursu Master chef dla dzieci w szkołach podstawowych

Publikacje:

Artykuł do Food forum – Rozszerzanie diety niemowląt zdrowych

 

Zainteresowania badawcze:

Żywienie dzieci, żywienie kobiet ciężarnych karmiących i niemowląt.

mgr Piotr Jancz

Kontakt:

 

mgr Piotr Jancz

Wykładowca

Lektor języka angielskiego

p.jancz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2009 – obecnie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego (przygotowanie do Egzaminów City&Guilds and PTE)
 • 10.1998 – 09.2011 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Stanowisko: Lektor języka angielskiego
  Zakres obowiązków:
  • prowadzenie zajęć na wszystkich poziomach zaawansowania od  A-1 – do C-1
  • przygotowywanie do egzaminów FCE, CAE, TELC, TOEIC
  • prowadzenie zajęć w grupach Business i Medical English oraz English for Computer Science.
 • 03.2004 – 10.2009, Akademia Języków Obcych i Kultur Narodów – IPT Sp. z o.o., Stanowisko: Dyrektor
  Zakres obowiązków:
  • organizacja i nadzór nad kursami języków obcych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych
  • opracowanie i realizacja strategii rozwoju działu, tworzenie
  • nowych produktów, poszukiwanie nowych klientów,
  • uzyskiwanie dodatkowych uprawnień i certyfikatów językowych
  • przygotowywanie i prezentacja ofert, negocjacje warunków handlowych, monitorowanie świadczonych usług
  • nadzór nad utworzeniem oddziałów Akademii na terenie całego kraju
  • udział w tworzeniu strategii promocji i sprzedaży kursów językowych w Łodzi oraz innych regionach
  • przygotowywanie rocznych budżetów Akademii
  • rekrutacja zamiejscowych koordynatorów Akademii, lektorów i pracowników administracji, ocena ich kwalifikacji i akceptacja wynagrodzeń opracowanie programu kontroli jakości kształcenia i nadzór nad poziomem nauczania, organizacja szkoleń, dbałość o rozwój kadry dydaktycznej i administracyjnej nadzór nad opracowaniem programów nauczania, dobór podręczników do odpowiednich kursów
  • nadzór nad organizacją cyklu imprez kulturo-poznawczych DNI NARODÓW.
 • 10.2010 – 2018 Szkoła językowa - LANG LTC z Warszawy, Stanowisko: Lektor języka angielskiego
  Zakres obowiązków: prowadzenie szkoleń w firmach Siemens, PGE, Budimex, Procter&Gamble, BSH. 
 • 09.2018 – obecnie Szkoła Językowa Hutchinson.
  Zakres obowiązków: trener językowy – szkolenia dla firm – Commerz Bank, Browin, IKEA, Recticel.
 • 09.2016 – obecnie Centrum Egzaminacyjne Concepti

  Przygotowanie do egzaminów PTE General.                        

Udział w konferencjach:

Konferencje językowe PASE – 2016, 2017, 2018

Konferencje językowe Edunation – 2019, 2020, 2021.

mgr Marcin Jaźwiec

Kontakt:

 

mgr Marcin Jaźwiec

Lektor języka angielskiego

Wykładowca

m.jazwiec@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2010 do teraz – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – starszy wykładowca / wykładowca na kierunku filologia obca- specjalność - angielska
  umowa  o pracę
 • 2018 do teraz – Worldwide School, Warszawa, nauczyciel języka angielskiego – kursy dla pracowników firm produkujących kosmetyki
  umowa zlecenie
 • 2016-2018 – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu – lektor języka obcego (angielski) – dietetyka, kosmetologia, pedagogika
  umowa zlecenie

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2020 – 2022 Projekt w ramach programu Erasmus +, IDEAL – Integrating Digital Education in Adult Language Teaching
  - współautor europejskiego profilu kompetentnego cyfrowo nauczyciela języków obcych z narzędziem samooceniającym
  - współautor przewodnika  po narzędziach cyfrowych wykorzystywanych w dydaktyce języków obcych
 • 2020 – 2022 Projekt w ramach programu Erasmus +, IMPACT on Youth –współautor narzędzia diagnostycznego do oceny kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, oparty na dokumencie Entrecomp.
 • 2017-2020 Projekt w ramach programu Erasmus +, IDEAL Promoting the idea of corporate social responsibility and sustainable development in small and micro enterprises
 • Koordynator merytoryczny, współautor kursów w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju.

Wybrane publikacje:

 • 2022 Tłumaczenie materiałów szkoleniowych z projektu w ramach programu Erasmus+, Contemporary Teaching and Learning Techniques for Distance Education (120 stron)
 • 2021 Autor kursu online w języku angielskim: Współczesna komunikacja w biznesie
 • 2021 Autor kursu online w języku angielskim: Kultura biznesu
mgr Małgorzata Karlińska

Kontakt:

 

mgr Małgorzata Karlińska

asystent

m.karlinska@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej: 

 • 10/2019 - 09/2020 - Eurodialog Szkoła Językowa, Gen. Romualda Traugutta 18, Łódź
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego
 • 09/2015 - 09/2020 - Szkoła Języków Obcych „Lingua Center”,  ul. Przejazd 7B, Koluszki
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 08/2020 - ukończenie certyfikatu CELTA  potwierdzającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na całym świecie w International House Madrid.
 • 07/2018 - 08/2018 - wolontariat w ramach organizacji AIESEC, w Szkole Podstawowej Ban Si Thong w Tajlandii.
 • 10/2016 - 06/2017 - ukończenie studiów podyplomowych na kierunku “Business Studies in English” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Udział w konferencjach:

2018 - IV Europejski Kongres Językowy PASE  “Tradition vs. Innovation. Which way to go in foreign language teaching?” zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych na Uniwersytecie Warszawskim.

Zainteresowania badawcze:

Lingwistyka kognitywna, neurodydaktyka

mgr Zdzisława Kubicka

Kontakt:

 

mgr Zdzisława Kubicka

wykładowca

z.kubicka@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017-2018 /fizjoterapeuta/asystent-Klinika rehabilitacji medycznej/Samodzielny Publiczny ZOZ CSK UM w Łodzi ul. Pomorska 251

 • 2017-2016 /fizjoterapeuta/asystent-Klinika rehabilitacji medycznej/Centralny Szpital UM w Łodzi ul. Pomorska 251 

 • 2016-2014 /fizjoterapeuta/asystent-Klinika rehabilitacji medycznej/Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM -Centralny Szpital Weteranów w Łodzi ul. Pomorska 251 

 • 2012-nadal /nauczyciel/ Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ul. Sterlinga 26 

 • 2014-1985 /fizjoterapeuta/asystent-Klinika rehabilitacji medycznej/Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi ul. Drewnowska 

 • 1985-1978 /fizjoterapeuta/ Oddział rehabilitacji/Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Tuszynie 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia

 • Webinar – Gimnastyka korekcyjna z elementami integracji sensorycznej w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, 26.IX.2022

 • Live – Badanie chodu, jak go oceniać i na co zwracać uwagę, 21.IX.2022

 • Webinar – Jak czerpać siłę ze stresu?, 19.IX.2022

 • Live – Jak prowadzić wywiad z pacjentem, 6.IX.2022

 • Szkolenie – Student z niepełnosprawnością, 26.IV.2022

 • Live – Liderem Przyszłości się jest, a nie bywa, 2.IX.2021

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa online: ,,Zdrowy styl życia’’, 27.VI.2021

 • Cyberprzemoc – czym jest i jak przeciwdziałać?,  22.IV.2021

 • Coaching w pracy z pacjentem/klientem, WSBiNoZ 28.IV.2021

 • Konferencja online:  Badanie stóp jako podstawy narządu ruchu, 2.III.2021

 • Live – Palec mały - problem duży. Deformacje palców II – V, 3.III. 2021

 • Webinar – Deformacja bunionette, 3.XII.2020

 • Live – Jak podnieść skuteczność rehabilitacji stóp i kontrolować efekty?, 29.IX.2020

 • Webinar – Stopa końsko-szpotawa: złożony problem, 24.IX.2020

 • Webinar – Płaskostopie poprzeczne, 27.V.2020

 • Webinar – Paluch koślawy to nie tylko wystająca kostka, 20.V.2020

 • Live – Małe stopy – mały problem? O tym jak wspierać rozwój, a nie przyspieszać, 17.III.2020

 • Live z Piotrem Kostrzębskim – Kontrowersje wokół łuku poprzecznego, 3.III.2020

 • ,,Aktywność sportowa to zdrowie czy przyczyna urazów i choroby zwyrodnieniowej?’’ Łódź 16.XI.2019

 • ,,Nowe horyzonty leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów. Leczenie patologii barku’’ Łódź, 23.III.2019

 • ,,Diagnostyka medyczna w treningu" Łódź, Wrzesień 2018

 • ,,Metody pracy z dzieckiem nieśmiałym" Łódź, 29.IX. 2016

 • ,,Porządek i przygoda. ARTETERAPIA w pedagogice, pracy pomocowej i resocjalizacji" Łódź, 23.IX. 2016

 • ,,Komunikowanie się z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" Łódź, 09.IX.2016

 • II Międzynarodowy Kongres Naukowy Rehabilitacja Polska  Warszawa, 14-16.IV.2016

 • ,,Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży" Warszawa, 06-07. XI.2015

 • ICF - to się opłaca Łódź, 13.XII.2014

 • ICF - to się opłaca Łódź, 25.X.2014

 • Międzynarodowe XVI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji  Zamość, 11-13.IX.2014

 • ,,Rola rehabilitanta w poprawie jakości życia pacjenta z dysfunkcją narządu ruchu" Łódź, 21.II.2014

 • ,,Kurs Funkcjonalnej Terapii Manualnej" Zduńska Wola, 14-15.I.2013, 28-29.I.2013; 11-12.II.2013, 25-26.II.2013; 05-06.XII.2012, 19-20.XII.2012

 • ,,Wykorzystanie oporu elastycznego w rehabilitacji" Łódź, 20.II.2013

 • ,,Kurs  z Kinesiotapingu" Łódź, 11-12.XII.2012

 • ,,Kurs z Kinesiotapingu" Warszawa, 10-11.X.2012

 • VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Łódź, 23-25.IX.2010

 • ,,Zasady terapii neurac1 (S-E-T)" Łódź, 23.IX.2010

 • ,,Postępowanie fizjoterapeutyczne w leczeniu skolioz u dziecka zaopatrzonego gorsetem" Łódź, 23.IX.2010

 • ,,Nordic Walking" Łódź, 23.IX.2010

 • Dyplom specjalisty masażu klasycznego i odnowy biologicznej,  Łódź, 10.VII.2009

 • Dyplom instruktora gimnastyki korekcyjnej, Łódź, 30.VI.2009

 • VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Łódź, 27-29.IX.2009

 • ,,Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży" Łódź, 22-23.III.2007

 • Uwarunkowania medyczne fizjoterapii,  Załęcze Wielkie, 15-16.IX.2006

 • Specjalistyczne metody w rehabilitacji narządu ruchu, Załęcze Wielkie, 14-15.V.2005

 • ,,Rehabilitacja i opieka nad pacjentami przewlekle chorymi"  Łódź, 11-17.XII.2004

 • Kurs szkoleniowy pierwszego stopnia ,,Lasery w medycynie"  Warszawa, 30.IX.2003

 • Rehabilitacja po urazach stawu skokowego i ścięgna Achillesa, Załęcze Wielkie, 27-28.IX.2003

 • Bolesny bark (diagnostyka kliniczna, obrazowa, leczenie i profilaktyka), Załęcze Wielkie, 28-29.IX.2002

 • Rehabilitacja po uszkodzeniach układu więzadłowego stawu kolanowego, Załęcze Wielkie, 13-14.X.2001

 • Kurs ,,Kompleksowa rehabilitacja dziecka ze złożoną niepełnosprawnością w aspekcie metod neurofizjologicznych", Zgierz, 09.IV.2000

Udział w konferencjach:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa online: ,,Zdrowy styl życia’’, 27.VI.2021

 • Konferencja online:  ,,Badanie stóp jako podstawy narządu ruchu’’, 2.III.2021

 • Konferencja ,,Aktywność sportowa to zdrowie czy przyczyna urazów i choroby zwyrodnieniowej?’’, 16.11.2019

 • XIII Ogólnopolska Konferencja Masażu - Kwiecień 2019

 • Konferencja ,,Nowe horyzonty leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów. Leczenie patologii barku", 23.03.2019

 • Konferencja ,,Patologia i leczenie schorzeń stawu skokowego", 13.05.2017

 • Konferencja ,,Polskie badanie środowiskowe osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w ramach międzynarodowego badania środowiskowego osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (InSCI)", 6.04.2017

mgr Adrian Kwaśny

Kontakt:

 

mgr Adrian Kwaśny

wykładowca

a.kwasny@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2022 – obecnie – Dietetyk w NZOZ Menes

 • 2022- obecnie– Dietetyk w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego oddział Łódź

 • 2020 - obecnie Koordynator ds. zawodowych praktyk studenckich na kierunku Dietetyka – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 • 2020 – obecnie -  dietetyk w Medical Magnus Clinic

 • 2020 – obecnie – dietetyk w Poradni MelissaMed

 • 2019 -2021 – Łódzki Związek Piłki Nożnej – Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN - wykładowca

 • 2018 – obecnie -  Asystent - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

 • 2018– obecnie – wykładowca w Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego

 • 2018 – obecnie – dietetyk w Centrum Medycznym La Vida

 • 2018 – 2019 – dietetyk w ZOZ Adamed

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • XXVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  Wygłoszenie wykładu: Profilaktyka wtórna okiem dietetyka
  Sesja Sekcji Pielęgniarstwa Kardiologicznego i Pokrewnych Zawodów Medycznych
 • KASPROWISKO 2022 – Konferencja  Szkoleniowa Asocjacji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane – kwiecień 2022
  Wygłoszenie wykładu: Pacjent z arytmią w opiece ambulatoryjnej. Czy dieta ma znaczenie?
 • Epidemie XXI wieku 2022 Konferencja pod patronatem: Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK Komisji Promocji Zdrowia ZG PTKOddziału Bydgoskiego PTK, Bydgoszcz - maj 2022
  Wygłoszenie wykładu w ramach sesji: Indywidualizacja działań prewencyjnych u osób podwyższonego ryzyka sercowo – naczyniowego pt. Dieta i używki – rekomendacje ESC 2021
 • I Ogólnopolska konferencja naukowa „Współczesne trendy w dietetyce” Łódź - 2019
  Wygłoszenie wykładu: „Żywienie osób z chorobą Hashimoto – trendy, fakty i mity.”

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej

Członek Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professions w ramach European Society of Cardiology

Publikacje:

 • Żywienie w praktyce klinicznej pod redakcją dr n. med. Izabeli Grabowskiej. Wyd. Medical Tribune Polska. Rozdział: Dietoprofilaktyka i Dietoterapia chorób układu krążenia – w przygotowaniu do wydania

 • Czapla Michał, Jankowski Piotr, and P. Z. W. L. Wydawnictwo Lekarskie, eds. Żywienie w chorobach serca. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2022

  Rozdział: Postępowanie żywieniowe w dyslipidemii

 • Wybrane aspekty diety w toczniu rumieniowatym układowym Kwaśny A., Współczesna Dietetyka, 28/2020

 • Dieta w miażdżycy Przegląd aktualnych badań, Kwaśny A., Tomczyk A., Współczesna Dietetyka, 27/2020

 • Wpływ wybranych czynników na profilaktykę osteoporozy, Kwaśny A., Współczesna Dietetyka, 26/2019

 • Wpływ otyłości na nadciśnienie tętnicze, Kwaśny A., Tomczyk A., Współczesna Dietetyka, 25/2019

 • Wybrane interakcje leków z żywnością u osób starszych. Kwaśny A., Kulczyński B., Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii, Nr 1(3)/201

Udział w konferencjach:

 • XXVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • Ogólnopolska Konferencja Współczesna Dietetyka o zdrowiu kobiet
 • KASPROWISKO 2022 – Konferencja  Szkoleniowa Asocjacji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • Konferencja Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK oraz Komisji Promocji Zdrowia Zarządu Głównego  PTK: Epidemie XXI wieku w świetle aktualnych badań
 • Diety roślinne - wady i zalety
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dietoterapia Zaburzeń Metabolicznych
 • Konferencja Dietetyczne Konfrontacje
 • Konferencja Dietetyki Sportowej
 • Oś jelito-wątroba-mózg implikacje praktyczne
 • Konferencja Dietetyczne Konfrontacje
 • 5. Wielkopolskie Warsztaty Niewydolności Serca
 • II Ogólnopolska Konferencja Dietetyków i Kół Naukowych WSBiNoZ

Zainteresowania badawcze:

dieta w chorobach sercowo – naczyniowych, dietetyka kliniczna, wspomaganie dietetyczne chorób autoimmunologicznych i metabolicznych

mgr Wojciech Modzelewski

Kontakt:

 

mgr Wojciech Modzelewski

Wykładowca

w.modzelewski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • Kancelaria prawna Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak Warszawa
 • Kancelaria prawna Brysiewicz & Wspólnicy Warszawa
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

Eu Gas Network Codes - Florence School of Regulation

Akademia Arbitrażu - Uniwersytet Łódzki

Kurs Międzynarodowego I Europejskiego Prawa Ochrony Środowiska - Universita degli Studi di Salerno

Wybrane publikacje:

 • Instytucja sprzedaży rezerwowej a ochrona konsumentów i konkurencyjność na rynku energii elektrycznej i gazu
  Monografia pn. „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii” Wydawnictwo PAN 2021
 • Wyzwania regulacyjne w zakresie wykorzystania gazów odnawialnych
  internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 1/2019
 • Administracyjno-prawna ingerencja w obrót gospodarczy przedsiębiorstw energetycznych w zakresie bezpieczeństwa energetycznego
  Ius et Administratio  2/2018
 • Regulacje prawne oraz elementy procesu inwestycyjnego w morskie farmy wiatrowe
  Monografia Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego. Sektor gazowy i energetyczny 2018 r.

Udział w konferencjach:

 • „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii” organizowanej przez Instytut
 • Nauk Prawnych PAN oraz Fundację „Mercatus et Civis” Warszawa 2019
 • „Agroprzedsiębiorczość a ochrona bioróżnorodności” Lublin 2019
 • „Ochrona dostępu do Zasobów Naturalnych” Lublin 2018

Zainteresowania badawcze:

Prawo cywilne, prawo handlowe, ochrona klimatu, odnawialne źródła energii

mgr Karolina Napieracz

Kontakt:

 

mgr Karolina Napieracz

wykładowca

k.napieracz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

SPECJALISTA DO SPRAW SPRZEDAŻY ECOMMERCE – Zacny24 – Łódź od 10.2021

DIETETYK Własna działalność gospodarcza - Dietetyk Karolina Napieracz - Łódź od 2018r Indywidualne poradnictwo żywieniowe, Tworzenie spersonalizowanych jadłospisów, Wykonywanie pomiarów antropomertrycznych, Wykonywanie testów Food Detective - nietolerancje pokarmowe, Prowadzenie warsztatów tematycznych, Szkolenie stażystów i praktykantów, Warsztaty grupowe

DIETETYK Poradnia Dietetyczna Dagna Solarek - Łódź od 2017r Przygotowywanie indywidualnych programów żywieniowych, Poradnictwo żywieniowe, Udział w akcjach promocyjnych, Prowadzenie warsztatów tematycznych

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Wpływ alkoholu na zdrowie – warsztaty z młodzieżą ponadgimnazjalną w szkołach – projekt Unijny (Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi)

Wpływ alkoholu na zdrowie ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla zdrowia wynikającej z łącznie alkoholu z lekami – warsztaty w Domach Pomocy Społecznej w Łodzi – projekt Unijny (Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi)

Rozszerzanie diety niemowląt – warsztaty w Centrum Okołoporodowym Wesoła Rodzinka Dieta kobiety w ciąży (alergia, mdłości) – warsztaty w Centrum Okołoporodowym Wesoła Rodzinka

Udział w konferencjach:

Problemy żywieniowe seniorów. Interakcje żywności z lekami.

Diagnostyka w chorobie Hashimoto.

Konferencja naukowa Trends in Dietetics 2016

VI Ogólnopolski Kongres Dietetyki Congressus Dietetica

Zainteresowania badawcze:

Dietetyka Kliniczna – zaburzenia hormonalne

Żywienie kobiet w ciąży

Żywienie chorych z cukrzycą (I, II typu, kobiet ciężarnych)

mgr Ewa Pośpieszyńska

Kontakt:

 

mgr Ewa Pośpieszyńska

Wykładowca

e.pospieszynska@wsbinoz.pl

mgr Bartosz Rzętkiewicz

Kontakt:

 

mgr Bartosz Rzętkiewicz

Asystent dydaktyczny

b.rzetkiewicz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

Doświadczenie akademickie:

 • 10.2020 – 10.2022, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, asystent dydaktyczny,
 • 10.2020 – 02.2022, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, wykładowca,
 • 02.2016 – 06.2018, Akademia Sztuk Plastycznych w Łodzi, wykładowca,
 • 10.2002 – 06.2007, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (później Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna), wykładowca.

Doświadczenie zawodowe:

 • 09.2018 – 09.2022, Strefa Edukacji Sp. z o.o. (udziałowcy ŁSSE S.A., Ceramika Tubądzin, Miele, Delia Cosmetics), wiceprezes Zarządu,
 • 09.2019 – 09.2022, Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi, dyrektor,
 • 01.2012 – 09.2022, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., dyrektor Departamentu Partnerstwa i Komunikacji, wicedyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestora,
 • 04.2007 – 12.2011, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, dyrektor Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki,
 • 08.2004 – 03.2007, Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o., dyrektor ds. Edukacji, członek Zarządu, wiceprezes Zarządu.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Koordynowanie wdrażania PO Kapitał Ludzki 2007-2013 (ponad 0,5 mld euro) w woj. łódzkim; pozyskanie wielu inwestorów do ŁSSE; przeprowadzenie wdrożenia projektu Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi; zarządzanie dużymi zespołami ludzkimi (120-300 osób).
 • Prace nad dysertacją pt. Przedsiębiorstwa branży AGD w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – związek finansowych i pozafinansowych zachęt inwestycyjnych z ich rozwojem, pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Różańskiego (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki)

Wybrane publikacje:

 • Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi jako projekt eksperymentalnej szkoły zawodowej wspomagającej dopasowanie kwalifikacji niezbędnych na nowoczesnym rynku pracy, [w:] Karpacki Przegląd Naukowy Nr 2(36)-2021, (ISSN 2353-9917),
 • Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w latach 1990-2000 [w:] Niemcy-Austria-Polska w XIX i XX wieku, red. Tadeusz Dubicki, Krzysztof A. Kuczyński, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003, (ISBN 8371716230)

Zainteresowania badawcze:

Zarządzanie i jakość, metody zarządzania projektami biznesowymi, ekonomiczne aspekty prowadzenia przedsiębiorstw, finanse przedsiębiorstw, pozafiskalne zachęty inwestycyjne, kwalifikacje społeczne w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.

mgr Beata Siedlecka

Kontakt:

 

mgr Beata Siedlecka

Wykładowca

b.siedlecka@wsbinoz.pl

mgr Przemysław Stano

Kontakt:

 

mgr Przemysław Stano

wykładowca

p.stano@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • 11.2015-03.2017 dietetyk w przychodni Eskulap ul. Grobelna 8, 95-200 PABIANICE

 • 01.2017-06.2017 – dietetyk w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 PABIANICE

 • 07.2017-04.2021 – kierownik działu żywienia w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 PABIANICE

 • 08.2021-obecnie – kierownik ds. administracji w Szkole Podstawowej Kompas i Przedszkolu Żywioły

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Praca w przychodni, Działalność gospodarcza z zakresu dietoterapii pacjentów, praca w szpitalu miejskim na stanowisku dietetyka i kierownika działu żywienia, udział w konferencjach ogólnopolskich pn. Pacjent z cukrzycą w gabinecie oraz Pacjent z cukrzycą w gabinecie – powikłania, udział w projektach województwa łódzkiego tj. Rehabilitacja kardiologiczna, Wykłady w zakresie zdrowego żywienia na panelach dyskusyjnych przy Senioriadzie w Pabianicach, prowadzenie warsztatów zdrowego żywienia w ramach projektu wojewódzkiego z zakresu usług społecznych.   

Udział w konferencjach:

II ogólnopolska konferencja specjalistyczna – Pacjent z cukrzycą w gabinecie – Powikłania – listopad 2020 (online) - prelegent

I ogólnopolska konferencja specjalistyczna – Pacjent z cukrzycą w gabinecie -  Rany przewlekłe – listopad 2019 – prelegent

Zainteresowania badawcze:

Psychologiczne aspekty odżywiania, ich uwarunkowania oraz psychologiczne metody modyfikacji zachowań żywieniowych głównie:

- Coaching,

- psychologia uzależnień.

Dietetyka kliniczna oraz wpływ żywności na genom człowieka i replikację komórek:

- nutrigenomika,

- wpływ skalników żywności na geny człowieka,

- wpływ żywienia kobiet w okresie ciąży na późniejsze uwarunkowania genetyczne dzieci

mgr Katarzyna Welskop-Imiołek

Kontakt:

 

mgr Katarzyna Welskop-Imiołek

wykładowca

k.welskop@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej

BNY Mellon - Senior Analyst/Supervisor: nadzorowanie pracowników pod względem ich jakości pracy, zgodności z procedurami i umowami zawartymi przez BNY Mellon; prowadzenie szkoleń dla stałych i nowych pracowników zespołu; przeprowadzenie zespołu przez tranzycję procesów z Irlandii; przeprowadzanie spotkań z współpracownikami (w tym 1 na 1); prowadzenie spotkań na podstawie metodologii Lean Management (głównie Kanban); ciągłe stwarzanie możliwości współpracownikom do osiągania lepszych wyników, wprowadzania udoskonaleń; przeprowadzanie szkoleń/zabawy integracyjne.

Geoban - Senior Advisor: tworzenie i uzupełnianie dokumentacji bankowej; przeprowadzanie szkoleń dla nowych pracowników (szkolenia dotyczące procesów back-office); wysyłanie korespondencji do klientów z Wielkiej Brytanii; rozwiązywanie problemów i skarg napływających od klientów; przygotowywanie Work Distribution dla współpracowników; kontrolowanie jakości pracy współpracowników.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Studia Podyplomowe - Psychologia w Biznesie;

Tytuł Employee of the Year 2019 BNY Mellon - uczestnictwo w programie Mentoringu, mający dwa obszary do rozwoju (współpraca z mentorem oraz projekt) oraz wprowadzenie innowacji do pracy zespołu na skalę globalną;

Mentoring Programm BNY Mellon - wzięcie udziału w projekcie dotyczącym przeprowadzania szkoleń z umiejętności twardych (Excel, VBA) na skalę globalną (szkolenia na miejscu w siedzibie BNY Mellon we Wrocławiu oraz za pomocą WebEx): kompletowanie zespołu trenerów, ustalanie spotkań, ustalanie zagadnień merytorycznych szkoleń, komunikacja w zespole projektowym jak i na zewnątrz; wzięcie udziału w spotkaniach z Mentorem/Senior Managerem: udoskonalanie umiejętności zarządzania zespołem, poszerzanie wiedzy na temat szkoleń/zabaw integracyjnych.

Zainteresowania badawcze:

Leadership/People management, Inteligencja emocjonalna, rozwój osobisty, psychologia biznesu, Human Resources

mgr Karolina Zajdel

Kontakt:

 

mgr Karolina Zajdel

Wykładowca

k.zajdel@wsbinoz.pl

created by: Strony Internetowe Łódź