Powered by Smartsupp

Poznaj nas bliżej...

Instytut Prawa i Kryminologii

prof. WSBiNoZ dr Leszek Kuras

Kontakt:

 

prof. WSBiNoZ dr Leszek Kuras

Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

profesor WSBiNoZ w Łodzi

l.kuras@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Luty 2024 r. - obecnie Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Październik 2021 r. – Styczeń 2024 r. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - Adiunkt, od 01.05.2022 r. - Dyrektor Instytutu Prawa i Kryminologii
 • Kwiecień 2019 r. – obecnie: Medical Magnus Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Dyrektor ds. jakości i rozwoju
 • Październik 2005 r. – luty 2019 r.: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wykładowca
 • Styczeń 2015 r. – listopad 2018 r.: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju oraz I Zastępca Rektora, a czasowo także Rektor.
 • Czerwiec 2012 r. – maj 2016 r.: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Prodziekan kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
 • Listopad 2009 r. - styczeń 2014 r.: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Specjalista ds. statystyki i analiz w Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Przewodniczący Rady Pracodawców w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu – od stycznia 2020 r. - obecnie

 • Członek Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego – na kadencję 2022-2026

 • Członek Rady Programowej Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP – w latach 2015-2019

 • Certyfikowany Trener zarządzania kompetencjami zgodnie z metodyką Facet 5

 • Kierownik projektu „Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych” finansowanego ze środków MNiSW oraz NCBiR w ramach priorytetu „Szkolnictwo wyższe i nauka”

 • Ewaluator w projekcie „Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku pracy”, realizowanym przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Sieradzu w ramach priorytetu „Szkolnictwo wyższe i nauka”.

 • Autor i współautor licznych projektów badawczych i analitycznych oraz raportów z badań dotyczących łódzkiego i regionalnego rynku pracy realizowanych m.in. w Obserwatorium Rynku pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 • Przewodniczący lub członek komitetów organizacyjnych i naukowych licznych konferencji Uczestnik szkoleń z zakresu zarządzania oraz wdrażania procedur zarządzania jakością Uczestnik, a później także organizator szkoleń z zakresu nowoczesnych rozwiązań szkoleniowych i edukacyjnych: e-learning, myślenie twórcze, budowanie zespołu i zarządzanie potencjałem

 

Wybrane publikacje:

Monografie, podręczniki, czasopisma

 • (2018), Kreatywność w edukacji, sztuce i biznesie, (Redaktor naukowy wraz z Z.J. Czarnecki, M. Stasiak), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2018
 • (2017), Media, kultura, społeczeństwo, nr. 11-12/2016-2017, (Redaktor naczelny czasopisma), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2017
 • (2017), Konceptualizacja profesjonalizacji kreatywności (Redaktor naukowy wraz z E. Woźnicka, K. Witerska), AHE w Łodzi, Łódź 2017
 • (2016), Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i reklamie (Redaktor naukowy wraz z G. Majkowski, A. Fadecka), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2016
 • (2015), Media, kultura, społeczeństwo, nr. 9-10/2014-2015, (Redaktor tematyczny czasopisma), Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2015
 • (2014), Podręcznik wdrażania i prowadzenia obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych, (Redaktor merytoryczny), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2014
 • (2014), Idee, wartości, słowa w życiu publicznym (Redaktor naukowy wraz z G. Majkowski, J. Makowska), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2014
 • (2013), Media, kultura, społeczeństwo, nr 7-8/2012-2013, (Redaktor tematyczny czasopisma), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2013

Artykuły

 • (2017), Orientacja kolektywistyczna vs orientacja indywidualistyczna, homo sociologicus vs homo kreator – dychotomia czy integralność postaw? [w:]  E. Woźnicka, K. Witerska, L. Kuras (red.) Konceptualizacja profesjonalizacji kreatywności, Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2017
 • (2014), Podmiotowi czy autorytarni? – główne tezy i wnioski projektu badawczego „Podmiotowość w perspektywie doświadczeń życiowych Polaków”, [w:] G. Majkowski, L. Kuras, J. Makowska (red.), Idee, wartości, słowa w życiu publicznym, Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2014
 • (2014), L. Kuras, J. Stempień, Bilans etosu pracy w województwie łódzkim, [w:] Janusz Moos, Maciej Kułak (red.), Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy, ŁCDNiKP, Łódź
 • (2014), Leszek Kuras, Wiesław Przybyła, Łukasz Zaorski-Sikora, Zmiany edukacji akademickiej. O kształceniu podmiotowym na potrzeby rynku pracy, [w:] Janusz Moos, Maciej Kułak (red.), Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy, ŁCDNiKP, Łódź
 • (2013), Podmiot aktywny – przegląd wybranych koncepcji podmiotu i podmiotowości, [w:] E. Woźnicka, Ł. Zaorski-Sikora (red.), Akademia. Idee, metody, działania, Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź
 • (2013), Demokracja i społeczeństwo obywatelskie we współczesnej Polsce – sukces czy porażka, [w:] S. Partycki (red.), Samorządność w warunkach kryzysu, Wydawnictwo KUL, Lublin
 • (2013), Badania podmiotowości Polaków – założenia metodologiczne i wybrane ustalenia empiryczne, [w:] B.J. Grzyb, A. Łacina-Łanowski, M. Wasielewski (red.), W poszukiwaniu metodologicznych fundamentów współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo AHE w Łodzi,  Łódź
 • (2012), Doświadczenie życiowe a podmiotowość Polaków – wybrane ustalenia badawcze, [w:] J. Bartoszewski, J. Lisiecka, J. Swędrak (red.), Zadania współczesnej humanistyki. Człowiek i nauka, Kraków 2012
 • (2011), Wizerunek polityczny i reklama polityczna, [w:] Beata Lisowska (red.), Aspekty kultury współczesnej. Analizy i interpretacje wybranych zjawisk, Wydawnictwo AHE w Łodzi
 • (2011), Warsztat: „Reklama w polityce. Reklama wyborcza – narzędzie kształtowania wizerunku politycznego”, [w:] Beata Lisowska (red.), Aspekty kultury współczesnej. Analizy i interpretacje wybranych zjawisk, Wydawnictwo AHE w Łodzi
 • (2011), Kształcenie nastawione na podmiotowość uczącego się, [w:]  Antoni Augustyn, Anatol Bodanko, Norbert Niestolik, Dylematy współczesnego wychowania i kształcenia, Wydawnictwo AHE w Łodzi
 • (2011), L. Kuras, J. Stempień, Potrzeby regionalnego rynku pracy w układzie etosu pracy. Studium przypadku dla województwa łódzkiego, Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna ŁCDNiKP, Łódź
 • (2010), Społeczeństwo polskie i jego problemy po 20. latach transformacji. Sprawozdanie z konferencji, [w:] Media – Kultura - Społeczeństwo, nr 1 (5)/2010, Wydawnictwo AHE w Łodzi
 • (2010), Pomiędzy „funkcjonalnym” a „enklawowym” społeczeństwem obywatelskim. O kapitale społecznym i „obywatelskości” w Polsce – wybrane aspekty, [w:] Danuta Walczak-Duraj (red.), Społeczeństwo wobec wyzwań współczesności. Wybrane podejścia badawcze i interpretacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • (2010), Pokolenie’89 – czyli bierni demokraci, [w:] Ewa Nowak, Rafał Riedel, Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja, konsolidacja, Europeizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • (2010), L. Kuras, J. Stempień, J. Tokarski, Prognoza zatrudnienia w województwie łódzkim na lata 2010-2014, Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź
 • (2010), L. Kuras, E. Ciepucha (red.), Jaki pracownik – jaki zawód? Analiza internetowych i prasowych ofert pracy, Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna ŁCDNiKP, Łódź
 • (2010), L. Kuras, E. Ciepucha, (red.), Edukacja, gospodarka i rynek pracy w województwie łódzkim – wybrane obszary. Stan na koniec listopada 2009 roku, Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna ŁCDNiKP, Łódź
 • (2009), Obywatelska (nie)aktywność „e-pokolenia”, [w:] Sławomir Partycki (red.), E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, t.2, Wydawnictwo KUL, Lublin
 • (2008), Świadomość, aktywność, odpowiedzialność – czyli o podmiotowości, [w:] Sławomir Partycki (red.), Kultura a rynek, t.1, Wydawnictwo KUL, Lublin
 • (2008), O podmiotowości i jej koncepcjach, [w:] Innowacje w Edukacji Akademickiej, t. 7, Wydawnictwo WSHE w Łodzi
 • (2007), Społeczeństwo polskie – między podmiotowością a autorytaryzmem, [w:] Sławomir Partycki, (red.), Nowoczesność – Ponowoczesność - Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, t.2, Wydawnictwo KUL, Lublin
 • (2007), Rola mediów i reklamy politycznej w kreowaniu wizerunku politycznego, [w:] Anna M. Zarychta, Łukasz Donaj (red.), Media a Polityka, WSSM, Łódź
 • (2007), Kultury i organizacje, recenzja książki Geerta Hofstede i Gerta Jana Hofstede Kultury i organizacje. Zaprogramowane umysłu, PWE, Warszawa 2007, [w:] Media – Kultura - Społeczeństwo, nr 2, Wydawnictwo WSHE w Łodzi
 •  (2006), Media i marketing polityczny, [w:] Media – Kultura - Społeczeństwo, nr 1, Wydawnictwo WSHE w Łodzi
 • (2006), Kształtowanie wizerunku politycznego w perspektywie etycznej, [w:] Danuta Walczak-Duraj, (red.), Wartości etyczne w kampaniach wyborczych 2005 roku, Katedra Socjologii Polityki i Moralności Uniwersytetu Łódzkiego
 • (2006), Homo sovieticus w społeczeństwie obywatelskim, [w:] Sławomir Partycki, (red.), Nowa ekonomia a społeczeństwo, t.2, Wydawnictwo KUL, Lublin

Udział w konferencjach:

 • (2018), XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe problemy e-gospodarki i e-społeczeństwa”, Organizator: KUL Jana Pawła II w Lublinie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, The Armenian Marketing Association, Fundacja Edukacyjna „Transformacje”, Nałęczów 21-23 maja 2018 r. (Referat: Kształcenie podmiotowe jako czynnik rozwoju kompetencji użytecznych w nowoczesnym społeczeństwie, Prowadzenie Grupy Eksperckiej nr 1)
 • (2018), III Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja kreatywności”, Organizator: AHE w Łodzi, Łódź 19-20 kwietnia 2018 r. (Komitet Organizacyjny Konferencji, Przewodniczenie Sekcji: Kreatywność w biznesie)
 • (2017), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja kreatywności: Kreatywne myślenie – kreatywne działanie”, Organizator: AHE w Łodzi, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 25-26 kwietnia 2017 r. (Komitet Organizacyjny Konferencji, Przewodniczenie Sekcji: Kreatywność regionów)
 • (2017), III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce”, Organizator: AHE w Łodzi, Łódź 15 listopada 2017 r. (Referat: (Bez)podmiotowość w sferze politycznej, czyli o alienacji politycznej, Komitet Organizacyjny Konferencji)
 • (2016), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja kreatywności”, Organizator: AHE w Łodzi, współorganizator: Polskie Stowarzyszenie Kreatywności, Łódź 15-16 marca 2016 r. (Komitet Organizacyjny Konferencji, Przewodniczenie Sekcji: Profesjonalizacja kreatywności w sektorze kreatywnym)
 • (2015), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i w reklamie”, Organizator AHE w Łodzi, Łódź 22-23 kwietnia 2015 r. (Referat: Idee, wartości i słowa w kampanii prezydenckiej 2015, Przewodniczący Sesji Plenarnej Konferencji)
 • (2014), Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo a zdrowie w warunkach zmian społecznych”, Organizator, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Sandomierz, 29.05.2014 r. Referat: Bieganie, fitness, slow food – socjologiczne spojrzenie na zjawisko zdrowego stylu życia Polaków.
 • (2013), XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarcze i społeczne strategie działań w warunkach kryzysu finansowego. Doświadczenia Europy środkowej i wschodniej”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Nałęczów, 13-15.05.2013 r. (referat: Demokracja i społeczeństwo obywatelskie we współczesnej Polsce - sukces czy porażka, prowadzenie grupy eksperckiej dotyczącej problematyki przedstawionej w referacie)
 • (2013), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kształcenie przez całe życie. Perspektywy i nadzieje”, Organizator WSHE w Sieradzu, Sieradz 13.12.2013 r. Referat: O dwóch modelach edukacji – przyczynek do dyskusji. Członek Komitetu Naukowego Konferencji
 • (2013), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym”, Organizator AHE w Łodzi (organizacja konferencji, referat: Demokracja jako wartość – wartość demokracji w Polsce, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji, prowadzenie sekcji tematycznej), Łódź 17-18.04.2013
 • (2012), Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Możliwość w nauce, nauka w możliwości”, Sieradz, 15 maja 2012 r.; referat: „Doświadczenie życiowe a podmiotowość Polaków – wybrane ustalenia badawcze”
 • (2012), Konferencja Naukowa „Metodologia współczesnej humanistyki”, Wodzisław Śląski, 22 czerwca 2012 r.; referat: „Badania podmiotowości Polaków – założenia metodologiczne i wybrane ustalenia empiryczne”
 • (2010), Konferencja Naukowa „Polityka – etyka – praca. Dylematy społeczne po dwóch dekadach transformacji (1989-2010)”, Bukowina Tatrzańska, 7-9 czerwca 2010 r.; referat: Pomiędzy funkcjonalnym a enklawowym społeczeństwem obywatelskim. O kapitale społecznym i obywatelskości w Polsce – wybrane aspekty
 • (2009), X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „E-gospospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej”, Nałęczów 11-13.05.2009; referat: Obywatelska (nie)aktywność „e-pokolenia”
 • (2009), Konferencja Naukowa „Polska i Europa Środkowa - demokratyzacja, konsolidacja, europeizacja" - Nałęczów, 28-29 maja 2009 r.; referat: Społeczna i polityczna aktywność pokolenia’89
 • (2008), IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura a rynek”, Nałęczów, 12-14.05.2008, referat: Świadomość, aktywność, odpowiedzialność – czyli o podmiotowości
 • (2007), VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowoczesność – ponowoczesność – społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej”, Nałęczów 14-16.05.2007; referat: Społeczeństwo polskie – między podmiotowością a autorytaryzmem
 • (2006), VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowa ekonomia a społeczeństwo”, Nałęczów15-17.05.2006; referat: Homo sovieticus w społeczeństwie obywatelskim
 • (2006), Konferencja Naukowa „Marketing polityczny – szansa czy zagrożenie dla demokracji”, Poznań, 16-17.02.2006; referat: Reklama wyborcza – narzędzie kształtowania wizerunku politycznego
 • (2006), Konferencja Międzynarodowa „Media a Polityka”, Łódź, 27-28.04.2006; referat: Rola mediów w kreowaniu wizerunku politycznego
 • (2005), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Moralność w polityce czy polityka w moralności”, Bukowina Tatrzańska, 08-10.09.2005; referat: Budowanie wizerunku politycznego a etyka

Zainteresowania badawcze:

 • Zarządzanie jakością i zespołem
 • Podmiotowość w biznesie, edukacji i zarządzaniu
 • Komunikacja interpersonalna i kreowanie wizerunku w sferze publicznej (od organizacji biznesowej do marketingu politycznego),
 • Wybrane problemy sfery publicznej (rynek pracy, zmiana społeczna, nowoczesne organizacje)
dr Magdalena Byczkowska

Kontakt:

 

dr Magdalena Byczkowska

wykładowca

m.byczkowska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:  

 • 2023- nadal wykladowca AHE w Lodzi
 • 2023-nadal wykladowca studyjny w Wyzszej Szkole Ksztalcenia zawodowego we Wroclawiu
 • 2019- nadal Fundacja Centrum Edukacji Oświatowiec Magdaleny Byczkowskiej- prezes zarządu
 • 2018-2019 Nauczyciel akademicki – zarządzanie w SAN
 • 2014-nadal Liceum Sportowo Mundurowe Centrum Edukacji Oświatowiec-dyrektor szkoły, właściciel
 • 2014- nadal Centrum Edukacji Oświatowiec- własna działalność gospodarcza
 • 2013-2014 Kids & Co - dyrektor przedszkola dwujęzycznego dla Infosysu
 • 2011-2013 Centrum  Szkoleniowe Wiedza - dyrektor szkoły policealnej i liceum dla dorosłych
 • 2012-2013 Komenda Miejska Policji w Łodzi –straszy specjalista w Wydziale Prezydialnym
 • 2010- 2012 Społeczna Akademia Nauk- wykładowca –przedmioty: Koncepcje Zarządzania, Nauki o Organizacji, Zarządzanie Procesami
 • 2011-2012 Społeczna Akademia Nauk- nauczyciel akademicki- on-line- przedmioty:  Gerontologia, Elementy poradnictwa i terapii pedagogicznej
 • 2010- 2012 Eduzam Sp.zo.o Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych- dyrektor szkoły (wcześniej dyrektor ds. rozwoju dla regionu łódzkiego)
 • 2006-2007 Policealna Szkoła Alfa- wykładowca socjologii i psychologii społecznej

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

2022-2023 Studia podyplomowe- Diagnoza  i terapia pedagogiczna, pedagogika specjalna

Kurs dla przyszłej kadry zarządzającej w oświacie- uzyskanie kompetencji do zarządzania własną placówką oświatową, wszczęcie przewodu doktorskiego na PŁ oraz złożenie pracy doktorskiej czerwiec 2022.

Wybrane publikacje:

M. Byczkowska, M Grębosz- Krawczyk, Zarządzanie wizerunkiem szkół średnich, Monografie Politechniki Łódzkiej, wyd. Politechnika Łódzka, Łódź 2023.  IBN978-83-66741-99-7

Problem wykluczenia kobiet w organizacjach,  Biuletyn Koła Naukowego Prawa Pracy, Katedra Prawa Pracy Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012

Aspekt prawny dyskryminacji kobiet w organizacjach w Polsce, Biuletyn Koła Naukowego Prawa Pracy, Katedra Prawa Pracy Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012

Kobiety i stereotypy oraz różne style zarządzania zasobami ludzkimi (Women and stereotypes- different styles of HR management), Przedsiębiorczość i Zarządzanie , Zarządzanie międzykulturowe w teorii i praktyce, Tom XI, zeszyt 3, Łódź 2010

Zarządzanie różnorodnością (Diversity management) , Przedsiębiorczość i Zarządzanie , Debiuty doktorantów, Tom XI, zeszyt 11 , Łódź 2010

Dyskryminacja a bezrobocie kobiet na polskim rynku pracy, Przedsiębiorczość i Zarządzanie , Debiuty doktorantów, Tom IX, zeszyt 4 , Łódź 2008

Problem mobbingu w organizacjach w Polsce, Przedsiębiorczość i Zarządzanie , Debiuty doktorantów, Tom IX, zeszyt 4 , Łódź 2008

Udział w konferencjach:

Konferencja ( nie) równi w pracy, dyskryminacja w zatrudnieniu- Łódź 2012

Sytuacje trudne- przetrwanie emocjonalne- Łódź 2012

Zarządzanie międzykulturowe, Łódź 2008,2010 - wystąpienie

II Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Narodowe- Warszawa 2008

Zainteresowania badawcze:

Zarządzanie w szczególności marketing i zarządzanie, zarządzanie w oświacie,  prawo cywilne, karne, administracyjne, socjologia, kształtowanie wizerunku szkół średnich, psychologia, pedagogika, Coaching, zarządzanie wizerunkiem.

dr Jacek Cheda

Kontakt:

 

dr Jacek Cheda

adiunkt

j.cheda@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Od 2022 – adiunkt Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 • 2020-2022 – adiunkt Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

 • 1998-2020 – adiunkt - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • 2015- nadal – prowadzenie własnej działalności gospodarczej: Mentoris Centrum Edukacyjno-Logopedyczne

 • 2011-2014 członek zarządu Fundacji Ius Medicinae.

 • 2011-2015 – adiunkt – Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Sieradzu

 • 2016-2019 - Dziekan   filii w Sieradzu - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • 2004-2009 prorektor ds. studiów Niestacjonarnych i Zamiejscowych- Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • 2002-2003 – Dziekan   Wydziału Zamiejscowego w Koninie -  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • 1998-2004 - Prodziekan ds. studenckich Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • 1994-1999 – studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2013- nadal - redaktor prowadzący Karpackiego Przeglądu Naukowego
 • 2011-2013 – redaktor prowadzący czasopisma Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie

Realizacja projektów:

 • Projekt „Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze administracji (II stopień)” nr POWR.03.01.00-00-K284/16-00, realizowany w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie w 2018 r., współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Projekt „Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze zarządzania (II stopień)” POWR.03.01.00-00-K280/16-00, realizowany w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie w 2018 r., współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Projekt „Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze Zarządzanie zarządzania (I stopień)” nr POWR.03.01.00-00-K283/16-00, realizowany w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie w 2018 r., współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Projekt „Czas na urząd przyjazny interesantom” realizowany w 2013 r. w Chodzieży, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Przygotowanie decyzji administracyjnych pod względem merytorycznym w zakresie budownictwa i ochrony środowiska.
 • Projekt „Czas na urząd przyjazny interesantom” realizowany w 2013 r. w Chodzieży, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Przygotowanie decyzji administracyjnych pod względem merytorycznym w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
 • Projekt „Czas na urząd przyjazny interesantom” realizowany w 2013 r. w Chodzieży, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Przygotowanie decyzji administracyjnych pod względem merytorycznym w zakresie gospodarki nieruchomościami i drogownictwa.

Wybrane publikacje:

Podręczniki:

 • Bezpieczeństwo ekologiczne, (podręcznik on-line dla studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu), Sieradz 2014.
 • Partnerstwo publiczno–prywatne, (podręcznik on-line dla studentów Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego), Łódź 2013.
 • Prawo ochrony środowiska, (podręcznik on-line dla studentów Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego), Łódź 2013.  

Wybrane rozdziały monografii i artykuły

 • Komunikacja publiczna jako instrument oddziaływania organizacji politycznych na społeczeństwo, Karpacki Przegląd Naukowy nr 1/(39) 2022.
 • Podatki lokalne jako źródło finansowania zadań własnych gminy, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4/(38) 2021.
 • Utwór jako przedmiot ochrony w polskim prawie autorskim. Część 2. Rodzaje i kategorie utworów, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3/(37) 2021.
 • Utwór jako przedmiot ochrony w polskim prawie autorskim. Część 1. Pojęcie utworu na gruncie polskiego prawa autorskiego, Karpacki Przegląd Naukowy nr 2/(36) 2021.
 • Polityka ochrony środowiska Polski, stan obecny i perspektywy, Karpacki Przegląd Naukowy nr 1/(35) 2021.
 • Prawo do godnego pochówku w świetle prawa wyznaniowego i kanonicznego w Polsce, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3-4/(34) 2020.
 • Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3/(31) 2019.
 • Rola jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu i realizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Ekspertyzy i opracowania, Narodowy Instytut Samorządu terytorialnego, Ekspertyza 84/2019.
 • Systemy motywacyjne jako instrumenty kształtowania i realizacji polityki zatrudnienia w administracji publicznej w Polsce, Karpacki Przegląd Naukowy nr 1/(29) 2019.
 • Myśl filozoficzna w procesie budowania relacji obywatel – państwo w wybranych koncepcjach starożytności, oświecenia i pozytywizmu, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4/(28) 2018 (współautorstwo).
 • Pomoc osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego [w:] Miejsce jednostki we współczesnym świecie, pod redakcją naukową Mirosławy Świtały-Chedy i Jacka Chedy, Krosno-Rozworzyn 2017.
 • Rola Rzecznika Praw Obywatelskich w ochronie praw człowieka w Unii Europejskiej i w Polsce, [w:] Ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku - stan obecny i perspektywy, pod redakcją naukową Jacka Chedy, Krosno-Rozworzyn 2015 (współautorstwo).
 • Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym, Unii Europejskiej i w prawie polskim, [w:] Ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku - stan obecny i perspektywy, pod redakcją naukową Jacka Chedy, Krosno-Rozworzyn 2015 (współautorstwo).
 • Azyl jako instytucja prawa międzynarodowego gwarantująca cudzoziemcom i bezpaństwowcom legalne przebywanie na terenie innych państw (współautorstwo), [w:] Ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku -  stan obecny i perspektywy, pod redakcją naukową Jacka Chedy, Krosno-Rozworzyn 2015 (współautorstwo).
 • Rola Europejskiego Urzędu Policji (Europolu) w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, Homo Politicus nr 1 (5) z 2015 r.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. Część II Rola komendanta powiatowego policji i podległej mu komendy powiatowej policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4 (16) z 2015 r
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. Część I – Zadania samorządu powiatowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3 (15) z 2015 r.
 • Miejsce ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, Karpacki Przegląd Naukowy nr 2 (14) z 2015 r.
 • Organy i instytucje odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym w Polsce [w:] Współczesne wyzwania zarządzania pod redakcją naukową Justyny Kłys i Joanny Maj, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawa-Krosno 2015.
 • Prawne aspekty rozwoju przemysłu energetycznego i jego wpływ na bezpieczeństwo ekologiczne, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4 (12) z 2014 r.
 • Ekoterroryzm jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa ekologicznego na świecie i w Polsce, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3 (11) z 2014 r.
 • Znaczenie prawa międzynarodowego w ochronie przyrodyKarpacki Przegląd Naukowy nr 2 (10) z 2014 r.
 • Historia ochrony przyrody w Polsce, Karpacki Przegląd Naukowy nr 1 (9) z 2014 r.
 • Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce, [w:] Prawne i gospodarcze podstawy bezpieczeństwa pod redakcją naukową Sławomira Kamosińskiego, Tomasza Kuczura i Jolanty Laskowskiej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014.
 • Odpowiedzialność prawna  w  ochronie   środowiska i  jej znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Część 3. Odpowiedzialność administracyjna, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4 (8) z 2013 r.
 • Odpowiedzialność prawna  w  ochronie   środowiska i  jej znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Część 2. Odpowiedzialność karna, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3 (7) z 2013 r.
 • Odpowiedzialność prawna  w  ochronie   środowiska i  jej znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Część 1. Odpowiedzialność cywilna, Karpacki Przegląd Naukowy nr 2 (6) z 2013 r.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadań przez gminy, Karpacki Przegląd Naukowy nr 1/(5) z 2013 r.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 1(16) z 2013 r.
 • Ograniczanie wolności w korzystaniu z nieruchomości w związku z tworzeniem i utrzymywaniem form ochrony przyrody, [w:] Bezpieczeństwo państwa a wolność jednostki. Wybrane aspekty prawne i polityczne, pod redakcją naukową Marcina Jastrzębskiego i Tomasza Kuczura, Toruń 2013.
 • Nazwisko w polskim systemie antroponimicznym. Charakterystyka językowa i prawna (współautorstwo), Veliko Tarnowo 2012.
 • Finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 2 (15) z 2012 r.
 • Wpływ sądownictwa administracyjnego na funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce (współautorstwo), Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 1 (14) z 2012 r.
 • Odpowiedzialność firm transportu morskiego za zapobieganie zanieczyszczeniu morza przez statki, (Rozdział 13), [w:] Ekonomiczno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce pod redakcją J. Chedy, Fundacja Ius Medicinae, Warszawa 2012.
 • Ochrona przyrody w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej, [w:] Unia Europejska w procesie zmian. Wybrane problemy pod redakcją C. T. Szyjko, Warszawa 2012.
 • Tworzenie form ochrony przyrody jako istotny czynnik zarządzania ochroną przyrody w Polsce (Rozdział 8), [w:] Ochrona środowiska jako kluczowy problem Polski XXI wieku pod redakcją Jacka Chedy, Fundacja Ius Medicinae, Warszawa 2012.
 • Finansowanie ochrony środowiska w Polsce ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Rozdział 13 [w:] Ochrona środowiska jako kluczowy problem Polski XXI wieku pod redakcją Jacka Chedy, Fundacja Ius Medicinae, Warszawa 2012.
 • Wykorzystywanie przez gminy środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, [w:] Unia Europejska w procesie zmian. Wybrane problemy pod redakcją C. T. Szyjko, Warszawa 2012.
 • Prawo dostępu obywatela do informacji o stanie środowiska [w:] Społeczno-prawne aspekty funkcjonowania jednostki i grupy, Wydawnictwo Alternatywa, Brześć 2011.
 • Polski Związek Łowiecki jako przykład proekologicznej organizacji społecznej [w:] Społeczno-prawne aspekty funkcjonowania jednostki i grupy, Wydawnictwo Alternatywa, Brześć 2011.
 • The role of social organizations in modern environmental protection in Poland [in:] Otherness in various social contexts, Ecko House Publishing 2011.

Udział w konferencjach: 

 • Kobieta we współczesnym świecie – prawa kobiet od teorii do praktyki, Ogólnopolska Konferencja „Być Kobietą”, Sieradz 28 listopada 2018 r.
 • Wpływ prawa wyznaniowego na kształtowanie postaw patriotycznych Polaków , Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Oblicza patriotyzmu w Polsce i na świecie – historia i współczesność”, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju, Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu Zdroju, Iwonicz Zdrój 1 czerwca 2018 r.
 • Społeczne i prawne skutki uzależnień wśród młodzieży, Konferencja Profilaktyczna z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości „Włącz myślenie –wyłącz uzależnienie”, Sieradz 28 marca 2018 r.
 • Konsekwencje nowelizacji ustawy prawo o zgromadzeniach – wzrost bezpieczeństwa obywateli czy ograniczenie wolności do organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich?, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Człowiek jako podmiot stosunków społeczno-politycznych, prawnych                 i gospodarczych”, Wydział Administracji i Zarządzania w Bełchatowie Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Mentoris – Centrum Edukacyjno-Logopedyczne, Verbum – Centrum Edukacyjno-Logopedyczne, Bełchatów 5 lipca 2017 r.
 • Troska o środowisko jako przejaw patriotyzmu Polaków, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wydziału Zamiejscowego w Sieradzu AHE w Łodzi Wychowanie patriotyczne. Wspólne wyzwania pedagogiki, polityki bezpieczeństwa i historycznej, Sieradz 25 maja 2016 r.
 • Ogólnopolska Konferencja „Nowe wyzwania administracji i prawa administracyjnego w ochronie środowiska” zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 25 listopada 2015 r.
 • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jako element zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo w XXI wieku, geneza-teraźniejszość-przyszłość, Mentoris – Centrum Edukacyjno-Logopedyczne i Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Rozworzyn 18 lipca 2015 r.
 • Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii w Polsce w kontekście realizacji polityki energetycznej Unii Europejskiej i Polski, Ogólnopolska konferencja naukowa Ochrona praw człowieka w Polsce i na Świecie w XXI wieku, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi i Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Krosno 11 lutego 2015 r.
 • Konstytucyjne i pozakonstytucyjne organy i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo ekologiczne w Polsce, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Współczesne wyzwania zarządzania, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania i Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Łódź, 15 lutego 2014 r.
 • Parki podworskie i ich rola w kształtowaniu kultury regionu, Międzynarodowa konferencja naukową pt. Regionalizm i wielokulturowość, Ożarów, 27-28 maja 2013 r.
 • Zarys historii ochrony przyrody w Polsce, Międzynarodowa Konferencja - 250 rocznica „Historia Słowiańsko-Bułgarska”, Plovdiv, Bułgaria, 2-3 listopada 2012 r.
 • Nazwisko jako element polskiego systemu antroponimicznego. Charakterystyka językowa i prawna, Międzynarodowa Konferencja „Słowiańska i Bałkańska Onomastyka”, (współautorstwo), 13-15 września 2012 r. Veliko Tyrnowo, Bułgaria.
 • Wpływ jakościowej i ilościowej ochrony gruntów rolnych na prowadzenie działalności rolniczej w Polsce, Ogólnopolska konferencja naukowa „Działalność gospodarcza w Polsce u progu XXI wieku” Łódź, 27 czerwca 2012 r.
 • Tworzenie i ochrona form ochrony przyrody w Polsce „Ochrona środowiska - Różne spojrzenia - Nowe perspektywy”, Warszawa, 27 marca 2012 r.
 • Humanitarna ochrona zwierząt jako czynnik kształtujący stosunek człowieka do zwierząt,            I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Człowiek XXI wieku”, Sieradz, dnia  05 grudnia 2011 r.
 • Prawne aspekty edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, Konferencja - Człowiek jako najlepsza inwestycja edukacyjna. Dylematy współczesnego kształcenia dzieci i młodzieży”, Wodzisław Śląski dnia 9 czerwca 2011 r.
 • Rola organizacji społecznych we współczesnej ochronie środowiska w Polsce - Międzynarodowa konferencja naukowa „Inny” i „inność” w różnych obszarach życia zbiorowego, Łódź dnia 25 marca 2011 r.
 • Kształtowanie stosunku człowieka do zwierząt w ramach humanitarnej ochrony zwierząt -  Ogólnopolska Konferencję Naukowa - Rola zwierząt  w życiu człowieka, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna  w Sieradzu, Sieradz dnia 11 czerwca 2010 r.

Zainteresowania badawcze:

(w szczególności) Prawo administracyjne, w tym prawo samorządu terytorialnego, partnerstwo publiczno-prywatne), prawo ochrony środowiska, ochrona własności intelektualnej, prawo konstytucyjne, prawo UE i prawo międzynarodowe, prawa człowieka,  bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe (zarządzanie kryzysowe, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, ochrona danych osobowych, cyberbezpieczeństwo, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, bezpieczeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej), prawo handlowe i prawo gospodarcze publiczne, prawo cywilne, zarządzanie w administracji publicznej, finanse publiczne, prawo wyznaniowe.  

dr Joanna Lipińska

Kontakt:

 

dr Joanna  Lipińska

wykładowca

j.lipinska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2023 r. - obecnie: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2023 r. – obecnie: Joanna Lipińska Kancelaria Adwokacka
  Kancelaria specjalizuje się szeroko pojętym prawem cywilnym, w szczególności dochodzeniem roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym, prawem rodzinnym, prawem gospodarczym i handlowym oraz prawem spadkowym. Kancelaria świadczy usługi prawne dla Klientów indywidualnych a także podmiotów gospodarczych.
 • 2019 r.– 2021 r.: Kancelaria Porczyński Owczarek i Spółka sp. j.
 • 2017 r. – 2018 r.: Kancelaria Adwokacka Agata Błażyńska

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2023 r. - ukończenie studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji w Łodzi i uzyskanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki prawne
 • 2022 r. – złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu adwokackiego i uzyskanie tytułu zawodowego adwokata nr wpisu LOD/Adw/1429
 • 2021 r. - ukończenie aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi

Wybrane publikacje:

 • Wykonanie zobowiązania sądu na podstawie art. 1391 k.p.c., Acta Iuris Stetinensis 1/2023, s. 63-83;
 • Doręczenie komornicze. Postulaty de lege ferenda, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 10/2022, s. 69-91;
 • Poszukiwanie przez komornika sądowego aktualnego adresu zamieszkania pozwanego na postawie art. 3b Ustawy o komornikach sądowych, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 4/2022, s. 27-48;
 • Doręczenie komornicze. Zakres przedmiotowy i podmiotowy doręczenia komorniczego w światle art. 1391p.c., Acta Iuris Stetinesis 1/2022, s. 87- 107;
 • Biegły w postępowaniu egzekucyjnym (część trzecia). Zagadnienia szczegółowe, oszacowanie nieruchomości i statku morskiego, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2/2018, s. 29-52;
 • Biegły w postępowaniu (część druga). Zagadnienia szczegółowe, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, 1/2018, s. 73-98;
 • Biegły w postępowaniu egzekucyjnym. Zagadnienia ogólne (część pierwsza), Przegląd Prawa Egzekucyjnego 10/2017, s. 27-46.

Udział w konferencjach:

 • Wygłoszenie referatu podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem „Aktualne problemy postępowania cywilnego”;
 • Wygłoszenie referatu podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem „Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego a prawo właściwe dla imienia i nazwiska”;
 • Udział w konferencjach naukowych: „Imię i nazwisko osoby fizycznej (nabycie, zmiana, rejestracja) -  aspekty międzynarodowe”, "Stwierdzenie treści oraz stosowanie prawa obcego w Polsce - teoria i  rzeczywistość".

Zainteresowania badawcze: 

 • Postępowanie cywilne, w szczególności postępowanie w sprawach dotyczących wykonywania kontaktów z dzieckiem.
dr Małgorzata Marszałek

Kontakt:

 

dr Małgorzata Marszałek

wykładowca

m.marszalek@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • psycholog w jednostce samorządowej
 • adiunkt w WSBiNoZ

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - w trakcie
 • udział w tworzeniu innowacyjnego projektu pt. „Pierwsza pomoc w sytuacjach kryzysu osób z niepełnosprawnościami”, RCPS w Łodzi
 • konsultant kryzysowy, IPTK
 • mgr psychologii, jednolite magisterskie psychologia, UŁ
 • dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, UW
 • mgr pedagogiki, jednolite magisterskie
 • Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, kurs zaawansowany Certyfikat Specjalisty w zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie,
 • Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kurs podstawowy, Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Studium Pomocy Psychologicznej, Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Wybrane publikacje:

 • Marszałek, J. Miniszewska, M. Zadworna-Cieślak, Międzynarodowa konferencja „Psychologiczne aspekty pomagania”, Katedra psychologie Filozofickè fakulty Ostravskè univerzity „Life satisfaction among social service and administrative sector employers – pilot study”, 2018.
 • Marszałek M., i Zadworna Cieślak M., artykuł pt. „Różne oblicza starości”, w: „Człowiek wobec zagrożeń współczesności”, redakcja naukowa Violetta Tanaś, Wojciech Welskop, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, str.173 - 183.
 • Marszałek „Jak sobie szkodzimy”, nr.9, wrzesień 2003, str.11.
 • Marszałek „Powody niszczenia siebie”, nr.9, wrzesień 2003, str. 14.
 • Marszałek „Rany modne, rytualne albo rozpaczliwe”, nr.5, maj 2003, str. 35 – 36.

Udział w konferencjach:

 • 6-7.11.2018r. Marszałek M., Miniszewska J., Zadworna-Cieślak M., Międzynarodowa konferencja „Psychologiczne aspekty pomagania”, Katedra psychologie Filozofickè fakulty Ostravskè univerzity „Life satisfaction among social service and administrative sector employers – pilot study”.
 • 11-13.12.2017r. Marszałek M., Zadworna – Cieślak M., Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Edukacja i nauka w globalnym świecie – dylematy, wyzwania, perspektywy”, temat prezentacji: „Andragogika wobec wyzwań wieku senioralnego”.
 • 05.2017r. Marszałek M., Zadworna – Cieślak M., V Międzynarodowa E – konferencja Naukowa z cyklu Pedagogika XXI wieku – dylematy i wyzwania „Człowiek wobec zagrożeń współczesności”, zorganizowana przez Katedrę Nauk Społecznych WSBiNoZ w Łodzi, referat pt. „Różne oblicza starości”.

Zainteresowania badawcze:

Psychoterapia - podejście psychodynamiczne

Filozofia społeczna

dr Agnieszka Murawska

Kontakt:

 

dr Agnieszka Murawska

Adiunkt

a.murawska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej

 • 2022 - obecnie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, adiunkt
 • X 2017 – obecnie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Wsi i Miasta, adiunkt
 • XII 2018- VIII 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Promocji, Wydział Projektów Międzynarodowych
 • V 2017- XI 2018 Instytut Nowych Technologii

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

członek Centrum Innowacji Społecznych UŁ (CEIN) od 2021 r.

członek PTS – sekcja socjologii miasta; sekcja społeczeństwa obywatelskiego

 • Współorganizacja konferencji „Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce: szanse i bariery rozwoju”, ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w dn. 14.12.2018 r.

UDZIAŁ W KURSACH/SZKOLENIACH:

18.05.2022 Metodyka kształcenia studentów z różnymi rodzajami niepełnospra- wności realizowane w ramach projektu „(Nie)Pełnosprawny Student”, współfinansowanego przez UE, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, organizator Akademickie Centrum Wsparcia UŁ, trener Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz

17.05.2022 “Akademia Wystąpień Publicznych. Dykcja i impostacja głosu. Część II” webinar - prowadząca Patrycja Wachońska, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

X 2019- II 2020 r. kurs języka angielskiego realizowanym w ramach projektu - „Budowanie kompetencji kadry akademickiej i administracyjnej oraz podnoszenie zdolności instytucjonalnej w zakresie umiędzynarodowienia Uniwersytetu Łódzkiego” (BUILD UP) 30 h,

projekt "Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia", organizator Uniwersytet Łódzki, w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój NCBiR:

20-27.04.2020  „Nie bójmy się technologii - wybrane narzędzia do tworzenia mat. multimedialnych wspierających przekaz dydaktyczny”

22-23.03.2021 „Jak skutecznie uczyć zdalnie”, w ramach programu „Welcome to Poland! Build Up”, w ramach projektu pt. „Budowanie kompetencji kadry akademickiej i administracyjnej oraz podnoszenie zdolności instytucjonalnej w zakresie umiędzynarodowienia Uniwersytetu Łódzkiego”,16h

Wybrane publikacje:

 • Murawska Agnieszka (2021), Działania łódzkich ośrodków wsparcia ekonomii społecznej - jako wsparcie dla rozwoju regionu, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 4/2021

 • Murawska Agnieszka (2020), Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa- struktura i uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

 • Murawska Agnieszka (2018), Rewitalizacja w Łodzi – społeczny aspekt, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu”, Nr 518

 • Murawska Agnieszka (2016), Z perspektywy czasu - opinie łodzian o kondycji demokracji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, numer 1/2016, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Udział w konferencjach:

 • Referat: pt. Działalność organizacji pozarządowych na rzecz rozwiązywania aktualnych problemów społecznych – pandemia COVID-19 podczas konferencji „Współczesne problemy społeczne w dynamicznej rzeczywistości”, organizowanej przez Katedrę Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 18-19 października 2021 r.

 • Referat: pt. Civil society in the of face of the challenge, podczas konferencji “Social dynamics. Inequalities, integration, mobility and migration” - Conference at the Centre for Social Sciences, Budapest 16-17 listopada 2020, (online)

Zainteresowania badawcze:

społeczeństwo obywatelskie, partycypacja społeczna, organizacje pozarządowe, dobro wspólne, społeczności lokalne, wykorzystanie social mediów w promocji marki lokalnej

dr Krzysztof Nawrocki

Kontakt:

 

dr Krzysztof Nawrocki

Adiunkt

k.nawrocki@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Wieloletnia praktyka prawnicza – od 2012 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, a następnie od 2013 roku do 2021 roku związany z Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, gdzie pracowałem jako asystent sędziego w V oraz VI Wydziale Karnym.
 • Obecnie od października 2021 roku adiunkt WSBiNoZ w Łodzi. Własna praktyka prawnicza – radca prawny.
 • Członek Helsińskiej Inicjatywy dla Praw Człowieka.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia jednolite magisterskie oraz studia doktoranckie. Praca magisterska pt. Podkultura więzienna, napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Stefana Lelentala. Stopień naukowy - doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne uzyskałem na podstawie rozprawy doktorskiej obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pt. Podkultura więzienna na tle przemian społecznych we współczesnej Polsce, napisanej pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. UŁ Grzegorza Wicińskiego w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego.

Fragment recenzji autorstwa prof. zw. dr hab. Macieja Szostaka dotyczący dysertacji doktorskiej - dr Krzysztofa Nawrockiego - pt. Podkultura więzienna na tle przemian społecznych we współczesnej Polsce:

Problematyka opiniowanej dysertacji doktorskiej należy z pewnością do kategorii tych zagadnień, które z jednej strony wymagają specjalistycznego przygotowania merytorycznego, z uwagi na jej enigmatyczność i konieczność posiadania „naukowo-warsztatowych” merytorycznych „kodów dostępu” do wiedzy, informacji, a przede wszystkim materiału badawczego, z drugiej zaś, to rodzaj refleksji wzbudzający poznawczą ciekawość nie tylko wśród specjalistycznie przygotowanych prawników, kryminologów czy zainteresowanych penologią Czytelników, chcących na chwilę wyjść poza struktury bezpiecznego „świata wolności” aby poznać to co dzieje się po drugiej stronie, co jest „zakryte” dla przeciętnego człowieka, czyli tego, co dzieje się w zakładach karnych. Problematyka (szczególnie tej dysertacji), przede wszystkim powinna wzbudzać zainteresowanie decydentów odpowiedzialnych za tworzenie, kontrolę i predykcje rozwoju systemu penitencjarnego w Polsce. Autor poddał bowiem sui generis kulturowej konfrontacji zderzenie dwóch światów i wzajemnych ich na siebie oddziaływań, ewolucyjnych zmian wywołanych polityczną sytuacją w różnych okresach historii Polski. Z jednej perspektywy „uchylając rąbka tajemnicy” dla Czytelników tego co dzieje się „za kratami” opisując zwyczaje, historię i zasady tzw. „drugiego życia” , z drugiej wskazując na znaczenie zmian społecznokulturowych w obszarze „paradygmatów działań przestępczych", subkultur, czy tworzenia się nowych form społeczno-patologicznych aktywności, jakie miały miejsce po 1989r. w życiu społecznym Polski i ich odwzorowaniu w systemie penitencjarnym, uwzględniając przede wszystkim konsekwencje takich przemian wobec osób ze środowiska skazanych. Ukazując wzajemne relacje dwóch światów oraz konsekwencje dla systemu penitencjarnego ich wzajemnego oddziaływania.

Organizator prelekcji w łódzkich placówkach oświatowych.

Wybrane publikacje: 

 • Tożsamość grupowa środowisk „kibicowskich” w aspekcie penitencjarnym, [w:] Z problematyki badań empirycznych w prawie karnym wykonawczym, cz. 2 (ISSN: 0239-6661; ISBN: 978-83-229-3756-3)
 • Wiek a odpowiedzialność karna – czyli kiedy nieletni odpowiada na zasadach Kodeksu Karnego, Przegląd Edukacyjny, nr 3 (122) 2021 (ISSN 1231-322X).
 • „Dopalacze” – otwarta puszka Pandory, Przegląd Edukacyjny, nr 1 (120) 2021 (ISSN 1231-322X).
 • Proces destygmatyzacji przestępcy w nauce Św. Jana Pawła II, Przegląd Edukacyjny, nr 1 (116) 2020 (ISSN 1231-322X).
 • MUZYKA HIP – HOP jako pomost prowadzący do zachowań ryzykowych młodzieży, Przegląd Edukacyjny, nr 3/4 (114/115) 2019 (ISSN 1231-322X).
 • Za kim jesteś ? – subkultura okołosportowa, Przegląd Edukacyjny, nr.2 (113) 2019 (ISSN 1231 – 322X).
 • Normy nieformalne w aspekcie zachowań  ryzykownych młodzieży, Przegląd Edukacyjny, nr.2 (109) 2018 (ISSN 1231-322X).

Udział w konferencjach:

Liczny udział w różnego rodzaju konferencjach – między innymi: Konferencja naukowa XX lat Kodeksu Karnego Wykonawczego, Wrocław 31 maja 2019 r. czy też VI Kongres Penitencjarny, Popowo 6 – 8 lutego 2019 r. 

Udział w szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP):

Istotne zmiany kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego, Lublin 28 maja 2020 r.;

Środki zabezpieczające w postępowaniu karnym, Lublin 19 maja 2020 r.;

Finanse i rachunkowość - wybrane zagadnienia, Lublin 15 maja 2020 r.;

Komunikatywność i walory językowe uzasadnień orzeczeń, Lublin 2 – 4 grudnia 2019 r.;

System Dozoru Elektronicznego, Lublin 27 listopada 2019 r.,;

Europejski nakaz dochodzeniowy w sprawach karnych, Łódź 15 maja 2018 r.;

- Zasady wymiaru kary łącznej oraz orzekanie w przedmiocie wyroku łącznego, Lublin 14 września 2017 r.

Zagadnienia intertemporalne na gruncie Kodeksu karnego, Lublin 14 września 2017 r.;

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, Lublin 22 stycznia 2016 r.;

Zorganizowana przestępczość transgraniczna, Lublin 9 – 11 grudnia 2015 r.;

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania badawcze kieruje ku sprawiedliwości naprawczej mogącej stanowić skuteczną alternatywę dla punitywnych postaw społecznych jak i punitywności stosowania prawa. W polskim systemie prawnym, idei sprawiedliwości naprawczej należy upatrywać przede wszystkim w postępowaniu mediacyjnym  na każdym etapie postępowania wykonawczego, w którym strony same mogą dojść do porozumienia. Sytuacja ta może przynieść wymierne korzyści społeczeństwu, które być może z czasem mając na uwadze alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów między sprawcami czynów zabronionych a pokrzywdzonymi będzie do pewnego stopnia w stanie zrezygnować ze swoich punitywnych postaw. Sprawiedliwość naprawcza przy uwzględnieniu właściwej polityki karania, która odrzuci populizm penalny nacechowany niewątpliwie retrybutywizmem (punitywnością) może wpłynąć na liczbę populacji więziennej, a tym samym wykluczyć proces prizonizacji u osób, które pojednały się z ofiarą przestępstwa.

dr Piotr Szpakowski

Kontakt:

 

dr Piotr Szpakowski

Wykładowca

p.szpakowski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • Kierownik Ogniwa do Spraw Nieletnich i Patologii II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi od 2007 do obecnie
 • Wykładowca  w AHE w Łodzi Oddział Zamiejscowy w Jaśle- 2016/2017
 • Kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym Łódź- Śródmieście 2004/2005

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Udział w szkoleniu zorganizowanym przez Międzynarodowy Instytut Psychologii Stosowanej i Nauk o Człowieku z Rzymu w ramach projektu : Child Safety Matters 2020-1-RO01-KA201-080253 Marzec 2022

Wybrane publikacje:

 • Tolerancja jako pojęcie interdyscyplinarne i pożądana wartość interpersonalna [w:] Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi, 2019
 • Dorosłość jako uniwersalna kategoria aksjologiczna [w:] Świat wartości wobec wyzwań rzeczywistości ponowoczesnej, red. Semkow J. ,Pazgan J. Legnica, 2012.
 • Współczesny człowiek dorosły w perspektywie aksjologiczno – andragogicznej [w:] Zadania Współczesnej Humanistyki. Człowiek i Nauka, red. Bartoszewski J., Lisiecka J., Swędrak J., Kraków, 2012.
 • Wolność w edukacji dorosłych [w:] Dorosły w procesie kształcenia, Fabiś A., Cyboran B., Bielsko-Biała - Zakopane, 2009.  Biblioteka Edukacji Dorosłych.

Udział w konferencjach:

 • 12.2017, Konferencja naukowa Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi; referat
 • 10.2013, Seminarium naukowe Człowiek dorosły wobec wyzwań edukacyjnych późnej nowoczesności, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej; referat
 • 11.2011, Konferencja naukowa Człowiek XXI wieku, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu; referat
 • 11.2010, Konferencja naukowa Wartości uniwersalne w rzeczywistości ponowoczesnej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; referat
 • 11.2005, Konferencja naukowa Uniwersalia życia ludzkiego a edukacja dorosłych, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet w Hanowerze.

Zainteresowania badawcze:

wybory dokonywane przez współczesnych dorosłych, etyka, filozofia egzystencjalna, filozofia dialogu. andragogika, teoria wychowania, pedagogika filozoficzna oraz aksjologia edukacji dorosłych.

dr Dominika Sujka-Kujawiak

Kontakt:

 

dr Dominika Sujka-Kujawiak

Wykładowca

d.sujka@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Prowadzenie działalności: Kancelaria Adwokacka dr Dominika Sujka-Kujawiak
 • Wykładowca: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2014-2016 aktywne bycie członkiem Studenckiego Koła Kryminalistycznego WPiA na Uniwersytecie Łódzkim,
 • 2016-2017 członek Koła Naukowego Penitencjarnego WPiA UŁ

Wybrane publikacje:

 • Praktyczne aspekty ochrony zdrowia osób odbywających karę pozbawienia wolności – wyniki badań własnych [w:] Kamila Mrożek (red.) Z problematyki badań empirycznych w prawie karnym wykonawczym. Część 2, Wrocław 2021, s. 151-165, ISBN 978-229-3756-3
 • Problem ochrony zdrowia w kontekście readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności [w:] A. Nawój-Śleszyńki, A. Leszczyńska (red.) Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa, Łódź 2019, s. 255-263, ISBN 978-83-8142-449-3
 • Nowy rodzaj odpowiedzialności karnej – problemy interpretacyjne na przykładzie art. 192 k.k. [w:] A. Wedeł-Domaradzka, A. Purata (red.), Wybrane problemy kary i karalności, Bydgoszcz 2016, s. 159-170, ISBN 978-83-8018-067-3

Udział w konferencjach:

 • 31.10.2018 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „100-lecie polskiego więziennictwa. Środki oddziaływania penitencjarnego w polskim systemie penitencjarnym – wczoraj i dziś”, WPiA UŁ, Tytuł wystąpienia: „Znaczenie pracy psychologa w toku wykonywania kary pozbawienia wolności. Wyniki badań własnych”
 • 27-28.10.2017 r.– I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Współczesne problemy penitencjarystyki”, SNK Penitencjarne WPiA UŁ, Tytuł wystąpienia: „Problem ochrony zdrowia w kontekście readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności”
 • 09.05.2016 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo cywilne w medycynie – odpowiedzialność za szkodę medyczną”, SKN Prawa Cywilnego i Handlowego WPiA UŁ, Tytuł wystąpienia: „Zadośćuczynienie za brak informacji o stanie zdrowia”

Zainteresowania badawcze:

Szeroko pojęte prawo cywilne, ochrona środowiska naturalnego człowieka – ze szczególnym naciskiem na ochronę przeciwko hałasowi lotniczemu, ochrona zdrowia, ochrona zdrowia osób pozbawionych wolności, prawo karne wykonawcze

dr hab. Wojciech Welskop

Kontakt:

 

dr hab. Wojciech Welskop

w.welskop@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2024-obecnie
  Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
  stanowisko: profesor uczelni
 • 2012-obecnie
  Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  stanowisko: profesor uczelni
 • 2019-01.2024 - Rektor Uczelni;
 • 2016-09.2019 - Prorektor ds. organizacji studiów i jakości kształcenia
 • 2018-10.2019 - Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych
 • 2016-01.2024 - Uczelniany Koordynator ds. Programu Erasmus+
 • 2014-09.2018 - Prodziekan ds. kierunku pedagogika
 • 2013-09.2018 - Kierownik Katedry Nauk Społecznych
 • 2021-obecnie
  Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
  stanowisko: specjalista
 • 2015-01.2016
  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu,
  stanowisko: wykładowca
 • 2014-06.2015
  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu,
  stanowisko: ekspert trener
 • 2013-06.2014
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie,
  stanowisko: wykładowca
 • 2012-02.2013
  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, WNS w Gliwicach,
  stanowisko: wykładowca
 • 2010-11.2011
  Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
  stanowisko: specjalista ds. ewaluacji projektu EFS
 • 2009-06.2010
  Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu
  stanowisko: wykładowca
 • 2007-06.2008
  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  stanowisko: wykładowca

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Staże i wyjazdy zagraniczne:

 • listopad 2023
  University of West Attica (Grecja)
  wyjazd szkoleniowy, stypendium w ramach Programu Erasmus+
 • marzec 2023
  University of Pisa (Włochy)
  wyjazd szkoleniowy, stypendium w ramach Programu Erasmus+
 • październik 2022
  Erasmus University Rotterdam (Holandia)
  wizyta studyjna w ramach projektu pt. „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” (POWER)
 • maj 2022
  University of Perugia (Włochy)
  wyjazd szkoleniowy, stypendium w ramach Programu Erasmus+
 • listopad 2019
  Istanbul Medipol University (Turcja)
  wyjazd szkoleniowy, stypendium w ramach Programu Erasmus+
 • kwiecień 2019
  University of Algarve (Portugalia)
  przeprowadzenie prowadzenie cyklu wykładów pt.
  McDonaldization of Higher Education in Contemporary World,
  stypendium w ramach Programu Erasmus+ stypendium w ramach Programu Erasmus+
 • listopad 2018
  University of Foggia (Włochy)
  przeprowadzenie prowadzenie cyklu wykładów pt. Educational Policy in EU Countries in the Post-modern World,
  stypendium w ramach Programu Erasmus+
 • luty-czerwiec 2017
  Zhytomyr Ivan Franko State University
  profesor wizytujący
  profesor wizytujący w semestrze letnim 2016/2017,
  przeprowadzenie prowadzenie cyklu wykładów pt. School of Consumption in Contemporary World
 • luty 2014
  Hacettepe University w Ankarze (Turcja),
  przeprowadzenie cyklu wykładów pt. McDonaldization of Education, stypendium w ramach Programu Erasmus+

Recenzje

1) Recenzent w czasopiśmie naukowym Archeion, Naczelna

Dyrekcja Archiwów Państwowych, ISSN: 0066-6041 (70 pkt.)

2) Recenzent w czasopiśmie naukowym Kultura i Edukacja,

Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Studiów Politycznych

PAN, ISSN: 1230-266X (40 pkt.)

3) Recenzent w czasopiśmie naukowym Youth Voice Journal,

Publisher: RJ4All Publications, ISSN: 2049-2073E, ISSN: 2056-2969

(20 pkt., baza SCOPUS)

 

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych

1) Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych – członek zwyczajny (od 2012)

2) Polskie Towarzystwo Socjologiczne – członek zwyczajny (od 2012)

3) Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej – członek zwyczajny (od 2012)

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach naukowych

1) Welskop W., ChatGPT in higher education, „International Journal of New Economics and Social Sciences (IJONESS)”, 2023, 17 (1), ISSN 2450-2146 (100 pkt.)

2) Welskop W., Loboda S., Advantages and challenges of self-report surveys in Polish criminological research, „Law. Education. Security”, 2023, Volume 119, Issue II, ISSN 1230-4433 (140 pkt.)

3) Welskop W., Loboda S., McDonaldization of school socialization,„Transformacje”, ISSN 1230-0292 (140 pkt.) – w druku

4) Welskop W., Immersyjność nowych mediow w procesie komunikowania społecznego, „Transformacje”, ISSN 1230-0292 (140 pkt.) – w recenzji

5) Welskop W., Virtual reality in education, „ Law. Education. Security ”, ISSN 1230-4433 (140 pkt.) – w recenzji

6) Welskop W., Nonreactive research in social sciences – advantages and disadvantages of analyzing ‘found’ data, „Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Huma-nistyczne” 44 (1) 2022, ISSN 1898-8431 (40 pkt.)

7) Welskop W., Лобода C., Денисенко C., Techniques of attention activation іn a multi-media educational resources, „Pedagogical Sciences: Theory, History, Innovative Technologie” 2017, 7 (71), ISSN 2312-5993

8) Welskop W., Makdonaldyzacja systemu edukacyjnego w Polsce,„Studia Edukacyjne” nr 44/2017, ISSN 1233-6688, Wyd. Naukowe UAM (13 pkt.; baza ERIH)

9) Welskop W., Kompetencje społeczne uczniów wyzwaniem współczesnej edukacji, „Społeczeństwo i edukacja” 19 (4)/2015, ISSN 1898-0171 (7 pkt.)

10) Welskop W., Socjologiczne ujęcie „Innego” w szkole, „Edukacja Humanistyczna” nr 1 (30), 2014 Wyd. Pedagogium, Szczecin 2014, ISSN 1507-4943 (6 pkt.)

11) Welskop W., Makdonaldyzacja systemu penitencjarnego w Polsce, „Społeczeństwo i Polityka” nr 3 (40)/2014, Wyd. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Pułtusk 2014, ISSN 1733-8050 (8 pkt.)

12) Welskop W., Konformizm i nonkonformizm uczniów a socjalizacja szkolna, „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne” 02/2014, Wyd. Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISSN 2353-8031

13) Welskop W., Socjalizacja odwrotna a dewaluacja autorytetu tradycjonalistycznego, „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne” 01/2014, Wyd. Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISSN 2353-8031

14) Welskop W., Wykluczenie prostytutek z dyskursu społecznego. Sytuacja formalno-prawna zjawiska prostytucji w Polsce, „Pro Publico Bono” Nr 5/2009, red. J. Kędzior, Wyd. ATUT, Wrocław 2009, ISSN 1895-9563

 

Monografie autorskie

1) Welskop W., Współczesna szkoła wyższa świątynią konsumpcji? Szkolnictwo wyższe na tle przeobrażeń społeczno-politycznych w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, ISBN 978-83-66220-51-5 (120 pkt.)

2) Welskop W., Jak napisać pracę licencjacką i magisterską? Poradnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-2-4 (25 pkt.)

3) Welskop W., Zjawisko prostytucji w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2013, ISBN 978-83-62363-83-4 (25 pkt.)

 

Monografie pod redakcją

1) Welskop W., Voloshyn Y. (ed.), Modern international relations: current problems of theory and practice, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź-Kijów 2021, ISBN 978-83-949948-3-9 (10 pkt.)

2) Welskop W., Tanaś V. (red.), Mass media we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2019, ISBN 978- 83-949948-1-5 (10 pkt.)

3) Welskop W., Tanaś V. (red.), Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2018, ISBN 978-83-949948-0-8 (10 pkt.)

4) Welskop W., Tanaś V. (red.), Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6 (10 pkt.)

5) Welskop W., Tanaś V. (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2016, ISBN 978-83-940080-7-9 (5 pkt.)

6) Welskop W., Tanaś V. (red.), Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2016, ISBN 978- 83-940080-6-2 (5 pkt.)

7) Welskop W., Tanaś V. (red.), Lifelong Learning, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2015, ISBN 978-83-940080-4-5 (5 pkt.)

8) Welskop W., Tanaś V. (red.), Pedagog we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2015, ISBN 978-83-940080- 4-8 (5 pkt.)

9) Welskop W. (red.), Przyszłość edukacji - edukacja przyszłości, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-(5 pkt.)

 

Rozdziały w pracach zbiorowych

1) Welskop W., Destrukcja podmiotu w życiu społecznym zagrożeniem współczesnej edukacji [w:] Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym, (red.) A. Rumianowska, A. Fordyński, D. Urbański, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2018, ISBN

978-83-61601-67-8 (20 pkt.)

2) Welskop W., Nauczyciel liderem w procesie wdrażania zmian w edukacji XXI wieku [w:] Człowiek wobec zagrożeń współczesności, (red.) W. Welskop, V. Tanaś, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6 (5 pkt.)

3) Welskop W., Szkołświątynią konsumpcji [w:] Edukacja na rozdrożu, Część 1, Nauczyciel – uczeń – edukacja, (red.) W. Duczmal, J. Tej, Ł. Fiebich, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole 2016, ISBN 978-83-62683-76-5 (5 pkt.)

4) Welskop W., Nauczyciel w obliczu wychowania do konsumpcji [w:] Nauczyciel – między etosem a presją rzeczywistości, Tom 2. Społeczne i wychowawcze role nauczyciela, red. S. Kowal, A. Kwater, E. Zawisza, Wydawnictwo internetowe e-bookowo, Kraków 2015, ISBN 978-83-7859-612-7 (5 pkt.)

5) Welskop W., Zjawisko makdonaldyzacji edukacji a postawy twórcze dzieci i młodzież[w:] Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku (cz. II), red. O. Gogolin, E. Szymik, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły

Przedsiębiorczości, Gliwice 2015, ISBN 978-83-61401-25-4 (5 pkt.)

6) Welskop W., Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów w kontekście wykluczenia społecznego w szkole [w:] Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej, red. E. Gornikowska-Zwolak, W. Walkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Honda w Mysłowicach, Katowice - Mysłowice 2015, ISBN 978-83-8012-834-7 (5 pkt.)

7) Welskop W., Tanaś V., Sala lekcyjna żelazną klatką we współczesnej szkole [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, red. W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0 (5 pkt.)

8) Welskop W., Tanaś V., Uniwersytety Trzeciego Wieku jako forma edukacji ustawicznej [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, red. W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0 (5 pkt.)

9) Welskop W., The teacher as a social engineer in the inclusion education [w:] Pro-inkluzivna klima skoly, eds. M. Hornakova, P. Janośko, VERBUM, Ruzomberk 2014, ISBN 978-80-561-0175-9 (5 pkt.)

10) Welskop W., Rola nauczyciela – tutora w procesie wspierania rozwoju osobistego ucznió[w:] Edukacja – wczoraj, dziś jutro, t. VI, Nauczyciel wobec wyzwań współczesności, red. E. Jagiełło, R. Matysiuk, U. Tyluś, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2013, ISBN 978-83-936635-4-5 (5 pkt.)

11) Welskop W., Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej [w:] Language and The Environment, Tom II, red. U. Michalik, M. Michalska-Suchanek, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2013, ISBN 978-83-61401-88-9 (5 pkt.)

12) Welskop W., Komunikacja w relacji nauczyciel-uczeń a występowanie sytuacji kryzysowych w szkole [w:] Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV, red. P. Potejko, Wydawnictwa i Szkolenia Opcjon, Gliwice-Katowice 2013, ISBN 978-83-918592-3-0 (5 pkt.)

13) Welskop W., Relatywizm wartości nauczyciela a kształtowanie tożsamości ucznió[w:] Wychowanie: czy może „obejść się bez duchowości? red. J. Bartoszewski, J. Swędrak, E. Struzik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu, Kraków 2013, ISBN 978-83-935527-4-0 (5 pkt.)

14) Welskop W., E-tutoring as a way to support students in the education process [w:] Language and The Environment, Tom I, red. U. Michalik, M. Michalska-Suchanek, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2013, ISBN 978-83- 61401-84-1 (5 pkt.)

15) Welskop W., Action learning in education [w:] Evropske Pedagogicke Forum 2012, Pedagogical and psychological aspects of education, vol. II, Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2012, ISBN 978-80-905243-2-3 (5 pkt.)

16) Welskop W., Edukacja międzykulturowa – relacje między stereotypem, uprzedzeniem społecznym i stygmatyzacją [w:] Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej, red. B. Skulska, Wydawnictwo WSZ „Edukacja”, Wrocław 2009, ISBN 978-83-87708-68-9 (3 pkt.)

17) Welskop W., Polityka społeczna Unii Europejskiej wobec zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego [w:] Spójność społeczna i ekonomiczna UE, red. K. Wrzeszcz-Kamińska, Wydawnictwo WSH, Wrocław 2009, ISBN 978-83-925470-6-8 (3 pkt.)

 

Udział w konferencjach

 • XXIII Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Dziecko z problemami psychologiczna, medyczna, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Członek Komitetu Naukowego, Ciechanów, 21 kwietnia 2023 r.
 • VI Międzynarodowa VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED - Metody ba-dawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Członek Komitetu Naukowego, Lublin/online, 25 listopada 2022 r. Referat: Kalendarz wydarzeń życiowych w badaniach kryminologicznych
 • VI Międzynarodowa Konferencja Narody, Regiony, Organizacje - Kultury Konsumpcji, Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, PTS Oddział Szczeciński, Szczecin, 15-16 października 2020 r. Referat: Polityka wrogości w konsumpcyjnym świecie
 • XX Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo- Szkoleniowa im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Zdrowie psychiczne wyzwaniem współczesnego społeczeństwa, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Członek Komitetu Naukowego, Ciechanów, 3 kwietnia 2020 r. Referat: Kapitał ludzki i kapitał społeczny w konsumpcyjnym świecie w kontekście dobrostanu życiowego współczesnego człowieka
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne trendy w Naukach Humanistycznych i Społecznych – Interdyscyplinarne ujęcie podmiotowości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 20 grudnia 2018 r. Referat: Rola konsumpcji w zglobalizowanym świecie – reifikacja, alienacja i fetyszyzacja towarowa
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia po wejściu w życie Ustawy 2.0, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa, 12 grudnia 2018 r. Udział w dyskusji
 • Konferencja Naukowa Przeciwdziałanie uzależnieniu od Internetu/ technologii, narkotyków oraz hazardu poprzez rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych wśród uczniów w ramach europejskiego projektu edukacyjnego CHOICE – Empowerment practices for students’ choice against Internet, drugs and gambling zdrowotnymi w przedszkolu i szkole. Perspektywa pedagogiczna, addiction, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 17 października 2018 r. Referat: Polityka wobec uzależnień behawioralnych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa W rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 28 kwietnia 2018 r. Referat: Socjalizacja polityczna współczesnego nastolatka w epoce płynnej nowoczesności
 • VI Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 12 kwietnia 2018 r. Moderator panelu dyskusyjnego Referat: Alienacja i reifikacja we współczesnej rodzinie
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kultura i (sub)kultury w dobie Internetu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy, Legnica, 19 stycznia 2018 r. Referat: Kultura transparencji w kontekście nowoczesnych technologii kontroli w edukacji
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja, zapewnianie i ocena jakości kształcenia na polskich uczelniach, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa, 1 grudnia 2017 r. Udział w dyskusji
 • Seminarium Narzędzia narracyjne w edukacji społecznej. Determinanty wykluczenia społecznego w ramach europejskiego projektu edukacyjnego NAR-SPI - Narrative Educational Resources for Socio Professional Inclusion, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 24 listopada 2017 r. Referat: Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów w kontekście wykluczenia społecznego
 • III Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 20-22 października 2017 r.
 • V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 18 maja 2017 r. Moderator panelu dyskusyjnego Referat: Nauczyciel liderem w procesie wdrażania zmian w edukacji XXI wieku
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nierówności społeczne i edukacyjne, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego, Łódź, 14 grudnia 2016 r. Referat: Kariera edukacyjna we współczesnej szkole z perspektywy symbolicznego interakcjonizmu
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – zmiany, wyzwania, doświadczenia, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie, Warszawa, 1 grudnia 2016 r. Udział w dyskusji
 • IV Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 24 listopada 2016 r. Moderator panelu dyskusyjnego
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Codzienność jako wyzwanie edukacyjne: Re-fleksyjność wobec codzienności, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Ogólnej, Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Wrocław, 23 listopada 2016 r. Referat: Wychowanie do refleksyjności wyzwaniem współczesnej szkoły
 • International Scientific and Practical Conference The Organization and Method of Creating the Branch Library and Informational Resourcces for Educational Sphere of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine, National Academy of Pedago-gical Sciences of Ukraine, Pedagogical Library of Ukraine, Członek Komitetu Mię-dzynarodowego, Kijów, 17-18 listopada 2016 r. Referat: Self-education in the context of proper use of library 20) Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Kobiet, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 9 listopada 2016 r. Referat: Socjalizacja językowa dziewcząt i chłopców w kontekście nierówności ról kobiet i mężczyzn we współczesnym świecie
 • II Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 21-22 października 2016 r.
 • Debata na temat Przyszłość edukacji, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 22 września 2016 r. Udział w dyskusji
 • XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Podręczniki jako narzędzie kształtowania świadomości narodowej, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Państwowy Uniwersytet Moskiewski im. M.W. Łomonosowa, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 28 czerwca 2016 r. Referat: Ewolucja podręczników szkolnych w kontekście kształtowania kompetencji społecznych uczniów
 • III Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 12 maja 2016 r. Moderator panelu dyskusyjnego
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Przemiany cywilizacyjne na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów – w 1050 rocznicę Chrztu Polski, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 26 kwietnia 2016 r. Referat: Proces socjalizacji w epoce płynnej nowoczesności
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina dawniej i dziś, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 1 marca 2016 r. Referat: Makdonadyzacja współczesnej rodziny w kontekście socjalizacji i wychowania
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja w szkolnictwie wyższym. Wyzwania - Kryteria - Dobre Praktyki, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Edukacji Praktycznej „Meritum”, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Warszawa, 15 grudnia 2015 r. Udział w dyskusji
 • II Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Lifelong Learning, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 10 grudnia 2015 r. Moderator panelu dyskusyjnego
 • Konferencja Naukowa Nauczyciel: między etosem a presją rzeczywistości. Teoria, praktyka, codzienność Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, 27 listopada 2015 r. Referat: Nauczyciel w obliczu wychowania do konsumpcji
 • I Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 23-24 października 2015 r. Referat: Skuteczność technik szybkiego uczenia się w opinii przyszłych pedagogów
 • I Ogólnopolska E-konferencja Naukowa Pedagog we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 21 maja 2015 r. Moderator panelu dyskusyjnego
 • International Scientific Conference Inclusive Climate as a Challenge and Mission, Catholic University in Ruzomberok, Słowacja, 10 października 2014 r. Referat: The teacher as a social engineer in inclusive education
 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 22 października 2014 r. Prowadzący konferencję Moderator panelu dyskusyjnego Referat: Sala lekcyjna żelazną klatką we współczesnej szkole
 • Konferencja Naukowa z cyklu „Przeszłość dla przyszłości” nt. Polityka społeczna w obliczu dzisiejszych wyzwań: między teorią a praktyką, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Mysłowice, 27 czerwca 2014 r. Referat: Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów a wykluczenie społeczne w szkole
 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Kobieta… bezpieczna 3 - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 8-9 marca 2014 r. Referat: Bezpieczeństwo społeczne kobiet prostytuujących się w Polsce
 • Konferencja Naukowa Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 29 listopada 2013 r. Referat: Komunikacja w relacji nauczyciel-uczeń a występowanie sytuacji kryzysowych w szkole
 • The Second Language and the Environment E-conference (LATEec) at the Gliwice Academy of Entrepreneurship, Gliwice, 12 września 2013 r. Referat: Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja w czasach kryzysów: reprodukcja, opór, zmiana, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wrocław, 16-17 kwietnia 2013 r. Referat: Nieracjonalność racjonalności – jak wyjść z „żelaznej klatki” współczesnej edukacji?
 • The First International Language and the Environment Econference (LATEec) at the Gliwice Academy of Entrepreneurship, Gliwice, 25 marca 2013 r. Referat: E-tutoring as a way to support students in the education proces 40) International Scientific Conference - European Pedagogy Forum: Pedagogical and psychological aspects of education, MAGNANIMITAS Assn., Hradec Králové, 3-7 grudnia 2012 r. Referat: Action learning in education
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wychowanie, kształtowanie, formowanie. Czy współczesna pedagogika poradzi sobie bez duchowości? Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu, Sieradz, 5 grudnia 2012 r. Referat: Relatywizm wartości nauczyciela a kształtowanie tożsamości uczniów
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Globalne wyzwania XXI wieku – Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Wrocław, 9 grudnia 2009 r. Referat: Edukacja międzykulturowa – relacje między stereotypem, uprzedzeniem społecznym i stygmatyzacją
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Spójność społeczna i ekonomiczna UE – Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław, maja 2009 r. Referat: Polityka społeczna wobec zjawiska wykluczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej
 • Konferencja Naukowa: Kategoria „Innego” w naukach społecznych oraz praktyce życia Publicznego, Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „ASESOR” we Wrocławiu, Wrocław, 12-13 maja 2008 r. Referat: Wykluczenie prostytutek z dyskursu publicznego. Sytuacja formalno-prawna prostytucji w Polsce
 • Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet, Centrum Praw Kobiet, Urząd Miejski we Wrocławiu – udział w I Trybunale do Spraw Przemocy wobec Kobiet we Wrocławiu, Wrocław, 30 listopada 2007 r. Udział w dyskusji

Zainteresowania badawcze:

globalizacja; nowe media; komunikowanie masowe; edukacja

dr Katarzyna Wielemborek-Musiał

Kontakt:

 

dr Katarzyna Wielemborek-Musiał

Adiunkt

k.wielemborek@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2021 Kierownik Zakładu Koordynowanej Opieki, UM w Łodzi
 • od 2018 adiunkt, Zakład Koordynowanej Opieki UM w Łodzi, Kierownik Pracowni Pielęgniarstwa Rodzinnego
 • od 2015 adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • od 2006- X.2018 – Uniwersytet Medyczny w Łodzi starszy specjalista do spraw obsługi nauki i dydaktyki, zakład medycyny zapobiegawczej i sportowej
 • od 2006-2018 CSK poradnia prewencji chorób układy krążenia i metabolicznych, poradnia sportowo-lekarska, dzienny ośrodek rehabilitacji kardiologicznej – pielęgniarka ul Pomorska 251
 • od 2008-nadal wykonywanie prac organizacyjno-zarządzających, medyczno-administracyjnych i koordynujących w NZOZ lek med. Barbara Błaszczyk ul. Wschodnia 41
 • od 2002 ZDZ w Łodzi ul. Łąkowa 4- wykładowca

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2001 ukończenie kursu specjalistycznego uprawniającego do wykonywania szczepień ochronnych dzieci, młodzieży i dorosłych. · ukończenie szkolenia z zakresu uzależnienia od tytoniu
 • 2002 ukończenie kursu specjalistycznego uprawniającego do wykonywania samodzielnego badania EKG, elektrokardiograficznej próby wysiłkowej, wykonania 24-godzinnego zapisu elektrokardiograficznego
 • 2002 mgr pielęgniarstwa UM w Łodzi
 • 2006 dr n med. UM w Łodzi w zakresie medycyny, specjalność: fizjologia wysiłku fizycznego
 • 2016 kurs dokształcający z dietetyki w Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
 • 2016 szkolenie z zakresu konflikty w biznesie w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2016 kurs specjalistyczny z wywiadu i badań fizykalnych
 • 2016 kurs: ordynowanie i wypisywanie recept cz II
 • 2017 szkolenie metodyka nauczania w dyscyplinach biomedycznych
 • 2019 kurs specjalistyczny RKO
 • 2019 kurs: ordynowanie i wypisywanie recept cz I
 • 2019 kurs wykonywanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek 2019 kurs trenera symulacji medycznych 2020 studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia
 • 2020 kurs wykonywania testów skórnych w trakcie
 • 2020 szkolenie z zakresu przeciwdziałania korupcji
 • 2019-2020 udział w projektach ICNP, 2020 CitizenAct- Senior Citizens , Actors in Healthy Living with Digital Tools
 • 2021 specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego
 • 2022 studia podyplomowe, prawo medyczne z elementami bioetyki
 • 2021-22 cykl szkoleń z projektu MCI, UM w Łodzi
 • 2021-23 Projekt PsychONskills 2022 Laboratorium Living LAB Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych MOLecoLAB na Uniwersytecie Medycznym udział jako ekspert w badaniu walidującym rozwiązanie technologiczne dla firmy SeniorApp.
 • 2023 kurs specjalistyczny-Leczenie ran
 • 2023 Szkolenie z zakresu kontraktowania świadczeń medycznych w poz Organizacja udzielania świadczeń w POZ. Współpraca z innymi ośrodkami, budżet powierzony i zarządzanie placówką medyczną

Wybrane publikacje:

 • Wtórna profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego na przykładzie nadciśnienia tętniczego (Katarzyna Wielemborek-Musiał, Dawid Krakowiak, Grzegorz Polakowski, Beata Siedlecka, Anna Lipert)
 • WYBRANE ASPEKTY DIAGNOSTYKI, PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH CZĘŚĆ I, 9 (1); 2021 Umedical Report
 • Masa ciała a wybrane zachowania żywieniowe dzieci w wieku szkolnym (Grzegorz Polakowski, Ilona Gieraga, Katarzyna Wielemborek-Musiał, Anna Lipert); WYBRANE ASPEKTY DIAGNOSTYKI, PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH CZĘŚĆ II, 9 (2); 2021 Umedical Report
 • Evaluation of the workload of nurses caring for patients with congenital diaphragmatic hernia in a neonatal intensive care unit, according to the TISS-28 and NEMS scales Paulina Szydłowska-Pawlak1,2,A,B,C,D, Aleksandra Matczak2,B, Barbara Librowska1,E, Elżbieta Zdżalik1,E, Dorota Kilańska1,C,E,F, Katarzyna Wielemborek-Musiał1,C,E Problem y Pielęgniarstwa 2019; 27 (1): Katarzyna Wielemborek-Musiał, Katarzyna Szmigielska, Joanna Leszczyńska, Anna Jegier. Blood Pressure Response to Submaximal Exercise Test in Adults.2016; : Biomed Res. Int

 

Udział w konferencjach:

 • 2007/2008 koordynowanie i udział w realizacji I i II części Ogólnopolskiego Programu Prewencji Chorób Układu Krążenia POLKARD, Ministerstwa Zdrowia na terenie Łodzi, oraz w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim
 • 2008-2009 udział w Programie POLKARD SENIOR w Klinice Geriatrii UM w Łodzi
 • 2016 Konferencja Medycyna Sportowa, Nadciśnienia Tętniczego, Kardiologiczna
 • 2019 udział w wdrażaniu dokumentacji ICNP
 • 2019 Konferencja Pielęgniarko bądź bezpieczna w pracy
 • 2021 udział czynny, Ogólnopolska Konferencja Studencka „Zawody medyczne wobec wyzwań współczesnej opieki nad człowiekiem w zdrowiu i w chorobie
 • 2021 XXIV Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii klinicznej
 • 2023 wykład okolicznościowy Otwarcie Centrum Sportu Umed
 • 2023 II Konferencja naukowo-szkoleniowa Umed, czynny udział
 • 2023 Kongres EFSMA-plakat

Zainteresowania badawcze:

medycyna sportowa, medycyna rodzinna, nadciśnienie tętnicze, pielęgniarstwo

dr Katarzyna Zaborska

Kontakt:

 

dr Katarzyna Zaborska

Wykładowca

k.zaborska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2023 – obecnie adiunkt WSBINOZ 

 • 10.2022 – obecnie, adwokat – Kancelaria Adwokacka dr Katarzyna Zaborska

 • 03.-06.2022 – nauczyciel akademicki Uniwersytet Papieski
 • 05.2017-02. 2022 – asystent prokuratora Prokuratura Regionalna Łódź

Wybrane publikacje:  

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2016 r., V KK 33/16 – Państwo i Prawo 2018, nr 8, str. 128-134;
 • Okoliczności usprawiedliwiające stan silnego wzburzenia przy zabójstwie z afektu - Studia Prawnicze KUL 2018, nr 4, s. 181-208;
 • Domniemanie przestępnego pochodzenia mienia (art. 45 § 2 i 3 k.k.) – Zeszyty Prawnicze 2020, nr 1, s. 117-138.

Zainteresowania badawcze: 

Prawo karne, ochrona własności intelektualnej

mgr Patrycja Borkowska

Kontakt:

 

mgr Patrycja Borkowska

Wykładowca

p.borkowska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:   

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w łodzi
 • Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej w Łodzi – obsługa prawna od roku 2021 do chwili obecnej
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi – obsługa prawna w latach 2010-2013
 • Kancelaria Adwokacka Adw. Patrycja Borkowska - prowadzona w Łodzi od roku 2007 do chwili obecnej

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

Uzyskanie certyfikatu mediatora w Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie – rok 2014.

Udział w konferencjach:

 • Konferencja międzynarodowa „Adopcja w wymiarze europejskim i międzynarodowym” - 15 listopada 2022 r., Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji w Łodzi
 • Konferencja „Mediacja, dlaczego warto?” – 20 października 2022 r., Sąd Okręgowy w Łodzi
 • III Łódzkie Forum Mediacji „Mediacja jako efektywne narzędzie zarządzania konfliktem” – 24 kwietnia 2019 r., zorganizowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi, Klinikę Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Prawa i Administracji w Łodzi oraz Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi
 • Konferencja „Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie.” - 9 marca 2016 r., zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zainteresowania badawcze: 

Prawo rodzinne i opiekuńcze oraz Prawo systemu pieczy zastępczej – postulaty de lege ferenda w procesie legislacji.

mgr Paulina Ferfet-Majewska

Kontakt:

 

mgr Paulina Ferfet-Majewska

Wykładowca

p.ferfet@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej:  

 • 2023-obecnie: Wykładowca, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 09.2021 r. – obecnie Indywidualna Kancelaria Adwokacka – Paulina Ferfet Kancelaria Adwokacka ul. Nawrot 85a lok. 4, 90 – 039 Łódź – zakres działalności kancelarii – sprawy cywilne, obsługa podmiotów gospodarczych, sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne, sprawy rodzinne
 • 2018 r. – 2020 r. okres aplikacji adwokackiej (aplikacja adwokacka przy ORA w Łodzi)
 • Autorka bloga https://spojrznaprawo.pl/
 • Obecnie współpraca z Akademią Przedsiębiorcy WEC sp. z o.o. – prowadzenie szkoleń z zakresu windykacji, postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

2021 – pozytywny wynik egzaminu adwokackiego – uzyskanie tytułu adwokata

Zainteresowania badawcze: 

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

mgr Paulina Depta

Kontakt:

 

mgr Paulina Depta

Wykładowca

p.depta@wsbinoz.pl

mgr Bartosz Grancow

Kontakt:

 

mgr Bartosz Grancow

Wykładowca

b.grancow@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • 2019-do chwili obecnej: asystent na Uniwersytecie Łódzkim
 • 2006-do chwili obecnej: specjalista w Urzędzie Statystycznym w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Udział w projekcie - „Wdrożenie bardziej efektywnych sposobów zbierania danych” (w kontekście wykorzystania danych administracyjnych do efektywniejszego wyboru prób).

Wybrane publikacje:

 • “Zastosowanie statystyki małych obszarów do szacowania średniego dochodu rozporządzalnego na osobę w powiatach województwa łódzkiego”, Wiadomości Statystyczne Nr 11, Warszawa 2007
 • Kubacki J., Grancow B., Jędrzejczak A.: „An example of empirical best linear unbiased predictor (EBLUP) application for small area estimation in Polish Household Budget Survey” w pracy zbiorowej pt.: Survey Sampling in Economic and Social Research pod redakcją J. Wywiała i T. Żądło, Katowice 2009
 • Fijałkowska A., Grancow B.: „Zagadnienia hałasu w dobie procesów metropolizacyjnych – źródła, zagrożenia i przeciwdziałanie” w pracy zbiorowej pt. „Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce” pod redakcją Cz. Domańskiego i T. Śmiłowskiej, Warszawa 2010
 • Fijałkowska A., Grancow B.: „Potencjał metod e-learning w nauczaniu przedmiotów ilościowych” w pracy zbiorowej pt.: „Zastosowanie metod ilościowych do oceny ryzyka i efektywności systemu ubezpieczeń społecznych” pod redakcją Cz. Domańskiego, Łódź 2011

Udział w konferencjach:

 • Uczestnictwo w konferencjach „Multivariate Statistical Analysis” 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2017, 2018, 2019
 • Wygłoszony referat  na konferencji  „Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce” 2009

Zainteresowania badawcze:

 • metoda reprezentacyjna
 • metodologia badań statystycznych
 • statystyka wielowymiarowa
mgr Piotr Jagiełło

Kontakt:

 

mgr Piotr Jagiełło

Wykładowca

p.jagiello@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2023-obecnie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, wykładowca
 • sierpień 2020 - obecnie, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – radca prawny ds. zamówień publicznych;
 • lipiec 2018 - kwiecień 2021, FILIP WASIŃSKI I PARTNERZY KANCELARIA PRAWNO PODATKOWA, radca prawny;
 • listopad 2017 – obecnie, Jagiełło & Partners, Kancelaria radcy Pranego, radca prawny/właściciel;
 • styczeń 2015 - lipiec 2018, FILIP WASIŃSKI I PARTNERZY KANCELARIA PRAWNO PODATKOWA, aplikant radcowski;
 • styczeń 2014 - grudzień 2016, Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Nyka, aplikant radcowski;
 • grudzień 2013 - grudzień 2016, Kancelaria Adwokacka Obligo Sieczkowski i Spółka sp. k., aplikant radcowski;

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu z egzaminu na radcę prawnego, organizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu na aplikację radcowską organizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych

Zainteresowania badawcze:

Prawo zamówień publicznych, prawo gospodarcze i finansowe, prawo cywilne.

mgr Piotr Jancz

Kontakt:

 

mgr Piotr Jancz

Wykładowca

Lektor języka angielskiego

p.jancz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2009 – obecnie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego (przygotowanie do Egzaminów City&Guilds and PTE)
 • 10.1998 – 09.2011 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Stanowisko: Lektor języka angielskiego
  Zakres obowiązków:
  • prowadzenie zajęć na wszystkich poziomach zaawansowania od  A-1 – do C-1
  • przygotowywanie do egzaminów FCE, CAE, TELC, TOEIC
  • prowadzenie zajęć w grupach Business i Medical English oraz English for Computer Science.
 • 03.2004 – 10.2009, Akademia Języków Obcych i Kultur Narodów – IPT Sp. z o.o., Stanowisko: Dyrektor
  Zakres obowiązków:
  • organizacja i nadzór nad kursami języków obcych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych
  • opracowanie i realizacja strategii rozwoju działu, tworzenie
  • nowych produktów, poszukiwanie nowych klientów,
  • uzyskiwanie dodatkowych uprawnień i certyfikatów językowych
  • przygotowywanie i prezentacja ofert, negocjacje warunków handlowych, monitorowanie świadczonych usług
  • nadzór nad utworzeniem oddziałów Akademii na terenie całego kraju
  • udział w tworzeniu strategii promocji i sprzedaży kursów językowych w Łodzi oraz innych regionach
  • przygotowywanie rocznych budżetów Akademii
  • rekrutacja zamiejscowych koordynatorów Akademii, lektorów i pracowników administracji, ocena ich kwalifikacji i akceptacja wynagrodzeń opracowanie programu kontroli jakości kształcenia i nadzór nad poziomem nauczania, organizacja szkoleń, dbałość o rozwój kadry dydaktycznej i administracyjnej nadzór nad opracowaniem programów nauczania, dobór podręczników do odpowiednich kursów
  • nadzór nad organizacją cyklu imprez kulturo-poznawczych DNI NARODÓW.
 • 10.2010 – 2018 Szkoła językowa - LANG LTC z Warszawy, Stanowisko: Lektor języka angielskiego
  Zakres obowiązków: prowadzenie szkoleń w firmach Siemens, PGE, Budimex, Procter&Gamble, BSH. 
 • 09.2018 – obecnie Szkoła Językowa Hutchinson.
  Zakres obowiązków: trener językowy – szkolenia dla firm – Commerz Bank, Browin, IKEA, Recticel, Rossmann, Press Glass, JTI.
 • 09.2016 – obecnie Centrum Egzaminacyjne Concepti

  Przygotowanie do egzaminów PTE General.                                        

                                             

Udział w konferencjach:

Konferencje językowe PASE – 2016, 2017, 2018

Konferencje językowe Edunation – 2019, 2020, 2021, 2022

mgr Marcin Jaźwiec

Kontakt:

 

mgr Marcin Jaźwiec

Lektor języka angielskiego

Wykładowca

m.jazwiec@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2010 do teraz – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – starszy wykładowca / wykładowca na kierunku filologia obca- specjalność - angielska
  umowa  o pracę
 • 2018 do teraz – Worldwide School, Warszawa, nauczyciel języka angielskiego – kursy dla pracowników firm produkujących kosmetyki
  umowa zlecenie
 • 2016 do teraz – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu – lektor języka obcego (angielski) – dietetyka, kosmetologia, pedagogika
  umowa zlecenie

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2020 – 2022 Projekt w ramach programu Erasmus +, IDEAL – Integrating Digital Education in Adult Language Teaching
  - współautor europejskiego profilu kompetentnego cyfrowo nauczyciela języków obcych z narzędziem samooceniającym
  - współautor przewodnika  po narzędziach cyfrowych wykorzystywanych w dydaktyce języków obcych
 • 2020 – 2022 Projekt w ramach programu Erasmus +, IMPACT on Youth –współautor narzędzia diagnostycznego do oceny kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, oparty na dokumencie Entrecomp.
 • 2017-2020 Projekt w ramach programu Erasmus +, IDEAL Promoting the idea of corporate social responsibility and sustainable development in small and micro enterprises
 • Koordynator merytoryczny, współautor kursów w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju.

Wybrane publikacje:

 • 2022 Tłumaczenie materiałów szkoleniowych z projektu w ramach programu Erasmus+, Contemporary Teaching and Learning Techniques for Distance Education (120 stron)
 • 2021 Autor kursu online w języku angielskim: Współczesna komunikacja w biznesie
 • 2021 Autor kursu online w języku angielskim: Kultura biznesu
mgr Małgorzata Karlińska

Kontakt:

 

mgr Małgorzata Karlińska

asystent

m.karlinska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • obecnie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 10/2019 - 09/2020 - Eurodialog Szkoła Językowa, Gen. Romualda Traugutta 18, Łódź
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego
 • 09/2015 - 09/2020 - Szkoła Języków Obcych „Lingua Center”,  ul. Przejazd 7B, Koluszki
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 08/2020 - ukończenie certyfikatu CELTA  potwierdzającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na całym świecie w International House Madrid.
 • 07/2018 - 08/2018 - wolontariat w ramach organizacji AIESEC, w Szkole Podstawowej Ban Si Thong w Tajlandii.
 • 10/2016 - 06/2017 - ukończenie studiów podyplomowych na kierunku “Business Studies in English” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Udział w konferencjach:

2018 - IV Europejski Kongres Językowy PASE  “Tradition vs. Innovation. Which way to go in foreign language teaching?” zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych na Uniwersytecie Warszawskim.

Zainteresowania badawcze:

Lingwistyka kognitywna, neurodydaktyka

mgr Dariusz Korganowski

Kontakt:

 

mgr Dariusz Korganowski

Wykładowca

d.korganowski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Biuro detektywistyczne i ochrony Top Detektyw Dariusz Korganowski
 • Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

 • właściciel biur detektywistycznych i ochrony grupy Top Detektyw
 • dziennikarz śledczy i detektyw
 • były funkcjonariusz policji pionów kryminalnych operacyjno-dochodzeniowych

Wybrane publikacje:

Współautor książki „Jak zdradzają Polacy”.

Udział w konferencjach:

Prelegent na kongresach w Finlandii i Polsce

Zainteresowania badawcze:  

przestępczość zorganizowana

mgr Iga Marszałek-Kurzawa

Kontakt:

 

mgr Iga Marszałek-Kurzawa

Wykładowca

i.marszalek@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • obecnie wykładowca Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2018 – obecnie – nauczyciel kontraktowy, Pałac Młodzieży imienia Juliana Tuwima w Łodzi
 • 2013 – obecnie – wykładowca i szkoleniowiec, Autorska Szkoła Musicalowa Macieja Pawłowskiego, oddziały w Łodzi, Krakowie, Skarżysku Kamiennej, Kielcach i w Warszawie
 • 2014-2015 – psycholog, warsztatowiec, praktyki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

 • Prowadzenie projektów o charakterze artystycznym w ramach wymiany polsko-ukraińskiej podczas Międzynarodowych Warsztatów w Bieszczadach w roku 2015, 2017, 2018, 2019 i 2020;
 • Prowadzenie warsztatów w ramach projektu Erasmus+ w 2019 roku;
 • Trener i szkoleniowiec w Fundacji Artland – wsparcie przy projektach artystycznych;

Zainteresowania badawcze:

Rozwój osobisty

Psychologia osobowości

Mediacje

Coaching

mgr Tomasz Mochalski

Kontakt:

 

mgr Tomasz Mochalski

Wykładowca

t.mochalski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • obecnie wykładowca Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 1994 – 2020 psycholog ZK Nr 2 w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2001 – specjalizacja z psychologii klinicznej
 • 2007 – studia podyplomowe Psychologia Transportu

Zainteresowania badawcze:

Psychologia kliniczna, psychoterapia

mgr Wojciech Modzelewski

Kontakt:

 

mgr Wojciech Modzelewski

Wykładowca

w.modzelewski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • Wykładowca Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Kancelaria prawna Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak Warszawa
 • Kancelaria prawna Brysiewicz & Wspólnicy Warszawa
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

Eu Gas Network Codes - Florence School of Regulation

Akademia Arbitrażu - Uniwersytet Łódzki

Kurs Międzynarodowego I Europejskiego Prawa Ochrony Środowiska - Universita degli Studi di Salerno    

Wybrane publikacje:

 • Instytucja sprzedaży rezerwowej a ochrona konsumentów i konkurencyjność na rynku energii elektrycznej i gazu
  Monografia pn. „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii” Wydawnictwo PAN 2021
 • Wyzwania regulacyjne w zakresie wykorzystania gazów odnawialnych
  internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 1/2019
 • Administracyjno-prawna ingerencja w obrót gospodarczy przedsiębiorstw energetycznych w zakresie bezpieczeństwa energetycznego
  Ius et Administratio  2/2018
 • Regulacje prawne oraz elementy procesu inwestycyjnego w morskie farmy wiatrowe
  Monografia Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego. Sektor gazowy i energetyczny 2018 r.

Udział w konferencjach:

 • „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii” organizowanej przez Instytut
 • Nauk Prawnych PAN oraz Fundację „Mercatus et Civis” Warszawa 2019
 • „Agroprzedsiębiorczość a ochrona bioróżnorodności” Lublin 2019
 • „Ochrona dostępu do Zasobów Naturalnych” Lublin 2018

Zainteresowania badawcze:

Prawo cywilne, prawo handlowe, ochrona klimatu, odnawialne źródła energii

mgr Anna Niewiadomska
mgr Dorota Piskorska

Kontakt:

 

mgr Dorota Piskorska

Wykładowca

d.piskorska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:  

 • Wykładowca: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Od 17 marca 2023 roku psycholożka i koordynatorka w projekcie „Prowadzenie działań animacyjnych, włączających i międzypokoleniowych w Centrum Aktywności Lokalnej o profilu senioralnym przy ul. Pomorskiej 11 w Łodzi” realizowanym przez Fundację „W Człowieku Widzieć Brata”.

 • 01.02.2018 – 30.05.2022 psycholożka w projekcie „Opiekuńcza Łódź” i „Opiekuńcza Łódź Bis” w MOPS w Łodzi

 • 01.03.2019 – 31.08.2020 – psycholożka w projekcie „Przepis na Opiekę”

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Przygotowanie projektów społecznych, koordynacja oraz realizacja (np. „Siła jest kobietą” – cykl warsztatów rozwojowych dla kobiet i dziewczynek w wieku 10-14 lat; „Wehikuł czasu” – cykl warsztatów dla osób 60+).

Udział w konferencjach:

Prelegentka podczas konferencji „ Arteterapia, terapia uwagi i cyfrowe bezpieczeństwo: nowe wyzwania i możliwości”

Tytuł wystąpienia: „Inteligencja emocjonalna u osób 60+”

KONFERENCJA PN. „OD SPOŁECZEŃSTWA RYZYKA DO SPOŁECZEŃSTWA WŁĄCZAJĄCEGO”, 18 PAŹDZIERNIKA 2018 

KONFERENCJA PN. „NIESAMODZIELNOŚĆ – SZACOWANIE ZJAWISKA I DOSTĘPNOŚĆ USŁUG W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM”, 19 WRZEŚNIA 2018

mgr Ewa Pośpieszyńska

Kontakt:

 

mgr Ewa Pośpieszyńska

Wykładowca

e.pospieszynska@wsbinoz.pl

mgr Bartosz Rzętkiewicz

Kontakt:

 

mgr Bartosz Rzętkiewicz

Wicekanclerz ds. rozwoju

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dyrektor Instytutu Prawa i Kryminologii

Asystent dydaktyczny

b.rzetkiewicz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

Doświadczenie akademickie:

 • 10.2020 – 10.2022, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, asystent dydaktyczny,
 • 10.2020 – 02.2022, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, wykładowca,
 • 02.2016 – 06.2018, Akademia Sztuk Plastycznych w Łodzi, wykładowca,
 • 10.2002 – 06.2007, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (później Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna), wykładowca.

Doświadczenie zawodowe:

 • 09.2018 – 09.2022, Strefa Edukacji Sp. z o.o. (udziałowcy ŁSSE S.A., Ceramika Tubądzin, Miele, Delia Cosmetics), wiceprezes Zarządu,
 • 09.2019 – 09.2022, Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi, dyrektor,
 • 01.2012 – 09.2022, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., dyrektor Departamentu Partnerstwa i Komunikacji, wicedyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestora,
 • 04.2007 – 12.2011, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, dyrektor Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki,
 • 08.2004 – 03.2007, Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o., dyrektor ds. Edukacji, członek Zarządu, wiceprezes Zarządu.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Koordynowanie wdrażania PO Kapitał Ludzki 2007-2013 (ponad 0,5 mld euro) w woj. łódzkim; pozyskanie wielu inwestorów do ŁSSE; przeprowadzenie wdrożenia projektu Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi; zarządzanie dużymi zespołami ludzkimi (120-300 osób).
 • Prace nad dysertacją pt. Przedsiębiorstwa branży AGD w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – związek finansowych i pozafinansowych zachęt inwestycyjnych z ich rozwojem, pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Różańskiego (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki)

Wybrane publikacje:

 • Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi jako projekt eksperymentalnej szkoły zawodowej wspomagającej dopasowanie kwalifikacji niezbędnych na nowoczesnym rynku pracy, [w:] Karpacki Przegląd Naukowy Nr 2(36)-2021, (ISSN 2353-9917),
 • Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w latach 1990-2000 [w:] Niemcy-Austria-Polska w XIX i XX wieku, red. Tadeusz Dubicki, Krzysztof A. Kuczyński, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003, (ISBN 8371716230)

Zainteresowania badawcze:

Zarządzanie i jakość, metody zarządzania projektami biznesowymi, ekonomiczne aspekty prowadzenia przedsiębiorstw, finanse przedsiębiorstw, pozafiskalne zachęty inwestycyjne, kwalifikacje społeczne w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.

mgr Beata Siedlecka

Kontakt:

 

mgr Beata Siedlecka

Wykładowca

b.siedlecka@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • Wykładowca: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 
 • 2020- nadal Instruktor w Zakładzie Koordynowanej Opieki Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
 • 2018- nadal Pielęgniarka koordynująca SPZOZ Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu 

Ważne dla rozwoju zawodowego  i naukowego przedsięwzięcia:

 • Studia podyplomowe Prawo medyczne z elementami bioetyki 2022 
 • Specjalizacja z pielęgniarstwa rodzinnego 2021 
 • Studia podyplomowe Zarządzanie w ochronie zdrowia 2020 
 • Specjalizacja z pielęgniarstwa epidemiologicznego 2019 
 • Specjalizacja z pielęgniarstwa opieki palliatywnej 2015 
 • Specjalizacja z pielęgniarstwa pediatrycznego 2012 

Udział w konferencjach:

 • 2022 Konferencja „Interdisciplinarity of Health and Healthcare” UM w Łodzi 

 • 2019.04 Konferencja “Pielęgniarko bądź bezpieczna w pracy” CKD UM w Łodzi 

Zainteresowania badawcze:

Profilaktyka w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

mgr Agnieszka Stasiak

Kontakt:

 

mgr Agnieszka Stasiak

adiunkt

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych

a.stasiak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2019 - asystent, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2019 - Koordynator ds. zawodowych  praktyk studenckich na kierunku Pedagogika- Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2019 Koordynator e-learningu na kierunku Pedagogika - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2017-2019- Pracownik Dziekanatu i Działu Rekrutacji – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2014-2017 - Tax Care S.A. Biuro Księgowe i Rachunkowe

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Autor programu specjalności na kierunku Pedagogika II-go stopnia: Pedagogika wieku dziecięcego z integracją sensoryczną

Wybrane publikacje:

Stasiak A., Wykorzystanie ICT we współczesnej edukacji – w recenzji

Stasiak A., Komunikowanie masowe w świetle determinizmu technologicznego – w przygotowaniu

Udział w konferencjach:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne trendy w Naukach Humanistycznych i Społecznych – Interdyscyplinarne ujęcie podmiotowości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 20 grudnia 2018 r.
 •  VI Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 12 kwietnia 2018 r.
 •  V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 18 maja 2017 r.

Zainteresowania badawcze:

pedagogika społeczna; nierówności społeczne i edukacyjne; pedagogika queer

mgr Sylwia Staszak

Kontakt:

 

mgr Sylwia Staszak

Wykładowca

s.staszak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

Komenda Miejska Policji w Łodzi

Wydział Techniki Kryminalistycznej KMP Łódź

Stanowisko policyjne: Technik Kryminalistyki w zespole I Wydziału Techniki Kryminalistycznej

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 1. Studia Drugiego Stopnia

Społeczna Akademia Nauk

Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie w Warszawie

Kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe

Specjalność: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych

 1. Studia Pierwszego Stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

Wydział Ekonomii i Administracji

Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Specjalność: Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa

III. Kurs Specjalistyczny dla Techników Kryminalistyki, Centrum Szkolenia Policji Legionowo

 1. Szkolenie Zabezpieczanie śladów cyfrowych na miejscu zdarzenia oraz Praca z programami graficznymi w celu procesowego przestawienia dowodów, Norway Grants Katowice
 2. Szkolenie lokalnego doskonalenia zawodowego dla członków Grupy Antykonfliktowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Łódź 2022

created by: Strony Internetowe Łódź