Poznaj nas bliżej...

Filia w Szczawnie-Zdroju

dr Adam Banaszkiewicz

Kontakt:

 

dr Adam Banaszkiewicz

Wykładowca

a.banaszkiewicz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie - od dnia 1.10.2022 roku do dnia dzisiejszego
 • Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze (dawniej Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa) - od dnia 1.10.2016 roku do dnia dzisiejszego
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji – od dnia 1.10.2015 roku do dnia 30.09.2016 roku.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

aplikacja sądowa przy SO we Wrocławiu (2000-2003), radca prawny – od 2007 roku

Wybrane publikacje:

 • Wybrane kwestie prawne związane z pandemią Covid-19, [w:] W. Boznańska, P. Greń, B. Telążka, Wszechnica Karkonoska, t. 1, Nauka. Gospodarka. Zdrowie, Jelenia Góra 2023;
 • A. Banaszkiewicz, K. Morawski (red.), Dyskursy (o) nienawiści. Stygmatyzacja, wykluczenie, konflikt, Jelenia Góra 2020;
 • Naród - pojęcie niedookreślone?, "Studia Administracyjne”, tom 10, Szczecin 2019;
 • Promocja zdrowia w źródłach prawa obowiązującego w Polsce, "Zeszyty Wydziału Humanistycznego XIV", Jelenia Góra 2018;
 • Aspekt lokalny procesów globalizacji, [w:] Księga dwudziestolecia Karkonoskiej Państwowej zkoły Wyższej w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2018;
 • Kto jest cudzoziemcem a kto uchodźcą w Polsce w świetle prawa? Przepisy prawa polskiego jako „instrumentum divisionis”, [w:] Razem czy osobno? Cudzoziemcy w przestrzeni UE, Zeszyty Wydziału Humanistycznego XIII”, Jelenia Góra 2018;
 • Sens artykułu 306 kodeksu postępowania karnego w świetle interpretacji pojawiającej się w praktyce sądowej, „Studia Administracyjne”, tom 9, Szczecin 2017;
 • Europejska Unia. Europejskie marzenie. czyli co (tak właściwie)? „Studia Administracyjne”, tom 9, Szczecin 2017;
 • Uwzględnianie wymagań związanych z ochroną środowiska przy projektowaniu i realizowaniu inwestycji drogowych, „Studia prawnicze. Rozprawy i materiały” nr 1(20), Kraków 2017;
 • Propozycje zmian w polskim kodeksie karnym w kontekście współczesnej roli własności prywatnej i znaczenia konstytucyjnej zasady ochrony prawa własności, „Acta Iuris Stetinensis” 4 (20)/2017;
 • Przeszłość i teraźniejszość Straży Granicznej, (współautorstwo z W. Bochenkiem), Poznań 2011;
 • Prawo urzędnicze – zagadnienia podstawowe, skrypt/podręcznik dla Studentów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu, Wrocław 2010;
 • Prawo administracyjne – część szczegółowa. Zarys wykładu, Poznań 2009 (współautorstwo z M. Podkowskim i I. Sierpowską);
 • Umowy międzynarodowe Polski jako środek realizacji polityki zagranicznej RP 1989-2000, Łódź 2007.

Udział w konferencjach:

 • IV Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji. Prawo w służbie bezpieczeństwa i administracji, Nysa, 11 -12 maja 2023 r. Referat pt. Prawne podstawy działania oraz rola organizacji pozarządowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w Polsce – z wybranymi przykładami (perspektywa czasowa ostatnich lat).
 • Konferencja naukowa „Edukacja dla bezpieczeństwa w XXI wieku. Człowiek – Społeczeństwo – Państwo”. 17 listopada 2011 roku. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Prelegent. Referat „Przyczyny oraz podstawy prawne współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami państwowymi w dziedzinie bezpieczeństwa”.

Zainteresowania badawcze:

Aktualne zainteresowania: kryminologia ( w tym prewencja kryminalna), cyberbezpieczeństwo, przestępczość zorganizowana, prawne podstawy zapewnienia bezpieczeństwa (w tym organizacja i funkcjonowanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego), prawo oraz postępowanie karne. Poza tym: teoria państwa, wpływ globalizacji na procesy zachodzące we współczesnym świecie, a także polski system prawny, ze szczególnym naciskiem położonym na prawo międzynarodowe (zwłaszcza prawo traktatów), prawo Unii Europejskiej, prawo administracyjne, prawo cywilne (przez wiele lat przedmiotem publikacji było zagadnienie ze styku tych dwóch gałęzi prawa, jakim jest prawo własności oraz zakres rzeczywistych uprawnień właściciela nieruchomości gruntowej), prawo handlowe, prawo podatkowe. W ostatni czasie do dziedzin zainteresowań dołączyły, z racji obowiązków dydaktycznych, m.in. prawo mediów, prawo oświatowe, prawo medyczne oraz prawo turystyczne.

dr Jacek Cheda

Kontakt:

 

dr Jacek Cheda

adiunkt

j.cheda@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Od 2022 – adiunkt Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 • 2020-2022 – adiunkt Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

 • 1998-2020 – adiunkt - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • 2015- nadal – prowadzenie własnej działalności gospodarczej: Mentoris Centrum Edukacyjno-Logopedyczne

 • 2011-2014 członek zarządu Fundacji Ius Medicinae.

 • 2011-2015 – adiunkt – Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Sieradzu

 • 2016-2019 - Dziekan   filii w Sieradzu - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • 2004-2009 prorektor ds. studiów Niestacjonarnych i Zamiejscowych- Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • 2002-2003 – Dziekan   Wydziału Zamiejscowego w Koninie -  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • 1998-2004 - Prodziekan ds. studenckich Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • 1994-1999 – studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2013- nadal - redaktor prowadzący Karpackiego Przeglądu Naukowego
 • 2011-2013 – redaktor prowadzący czasopisma Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie

Realizacja projektów:

 • Projekt „Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze administracji (II stopień)” nr POWR.03.01.00-00-K284/16-00, realizowany w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie w 2018 r., współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Projekt „Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze zarządzania (II stopień)” POWR.03.01.00-00-K280/16-00, realizowany w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie w 2018 r., współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Projekt „Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze Zarządzanie zarządzania (I stopień)” nr POWR.03.01.00-00-K283/16-00, realizowany w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie w 2018 r., współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Projekt „Czas na urząd przyjazny interesantom” realizowany w 2013 r. w Chodzieży, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Przygotowanie decyzji administracyjnych pod względem merytorycznym w zakresie budownictwa i ochrony środowiska.
 • Projekt „Czas na urząd przyjazny interesantom” realizowany w 2013 r. w Chodzieży, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Przygotowanie decyzji administracyjnych pod względem merytorycznym w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
 • Projekt „Czas na urząd przyjazny interesantom” realizowany w 2013 r. w Chodzieży, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Przygotowanie decyzji administracyjnych pod względem merytorycznym w zakresie gospodarki nieruchomościami i drogownictwa.

Wybrane publikacje:

Podręczniki:

 • Bezpieczeństwo ekologiczne, (podręcznik on-line dla studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu), Sieradz 2014.
 • Partnerstwo publiczno–prywatne, (podręcznik on-line dla studentów Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego), Łódź 2013.
 • Prawo ochrony środowiska, (podręcznik on-line dla studentów Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego), Łódź 2013.  

Wybrane rozdziały monografii i artykuły

 • Komunikacja publiczna jako instrument oddziaływania organizacji politycznych na społeczeństwo, Karpacki Przegląd Naukowy nr 1/(39) 2022.
 • Podatki lokalne jako źródło finansowania zadań własnych gminy, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4/(38) 2021.
 • Utwór jako przedmiot ochrony w polskim prawie autorskim. Część 2. Rodzaje i kategorie utworów, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3/(37) 2021.
 • Utwór jako przedmiot ochrony w polskim prawie autorskim. Część 1. Pojęcie utworu na gruncie polskiego prawa autorskiego, Karpacki Przegląd Naukowy nr 2/(36) 2021.
 • Polityka ochrony środowiska Polski, stan obecny i perspektywy, Karpacki Przegląd Naukowy nr 1/(35) 2021.
 • Prawo do godnego pochówku w świetle prawa wyznaniowego i kanonicznego w Polsce, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3-4/(34) 2020.
 • Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3/(31) 2019.
 • Rola jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu i realizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Ekspertyzy i opracowania, Narodowy Instytut Samorządu terytorialnego, Ekspertyza 84/2019.
 • Systemy motywacyjne jako instrumenty kształtowania i realizacji polityki zatrudnienia w administracji publicznej w Polsce, Karpacki Przegląd Naukowy nr 1/(29) 2019.
 • Myśl filozoficzna w procesie budowania relacji obywatel – państwo w wybranych koncepcjach starożytności, oświecenia i pozytywizmu, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4/(28) 2018 (współautorstwo).
 • Pomoc osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego [w:] Miejsce jednostki we współczesnym świecie, pod redakcją naukową Mirosławy Świtały-Chedy i Jacka Chedy, Krosno-Rozworzyn 2017.
 • Rola Rzecznika Praw Obywatelskich w ochronie praw człowieka w Unii Europejskiej i w Polsce, [w:] Ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku - stan obecny i perspektywy, pod redakcją naukową Jacka Chedy, Krosno-Rozworzyn 2015 (współautorstwo).
 • Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym, Unii Europejskiej i w prawie polskim, [w:] Ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku - stan obecny i perspektywy, pod redakcją naukową Jacka Chedy, Krosno-Rozworzyn 2015 (współautorstwo).
 • Azyl jako instytucja prawa międzynarodowego gwarantująca cudzoziemcom i bezpaństwowcom legalne przebywanie na terenie innych państw (współautorstwo), [w:] Ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku -  stan obecny i perspektywy, pod redakcją naukową Jacka Chedy, Krosno-Rozworzyn 2015 (współautorstwo).
 • Rola Europejskiego Urzędu Policji (Europolu) w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, Homo Politicus nr 1 (5) z 2015 r.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. Część II Rola komendanta powiatowego policji i podległej mu komendy powiatowej policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4 (16) z 2015 r
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. Część I – Zadania samorządu powiatowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3 (15) z 2015 r.
 • Miejsce ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, Karpacki Przegląd Naukowy nr 2 (14) z 2015 r.
 • Organy i instytucje odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym w Polsce [w:] Współczesne wyzwania zarządzania pod redakcją naukową Justyny Kłys i Joanny Maj, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawa-Krosno 2015.
 • Prawne aspekty rozwoju przemysłu energetycznego i jego wpływ na bezpieczeństwo ekologiczne, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4 (12) z 2014 r.
 • Ekoterroryzm jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa ekologicznego na świecie i w Polsce, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3 (11) z 2014 r.
 • Znaczenie prawa międzynarodowego w ochronie przyrodyKarpacki Przegląd Naukowy nr 2 (10) z 2014 r.
 • Historia ochrony przyrody w Polsce, Karpacki Przegląd Naukowy nr 1 (9) z 2014 r.
 • Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce, [w:] Prawne i gospodarcze podstawy bezpieczeństwa pod redakcją naukową Sławomira Kamosińskiego, Tomasza Kuczura i Jolanty Laskowskiej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014.
 • Odpowiedzialność prawna  w  ochronie   środowiska i  jej znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Część 3. Odpowiedzialność administracyjna, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4 (8) z 2013 r.
 • Odpowiedzialność prawna  w  ochronie   środowiska i  jej znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Część 2. Odpowiedzialność karna, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3 (7) z 2013 r.
 • Odpowiedzialność prawna  w  ochronie   środowiska i  jej znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Część 1. Odpowiedzialność cywilna, Karpacki Przegląd Naukowy nr 2 (6) z 2013 r.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadań przez gminy, Karpacki Przegląd Naukowy nr 1/(5) z 2013 r.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 1(16) z 2013 r.
 • Ograniczanie wolności w korzystaniu z nieruchomości w związku z tworzeniem i utrzymywaniem form ochrony przyrody, [w:] Bezpieczeństwo państwa a wolność jednostki. Wybrane aspekty prawne i polityczne, pod redakcją naukową Marcina Jastrzębskiego i Tomasza Kuczura, Toruń 2013.
 • Nazwisko w polskim systemie antroponimicznym. Charakterystyka językowa i prawna (współautorstwo), Veliko Tarnowo 2012.
 • Finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 2 (15) z 2012 r.
 • Wpływ sądownictwa administracyjnego na funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce (współautorstwo), Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 1 (14) z 2012 r.
 • Odpowiedzialność firm transportu morskiego za zapobieganie zanieczyszczeniu morza przez statki, (Rozdział 13), [w:] Ekonomiczno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce pod redakcją J. Chedy, Fundacja Ius Medicinae, Warszawa 2012.
 • Ochrona przyrody w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej, [w:] Unia Europejska w procesie zmian. Wybrane problemy pod redakcją C. T. Szyjko, Warszawa 2012.
 • Tworzenie form ochrony przyrody jako istotny czynnik zarządzania ochroną przyrody w Polsce (Rozdział 8), [w:] Ochrona środowiska jako kluczowy problem Polski XXI wieku pod redakcją Jacka Chedy, Fundacja Ius Medicinae, Warszawa 2012.
 • Finansowanie ochrony środowiska w Polsce ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Rozdział 13 [w:] Ochrona środowiska jako kluczowy problem Polski XXI wieku pod redakcją Jacka Chedy, Fundacja Ius Medicinae, Warszawa 2012.
 • Wykorzystywanie przez gminy środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, [w:] Unia Europejska w procesie zmian. Wybrane problemy pod redakcją C. T. Szyjko, Warszawa 2012.
 • Prawo dostępu obywatela do informacji o stanie środowiska [w:] Społeczno-prawne aspekty funkcjonowania jednostki i grupy, Wydawnictwo Alternatywa, Brześć 2011.
 • Polski Związek Łowiecki jako przykład proekologicznej organizacji społecznej [w:] Społeczno-prawne aspekty funkcjonowania jednostki i grupy, Wydawnictwo Alternatywa, Brześć 2011.
 • The role of social organizations in modern environmental protection in Poland [in:] Otherness in various social contexts, Ecko House Publishing 2011.

Udział w konferencjach: 

 • Kobieta we współczesnym świecie – prawa kobiet od teorii do praktyki, Ogólnopolska Konferencja „Być Kobietą”, Sieradz 28 listopada 2018 r.
 • Wpływ prawa wyznaniowego na kształtowanie postaw patriotycznych Polaków , Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Oblicza patriotyzmu w Polsce i na świecie – historia i współczesność”, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju, Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu Zdroju, Iwonicz Zdrój 1 czerwca 2018 r.
 • Społeczne i prawne skutki uzależnień wśród młodzieży, Konferencja Profilaktyczna z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości „Włącz myślenie –wyłącz uzależnienie”, Sieradz 28 marca 2018 r.
 • Konsekwencje nowelizacji ustawy prawo o zgromadzeniach – wzrost bezpieczeństwa obywateli czy ograniczenie wolności do organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich?, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Człowiek jako podmiot stosunków społeczno-politycznych, prawnych                 i gospodarczych”, Wydział Administracji i Zarządzania w Bełchatowie Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Mentoris – Centrum Edukacyjno-Logopedyczne, Verbum – Centrum Edukacyjno-Logopedyczne, Bełchatów 5 lipca 2017 r.
 • Troska o środowisko jako przejaw patriotyzmu Polaków, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wydziału Zamiejscowego w Sieradzu AHE w Łodzi Wychowanie patriotyczne. Wspólne wyzwania pedagogiki, polityki bezpieczeństwa i historycznej, Sieradz 25 maja 2016 r.
 • Ogólnopolska Konferencja „Nowe wyzwania administracji i prawa administracyjnego w ochronie środowiska” zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 25 listopada 2015 r.
 • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jako element zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo w XXI wieku, geneza-teraźniejszość-przyszłość, Mentoris – Centrum Edukacyjno-Logopedyczne i Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Rozworzyn 18 lipca 2015 r.
 • Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii w Polsce w kontekście realizacji polityki energetycznej Unii Europejskiej i Polski, Ogólnopolska konferencja naukowa Ochrona praw człowieka w Polsce i na Świecie w XXI wieku, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi i Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Krosno 11 lutego 2015 r.
 • Konstytucyjne i pozakonstytucyjne organy i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo ekologiczne w Polsce, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Współczesne wyzwania zarządzania, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania i Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Łódź, 15 lutego 2014 r.
 • Parki podworskie i ich rola w kształtowaniu kultury regionu, Międzynarodowa konferencja naukową pt. Regionalizm i wielokulturowość, Ożarów, 27-28 maja 2013 r.
 • Zarys historii ochrony przyrody w Polsce, Międzynarodowa Konferencja - 250 rocznica „Historia Słowiańsko-Bułgarska”, Plovdiv, Bułgaria, 2-3 listopada 2012 r.
 • Nazwisko jako element polskiego systemu antroponimicznego. Charakterystyka językowa i prawna, Międzynarodowa Konferencja „Słowiańska i Bałkańska Onomastyka”, (współautorstwo), 13-15 września 2012 r. Veliko Tyrnowo, Bułgaria.
 • Wpływ jakościowej i ilościowej ochrony gruntów rolnych na prowadzenie działalności rolniczej w Polsce, Ogólnopolska konferencja naukowa „Działalność gospodarcza w Polsce u progu XXI wieku” Łódź, 27 czerwca 2012 r.
 • Tworzenie i ochrona form ochrony przyrody w Polsce „Ochrona środowiska - Różne spojrzenia - Nowe perspektywy”, Warszawa, 27 marca 2012 r.
 • Humanitarna ochrona zwierząt jako czynnik kształtujący stosunek człowieka do zwierząt,            I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Człowiek XXI wieku”, Sieradz, dnia  05 grudnia 2011 r.
 • Prawne aspekty edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, Konferencja - Człowiek jako najlepsza inwestycja edukacyjna. Dylematy współczesnego kształcenia dzieci i młodzieży”, Wodzisław Śląski dnia 9 czerwca 2011 r.
 • Rola organizacji społecznych we współczesnej ochronie środowiska w Polsce - Międzynarodowa konferencja naukowa „Inny” i „inność” w różnych obszarach życia zbiorowego, Łódź dnia 25 marca 2011 r.
 • Kształtowanie stosunku człowieka do zwierząt w ramach humanitarnej ochrony zwierząt -  Ogólnopolska Konferencję Naukowa - Rola zwierząt  w życiu człowieka, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna  w Sieradzu, Sieradz dnia 11 czerwca 2010 r.

Zainteresowania badawcze:

(w szczególności) Prawo administracyjne, w tym prawo samorządu terytorialnego, partnerstwo publiczno-prywatne), prawo ochrony środowiska, ochrona własności intelektualnej, prawo konstytucyjne, prawo UE i prawo międzynarodowe, prawa człowieka,  bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe (zarządzanie kryzysowe, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, ochrona danych osobowych, cyberbezpieczeństwo, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, bezpieczeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej), prawo handlowe i prawo gospodarcze publiczne, prawo cywilne, zarządzanie w administracji publicznej, finanse publiczne, prawo wyznaniowe.  

dr Marta Ciszewicz

Kontakt:

 

dr Marta Ciszewicz

Wykładowca

m.ciszewicz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
 • Charite Universitätsmedizin Berlin
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Wybrane publikacje: 

 • Glucose but not N-acetylglucosamine accelerates in vitro senescence of human peritoneal mesothelial cells. M.Ciszewicz, G. Wu, P.Tam, A. Połubińska ; International Journal of Artificial Organs 2011
 • Sulodexide reduces senescence-related changes in human endothelial cells. K. Sumińska-Jasińska, A. Połubińska, M. Ciszewicz; Medical Science Monitor 2011
 • Sulodexide suppresses inflammation in human endothelial cells and prevents glucose cytotoxicity. M.Ciszewicz, A. Połubińska, A. Antoniewicz, K. Sumińska-Jasinska; Translational Research 2009
 • Changes in peritoneal mesothelial cells phenotype after chronic exposure to glucose or nacetylglucosamine. M. Ciszewicz, G. Wu, P. Tam, A. Połubinska, A. Bręborowicz; Translational Research 2007

Zainteresowania badawcze:

Transfuzjologia, mikrochimeryzm, dializa otrzewnowa, wpływ leków na biologię komórki, procesy gojenia, starzenie się ustroju, tanatologia.

dr Dorota Gawlik

Kontakt:

 

dr Dorota Gawlik

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Filia w Rybniku

d.gawlik@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Wrzesień 2022- nadal- stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Filii w Rybniku;
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (Filia w Rybniku) koordynator ds. zawodowych praktyk studenckich na kierunku kryminologia.
 • 2021- nadal Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi- prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych;
 • 2021- nadal Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie- prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
 • 2020 r.- nadal Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi: stanowisko adiunkt; prowadzenie zajęć na kierunku pedagogika I i II stopnia oraz kryminologia I stopnia; prowadzenie seminarium dyplomowego I i II stopnia;
 • 2020- nadal Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (Filia w Rybniku) koordynator ds. e-learningu;
 • 2020/2021 r. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach- zatrudnienie w ramach umowy cywilno- prawnej;
 • 2019/2020 r. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach- zatrudnienie w ramach umowy cywilno- prawne
 • 2016/2017 r. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego  zatrudnienie w ramach umowy cywilno-prawnej;
 • 2013- 2016 r. praktyka dydaktyczna w ramach studiów doktoranckich (samodzielne prowadzenie zajęć oraz pełnienie funkcji opiekuna praktyk);
 • 2013 praktyki asystenckie: Przedszkole nr 18 w Sosnowcu oraz Szkoła Podstawowa nr 15 (placówki należące do Sieci Szkół i Przeszkoli Promujących Zdrowie)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Ukończenie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych na kierunku Psychopedagogika, Resocjalizacja i socjoterapia oraz studiów doktoranckich III stopnia (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Ukończenie szkoleń: Zachowania ryzykowane dzieci i młodzieży w mediach społecznościowych oraz Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży.
 • Ukończenie szkolenia dla nauczycieli „Uczeń w kryzysie- jak rozpoznać, jak wesprzeć”.
 • Ukończenie szkolenia z zakresu myślenia projektowego Design thinking;
 • Współorganizacja I Konferencji Naukowo- Szkoleniowej WSBiNoZ Filii w Rybniku „Wyzwania współczesnego świata w perspektywie interdyscyplinarnej” (Rybnik 29.05.23 r.)
 • Udział w szkoleniach i kursach: Psychologia wieku dziecięcego; Socjoterapia; Zarządzanie czasem; Autoprezentacja; Nowoczesne metody nauczania; Efektywna nauka, Trening asertywności;
 • Uczestnictwo w Konferencji Inauguracyjnej PODNIiDM w Pabianicach z referatem „Myślenie krytyczne jako cel i kompetencja w edukacji” (07.10.22 r.).
 • Uczestnictwo w Komitecie Naukowym VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Cyber+Media” organizowanej przez Fundację Tygiel (Lublin 17 grudnia 2021).
 • Udział aktywny w konferencji Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego 29 września 2021- wystąpienie w roli eksperta.
 • Uczestnictwo w Webinarze szkoleniowym WSBiNoZ w Łodzi; 22.04.21 r. „Cyberprzemoc- czym jest i jak przeciwdziałać?’ z wystąpieniem: „Ekshibicjonizm społeczny w sieci i jego konsekwencje dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”;

Wybrane publikacje:

 • Dobrostan zdrowotny studentów w czasie pandemii COVID-19, [w:] Pandemia COVID-19 – wymiar społeczny i medyczny, red. Pomajda P., Kozłowska J., Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2022.
 • Promowanie atrakcyjnego ciała w przekazach medialnych wyzwaniem dla promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, [w:] Trendy i kierunki rozwoju promocji zdrowia w Polsce, red. P.F. Nowak, wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 2020.
 • Wybrane zachowania zdrowotne studentów pedagogiki [w:] Trendy i kierunki rozwoju promocji zdrowia w Polsce, red. P. F. Nowak,  wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 2020 r.
 • Diagnoza zachowań zdrowotnych mieszkańców województwa śląskiego w oparciu o Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Z. Juczyńskiego „Chowanna” 2/2018 (10 pkt MNiSW).
 • Kultura masowa jako wyznacznik stylu życia i psychospołecznego funkcjonowania człowieka (konteksty zdrowotne i pedagogiczne) [w:]  Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby, red. K. Borzucka- Sitkiewicz, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017.
 • (R)ewolucja rodziny. Konteksty społeczno- pedagogiczne „Wychowanie Na Co Dzień” (5 pkt. MNiSW), Nr 3 (264).
 • Teachers’ Opinions on Health Education Implementation in Polish Lower and Upper Secondary Schools, „The New Educational Review” (15 pkt. MNiSW)  2017 vol.47. No1., s. 151-161.
 • Współczesne modele edukacji zdrowotnej w aspekcie niepełnosprawności, [w: ]Człowiek z niepełnosprawnością w obliczy wyzwań współczesnego świata, red. J. Zieliński, M Przydział, I. Pezdan-Śliż, wyd. Fosze, Rzeszów 2016.
 • Lifestyle and health behaviors as primary determinants of health. Theoretical aspect and research report from own studies (diagnosis of health behaviors among pedagogy students at the University of Silesia), „Scientific Review of Physical Culture”, volume 5, issue 3, 2015, pages: 5-18. (4 pkt. MNiSW).

Udział w konferencjach: 

 • Uczestnictwo w V Krajowej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej „Socjologia medycyny- promocja zdrowia- wellbeing” (Wrocław 22-23.09.23 r.) z referatem „Social media a dobrostan psychospołeczny młodych dorosłych” .
 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Uczeń w przestrzeni szkolnej, społecznej oraz medialnej- wyzwania i dylematy” (17.04.23 r.) z referatem „Nowe media, a rozwój dzieci. Rola kontroli rodzicielskiej i edukacji medialnej”.
 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ośrodka Badawczego Facta Ficta „Fałsz- falsyfikat- podróbka- fake” (18.03.23 r.) z referatem „Mistyfikacje kultury popularnej a styl życia współczesnego człowieka”.
 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej WSBiNoZ „PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE” 16 listopada 2021 roku.
 • Udział aktywny w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zdrowie dzieci i młodzieży- implikacje pedagogiczne” (Uniwersytet Warszawski 20.06.18 r.)
 • Aktywne uczestnictwo w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Młodych Naukowców „Biomedyczne i psychofizyczne uwarunkowania współczesnego sportu” 20-21 kwietnia 2017 r. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Uczestnictwo aktywne w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sport a doświadczenia pedagogiczne” Vysoka skola telesne vychovy a sportu Palestra- Praga- Czechy 20.10.2016 r.
 • Uczestnictwo aktywne w Międzynarodowej Konferencji Naukowej ECER 2015 at Corvinus University of Budapest- European Conference on Educational Research "Education and Transition Contributions from Educational Research".
 • Uczestnictwo aktywne w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Młodych Naukowców „Kultura fizyczna w dobie XXI wieku. Uwarunkowania rozwoju wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji oraz promocji zdrowia”. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego 23-24 kwietnia 2015 r.

Zainteresowania badawcze: 

Współczesne obszary ryzyka społecznego i zdrowotnego; kształtowanie umiejętności życiowych w edukacji, myślenie krytyczne w edukacji; psychoedukacja; kultura masowa i jej dyskursy;

dr Krzysztof Nawrocki

Kontakt:

 

dr Krzysztof Nawrocki

Adiunkt

k.nawrocki@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Wieloletnia praktyka prawnicza – od 2012 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, a następnie od 2013 roku do 2021 roku związany z Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, gdzie pracowałem jako asystent sędziego w V oraz VI Wydziale Karnym.
 • Obecnie od października 2021 roku adiunkt WSBiNoZ w Łodzi. Własna praktyka prawnicza – radca prawny.
 • Członek Helsińskiej Inicjatywy dla Praw Człowieka.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia jednolite magisterskie oraz studia doktoranckie. Praca magisterska pt. Podkultura więzienna, napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Stefana Lelentala. Stopień naukowy - doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne uzyskałem na podstawie rozprawy doktorskiej obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pt. Podkultura więzienna na tle przemian społecznych we współczesnej Polsce, napisanej pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. UŁ Grzegorza Wicińskiego w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego.

Fragment recenzji autorstwa prof. zw. dr hab. Macieja Szostaka dotyczący dysertacji doktorskiej - dr Krzysztofa Nawrockiego - pt. Podkultura więzienna na tle przemian społecznych we współczesnej Polsce:

Problematyka opiniowanej dysertacji doktorskiej należy z pewnością do kategorii tych zagadnień, które z jednej strony wymagają specjalistycznego przygotowania merytorycznego, z uwagi na jej enigmatyczność i konieczność posiadania „naukowo-warsztatowych” merytorycznych „kodów dostępu” do wiedzy, informacji, a przede wszystkim materiału badawczego, z drugiej zaś, to rodzaj refleksji wzbudzający poznawczą ciekawość nie tylko wśród specjalistycznie przygotowanych prawników, kryminologów czy zainteresowanych penologią Czytelników, chcących na chwilę wyjść poza struktury bezpiecznego „świata wolności” aby poznać to co dzieje się po drugiej stronie, co jest „zakryte” dla przeciętnego człowieka, czyli tego, co dzieje się w zakładach karnych. Problematyka (szczególnie tej dysertacji), przede wszystkim powinna wzbudzać zainteresowanie decydentów odpowiedzialnych za tworzenie, kontrolę i predykcje rozwoju systemu penitencjarnego w Polsce. Autor poddał bowiem sui generis kulturowej konfrontacji zderzenie dwóch światów i wzajemnych ich na siebie oddziaływań, ewolucyjnych zmian wywołanych polityczną sytuacją w różnych okresach historii Polski. Z jednej perspektywy „uchylając rąbka tajemnicy” dla Czytelników tego co dzieje się „za kratami” opisując zwyczaje, historię i zasady tzw. „drugiego życia” , z drugiej wskazując na znaczenie zmian społecznokulturowych w obszarze „paradygmatów działań przestępczych", subkultur, czy tworzenia się nowych form społeczno-patologicznych aktywności, jakie miały miejsce po 1989r. w życiu społecznym Polski i ich odwzorowaniu w systemie penitencjarnym, uwzględniając przede wszystkim konsekwencje takich przemian wobec osób ze środowiska skazanych. Ukazując wzajemne relacje dwóch światów oraz konsekwencje dla systemu penitencjarnego ich wzajemnego oddziaływania.

Organizator prelekcji w łódzkich placówkach oświatowych.

Wybrane publikacje: 

 • Tożsamość grupowa środowisk „kibicowskich” w aspekcie penitencjarnym, [w:] Z problematyki badań empirycznych w prawie karnym wykonawczym, cz. 2 (ISSN: 0239-6661; ISBN: 978-83-229-3756-3)
 • Wiek a odpowiedzialność karna – czyli kiedy nieletni odpowiada na zasadach Kodeksu Karnego, Przegląd Edukacyjny, nr 3 (122) 2021 (ISSN 1231-322X).
 • „Dopalacze” – otwarta puszka Pandory, Przegląd Edukacyjny, nr 1 (120) 2021 (ISSN 1231-322X).
 • Proces destygmatyzacji przestępcy w nauce Św. Jana Pawła II, Przegląd Edukacyjny, nr 1 (116) 2020 (ISSN 1231-322X).
 • MUZYKA HIP – HOP jako pomost prowadzący do zachowań ryzykowych młodzieży, Przegląd Edukacyjny, nr 3/4 (114/115) 2019 (ISSN 1231-322X).
 • Za kim jesteś ? – subkultura okołosportowa, Przegląd Edukacyjny, nr.2 (113) 2019 (ISSN 1231 – 322X).
 • Normy nieformalne w aspekcie zachowań  ryzykownych młodzieży, Przegląd Edukacyjny, nr.2 (109) 2018 (ISSN 1231-322X).

Udział w konferencjach:

Liczny udział w różnego rodzaju konferencjach – między innymi: Konferencja naukowa XX lat Kodeksu Karnego Wykonawczego, Wrocław 31 maja 2019 r. czy też VI Kongres Penitencjarny, Popowo 6 – 8 lutego 2019 r. 

Udział w szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP):

Istotne zmiany kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego, Lublin 28 maja 2020 r.;

Środki zabezpieczające w postępowaniu karnym, Lublin 19 maja 2020 r.;

Finanse i rachunkowość - wybrane zagadnienia, Lublin 15 maja 2020 r.;

Komunikatywność i walory językowe uzasadnień orzeczeń, Lublin 2 – 4 grudnia 2019 r.;

System Dozoru Elektronicznego, Lublin 27 listopada 2019 r.,;

Europejski nakaz dochodzeniowy w sprawach karnych, Łódź 15 maja 2018 r.;

- Zasady wymiaru kary łącznej oraz orzekanie w przedmiocie wyroku łącznego, Lublin 14 września 2017 r.

Zagadnienia intertemporalne na gruncie Kodeksu karnego, Lublin 14 września 2017 r.;

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, Lublin 22 stycznia 2016 r.;

Zorganizowana przestępczość transgraniczna, Lublin 9 – 11 grudnia 2015 r.;

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania badawcze kieruje ku sprawiedliwości naprawczej mogącej stanowić skuteczną alternatywę dla punitywnych postaw społecznych jak i punitywności stosowania prawa. W polskim systemie prawnym, idei sprawiedliwości naprawczej należy upatrywać przede wszystkim w postępowaniu mediacyjnym  na każdym etapie postępowania wykonawczego, w którym strony same mogą dojść do porozumienia. Sytuacja ta może przynieść wymierne korzyści społeczeństwu, które być może z czasem mając na uwadze alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów między sprawcami czynów zabronionych a pokrzywdzonymi będzie do pewnego stopnia w stanie zrezygnować ze swoich punitywnych postaw. Sprawiedliwość naprawcza przy uwzględnieniu właściwej polityki karania, która odrzuci populizm penalny nacechowany niewątpliwie retrybutywizmem (punitywnością) może wpłynąć na liczbę populacji więziennej, a tym samym wykluczyć proces prizonizacji u osób, które pojednały się z ofiarą przestępstwa.

dr Bartłomiej Perlak

Kontakt:

 

dr Bartłomiej Perlak

Wykładowca

b.perlak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

od 01.10.2023 r. - współpracownik Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW - wykładowca

od 18.04.2023 r. - zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Świdnicy

od 1.02.2014 r. do 1.12.2023 - rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Świdnicy

01.02.2013 r. -17.04.2023 r. –kierownik działu penitencjarnego - funkcjonariusz Służby Więziennej

01.04.2007 r. – 31.01.2013 r. - wychowawca w dziale penitencjarnym, wychowawca ds. kulturalno- oświatowych - funkcjonariusz Służby Więziennej

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

2013 r. - uzyskanie stopnia naukowego dra nauk humanistycznych na podstawie dysertacji pt. Internowani w ośrodkach odosobnienia podległych Okręgowemu Zarządowi Zakładów Karnych we Wrocławiu w okresie stanu wojennego (1981 – 1982), dysertacja doktorska obroniona z wyróżnieniem

od 2009 r. – 2013 r. - stacjonarne studia doktoranckie w Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego

2012 r. – 2013 r. – studia podyplomowe Prawo Karne Wykonawcze i kurs z zakresu zarządzania jednostkami penitencjarnymi – Uniwersytet Wrocławski

styczeń 2010 r. – czerwiec 2010 r. - Szkoła Oficerska Służby Więziennej w Kaliszu

2004 r. – 2006 r. – studia magisterskie na kierunku Historia - Uniwersytet Wrocławski

– ukończone specjalizacje: pedagogiczno-nauczycielska, dokumentalistyka konserwatorska

Udział w konferencjach:

Od Straży Więziennej po Służbę Więzienną – 100 lat więziennictwa w Polsce – organizator konferencji, 2019 r., konferencja organizowana przy współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego, IPN o. Wrocław, OISW we Wrocławiu;

Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją (1976 – 1989), Warszawa 2018 r.

Wybrane publikacje:

Filmoterapia w Świdnicy, [w:] „Forum Służby Więziennej”, nr 5, 6, 7 z 2022 r.

Internowanie – nowe zadanie więziennictwa, [w:] „The Prison Systems Review” 2020, nr 109, s. 91-114.

Reichenbach/Dzierżoniów. Historia sportowych pasji i polityki, Wrocław 2020, ss. 381(współautor).

Internowani na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Ośrodki odosobnienia podległe Okręgowemu Zarządowi Zakładów Karnych we Wrocławiu (1981-1982), Warszawa - Wrocław 2017, ss. 477.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w życiu sportowo-kulturalnym Dzierżoniowa na przełomie XX i XXI wieku, Wrocław 2010, ss. 111.

Zainteresowania badawcze:

- penitencjarystyka,

- historia najnowsza,

- historia sportu i kultury fizycznej,

- prawo karne wykonawcze,

- architektura

dr Dominika Sujka-Kujawiak

Kontakt:

 

dr Dominika Sujka-Kujawiak

Wykładowca

d.sujka@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Prowadzenie działalności: Kancelaria Adwokacka dr Dominika Sujka-Kujawiak
 • Wykładowca: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2014-2016 aktywne bycie członkiem Studenckiego Koła Kryminalistycznego WPiA na Uniwersytecie Łódzkim,
 • 2016-2017 członek Koła Naukowego Penitencjarnego WPiA UŁ

Wybrane publikacje:

 • Praktyczne aspekty ochrony zdrowia osób odbywających karę pozbawienia wolności – wyniki badań własnych [w:] Kamila Mrożek (red.) Z problematyki badań empirycznych w prawie karnym wykonawczym. Część 2, Wrocław 2021, s. 151-165, ISBN 978-229-3756-3
 • Problem ochrony zdrowia w kontekście readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności [w:] A. Nawój-Śleszyńki, A. Leszczyńska (red.) Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa, Łódź 2019, s. 255-263, ISBN 978-83-8142-449-3
 • Nowy rodzaj odpowiedzialności karnej – problemy interpretacyjne na przykładzie art. 192 k.k. [w:] A. Wedeł-Domaradzka, A. Purata (red.), Wybrane problemy kary i karalności, Bydgoszcz 2016, s. 159-170, ISBN 978-83-8018-067-3

Udział w konferencjach:

 • 31.10.2018 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „100-lecie polskiego więziennictwa. Środki oddziaływania penitencjarnego w polskim systemie penitencjarnym – wczoraj i dziś”, WPiA UŁ, Tytuł wystąpienia: „Znaczenie pracy psychologa w toku wykonywania kary pozbawienia wolności. Wyniki badań własnych”
 • 27-28.10.2017 r.– I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Współczesne problemy penitencjarystyki”, SNK Penitencjarne WPiA UŁ, Tytuł wystąpienia: „Problem ochrony zdrowia w kontekście readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności”
 • 09.05.2016 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo cywilne w medycynie – odpowiedzialność za szkodę medyczną”, SKN Prawa Cywilnego i Handlowego WPiA UŁ, Tytuł wystąpienia: „Zadośćuczynienie za brak informacji o stanie zdrowia”

Zainteresowania badawcze:

Szeroko pojęte prawo cywilne, ochrona środowiska naturalnego człowieka – ze szczególnym naciskiem na ochronę przeciwko hałasowi lotniczemu, ochrona zdrowia, ochrona zdrowia osób pozbawionych wolności, prawo karne wykonawcze

dr Piotr Szpakowski

Kontakt:

 

dr Piotr Szpakowski

Wykładowca

p.szpakowski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • Kierownik Ogniwa do Spraw Nieletnich i Patologii II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi od 2007 do obecnie
 • Wykładowca  w AHE w Łodzi Oddział Zamiejscowy w Jaśle- 2016/2017
 • Kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym Łódź- Śródmieście 2004/2005

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Udział w szkoleniu zorganizowanym przez Międzynarodowy Instytut Psychologii Stosowanej i Nauk o Człowieku z Rzymu w ramach projektu : Child Safety Matters 2020-1-RO01-KA201-080253 Marzec 2022

Wybrane publikacje:

 • Tolerancja jako pojęcie interdyscyplinarne i pożądana wartość interpersonalna [w:] Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi, 2019
 • Dorosłość jako uniwersalna kategoria aksjologiczna [w:] Świat wartości wobec wyzwań rzeczywistości ponowoczesnej, red. Semkow J. ,Pazgan J. Legnica, 2012.
 • Współczesny człowiek dorosły w perspektywie aksjologiczno – andragogicznej [w:] Zadania Współczesnej Humanistyki. Człowiek i Nauka, red. Bartoszewski J., Lisiecka J., Swędrak J., Kraków, 2012.
 • Wolność w edukacji dorosłych [w:] Dorosły w procesie kształcenia, Fabiś A., Cyboran B., Bielsko-Biała - Zakopane, 2009.  Biblioteka Edukacji Dorosłych.

Udział w konferencjach:

 • 12.2017, Konferencja naukowa Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi; referat
 • 10.2013, Seminarium naukowe Człowiek dorosły wobec wyzwań edukacyjnych późnej nowoczesności, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej; referat
 • 11.2011, Konferencja naukowa Człowiek XXI wieku, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu; referat
 • 11.2010, Konferencja naukowa Wartości uniwersalne w rzeczywistości ponowoczesnej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; referat
 • 11.2005, Konferencja naukowa Uniwersalia życia ludzkiego a edukacja dorosłych, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet w Hanowerze.

Zainteresowania badawcze:

wybory dokonywane przez współczesnych dorosłych, etyka, filozofia egzystencjalna, filozofia dialogu. andragogika, teoria wychowania, pedagogika filozoficzna oraz aksjologia edukacji dorosłych.

dr Violetta Tanaś

Kontakt:

 

dr Violetta Tanaś

adiunkt

v.tanas@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2014 - obecnie Wyższa Szkoła Biznesu Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 04.2008 - obecnie Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Projekt Badawczy Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych (czas trwania projektu: 2017-2018)

10.2014 – 30.2015 Międzynarodowy Projekt Badawczy NR BP-3/2014. Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku.

Wybrane publikacje:

 • Tanaś V., Podkultury popkultury w zglobalizowanym świecie, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi. Łódź 2020.

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Mass media we współczesnym świecie, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi. Łódź 2019.

 • Tanaś V., Destrukcja podmiotu w życiu społecznym zagrożeniem współczesnej edukacji [w:] Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym, (red.) A. Rumianowska, A. Fordyński, D. Urbański, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2018, ISBN 978-83-61601-67-8

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym , Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi. Łódź 2018. Tanaś V., Obecność seniorów w przekazie medialnym i reklamie [w:] Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, (red. )A. A. Zych, Wyd. Naukowe Śląsk. Katowice 2017.

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi. Łódź 2017.

 • Tanaś V., Uczenie się w późnej dorosłości – zmiany w przebiegu procesów poznawczych [w:] Człowiek wobec zagrożeń współczesności, (red.) W. Welskop, V. Tanaś, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6

 • Tanaś V., Residential Child and Youth Care in Poland [in:] Residential Child and Youth Care in a Developing World, European Perspectives (ed.) T. Islam, L. Fulcher The CYC-Net Press, Cape Town South Africa 2017, e-book: ISBN 978-1-928212-28-7

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie , Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Lifelong Learning, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.

 • Tanaś V., Kompetencje zawodowe nauczyciela andragoga w kontekście edukacji seniorów [w:] Nauczyciel – między etosem a presją rzeczywistości, Tom 1.Wielowymiarowość kompetencji współczesnego nauczyciela, red. S. Kowal, A. Kwater, E. Zawisza, Wydawnictwo internetowe e-bookowo.

Udział w konferencjach:

 • 09.2020 VIII Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Podkultury popkultury w zglobalizowanym świecie. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

 • 03.2019 VII Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Mass media we współczesnym świecie. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

 • 11.2018 VI Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

 • 05.2017 V Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Człowiek wobec zagrożeń współczesności. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego referat: Uczenie się w późnej dorosłości – zmiany w przebiegu procesów poznawczych.

 • 11.2016 IV Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

 • 10. 2016 II Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, 21-22 października 2016 r. Członek Komitetu Naukowego,

 • 05.2016 III Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Edukacja w zglobalizowanym świecie. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

 • 01.2016 Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób starszych wymagających opieki, Uniwersytet Łódzki. Udział w dyskusji.

 • 12.2015 II Ogólnopolska E-konferencja Naukowa Lifelong Learning, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

 • 11.2015 Konferencja Naukowa Nauczyciel: Między etosem a presją rzeczywistości. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, referat: Kompetencje zawodowe nauczyciela andragoga w kontekście edukacji seniorów.

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania naukowe dotyczą polityki społecznej, psychoedukacji, gerontologii, andragogiki oraz problemów społecznych.

dr Katarzyna Zaborska

Kontakt:

 

dr Katarzyna Zaborska

Wykładowca

k.zaborska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2023 – obecnie adiunkt WSBINOZ 

 • 10.2022 – obecnie, adwokat – Kancelaria Adwokacka dr Katarzyna Zaborska

 • 03.-06.2022 – nauczyciel akademicki Uniwersytet Papieski
 • 05.2017-02. 2022 – asystent prokuratora Prokuratura Regionalna Łódź

Wybrane publikacje:  

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2016 r., V KK 33/16 – Państwo i Prawo 2018, nr 8, str. 128-134;
 • Okoliczności usprawiedliwiające stan silnego wzburzenia przy zabójstwie z afektu - Studia Prawnicze KUL 2018, nr 4, s. 181-208;
 • Domniemanie przestępnego pochodzenia mienia (art. 45 § 2 i 3 k.k.) – Zeszyty Prawnicze 2020, nr 1, s. 117-138.

Zainteresowania badawcze: 

Prawo karne, ochrona własności intelektualnej

mgr Klaudia Dzikowska

Kontakt:

 

mgr Klaudia Dzikowska

Wykładowca

k.dzikowska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2023-nadal Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 01.09.2006 – nadal SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

- Ukończenie kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli czynnych zawodowo 

- Działalność gospodarcza o profilu szkoleniowym (prowadzenie szkoleń z zakresu KPP i pierwszej pomocy) 

Udział w konferencjach:

Liczny udział w konferencjach, szkoleniach i kursach z dziedziny ratownictwa medycznego. 

Udział i organizacja zawodów w dziedzinie ratownictwa medycznego 

mgr Joanna Mały

Kontakt:

 

mgr Joanna Mały

Wykładowca

j.maly@wsbinoz.pl

mgr Iga Marszałek-Kurzawa

Kontakt:

 

mgr Iga Marszałek-Kurzawa

Wykładowca

i.marszalek@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • obecnie wykładowca Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2018 – obecnie – nauczyciel kontraktowy, Pałac Młodzieży imienia Juliana Tuwima w Łodzi
 • 2013 – obecnie – wykładowca i szkoleniowiec, Autorska Szkoła Musicalowa Macieja Pawłowskiego, oddziały w Łodzi, Krakowie, Skarżysku Kamiennej, Kielcach i w Warszawie
 • 2014-2015 – psycholog, warsztatowiec, praktyki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

 • Prowadzenie projektów o charakterze artystycznym w ramach wymiany polsko-ukraińskiej podczas Międzynarodowych Warsztatów w Bieszczadach w roku 2015, 2017, 2018, 2019 i 2020;
 • Prowadzenie warsztatów w ramach projektu Erasmus+ w 2019 roku;
 • Trener i szkoleniowiec w Fundacji Artland – wsparcie przy projektach artystycznych;

Zainteresowania badawcze:

Rozwój osobisty

Psychologia osobowości

Mediacje

Coaching

mgr Tomasz Mochalski

Kontakt:

 

mgr Tomasz Mochalski

wykładowca

t.mochalski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • obecnie wykładowca Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 1994 – 2020 psycholog ZK Nr 2 w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2001 – specjalizacja z psychologii klinicznej
 • 2007 – studia podyplomowe Psychologia Transportu

Zainteresowania badawcze:

Psychologia kliniczna, psychoterapia

mgr Bartosz Rzętkiewicz

Kontakt:

 

mgr Bartosz Rzętkiewicz

Wicekanclerz ds. rozwoju

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dyrektor Instytutu Prawa i Kryminologii

Asystent dydaktyczny

b.rzetkiewicz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

Doświadczenie akademickie:

 • 10.2020 – 10.2022, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, asystent dydaktyczny,
 • 10.2020 – 02.2022, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, wykładowca,
 • 02.2016 – 06.2018, Akademia Sztuk Plastycznych w Łodzi, wykładowca,
 • 10.2002 – 06.2007, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (później Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna), wykładowca.

Doświadczenie zawodowe:

 • 09.2018 – 09.2022, Strefa Edukacji Sp. z o.o. (udziałowcy ŁSSE S.A., Ceramika Tubądzin, Miele, Delia Cosmetics), wiceprezes Zarządu,
 • 09.2019 – 09.2022, Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi, dyrektor,
 • 01.2012 – 09.2022, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., dyrektor Departamentu Partnerstwa i Komunikacji, wicedyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestora,
 • 04.2007 – 12.2011, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, dyrektor Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki,
 • 08.2004 – 03.2007, Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o., dyrektor ds. Edukacji, członek Zarządu, wiceprezes Zarządu.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Koordynowanie wdrażania PO Kapitał Ludzki 2007-2013 (ponad 0,5 mld euro) w woj. łódzkim; pozyskanie wielu inwestorów do ŁSSE; przeprowadzenie wdrożenia projektu Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi; zarządzanie dużymi zespołami ludzkimi (120-300 osób).
 • Prace nad dysertacją pt. Przedsiębiorstwa branży AGD w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – związek finansowych i pozafinansowych zachęt inwestycyjnych z ich rozwojem, pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Różańskiego (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki)

Wybrane publikacje:

 • Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi jako projekt eksperymentalnej szkoły zawodowej wspomagającej dopasowanie kwalifikacji niezbędnych na nowoczesnym rynku pracy, [w:] Karpacki Przegląd Naukowy Nr 2(36)-2021, (ISSN 2353-9917),
 • Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w latach 1990-2000 [w:] Niemcy-Austria-Polska w XIX i XX wieku, red. Tadeusz Dubicki, Krzysztof A. Kuczyński, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003, (ISBN 8371716230)

Zainteresowania badawcze:

Zarządzanie i jakość, metody zarządzania projektami biznesowymi, ekonomiczne aspekty prowadzenia przedsiębiorstw, finanse przedsiębiorstw, pozafiskalne zachęty inwestycyjne, kwalifikacje społeczne w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.

mgr Beata Siedlecka

Kontakt:

 

mgr Beata Siedlecka

Wykładowca

b.siedlecka@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • Wykładowca: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 
 • 2020- nadal Instruktor w Zakładzie Koordynowanej Opieki Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
 • 2018- nadal Pielęgniarka koordynująca SPZOZ Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu 

Ważne dla rozwoju zawodowego  i naukowego przedsięwzięcia:

 • Studia podyplomowe Prawo medyczne z elementami bioetyki 2022 
 • Specjalizacja z pielęgniarstwa rodzinnego 2021 
 • Studia podyplomowe Zarządzanie w ochronie zdrowia 2020 
 • Specjalizacja z pielęgniarstwa epidemiologicznego 2019 
 • Specjalizacja z pielęgniarstwa opieki palliatywnej 2015 
 • Specjalizacja z pielęgniarstwa pediatrycznego 2012 

Udział w konferencjach:

 • 2022 Konferencja „Interdisciplinarity of Health and Healthcare” UM w Łodzi 

 • 2019.04 Konferencja “Pielęgniarko bądź bezpieczna w pracy” CKD UM w Łodzi 

Zainteresowania badawcze:

Profilaktyka w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

mgr Agata Szymczakiewicz

Kontakt:

 

mgr Agata Szymczakiewicz

Wykładowca

a.szymczakiewicz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

10.2021 – obecnie – Kancelaria Adwokacka adw. Macieja Mataczyńskiego w Wałbrzychu (jako aplikant adwokacki)

01.2020-08.2021 – Kancelaria Adwokacka adw. Ernesta Ziemianowicza w Świdnicy (jako asystent adwokata)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Projekty naukowe:
  - Akademia Liderów Sprawiedliwości
  - Kuźnia Liderów
  - Akademia Nowych Mediów
 • Praktyki zawodowe w Dziale Koordynacji Legislacji w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu „Mocni w prawie” realizowanego przez AWS dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Zainteresowania badawcze:

Pomoc penitencjarna w polskim systemie prawnym

mgr Barbara Tumidalska-Człapa

Kontakt:

 

mgr Barbara Tumidalska-Człapa 

Wykładowca

b.tumidalska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Właściciel – Kancelarii Adwokackiej – wykonujący zawód adwokata
 • Właściciel – Kancelarii Radcy Prawnego – wykonujący zawód radcy prawnego

Ważne dla rozwoju zawodowego  i naukowego przedsięwzięcia: 

 • Arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu
 • Wykładowca w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości
 • Wpisana na listę kandydatów na syndyka prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy
 • Członkostwo w Radach Nadzorczych: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Sp. z o.o. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Doradca, konsultant i wykonawca wielu audytów prawnych na rzecz przedsiębiorstw państwowych w których założycielem był wojewoda w tym również w zakresie prowadzonych procesów: likwidacyjnych, zarządów komisarycznych, administrowania majątkami przedsiębiorstw po umorzonych procesach upadłości
 • sporządzanie raportów prawnych nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży lub leasingu
 • obsługa prawna podmiotów o strukturze: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, samorządu terytorialnego. Współpraca z podmiotem prawa handlowego w charakterze niezależnego eksperta w zakresie sporządzania audytów prawnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub leasingu.

Wybrane publikacje:

Współautor książek:

 • „Zarys prawa gospodarczego”, autor rozdziałów z zakresu: umów o gospodarcze korzystanie z rzeczy cudzej – umowy nazwane i nienazwane, prawo wekslowe i czekowe, przedsiębiorstwa państwowe, osoba fizyczna jako przedsiębiorca, fundacje, stowarzyszenia
 • „Zarys prawa cywilnego” – autor rozdziałów: zobowiązania część szczegółowa, katalog umów nazwanych wg kodeksu cywilnego, omówienie wybranych umów cywilnoprawnych
 • „Socjologia prawa i przestępczości” pod redakcją Stana Wiktora, autor rozdziałów n/t przedsiębiorcy i umów cywilnoprawnych 

Udział w konferencjach:

Cykliczne szkolenia i konferencje organizowane przez Naczelną Radę Adwokacką w Warszawie, Okręgową Radę Adwokacką w Wałbrzychu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Zainteresowania badawcze:

W obrębie prowadzenia praktyki adwokackiej

mgr Katarzyna Wojnicka

Kontakt:

 

mgr Katarzyna Wojnicka

Wykładowca

k.wojnicka@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Urząd Miejski w Wałbrzychu – inspektor/ specjalista do spraw społecznych. 
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu – wykładowca. 
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości – wykładowca. 
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu - doradca do spraw osób niepełnosprawnych w projekcie systemowym POKL „Od bierności do aktywności”, specjalista/asystent rodziny.  
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – doradca/ pracownik socjalny do spraw niepełnosprawnych  w unijnym projekcie „Feniks”. 
 • KRUK – trener wewnętrzny. 
 • Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego - Park Technologiczny T- Park - specjalista do spraw marketingu. 
 • CAPRICORN - specjalista do spraw maketingu. 
 • Zamek Książ Sp. z o.o. - specjalista do spraw public relations. 
 • Randstad Sp. z o. o. O/Wałbrzych – konsultant/trener. 
 • Uzdrowisko Szczawno-Jedlina – specjalista do spraw marketingu. 
 • Poznańska Spółdzielnia Spożywców Poznań - z-ca kierownika działu marketingu i reklamy

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

 • Studnia magisterskie (dzienne, 5-letnie) na Wydziale Nauk Społecznych (kierunek socjologia) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
 • Studia podyplomowe i uzyskanie kompetencji coacha kariery i doradcy zawodowego - Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. 
 • Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Wałbrzycha 2016-2025 w obszarze diagnozy społecznej, spraw społecznych i metodologii badań. 
 • Współpraca z zakresu prowadzenia autorskich szkoleń dla Akademii Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz. 
 • Współpraca z zakresu prowadzenia autorskich szkoleń dla Fundacji Wałbrzych 2000. 
 • Współpraca z zakresu prowadzenia prelekcji dla Centrum Kreowania Kariery przy WWSZiP 

Udział w konferencjach:

„Planowanie strategiczne w warunkach niepewności” Kierownik naukowy: prof. dr hab. Rafał Krupski. 

Zainteresowania badawcze: 

 • psychologia społeczna, 
 • komunikacja społeczna,  
 • procesy regulacji zachowań ludzkich,  
 • socjologia rodziny i wychowania, 
 • badania socjologiczne i analizy rynku,  
 • metodologia badań. 

created by: Strony Internetowe Łódź