Powered by Smartsupp

Kryminologia

Ścieżka kształcenia

PSYCHOKRYMINALISTYKA

 

Celem ścieżki kształcenia jest pogłębianie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie  wykorzystania psychologii do wykrywania, rozpoznawania i zwalczania przestępczości.

Kryminalistyka zaliczana jest do tzw. nauk penalnych, a więc tych nauk prawnych, które zajmują się różnymi aspektami przestępczości i kary. Zajęcia w laboratorium kryminalistycznym przygotują studentów do praktycznego wykorzystywania wiedzy z zakresu daktyloskopii, genetyki sądowej, traseologii czy mechanoskopii.

Głównym celem ścieżki kształcenia jest jednak ukazanie znaczenia psychologii w procesie wykrywania sprawców przestępstw. W programie ścieżki kształcenia zostały uwzględnione elementy psychologii sądowej, psychologii osobowości, psychologii emocji i motywacji, psychologii różnic indywidualnych. Przewidziane są zajęcia praktyczne z profilowania psychologiczno-kryminalistycznego, warsztaty z zakresu mediacji i negocjacji w sprawach karnych i cywilnych, a także postępowania karnego wobec osób zaburzonych psychicznych.

 

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

  • postępowania z ofiarami przestępstw (przesłuchiwania ich, udzielania pomocy po popełnieniu na ich szkody przestępstwa),
  • oddziaływania na sprawców na różnych etapach postępowania karnego: od postępowania przygotowawczego po wykonywanie kary w zakładzie karnym, udzielania pomocy ofiarom przestępstw,
  • znajomością specyfiki i warunków pracy w różnych podmiotach związanych z psychokryminalistyką.
PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE SPOŁECZNE

Celem ścieżki kształcenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie przestępczości i patologii społecznych występujących we współczesnym świecie, a także zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie zapobiegania przestępczości i zjawiskom z zakresu patologii społecznej, wykrywania przestępstw i ich sprawców.

Program ścieżki kształcenia uwzględnia również interdyscyplinarne problemy kryminologii XXI wieku, w tym współczesne zagrożenia o charakterze kryminogennym, takie jak cyberprzestępczość, przestępczość terrorystyczna, przestępczość zorganizowana czy przestępczość gospodarcza. W programie ścieżki kształcenia zostały uwzględnione także elementy przestępczości w ruchu drogowym, nieletnich, skazanych czy elementy przestępczości seksualnej. Celem ścieżki kształcenia jest również kształcenie umiejętności praktycznych podczas zajęć z zakresu działań pomocowych w ramach różnych form przemocy, a także wykonywanie ekspertyz sądowych.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

  • zapobiegania przestępczości i zjawiskom z zakresu patologii społecznej, wykrywania przestępstw i ich sprawców,
  • oceny przydatności, wykorzystania metod, procedur oraz praktyk w kontekście realizacji zadań w celu eliminacji zjawisk patologicznych i różnych form przestępczości,
  • interpretowania i wyjaśniania mechanizmów zachowań przestępczych oraz patologicznych.

created by: Strony Internetowe Łódź