Powered by Smartsupp

Erasmus

Erasmus + studia

Nie musisz opuszczać kraju na kilka lat, żeby rozpocząć naukę za granicą. Erasmus+ umożliwia realizację części Twoich studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej. Celem stypendium jest pobyt w jednej z uczelni partnerskich, w celu zrealizowania uzgodnionego i zatwierdzonego programu studiów, a długość indywidualnego stypendium i dokładny termin jego rozpoczęcia zależy od ustaleń z wybraną uczelnią partnerską.

 

 

Dlaczego warto?

 

Wśród wartości najbardziej zachęcających przyszłych stypendystów, a wymienianych przez osoby, które wyjechały na stypendium zagraniczne są:

  • nauka i uzyskanie nowych kompetencji,
  • pogłębienie znajomości języków obcych,
  • poznanie innego systemu edukacji,
  • przygoda i szkoła życia,
  • poznanie innych kultur,
  • nawiązanie znajomości i przyjaźni z osobami z całej Europy a nawet świata,
  • możliwość zwiedzenia innego kraju,
  • podniesienie swojej wartości na rynku pracy oraz szansa na zdobycie unikalnej wiedzy – niemożliwej do uzyskania w innym miejscu.

 

 

Kto może wyjechać?

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli minimum pierwszy semestr studiów.

 

 

Ile razy można wyjechać?

Wielokrotnie, łącznie do 12 miesięcy na każdym stopniu studiów. Czas wyjazdów na studia i praktyki sumuje się. Stypendia zrealizowane wcześniej w ramach programów LLP-Erasmus, FSS, Erasmus+ są uwzględniane w powyższym „kapitale”, np. jeśli ktoś wcześniej zrealizował 5-miesięczny wyjazd na studia lub praktykę na studiach I stopnia, to może wyjechać jeszcze na maksimum 7 miesięcy na I stopniu, ale już na 12 miesięcy na II stopniu studiów.

 

 

Gdzie można wyjechać?

Masz możliwość wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ do uczelni partnerskich Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, wymienionych w zakładce Uczelnie partnerskie.

 

 

Stypendium programu Erasmus+

Na zrealizowanie wyjazdu student otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+. Stawki miesięcznego stypendium przy wyjazdach do poszczególnych krajów w  roku akademickim 2023/2024 przedstawiają się następująco:

 

Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14 (Szwajcaria, Wielka Brytania, Wyspy Owcze)
520 euro / miesiąc

 

Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5 (Andora, Monako, San Marino, Watykan) 
500 euro / miesiąc

 

Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
450 euro / miesiąc

 

 

Studenci z niepełnosprawnościami

Studenci z niepełnosprawnościami wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ oprócz wsparcia indywidualnego w postaci stypendium mogą otrzymać „dopłatę uzupełniającą”. Prawo do otrzymania „dopłaty uzupełniającej” przysługuje uczestnikom mobilności, którzy w chwili wnioskowania o wyjazd na studia w programie Erasmus+ posiadali orzeczenie o niepełnosprawności. Wysokość dopłaty uzupełniającej wynosi w przypadku wyjazdów długoterminowych 250 EUR/miesiąc.

Oprócz „dopłaty uzupełniającej” uczestnicy mobilności mogą otrzymać dofinansowanie dodatkowych kosztów wynikających bezpośrednio z niepełnosprawności. Wniosek o przyznanie dodatkowych środków składa w imieniu uczestnika mobilności uczelnia w momencie, gdy szacowane koszty przekraczają dofinansowanie w postaci wsparcia indywidualnego powiększonego o "dopłatę uzupełniającą". Szczegółowe informacje dotyczące kosztów, na które można uzyskać dodatkowe dofinansowanie, można znaleźć w Zasadach alokacji środków finansowych na mobilność.

 

 

Studenci ze środowisk uboższych

Studenci ze środowisk uboższych wyjeżdżający zagranicę w ramach programu Erasmus+ oprócz wsparcia indywidualnego w postaci stypendium mogą otrzymać „dopłatę uzupełniającą”. Prawo do otrzymania „dopłaty uzupełniającej” przysługuje uczestnikom mobilności, którzy w chwili wnioskowania o wyjazd na studia w programie Erasmus+ posiadali prawo do otrzymywania stypendium socjalnego. Wysokość dopłaty uzupełniającej wynosi w przypadku wyjazdów długoterminowych 250 EUR/miesiąc.

 

 

Green travel

Osoby korzystające podczas podróży na wyjazd w ramach programu Erasmus+ z niskoemisyjnych środków transportu (autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu) otrzymują dofinansowanie kosztów podróży, tzw. "green travel" w wysokości 50 EUR oraz wsparcie indywidualne na okres do 4 dni podróży. 

 

 

Jak ubiegać się o wyjazd?

Możesz starać się o stypendium na wyjazd w semestrze zimowym. Rekrutacja na wyjazdy na studia odbywa się głównie wiosną. Termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych w przypadku wyjazdów na studia w roku akademickim 2023/2024:

do 31 marca 2023 r.

 

 

Ważne linki

Oficjalna strona Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: https://nawa.gov.pl/
Oficjalna strona Narodowej Agencji programu Erasmus+ w Polsce: https://www.frse.org.pl/
Oficjalna strona programu Erasmus+ w Polsce: https://www.erasmusplus.org.pl/
Informacje dla studentów wyjeżdżających do Turcji: www.ankara.msz.gov.pl
Przewodnik nt. mobilności przygotowany przez ESN: esn.org/studentguidebook

Jaka jest procedura po zakwalifikowaniu na wyjazd?

Pliki do pobrania:

created by: Strony Internetowe Łódź