Powered by Smartsupp

Erasmus

Projekty zakończone

NARSPI - NARRATIBE EDUCATIONAL RESOURCES FOR SOCIO-PROFESSIONAL INCLUSION

Numer projektu: 2015- 1-BE01-KA204-013206

Program: KA 2 Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji dorosłych, Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Koordynator: Perspectives - Belgia

Czas trwania projektu: 01.10.2015 – 01.10.2017

 

Metody Narracyjne dla Integracji Społeczno-Zawodowej (NAR-SPI) to projekt, który ma na celu zwiększenie wykorzystania zasobów otwartej edukacji w procesie społecznej inkluzji. Celem projektu jest stworzenie i przetestowanie narzędzi edukacyjnych służących do rozwijania krytycznego myślenia i strategii poznawczych oraz syntezy i analizy. Partnerstwo przewiduje organizację szkoleń dla pracowników z sektora pomocy społecznej oraz tworzenie otwar tych zasobów edukacyjnych związanych z wykorzystaniem metod narracji personalnej.

SSP - SCHOOL STILL PLAYS

Numer projektu: 550482-LLP-1-2013-1-IT-KA1-KA1-ECTB

Program: Uczenie się przez całe życie (LLP – KA1 – MULTILATERAL PROJECT)

Koordynator: Provincia di Perugia - Włochy

Czas trwania projektu: 01.10.2015 – 01.10.2017

Strona projektu: www.schoolstillplays.eu

Ogólnym założeniem projektu School Still Plays jest opracowanie oraz rozwój specyficznych działań pilotażowych mających na celu ograniczenie oraz zapobieganie przedwczesnemu opuszczaniu systemu edukacji (ang. ESL – early school leaving) przez uczniów w wieku 11-18 lat poprzez realizacje określonych działań, tj.: badań, szkoleń, ewaluacji koncentrujących się głównie wokół problemu rozwoju szeroko rozumianych umiejętności życiowych (kompetencji psychospołecznych).

 

MAPS - MULTISPORT AGAINST PHYSICAL SEDENTARY

Numer projektu: 567236-EPP-1-2015-2-IT-SPO-SCP

Program: Erasmus + Sport

Koordynator: CSI- Włochy

Czas trwania projektu: 01.01.2016 – 31.12.2017

Strona projektu: www.comewithusapp.eu 

 

Celem projektu jest przeciwdziałanie siedzącemu trybowi życia wśród dzieci w wieku 9-12 lat poprzez rozwijanie i popularyzację idei wielodyscyplinarności w sporcie, zwanej multisportem. Metoda polega na wykorzystaniu złożonych form aktywności fizycznej w celu harmonijnego oddziaływa-nia na zdrowie i rozwój młodego człowieka. Kluczowe zagadnienie w projekcie stanowi problem nadwagi i otyłości wśród dzieci. Jako jedną z przyczyn podaje się wpływ zagospodarowania przestrzennego (np. dostępność ścieżek rowerowych, odległość do szkoły) na nawyki związane z podróżowaniem po mieście. Projekt zakłada analizę zjawiska oraz wypracowanie konkretnych metod służących promocji aktywnej postawy wśród uczniów.

 

Podsumowanie projektu oraz materiały wypracowane w ramach poszczególnych działań dostepne sa także na Platformie Rezultatów

 

BUSINESS OWNERS

Numer projektu: 2014-1-ES0-1-KA202-004710

Program: KA 202, Partnerstwo strategiczne, Kształcenie i szkolenie zawodowe

Koordynator: SMC - CyL

Czas trwania projektu: 01.09.2014 – 28.02.2017

Strona projektu: www.businessownerserasmus.com 

 

Obszarem tematycznym projektu jest udana sukcesja biznesu rodzinnego oraz kompetencje niezbędne do jej prawidłowej realizacji. Założeniem projektu Business Owners jest podniesienie świadomości młodych ludzi na temat możliwości, jakie oferuje im praca w firmach rodzinnych, a także kształtowanie umiejętności przydatnych w życiu zawodowym. Do zadań w projekcie należą: identyfikacja kluczowych umiejętności, opracowanie stosownego narzędzia diagnostycznego umożliwiającego wstępną ich ocenę oraz udział w opracowaniu materiału szkoleniowego oraz podręcznika.

 

ITL - Integration of People with Disabilities through Learning

Numer projektu: 2014-1ESO1-KA204-004715

Program: KA 204, Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk – partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych 

Koordynator: Federation Mestral Cocemfe Tarragona

Czas trwania projektu: 09.2014 – 08.2016

Strona projektu: www.ITLerasmus.eu 

 

OPIS:

Projekt ITL opiera swoje cele i zadania na Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020, której podstawowym założeniem jest poprawa włączenia społecznego, dobrobytu oraz pełnego korzystania z przysługującym osobom niepełnosprawnym (ON) praw. Zgodnie z danymi zamieszczonymi w dokumencie średni poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Europie jest o 20 punktów procentowych niższy w porównaniu z danymi dotyczącymi osób pełnosprawnych, Sytuację tę tłumaczy się zarówno niedostatecznym wykorzystaniem potencjału produkcyjnego tej grupy ludzi, jak i brakiem odpowiednich kompetencji wpływających na ich konkurencyjność na rynku pracy. Ponadto niebagatelną rolę odgrywają również bariery architektoniczne oraz organizacyjne, a także stereotypy na temat ON.

 Z tego względu partnerstwo koncentruje się na współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa, ośrodkami kształcenia zawodowego oraz organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi osoby niepełnosprawne w celu opracowania innowacyjnych narzędzi oraz metodologii wspierającej inkluzję ON, w szczególności młodych, w system edukacji oraz środowisko pracy.

 

CELE:

 • wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w obszarze społecznego i zawodowego włączenia osób  niepełnosprawnych;
 • umożliwienie osobom niepełnosprawnym oraz organizacjom pracujących na ich rzecz aktywnego uczestnictwa w rozwoju, prowadzeniu oraz ewaluacji szkoleń zawodowych w celu doskonalenia kompetencji oraz zwiększenia konkurencyjności ON na rynku pracy;
 • przyczynienie się do zmniejszenia ograniczenia barier społecznych, fizycznych oraz legislacyjnych, w tym zaniechanie praktyk dyskryminujących osoby niepełnosprawne prowadzące do ograniczenia udziału ON w życiu publicznym;
 • rozpowszechnianie wiedzy oraz informacji wśród podmiotów odpowiedzialnych w dziedzinie niepełnosprawności.

 

DZIAŁANIA:

 •  wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w obszarze społecznego i zawodowego włączania ON;
 • opracowanie strony internetowej służącej promocji projektu oraz stanowiącej podstawowe narzędzie upowszechniania rezultatów pracy intelektualnej;
 • opracowanie modułu etyki pracy z ON z możliwością włączenia w program szkoleń obecnych jak i przyszłych nauczycieli poruszający następujący kwestie: rodzaje niepełnosprawności, specjalne potrzeby ON w zakresie edukacji, komunikacja pomiędzy nauczycielem a uczniem/studentem, wymagania związane z infrastrukturą/specjalnym oprzyrządowaniem;
 • opracowanie rekomendacji dla instytucji pozarządowych na temat ułatwiania przejścia ON ze środowiska edukacyjnego do środowiska pracy;
 • opracowanie 30 h materiału szkoleniowego adresowanego do młodych ON mającego na celu zwiększenie ich szans na zatrudnienie;
 • utworzenie elektronicznej bazy (biblioteki źródłowej) – biblioteka ma zawierać materiał wspierający do szkolenia oraz niezbędne informacje prawne dotyczące każdego z krajów partnerskich.

 

REZULTATY:

Dostarczenie ON nowych programów szkoleniowych, adekwatnych do ich potrzeb i oczekiwań;

Nabycie nowej wiedzy i umiejętności przez trenerów i edukatorów w celu późniejszego wykorzystania i rozpowszechniania;

Wpływ na rynek pracy, w tym również zakłady pracy chronionej poprzez dostarczenie informacji na temat włączania ON, odpowiedniej adaptacji stanowisk pracy oraz właściwej organizacji zadań;

Usprawnienie współpracy pomiędzy różnymi instytucjami działającymi lub mogącymi działać w obszarze niepełnosprawności;

Wpływ na podmioty publiczne, w tym efektywniejsza ich kooperacja z ON oraz instytucjami działającymi na ich rzecz już na etapie opracowywania strategicznych planów rozwoju, regulacji bezpośrednio dotyczących grup docelowych projektu.

 

ROLA WSBiNoZ W PROJEKCIE:

Ocena jakości wszystkich wypracowanych rezultatów intelektualnych projektu, tj. modułu etyki pracy z ON, rekomendacji dla instytucji pozarządowych, kursu szkoleniowego oraz biblioteki źródłowej wspierającej kurs, a także dostarczenie Planu Zapewniania Jakości.

Odpowiedzialność za dostarczenie polskiej zawartości biblioteki źródłowej opisującej sytuację formalnoprawną ON w Polsce.

Współtworzenie i standaryzacja do warunków polskich ostatecznych wersji wszystkich dokumentów merytorycznych.

Rozpowszechnianie rezultatów projektu na poziomie narodowym.

 

PARTNERSTWO:

Mestral Cocemfe Tarragona (Hiszpania) – koordynator główny projektu

Sillogos Goneon & Kidemonon Eid. Dim. Sholeion A.M.E.A “Elpida” (Grecja)

The Turin Institute for the Deaf (Włochy)

Organization of people with disabilities and their friends “Apeirons” (Łotwa)

FOPSIM – Foundation for the Promotion of Social Inclusion (Malta)

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (Polska)

Adıyaman University (Turcja)

Walk Green - Stay Healthy

Głównym celem projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami, w celu poprawy ich podejścia pedagogicznego oraz zarządzania programami, które oferują, w dziedzinie zdrowia publicznego i rozwoju nawyków aktywnego trybu życia wśród obywateli. Ponadto, projekt ma na celu ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie edukacji dorosłych, a także ich transferu, w tym z państwa uczestniczącego do innych państw. Każda organizacja partnerska zorganizuje spotkanie dla wszystkich partnerów projektu w swoim kraju, podczas którego odbędzie się cykl warsztatów i zajęć na świeżym powietrzu.

 

Wszystkie zaplanowane działania będą koncentrować się głównie na zaletach spacerowania i kontaktu z przyrodą, jako aktywności odpowiedniej dla wszystkich grup wiekowych, a w szczególności dla osób starszych, ponieważ w naszych krajach, te osoby mają mniej możliwości jeśli chodzi o formy aktywności fizycznej. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie "Ruszaj po zdrowie - Poradnik dla wszystkich", który będzie zawierał wszystkie kluczowe aspekty warsztatów i działań jakie odbędą się w ramach projektu. Poradnik ten może być stosowany jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli dorosłych i/lub jako informator dla każdej osoby zainteresowanej tematem.

 

Cele i zagadnienia:

 1. a) zbieranie informacji, wymiana wiedzy i doświadczeń na temat kształcenia osób dorosłych, podejść i praktyk w dziedzinie  zdrowia publicznego.
 2. b) określenie i poprawa różnych technik nauczania stosowanych w programach edukacyjnych dla osób dorosłych.
 3. c) promowanie aktywności na świeżym powietrzu, takich jak spacerowanie, dla zdrowia, dla rozrywki, poznawania natury i jako sposób na zawieranie nowych znajomości.
 4. d) współpracy między partnerami, w celu promowania spacerowania jako aktywności korzystnej dla zdrowia, odpowiedniej dla wszystkich osób, a szczególnie wskazanej dla osób starszych.
 5. e) promowania sposobów uznawania europejskiej historii i kultury i ochrony dziedzictwa, poprzez spacerowanie europejskimi szlakami.
 6. f) współpraca międzynarodowa przy produkcji podręcznika zatytułowanego "Ruszaj po zdrowie! - Poradnik dla wszystkich", który będzie stosowany jako materiał edukacyjny dla nauczycieli dorosłych i/lub dostępny dla wszystkich osób zainteresowanych tematem. Będzie on zawierał wszystkie kluczowe informacje z warsztatów, a także praktyczne wskazówki dotyczące polecanych szlaków spacerowych w każdym kraju partnerskim i zalecane odległości. Znajdą się tam również proste instrukcje dotyczące tego jak dostosować daną aktywność fizyczną do możliwości i zdolności poszczególnych osób, tak aby było to bezpieczne dla zdrowia i dawało jak najlepsze rezultaty.

 

Strona FB:

https://www.facebook.com/groups/walkgreenstayhealthy/?fref=ts

 

Wise Teacher - Healthy Child

Nowoczesne społeczeństwa są postrzegane jako środowiska sprzyjające otyłości, co oznacza, że prowadzą one do nadmiernej konsumpcji żywności i rozpowszechnienia siedzącego trybu życia, co zwiększa ryzyko otyłości. Jest to związane z globalnym wzrostem dostępności do żywności i zmniejszonymi możliwościami wykorzystania energii fizycznej ale także z niedoskonałością systemów kształcenia, programów nauczania, metod i narzędzi, warsztatów tematycznych, kursów oraz kampanii społecznych.

Jak powszechnie wiadomo, otyłość ma uderzający wpływ na dzieci. Dzieci otyłe cierpią wiele lat na zespół metaboliczny, co może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak cukrzyca, bezsenność, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, depresja, wady rozwojowe narządów i wczesny rozwój raka. Otyłość dzieci jest oczywistą demonstracją siły wpływu środowiska oraz niepowodzenia tradycyjnych metod zapobiegawczych. Dzieci i młodzież są bardzo podatni na wiadomości komercyjne.

Aby zminimalizować ten problem, należy podjąć radykalne kroki.

Na podstawie rekomendacji przedstawionych przez Komisję Europejską (ZIELONA KSIĘGA 2005) dotyczących tego w jaki sposób należy przekonywać dzieci do zdrowych nawyków i aktywnego stylu życia, szczególnie w szkole, która powinna być kluczowym środowiskiem promowania zdrowia, partnerstwo zamierza opracować program nauczania i stworzyć kurs tematyczny dla nauczycieli na wszystkich poziomach, w celu przyczynienia się do ochrony zdrowia dzieci poprzez propagowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej oraz dostarczanie praktycznych informacji i przykładów działań.

Wszelkie działania, które odbędą się w szkołach w ramach projektu, będą wspierane przez kampanię medialną wraz z aktywnym udziałem placówek oświatowych i instytucji związanych z ochroną zdrowia.

 

Projekt proponuje rozwiązania do czterech podstawowych problemów:

 • brak odpowiedniej oferty edukacyjnej skierowanej do nauczycieli (zwiększenie kompetencji zawodowych) z dziedziny dietetyki, zdrowego stylu życia i uczenia się języków obcych
 • niewystarczające zdawanie sobie sprawy wśród nauczycieli z tego jakie mogą być konsekwencje niewłaściwego odżywiania dzieci i nastolatków oraz braku aktywności fizycznej
 • brak kompetencji metodycznych wśród nauczycieli w zakresie skutecznego przekazywania wiedzy dotyczącej właściwego odżywiania i zdrowego stylu życia
 • poprawa jakości współpracy pomiędzy instytucjami europejskimi, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

 

Odpowiednie kształcenie nauczycieli w wyżej wymienionych obszarach pomoże skutecznie popularyzować wiedzę na temat zdrowego stylu życia, nie tylko w szkole, ale także w bliższym i dalszym sąsiedztwie. Często to rodzice są odpowiedzialni za niewłaściwe nawyki żywieniowe swoich dzieci. W gruncie rzeczy, dzieci czerpią wzorce z domu rodzinnego. Ważne jest, aby rodzice byli bardziej świadomi, że niewłaściwe odżywianie może być niebezpieczne.

 

Głównym celem projektu jest dostarczenie nauczycielom ze wszystkich typów szkół wiedzy i praktycznych informacji z dziedziny dietetyki, zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia. Szczegółowe cele projektu są następujące:

 • poprawa świadomości dotyczącej znaczenia terminów takich jak dietetyka, zdrowe odżywianie i aktywny styl życia dzieci i młodzieży
 • odniesienie poziomu wiedzy praktycznej dotyczącej dietetyki i profilaktyki zdrowotnej
 • zapewnienie szkolenia dla nauczycieli w celu późniejszego przekazywania wiedzy z dziedziny dietetyki, zdrowego odżywiania i popularyzacji wiedzy na temat zdrowego stylu życia
 •  wymiana i transfer dobrych praktyk pomiędzy krajami partnerskimi
 • poprawa kompetencji językowych i ICT uczestników projektu
 • różnorodność oferty edukacyjnej (e-kurs, e-publikacje)
 • współpraca międzynarodowa

 

W ramach projektu przewidywane są 4 kluczowe działania:

1. przygotowanie publikacji (również w formie e-publikacji), w której przedstawione zostaną wspólne wytyczne i zalecenia dotyczące zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. W publikacji znajdą się następujące tematy:

 • anatomia i fizjologia
 • składniki odżywcze - wymagania i suplementowanie diety
 • podstawowe informacje dot. dietetyki u dzieci i młodzieży
 • dieta - profilaktyka dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • metodologia nauczania
 • przygotowanie metodyki nauczania dietetyki i zdrowego stylu życia (w tym techniki oddziaływania na rodziców dzieci i młodzieży w wieku szkolnym)

 

2. przygotowanie programu kursu dla nauczycieli, który ma posłużyć jako kurs tematyczny (8 sesji) i e-kursu dostępnego na stronie internetowej projektu

 

3. prowadzenie zajęć (warsztatów) dostosowanych do potrzeb nauczycieli, w tym warsztatów dotyczących działań promujących zdrowy styl życia; kursy mają być oparte na konkretnych studiach przypadków, dodatkowo uczestnikom zostanie przekazana nie tylko wiedza merytoryczna, ale także praktyczne narzędzia dotyczące kwestii prawidłowego odżywiania, zdrowego stylu życia oraz włączenie tej terminologii w proces nauczania (nauczyciele biorący udział w kursach będą musieli przygotować odpowiednie programy nauczania dla swojej klasy);

4. upowszechnianie działań i rezultatów projektu, aktywna współpraca ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

 

LIGHT.GEN - LIVING HEALTHY THROUGH GENERATIONS

Powszechnie wiadomo, że brak zaangażowania dorosłych oraz osób starszych w propagowanie działań mających na celu zapobieganie otyłości ma bardzo negatywny wpływ na społeczeństwo, zwłaszcza na dzieci i młodych ludzi. Otyłe dzieci i młodzież cierpią przez wiele lat na zespół metaboliczny, co może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak cukrzyca, depresja, nadciśnienie tętnicze, choroby serca i wiele innych. Otyłość wśród dzieci jest klarowną demonstracją siły wpływu środowiska i niepowodzenia tradycyjnych strategii zapobiegawczych, bądź braku odpowiednich rozwiązań i ofert edukacyjnych. W celu zminimalizowania problemu należy podjąć radykalne kroki. Konieczne jest wspieranie rodzin poprzez skuteczne działania mające na celu zwiększenie ich świadomości i poprawy nawyków dotyczących żywienia i aktywności fizycznej.

 

Motywowanie dorosłych i seniorów do aktywności na polu działalności społecznej, wymiana dobrych praktyk, uczenie się przez doświadczenie i rozumienie zmian, jak również wprowadzenie zrównoważonej diety i regularne ćwiczenia fizyczne są niezbędne dla dobrego zdrowia i prawidłowego rozwoju. Ma to kluczowe znaczenie dla walki z nadwagą wśród dzieci i młodzieży, lecz równie ważne jest znalezienie i rekomendowanie odpowiednich źródeł informacji dla przyszłych badań.

W odpowiedzi na rekomendacje zawarte w ZIELONEJ KSIĘDZE (2005) i BIAŁEJ KSIĘDZE (2007) partnerstwo zamierza zorganizować różnego rodzaju warsztaty dla rodzin w celu propagowania zdrowego trybu życia i  uświadomienia jakie są skutki otyłości, wspierania starszych pokoleń poprzez oferowanie im szkoleń i praktycznych rozwiązań dotyczących aktywnego udziału w codziennej aktywności całej rodziny i wprowadzaniu zbilansowanej diety, a zwłaszcza w zrozumieniu i poszanowaniu nowych metod.

  

Głównym celem projektu jest zapewnienie rodzinom, zwłaszcza starszym pokoleniom, wiedzy i praktycznych wskazówek z dziedziny zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia. Szczegółowe cele projektu dotyczą zebrania informacji na temat:

 • aktywnego stylu życia - znaczenie aktywności fizycznej
 • zdrowego stylu życia - znaczenie zdrowego odżywiania
 • stylu light.gen - zaleceń i sugestii przygotowanych na podstawie wyników projektu,
 • wymiany i transferu dobrych praktyk i doświadczeń 

 

Zagadnienia dotyczyć będą:

 • integracji międzypokoleniowej (zaangażowanie wielu pokoleń w działania projektu - dzieci, młodzież, rodzice, dziadkowie) - kultywowanie więzi rodzinnych i relacji, promowanie edukacji między pokoleniami
 • aktywizowanie seniorów 50+, dorosłych i młodych osób(16-20)
 • wymiana wiedzy i transfer doświadczeń pomiędzy partnerami projektu
 • poprawa metod dydaktycznych
 • poprawa świadomości dotyczącej znaczenia takich pojęć jak dietetyka, zdrowe odżywianie i aktywny styl życia (zwłaszcza wśród osób dorosłych i seniorów)
 • zwiększenie świadomość dotyczącej rezultatów przekarmiania dzieci
 • promowanie aktywności fizycznej - przedstawienie różnych pomysłów spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i ćwiczeń które mogą być wykonywane przez wszystkich członków rodziny niezależnie od wieku
 • promowanie zrozumienia między pokoleniami i aktywnego starzenia się 

 

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez:

 • warsztaty praktyczne - przedstawienie praktycznych rozwiązań z zakresu zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej
 • kursy tematyczne zaprojektowane przez specjalistów, w których mogą brać udział całe rodziny w celu poprawy nawyków związanych z odżywianiem i aktywnością fizyczną; podczas kursu wyjaśnione zostaną skutki złego odżywiania i zaproponowane będą praktyczne rozwiązania
 • różne działania mające na celu propagowanie znaczenia prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia (współpraca z instytucjami służby zdrowia, stowarzyszeniami, decydentami i mediami)
 • wymianę i transfer dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami, poprawa metod dydaktycznych i rozwój innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia dorosłych.
SME-CITY - SHARE MY EUROPEAN CITY

Projekt SME-city realizowany jest w ramach programu ISEC: Prevention of and FightAgainstCrime, którego intencją jest wzrost poziomu bezpieczeństwa obywateli poprzez zapobieganie różnym formom przestępczości.

Określone obszary tematyczne projektu to: badanie, udostępnianie i upowszechnianie najlepszych praktyk między partnerami w zakresie nowych metod i technik zapobiegania  zachowaniom antyspołecznym w miejscach spotkań publicznych. Z tego względu [EKG1] projekt SME-city jest realizowany w rejonach, w których występują sytuacje konfliktu społecznego, w tym ostrego konfliktu pomiędzy młodymi ludźmi, mieszkańcami oraz właścicielami lokali i sklepów całodobowych w odniesieniu do sposobu korzystania z obszarów publicznych. Wspomnianymi rejonami newralgicznymi są w głównej mierze centra większych miast.

Głównym zamierzeniem jest stworzenie możliwości do konstruktywnego zarządzania konfliktem.Aby osiągnąć ten cel SME-city zakłada implementację działań z zakresu mediacji społecznej w trzech europejskich miastach: Perugii (Włochy), Londyn (Wielka Brytania) i Valladolid (Hiszpania) oraz opracowanie metodologii badań skupiającej się na analizie warunków, które mogą wspierać te działania.

Ostatecznym produktem projektu będzie Europejska Karta Świadomych Barów, która ma służyć jako wytyczne do powielania metodologii służącej wspieraniu dialogu społecznego i zapobieganiu zachowaniom antyspołecznym w miastach.

 

Koordynator główny projektu:

Comune di Perugia (Włochy)

Partnerzy:

 • SocietaCooperativaSocialeBorgorete (Włochy)
 • INTRAS Foundation (Hiszpania)
 • Arcola Research Limited Liability Partnership (WielkaBrytania)
 • FISU - Forum Italiano per la Sicurezza Urbana (Włochy)
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowi

Strona projektu:www.sharemycity.org

Numer umowy:HOME/2011/ISEC/ag/4000002589

GUIDE - Guidelines For Teachers working with students with medium-light cognitive impairment

PROJEKT GUIDE

GUIDELINES FOR TEACHERS WORKING WITH STUDENTS WITH MEDIUM-LIGHT COGNITIVE IMPAIRMENT

Wobec zmieniającej się tendencji w kształceniu uczniów niepełnosprawnych i stale rosnącej liczby osób o różnych potrzebach edukacyjnych uczących się lub pragnących się uczyć w szkołach ogólnodostępnych, sprawą niezbędną jest zapewnienie odpowiedniego przygotowania pracującym z nimi nauczycielom.

W chwili obecnej, mimo wyraźnego kierunku zmian zarówno w Unii Europejskiej jak i na całym świecie, polegającego na uznaniu edukacji włączającej jako ważnego sposobu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zasób materiałów dydaktycznych w tym obszarze jest wciąż niedostateczny.

Projekt GUIDE ma na celu poprawę tej sytuacji poprzez zaprezentowanie nauczycielom konkretnych informacji na temat wybranych specjalnych potrzeb edukacyjnych, jak również zapoznanie ich z narzędziami pracy, które umożliwiają jak najpełniejsze włączenia uczniów z trudnościami w proces dydaktyczny.

Kluczowe działania projektu GUIDE obejmują: opracowanie i pilotowanie Podręcznika strategii nauczania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 30-godzinnego kursu e-learning adresowanego do nauczycieli odnośnie wspierania uczenia się i życia szkolnego uczniów z takimi trudnościami.

Projekt adresowany jest zwłaszcza do nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku 12-18 lat.

 

Koordynator główny projektu:

Soc. Coop. Aforisma (Włochy)

 

Partnerzy:

 • CECE - Confederación Española de Centros de Enseñanza (HIszpania)
 • University of Worcester (WielkaBrytania)
 • Romanian Society for Lifelong Learning (Rumunia)
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

 

Strona projektu: www.project-guide.eu

Umowanumer:526283-LLP-1-2012-1-IT-COMENIUS-CMP

 

CONTEST

PROJEKT CONTEST

COMMUNITY EXPERIMENTS THROUGH THE EXPLOITATION OF SOCIAL CONFLICTS

Założeniem projektu CONTEST jest podniesienie jakości nowych metod i narzędzi zarządzania konfliktami interpersonalnymi, społecznymi i kulturowymi w celu zwiększenia spójności społecznej w Europie i wzmocnienia europejskiej tożsamości.

 

Obok skutków czysto ekonomicznych innym, tak samo groźnym aspektem kryzysu jest realne ryzyko konfliktów społecznych. Wiele czynników, takich jak: zmiany w stylu życia czy kryzys gospodarczy, wpływają na pojawianie się trudności związanych ze współżyciem mieszkańców danego obszaru oraz zwiększają ryzyko uprzedzeń i postaw dyskryminujących określone grupy osób. Zjawisko to należy bacznie obserwować i stworzyć w związku z nim niezbędne, możliwie jak najbardziej jednolite i wspólne dla całej Europy narzędzia interpretacji.

 

Z tego względu projekt CONTEST przede wszystkim dąży do poszerzania dostępu wśród dorosłych do tak podstawowych umiejętności jak umiejętności socjalne, a także promocji i rozwoju nowego podejścia do zarządzania i wykorzystywania konfliktów społecznych i kulturowych.

W celu osiągnięcia powyższych założeń projekt zakłada cztery główne działania:

 • utworzenie i testowanie systemu mapowania konfliktów społecznych, kulturowych i międzyludzkich w celu zdefiniowania czynników konfliktogennych;
 • przeprowadzenie eksperymentalnych kursów w celu wyszkolenia Ekspertów w Wykorzystywaniu Konfliktów;
 • opracowanie konceptu warsztatów i laboratoriów CONTEST dla osób dorosłych z zakresu wykorzystywania konfliktów;
 • utworzenie europejskiej sieci wolontariuszy w celu promocji i rozwoju koncepcji wspólnej odpowiedzialności społecznej.

 

Koordynator główny projektu:

TUCEP – TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME (Włochy)

 

Partnerzy:

 

 • CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI(Włochy)
 • PROVINCIA DI PERUGIA(Włochy)
 • ASOCIACION CULTURAL EUROACCION(Hiszpania)
 • ITPIO - INSTITUTE FOR TRAINING OF PERSONNEL IN INTERNATIONAL ORGANISATIONS(Bułgaria)
 • IRSA - INSTITUTE FOR DEVELOPMENTAL AND RESEARCH ANALYSES(Słowenia)
 • WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU

 

Strona projektu: www.contestproject.eu

Umowa numer: 527385-LLP-1-2012-1-IT-GRUNDTVIG-GMP

CIPS

Kreatywność i przedsiębiorczość to cechy bardzo wysoko cenione dziś przez rynek pracy. W tym kontekście należy zastanowić się, czy szkoła w wystarczającym stopniu pozwala uczniom na rozwijanie tych kompetencji.

Priorytetowym celem instytucji partnerskich jest usystematyzowanie informacji w tym zakresie oraz zaproponowanie konkretnych działań dla nauczycieli, umożliwiających rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów.

Działania kluczowe uwzględniają opracowanie i rozpowszechnianie Dobrych Praktyk poprzez zdefiniowanie programu szkoleń i realizację kursów pilotażowych skierowanych do nauczycieli, dyrektorów szkół oraz trenerów. Opracowanie warsztatów dydaktycznych uwzględnia potrzeby uczestników, w szczególności uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Program zaangażuje uczestników w działania artystyczne wyzwalające kreatywność, przedsiębiorczość i samodzielność. 

 

umowa 517960-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP

PIA Project

PIA-Project zajmuje się wprowadzaniem do szkół zawodowych metody zarządzania projektami, która mogłaby stanowić narzędzie wykorzystywane w procesie nauczania poszczególnych przedmiotów, lub wręcz stanowić odrębny przedmiot w szkole zawodowej.

Rezultaty wypracowane przez partnerów projektu obejmują:

 • wspólne oraz specyficzne dla każdego kraju partnerskiego programy nauczania
 • materiały edukacyjne
 • scenariusz szkoleń dla nauczycieli oraz materiały edukacyjne;
 • szkolenia dla nauczycieli

www.pia-project.eu

Priorytetem jest zarządzanie projektami jako instrumentem z odniesieniem do rynku pracy, zabezpieczanym i rozwijanym poprzez połączenie treści i formy zajęć w edukacji zawodowej.

 

DE/11/LLP-LdV/TOI/147 402/2011-1-DE2-LEO05-08032

 

VET Quality ICT

Projekt VET QUALITY ICT promuje oraz rozpowszechnia adaptację innowacyjnych systemów jakościowych w edukacji zawodowej, wykorzystywanych w małych oraz średnich przedsiębiorstwach sektora Technologii Informacji Komunikacyjnych (TIK).

Inicjator europejskiego projektu edukacyjnego zakłada usprawnienie eksploatacji możliwości rynku pracy i promocji edukacji zawodowej oraz zlokalizowanie i przetestowanie innowacyjnych praktyk dla operatorów VET zapewniając usługi zgodnie z wymogami europejskimi.

Partnerstwo zakłada zaangażowanie instytucji sektora edukacyjnego i szkoleniowego, małych i średnich przedsiębiorstw sektora TIK (ICT), aktywną promocję poszczególnych działań projektowych na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz przygotowanie interaktywnej strony internetowej zawierającej przewodniki promujące implementację jakości w działalności operatorów VET oraz szkoleniach zawodowych małych i średnich przedsiębiorstw TIK (ICT).

Przewidywany wpływ projektu ma dość istotne znaczenie: aplikacja wykrytych modeli w kwestii jakości edukacji zawodowej może znacznie przyspieszyć pełne wykorzystanie rynku małych i średnich przedsiębiorstw TIK oraz zwiększyć promocję efektywnej wartości szkoleń zawodowych.

 

umowa numer 518269-LLP-2011-IT-LEONARDO-LMP

 

POI - Portfolio of integration

POI Portfolio of Integration dostarcza dydaktykom właściwych narzędzi oraz wskazuje techniki i metody pracy edukacyjnej w środowisku wielokulturowym, by mogli oni właściwie zareagować w chwili podejmowania przez uczniów błędnych decyzji oraz wskazać im korzystniejsze rozwiązania.

Projekt jest odpowiedzią na zmiany systemów edukacji w krajach Unii Europejskiej spowodowanych wzrostem migracji na terenie Wspólnoty. Celem projektu jest opracowanie narzędzi wieloobszarowej diagnozy psychopedagogicznej, w tym talentów, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Narzędzia zostaną zgormadzone w Book of Integration /„Księga Integracji”/

www.poiprojects.org

Stworzenie modułu kursowego dla nauczycieli pozwoli doskonalić umiejętności zarządzania różnorodnością uczniów, także emigrantów w celu szeroko pojętej integracji i współpracy społeczno - edukacyjnej.

 

umowa numer 517960-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP

ENKDIST

ENKDIST jest siecią instytucji partnerskich z Belgii, Grecji, Włoch, Litwy, Malty, Polski, Wielkiej Brytanii oraz USA, współpracujących w celu zbadania wykorzystania cyfrowego opowiadania w różnych kontekstach nauczania.

Szybki rozwój technologii informatyczno-komunikacyjnych oraz możliwość przekształcania i przekazywania cyfrowych informacji sprawia, że możliwa stała się wymiana wiedzy oraz rozwój kultury na niespotykaną dotąd skalę.

Celem projektu jest stworzenie międzynarodowej platformy wymiany doświadczeń oraz przyczynienie się do eliminowania ograniczeń w posługiwaniu się nowymi mediami. Digital Storytelling jest metodą pozwalającą uczniom, na rozwijanie umiejętności korzystania z cyfrowych narzędzi. Użytkownicy mogą być nie tylko odbiorcami informacji, ale też ich dostarczycielami. Zwykła kamera, komputer czy dyktafon wystarczą, by opowiedzieć własną historię.

Digital Storytelling wyzwala kreatywność oraz uczy przedstawienia swojego punktu widzenia. Pliki audio –video stają się narzędziem do tworzenia własnego, alternatywnego obiegu wiadomości.

umowa numer 518967-LLP-2011-IT-KA3-KA3NW

 

created by: Strony Internetowe Łódź