Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Passion For Learning

« wróć

Nazwa projektu: Passion for learning
Numer projektu: 
2019-1-RO01-KA201-063573
Program: Erasmus+ - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Partnerstwo strategiczne w edukacji szkolnej
Koordynator:  Scoala Gimnaziala Nr.18 (Rumunia)
Czas trwania projektu: 01.10.2019-30.09.2021
Strona internetowa:

 

 

Opis:

Celem projektu Passion for learning jest stworzenie innowacyjnego zintegrowanego podejścia edukacyjnego, które poprawi wyniki w nauczaniu i uczeniu się, kwestie włączenia społecznego oraz równości uczniów zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki (ang. early school leaving, ESL) poprzez zastosowanie metod terapeutycznych oraz narzędzi ICT w działaniach edukacyjnych.

Główną innowacją tego projektu jest wprowadzenie metod terapeutycznych do działań edukacyjnych, a nie osobne podejście do podnoszenia tych umiejętności oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Najbardziej odpowiednimi metodami terapeutycznymi, które specjaliści projektu uznają za przydatne w kontekście realizowanych działań, są: terapia ekspresyjna (arteterapia, terapia tańcem/terapia ruchem, terapia teatralna, psychodrama, meloterapia, pisanie i biblioterapia, terapia foto/wideo), terapia skoncentrowana na emocjach, terapia grupowa, terapia kolorem, terapia gier, stosowana analiza behawioralna (ABA), terapia poznawczo-behawioralna, terapia zajęciowa, terapia mowy i inne.

 

Cele szczegółowe:

Poprawa wyników w nauce i zachowaniu 125 uczniów zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki w szkołach partnerskich poprzez rozwijanie umiejętności intrapersonalnych i interpersonalnych związanych z umiejętnościami społecznymi, obywatelskimi, międzykulturowymi oraz umiejętnościami korzystania z mediów w szkołach poprzez zastosowanie metod edukacyjnych opartych na terapii.

Wspieranie wprowadzania i efektywnego korzystania z technologii cyfrowej wśród 125 uczniów usprawniających ciągłą komunikację w obszarze przedwczesnego kończenia nauki pomiędzy różnymi podmiotami systemu szkolnego (partnerzy projektu, nauczyciele, uczniowie i rodziny, inni interesariusze) poprzez opracowanie wspólnej platformy edukacyjnej z wieloma funkcjami (fora, czaty, blog).

Zwiększenie motywacji do nauki i zaangażowania 125 uczniów narażonych na ryzyko przedwczesnego kończenia nauki w szkołach partnerskich poprzez wzbogacanie doświadczeń edukacyjnych i zmniejszanie dysproporcji poprzez dostęp do technologii cyfrowych, wykorzystanie narzędzi ICT oraz terapeutycznych treści cyfrowych w klasie.

Wspieranie nauczycieli z organizacji partnerskich we wdrażaniu metod włączających, stosowaniu w większym stopniu metod opartych na projektach
i metodach współpracy/peer-to-peer, pracy w środowisku współpracy
i wykorzystywaniu technologii cyfrowych angażujących ich w działania dydaktyczne
i ćwiczenia na platformie edukacyjnej.


Podniesienie jakości zarządzania w partnerstwie poprzez naukę i stosowanie metodologii PM² Open Project Management, przez cały czas trwania projektu

Zwiększenie rozpoznawalności instytucji biorących udział w projekcie oraz poszerzenie wpływu wypracowanych rezultatów na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim, w trakcie projektu oraz po jego zakończeniu, poprzez zastosowanie intensywnej strategii komunikacji i upowszechniania oraz zapewnienie otwartego dostępu do zasobów edukacyjnych.

Rezultaty pracy intelektualnej:

 • Terapeutyczne działania edukacyjne na rzecz integracji ESL. Podręcznik dla nauczycieli.
 • Platforma e-learningowa i interaktywne zasoby edukacyjne.
 • Realizacja działań dla docelowej grupy 125 uczniów zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki
 • Podczas realizacji projektu wszystkie powstałe rezultaty będą dostępne publicznie oraz promowane za pośrednictwem różnych mediów.

Planowany wpływ projektu:

 • Zwiększona efektywność uczenia się oraz poprawa zachowania u grupy docelowej.
 • Doskonalenie umiejętności interpersonalne i intrapersonalne.
 • Kształtowanie umiejętności społecznych, obywatelskich, międzykulturowych oraz umiejętności korzystania z mediów.
 • Lepsza komunikacja w temacie przedwczesnego kończenia nauki między wszystkimi podmiotami szkolnymi (partnerami projektu, nauczycielami, uczniami i ich rodzinami oraz innymi interesariuszami).
 • Udoskonalenie metod edukacyjnych oraz nabywanie praktyki zawodowej u pracowników w kontekście przeciwdziałania przedwczesnemu kończeniu nauki.
 • Poprawa kompetencji trenerów i specjalistów w zakresie nowych technik i metod edukacyjnych.
 • Świadomość rodziców w zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki.
 • Zwiększone znaczenie instytucji kulturalnych, społecznych i ekonomicznych jako siły napędowej wiedzy w szkolnictwie podstawowym oraz średnim.
 • Umiędzynarodowienie innowacyjnych praktyk.

 

Adresaci projektu:

 • Uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz ich rodziny
 • Nauczyciele, psychologie, pedagodzy szkolni
 • Inni interesariusze w obszarze edukacji szkolnej

 

Rola WSBiNoZ:

WSBINOZ prowadzi liczne badania i projekty edukacyjne, współpracując z różnymi instytucjami edukacyjnymi, zdrowotnymi, sportowymi i biznesowymi, działa na poziomie lokalnym i regionalnym. Posiadamy szerokie kompetencje z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiki i zdrowia, pedagogiki społecznej w kontekście pracy socjalnej, pedagogiki terapeutycznej oraz rehabilitacji. Dzięki temu potrafimy zrealizować przejście z poziomu uniwersyteckiego - przyszłych nauczycieli - na poziom szkolny, wyposażając kolejne pokolenia studentów w nowe kompetencje potrzebne do skutecznego działania w zawodzie. Dzięki doświadczeniu w obszarze kształtowania postaw twórczych oraz twórczym rozwiązywaniem problemów i radzeniem sobie ze stresem oraz zdrowym i aktywnym życiem, wiemy jak wykorzystać te terapie w kontekście dydaktycznym.

 

Partnerzy projektu:

Scola Gimnaziala nr 18 (Rumunia)

Sc Edufor Srl (Rumunia)

Mugla Il Milli Egitim Mudurlugu (Turcja)

Montese Cumhuriyet Ortaokulu (Turcja)

Centro Perlo Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci (Włochy)

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (Polska)

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku (Polska)

 

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: m.sujka@medyk.edu.pl 

created by: Strony Internetowe Łódź