Powered by Smartsupp

Start rekrutacji!

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Kurs wychowawcy wypoczynku

« wróć

Szanowni Studenci.

Jeśli chcielibyście zdobyć Kwalifikacje Wychowawcy wypoczynkowego (certyfikowanego), to serdecznie zapraszamy na Kurs wychowawcy wypoczynku

  

 • Organizatorem jest Studium Edukacji i Twórczości
 • Minimalna liczba osób- 15 uczestników,
 • Koszt 300zl,
 • Miejsce: siedziba naszej Uczelni,

 

Kurs czterodniowy:

 • 20-21 czerwiec (czwartek, piątek w godz.16.00- 20.30),
 • 22-23 czerwiec (sobota, niedziela w godz. 8.00- 17.30).

 

 

 

Program kursu wychowawcy kolonijnego zgodny jest z:

 • 92r ust.2 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2156, z późn. zm.)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży ( Dz. U.poz.452)
 • oraz Ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym ( DZ. U. poz. 1629)
 • Zgoda na prowadzenie kursu jest wydana przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.
 • Forma kursu: Wykłady i zajęcia praktyczne
 • Kurs na wychowawcę wypoczynku kończy się egzaminem nadającym uprawnienia państwowe. Egzamin składa się z części sprawdzającej Państwa wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu w formie ustnej oraz części praktycznej udzielenia pierwszej pomocy.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydaje się absolwentowi na drukach MEN, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016r.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę daje prawo do wykonywania zawodu jako wychowawca na półkoloniach, koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Jakie kwalifikacje są niezbędne do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku?

 

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

 • nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK);
 • ukończyła 18 lat;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 • ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku;

 

Wyjątki od powyższej zasady:

 

 • co najmniej średnie wykształcenie - nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.
 • kurs na wychowawcę wypoczynku - nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz osób, które uzyskały tytuł trenera i instruktora sportu na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 oraz z 2015 r. poz. 1321), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2013 r. oraz do 31 sierpnia 2017 r. przodowników turystyki kwalifikowanej oraz instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

 

 

Zapisy a.stasiak@wsbinoz.pl do dnia 13 maja 2024 r.

created by: Strony Internetowe Łódź