Powered by Smartsupp

Start rekrutacji!

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Kryminologia

« wróć

KRYMINOLOGIA STUDIA II STOPNIA 

Czas trwania: 2 lata (cztery semestry)

Tytuł: magister

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

UWAGA! Nowość! Możliwość studiowania online

 

INFORMACJA OGÓLNE 

Podstawowym celem kształcenia na kierunku Kryminologia jest zdobycie i wykorzystanie wszechstronnej wiedzy z zakresu kryminologii i nauk jej pokrewnych w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz w życiu społecznym i gospodarczym, a także uzyskanie rozszerzonej wiedzy o metodach i narzędziach badawczych, pozwalających opisywać różne rodzaje przestępczości oraz podstawy ustroju społeczno-gospodarczego, jego uwarunkowania konstytucyjne, europejskie i międzynarodowe, wpływ ustroju na przestępczość oraz inne zjawiska patologiczne w społeczeństwie.

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku kryminologia w profilu praktycznym jest przygotowanie przyszłych pracowników do podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach publicznych i prywatnych, zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa.

Przykładowe przedmioty:

 • Prawo karne materialne
 • Prawo karne procesowe
 • Prawo karne wykonawcze
 • Prawo wykroczeń
 • Kryminologia humanistyczna
 • Prawo policyjne
 • Eko kryminologia
 • Laboratorium kryminalistyczne
 • Metody identyfikacji osób i zwłok
 • Egzekucja kar kryminalnych
 • Symulacja rozpraw sądowych
 • Tanatologia sądowo lekarska
 • Zagrożenia w cyberprzestrzeni
 • Penologia

W toku studiów przewidziane są zajęcia praktyczne i warsztaty prowadzone m.in. przez sędziów, prokuratorów, kuratorów, mediatorów, funkcjonariuszy Policji oraz Służby Więziennej. Absolwenci kierunku kryminologia zdobędą praktyczne umiejętności do pracy w:

 • policja
 • więziennictwo
 • służby specjalne
 • służby celne
 • inne instytucje prywatne lub publiczne zapewniające bezpieczeństwo

 

ATUTY KIERUNKU

NOWOCZESNY PROGRAM

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.

WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Proponowane ścieżki kształcenia oraz program studiów są dostosowane do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

STYPENDIA ZAGRANICZNE

Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach Programu Erasmus+.

 

STUDIA ONLINE

Specjalnie dla naszych przyszłych Studentów proponujemy nową formę prowadzenia studiów – STUDIA ONLINE.

Studia online to alternatywa do tradycyjnej formy studiowania. Poza zajęciami praktycznymi, które będą odbywały się w siedzibie Uczelni, będą również zajęcia teoretyczne w ramach kształcenia na odległość – za pośrednictwem platformy e-learningowej.

*Studia online to 4 zjazdy w semestrze (piątek, sobota, niedziela)

OPŁATA REKRUTACYJNA:

85 zł 0 zł

CZESNE NA KIERUNKU KRYMINOLOGIA II STOPNIA*:

Stacjonarne 3000 zł/ semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 500 zł
 • II 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

Niestacjonarne oraz online: 3000 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 500 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.05.2023 r.

KRYMINOLOGIA SĄDOWO-PENITENCJARNA

Celem ścieżki kształcenia jest pogłębianie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie optymalizacji działań resocjalizacyjnych w warunkach izolacji więziennej, readaptacji społecznej więźniów i pomocy postpenitencjarnej, a także pomocy ofiarom przestępstw. Studenci poznają strukturę i funkcjonowanie sądów powszechnych, systemu penitencjarnego oraz uprawnienia, obowiązki i metody pracy kuratorów zawodowych (rodzinnych i dla dorosłych) i kuratorów społecznych. Wykształcenie uzyskane w ramach powyższej ścieżki kształcenia predysponuje absolwentów do podjęcia pracy w służbach mundurowych, w szczególności w służbie więziennej, placówkach prewencyjnych.

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości,
 • praktycznej znajomości prawa karnego materialnego,
 • praktycznej znajomości prawa penitencjarnego oraz prawa wykroczeń,
 • praktycznego wykorzystania regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania policji,
 • systemu pomocy ofiarom przestępstw,
 • diagnozowania niedostosowania społecznego jednostki we współczesnym świecie,
 • negocjacji i mediacji,
 • postępowania w sprawach nieletnich.
PREWENCJA KRYMINALNA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII ŚLEDCZEJ

Celem ścieżki kształcenia jest pogłębianie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie rozpoznawania czynników, które stwarzają ryzyko wystąpienia różnorodnych zagrożeń kryminalnych i społecznych lub sytuacji kryzysowych. Studenci, korzystając z posiadanych narzędzi, analizują mechanizmy zjawisk kryminogennych, diagnozują patologie społeczne oraz rozpoznają potrzeby środowisk patologicznych i zagrożonych, a także planują i realizują działania prewencyjne i profilaktyczne. Zapoznają się również z tajnikami pracy profilerów, którzy wspomagają śledztwa w skomplikowanych przypadkach, kiedy znana jest ofiara lub znane są skutki czynu, ale nie jest znany jego sprawca.

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • planowania i realizowania działań prewencyjnych i profilaktycznych,
 • postępowania sądowo-kryminalnego,
 • specyfiki pracy służb mundurowych,
 • metod i technik pracy z osadzonymi, uzależnionymi, ofiarami i sprawcami przestępstw i ich rodzinami
 • zbierania danych wiktymologicznych oraz analizowania i integrowania szczegółowych informacji zebranych podczas śledztwa.

created by: Strony Internetowe Łódź