Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Pedagogika

« wróć

PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA 

Czas trwania: 2 lata (cztery semestry)

Tytuł: magister

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

UWAGA! Nowość! Możliwość studiowania online

 

INFORMACJE OGÓLNE

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku pedagogika adresowane są do absolwentów kierunków studiów I stopnia (licencjackich) lub jednolitych studiów magisterskich o dowolnym profilu, osadzonych w dziedzinie nauk społecznych. Są propozycją dla absolwentów szczególnie takich kierunków jak: pedagogika, socjologia, psychologia, prawo, politologia, komunikacja społeczna, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie czy ekonomia.

Studia pedagogiczne obejmują szerokie spektrum wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, a także technologii informacyjno-komunikacyjnych.  Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych, społecznych czy kulturalnych. Zajęcia obligatoryjne rozwijają ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy każdego pedagoga, są realizowane w całym toku kształcenia. Przedmioty fakultatywne pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań na wybranej ścieżce kształcenia, które gwarantują zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

 

ATUTY KIERUNKU

 

NOWOCZESNY PROGRAM
Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.


WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
Proponowane ścieżki kształcenia oraz program studiów są dostosowane do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.


STYPENDIA ZAGRANICZNE
Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach Programu Erasmus+.

 

STUDIA ONLINE

Specjalnie dla naszych przyszłych Studentów proponujemy nową formę prowadzenia studiów – STUDIA ONLINE.

Studia online to alternatywa do tradycyjnej formy studiowania. Poza zajęciami praktycznymi, które będą odbywały się w siedzibie Uczelni, będą również zajęcia teoretyczne w ramach kształcenia na odległość – za pośrednictwem platformy e-learningowej.

*Studia online to 4 zjazdy w semestrze (piątek, sobota, niedziela)

OPŁATA REKRUTACYJNA:

85 zł 0 zł

CZESNE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA II STOPNIA*:

Stacjonarne: 2700 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 450 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 450 zł i 4 raty w wysokości 675 zł

Niestacjonarne oraz online: 2700 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 450 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 450 zł i 4 raty w wysokości 675 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.05.2023 r.

PSYCHOPEDAGOGIKA

Program ścieżki kształcenia Psychopedagogika uwzględnia nabycie przez studentów niezbędnej wiedzy pedagogicznej i umiejętności psychologicznych do pracy z ludźmi w różnych fazach ich życia, uwzględniając organizację procesów wychowawczo-edukacyjnych i rozwój jednostki. Program ścieżki kształcenia Psychopedagogika przewiduje również zdobycie umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie oddziaływań z zakresu wczesnej profilaktyki zachowań z grup ryzyka społecznego, organizowania, planowania i prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych oraz przygotowanie i wdrożenie działań o charakterze naprawczym lub reedukacyjnym.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • projektowania programów profilaktycznych i terapeutycznych,
 • diagnozowania sytuacji wychowawczych,
 • prowadzenia warsztatów, treningów psychoedukacyjnych stymulujących rozwój jednostki,
 • diagnozowania indywidualnych potrzeb oraz potencjalnych możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych
 • wdrażania działań o charakterze naprawczym oraz stymulującym, wspomagających optymalny rozwój psychospołeczny podopiecznych,
 • planowania, organizowania i przeprowadzania zajęć wychowawczych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych,
 • prowadzenia interwencji, negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,
 • Prowadzenia oddziaływań z zakresu wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych,
 • diagnozowania środowisk społecznych, w którym funkcjonują podopieczni.
PEDAGOGIKA OPIEKI I WYCHOWANIA

Program ścieżki kształcenia Pedagogika opieki i wychowania uwzględnia nabycie wiedzy niezbędnej do wykonywania interdyscyplinarnych zadań zawodowych w zakresie pieczy nad dzieckiem oraz w zakresie opieki i aktywizacji osób starszych. Przewiduje także uzyskanie wiedzy i umiejętności zakładania i prowadzenia różnych form przedsiębiorstw w obszarze opieki.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • dokonywania diagnozy sytuacji społeczno-opiekuńczej wychowanka lub podopiecznego,
 • organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i środowiskowej oraz podejmowania czynności praktycznych w tym zakresie,
 • prowadzenia indywidualnych przypadków wymagających opieki i pomocy, a także udzielania fachowych porad i opracowywania programów pomocy.

created by: Strony Internetowe Łódź