Powered by Smartsupp

Start rekrutacji!

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Pedagogika

« wróć

PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA 

Czas trwania: 2 lata (cztery semestry)

Tytuł: magister

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

UWAGA! Nowość! Możliwość studiowania online

 

INFORMACJE OGÓLNE

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku pedagogika adresowane są do absolwentów kierunków studiów I stopnia (licencjackich) lub jednolitych studiów magisterskich o dowolnym profilu, osadzonych w dziedzinie nauk społecznych. Są propozycją dla absolwentów szczególnie takich kierunków jak: pedagogika, socjologia, psychologia, prawo, politologia, komunikacja społeczna, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie czy ekonomia.

Studia pedagogiczne obejmują szerokie spektrum wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, a także technologii informacyjno-komunikacyjnych.  Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych, społecznych czy kulturalnych. Zajęcia obligatoryjne rozwijają ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy każdego pedagoga, są realizowane w całym toku kształcenia. Przedmioty fakultatywne pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań na wybranej ścieżce kształcenia, które gwarantują zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

 

ATUTY KIERUNKU

 

NOWOCZESNY PROGRAM
Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.


WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
Proponowane ścieżki kształcenia oraz program studiów są dostosowane do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.


STYPENDIA ZAGRANICZNE
Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach Programu Erasmus+.

 

STUDIA ONLINE

Specjalnie dla naszych przyszłych Studentów proponujemy nową formę prowadzenia studiów – STUDIA ONLINE.

Studia online to alternatywa do tradycyjnej formy studiowania. Poza zajęciami praktycznymi, które będą odbywały się w siedzibie Uczelni, będą również zajęcia teoretyczne w ramach kształcenia na odległość – za pośrednictwem platformy e-learningowej.

*Studia online to 4 zjazdy w semestrze (piątek, sobota, niedziela)

OPŁATA REKRUTACYJNA:

85 zł 0 zł

CZESNE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA II STOPNIA*:

Stacjonarne: 2700 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 450 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 450 zł i 4 raty w wysokości 675 zł

Niestacjonarne oraz online: 2700 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 450 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 450 zł i 4 raty w wysokości 675 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.05.2023 r.

PSYCHOPEDAGOGIKA

Program ścieżki kształcenia Psychopedagogika uwzględnia nabycie przez studentów niezbędnej wiedzy pedagogicznej i umiejętności psychologicznych do pracy z ludźmi w różnych fazach ich życia, uwzględniając organizację procesów wychowawczo-edukacyjnych i rozwój jednostki. Program ścieżki kształcenia Psychopedagogika przewiduje również zdobycie umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie oddziaływań z zakresu wczesnej profilaktyki zachowań z grup ryzyka społecznego, organizowania, planowania i prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych oraz przygotowanie i wdrożenie działań o charakterze naprawczym lub reedukacyjnym.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • projektowania programów profilaktycznych i terapeutycznych,
 • diagnozowania sytuacji wychowawczych,
 • prowadzenia warsztatów, treningów psychoedukacyjnych stymulujących rozwój jednostki,
 • diagnozowania indywidualnych potrzeb oraz potencjalnych możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych
 • wdrażania działań o charakterze naprawczym oraz stymulującym, wspomagających optymalny rozwój psychospołeczny podopiecznych,
 • planowania, organizowania i przeprowadzania zajęć wychowawczych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych,
 • prowadzenia interwencji, negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,
 • Prowadzenia oddziaływań z zakresu wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych,
 • diagnozowania środowisk społecznych, w którym funkcjonują podopieczni.
PEDAGOGIKA OPIEKI I WYCHOWANIA

Program ścieżki kształcenia Pedagogika opieki i wychowania uwzględnia nabycie wiedzy niezbędnej do wykonywania interdyscyplinarnych zadań zawodowych w zakresie pieczy nad dzieckiem oraz w zakresie opieki i aktywizacji osób starszych. Przewiduje także uzyskanie wiedzy i umiejętności zakładania i prowadzenia różnych form przedsiębiorstw w obszarze opieki.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • dokonywania diagnozy sytuacji społeczno-opiekuńczej wychowanka lub podopiecznego,
 • organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i środowiskowej oraz podejmowania czynności praktycznych w tym zakresie,
 • prowadzenia indywidualnych przypadków wymagających opieki i pomocy, a także udzielania fachowych porad i opracowywania programów pomocy.

created by: Strony Internetowe Łódź