Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Kryminologia

« wróć

KRYMINOLOGIA STUDIA II STOPNIA 

Czas trwania: 2 lata (cztery semestry)

Tytuł: magister

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

UWAGA! Nowość! Możliwość studiowania online

 

INFORMACJA OGÓLNE 

Podstawowym celem kształcenia na kierunku Kryminologia jest zdobycie i wykorzystanie wszechstronnej wiedzy z zakresu kryminologii i nauk jej pokrewnych w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz w życiu społecznym i gospodarczym, a także uzyskanie rozszerzonej wiedzy o metodach i narzędziach badawczych, pozwalających opisywać różne rodzaje przestępczości oraz podstawy ustroju społeczno-gospodarczego, jego uwarunkowania konstytucyjne, europejskie i międzynarodowe, wpływ ustroju na przestępczość oraz inne zjawiska patologiczne w społeczeństwie.

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku kryminologia w profilu praktycznym jest przygotowanie przyszłych pracowników do podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach publicznych i prywatnych, zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa.

Przykładowe przedmioty:

 • Prawo karne materialne
 • Prawo karne procesowe
 • Prawo karne wykonawcze
 • Prawo wykroczeń
 • Kryminologia humanistyczna
 • Prawo policyjne
 • Eko kryminologia
 • Laboratorium kryminalistyczne
 • Metody identyfikacji osób i zwłok
 • Egzekucja kar kryminalnych
 • Symulacja rozpraw sądowych
 • Tanatologia sądowo lekarska
 • Zagrożenia w cyberprzestrzeni
 • Penologia

W toku studiów przewidziane są zajęcia praktyczne i warsztaty prowadzone m.in. przez sędziów, prokuratorów, kuratorów, mediatorów, funkcjonariuszy Policji oraz Służby Więziennej. Absolwenci kierunku kryminologia zdobędą praktyczne umiejętności do pracy w:

 • policja
 • więziennictwo
 • służby specjalne
 • służby celne
 • inne instytucje prywatne lub publiczne zapewniające bezpieczeństwo

 

ATUTY KIERUNKU

NOWOCZESNY PROGRAM

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.

WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Proponowane ścieżki kształcenia oraz program studiów są dostosowane do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

STYPENDIA ZAGRANICZNE

Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach Programu Erasmus+.

 

STUDIA ONLINE

Specjalnie dla naszych przyszłych Studentów proponujemy nową formę prowadzenia studiów – STUDIA ONLINE.

Studia online to alternatywa do tradycyjnej formy studiowania. Poza zajęciami praktycznymi, które będą odbywały się w siedzibie Uczelni, będą również zajęcia teoretyczne w ramach kształcenia na odległość – za pośrednictwem platformy e-learningowej.

*Studia online to 4 zjazdy w semestrze (piątek, sobota, niedziela)

OPŁATA REKRUTACYJNA:

85 zł 0 zł

CZESNE NA KIERUNKU KRYMINOLOGIA II STOPNIA*:

Stacjonarne 3000 zł/ semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 500 zł
 • II 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

Niestacjonarne oraz online: 3000 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 500 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.05.2023 r.

KRYMINOLOGIA SĄDOWO-PENITENCJARNA

Celem ścieżki kształcenia jest pogłębianie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie optymalizacji działań resocjalizacyjnych w warunkach izolacji więziennej, readaptacji społecznej więźniów i pomocy postpenitencjarnej, a także pomocy ofiarom przestępstw. Studenci poznają strukturę i funkcjonowanie sądów powszechnych, systemu penitencjarnego oraz uprawnienia, obowiązki i metody pracy kuratorów zawodowych (rodzinnych i dla dorosłych) i kuratorów społecznych. Wykształcenie uzyskane w ramach powyższej ścieżki kształcenia predysponuje absolwentów do podjęcia pracy w służbach mundurowych, w szczególności w służbie więziennej, placówkach prewencyjnych.

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości,
 • praktycznej znajomości prawa karnego materialnego,
 • praktycznej znajomości prawa penitencjarnego oraz prawa wykroczeń,
 • praktycznego wykorzystania regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania policji,
 • systemu pomocy ofiarom przestępstw,
 • diagnozowania niedostosowania społecznego jednostki we współczesnym świecie,
 • negocjacji i mediacji,
 • postępowania w sprawach nieletnich.
PREWENCJA KRYMINALNA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII ŚLEDCZEJ

Celem ścieżki kształcenia jest pogłębianie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie rozpoznawania czynników, które stwarzają ryzyko wystąpienia różnorodnych zagrożeń kryminalnych i społecznych lub sytuacji kryzysowych. Studenci, korzystając z posiadanych narzędzi, analizują mechanizmy zjawisk kryminogennych, diagnozują patologie społeczne oraz rozpoznają potrzeby środowisk patologicznych i zagrożonych, a także planują i realizują działania prewencyjne i profilaktyczne. Zapoznają się również z tajnikami pracy profilerów, którzy wspomagają śledztwa w skomplikowanych przypadkach, kiedy znana jest ofiara lub znane są skutki czynu, ale nie jest znany jego sprawca.

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • planowania i realizowania działań prewencyjnych i profilaktycznych,
 • postępowania sądowo-kryminalnego,
 • specyfiki pracy służb mundurowych,
 • metod i technik pracy z osadzonymi, uzależnionymi, ofiarami i sprawcami przestępstw i ich rodzinami
 • zbierania danych wiktymologicznych oraz analizowania i integrowania szczegółowych informacji zebranych podczas śledztwa.

created by: Strony Internetowe Łódź