Powered by Smartsupp

Start rekrutacji!

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Pedagogika

« wróć

PEDAGOGIKA I STOPNIA

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania: 3 lata

Uzyskany tytuł: licencjat

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają zdobycie wiedzy pedagogicznej, socjologicznej oraz psychologicznej, która sprzyja rozwojowej osobistemu studenta oraz przygotowuje go do praktycznego wykonywania zawodu pedagoga. Zajęcia obligatoryjne rozwijają ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy każdego pedagoga, są realizowane w całym toku kształcenia. Przedmioty fakultatywne pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań w ramach wybranej ścieżki kształcenia, które gwarantują zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

Studenci kończący studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika posiadają podstawową wiedzę o ideałach, normach i powinnościach pedagoga, są gotowi do planowania, organizowania i realizowania praktyk społecznych związanych z edukacją i szeroko pojętym wychowaniem. Potrafią kreatywnie działać na rzecz rozwoju człowieka w różnych fazach życia oraz pełnienia funkcji  w konkretnych instytucjach oświatowych i opiekuńczych, zgodnie z wybraną ścieżką kształcenia. Absolwenci są gotowi do prowadzenia analizy procesów i systemów edukacyjnych oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów. 

 

ATUTY KIERUNKU

 

NOWOCZESNY PROGRAM
Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.


WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
Proponowane ścieżki kształcenia oraz program studiów są dostosowane do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.


STYPENDIA ZAGRANICZNE
Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach Programu Erasmus+.

 

STUDIA ONLINE

Specjalnie dla naszych przyszłych Studentów proponujemy nową formę prowadzenia studiów – STUDIA ONLINE.

Studia online to alternatywa do tradycyjnej formy studiowania. Poza zajęciami praktycznymi, które będą odbywały się w siedzibie Uczelni, będą również zajęcia teoretyczne w ramach kształcenia na odległość – za pośrednictwem platformy e-learningowej.

*Studia online to 4 zjazdy w semestrze (piątek, sobota, niedziela).

OPŁATA REKRUTACYJNA:

85 zł 0 zł

CZESNE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA I STOPNIA*:

Stacjonarne: 2700 zł / semestr

 • I i II rok 12 rat w wysokości 450 zł
 • III rok 6 rat w wysokości 450 zł i 4 raty w wysokości 675 zł

Niestacjonarne oraz online: 2700 zł / semestr

 • I i II rok 12 rat w wysokości 450 zł
 • III rok 6 rat w wysokości 450 zł i 4 raty w wysokości 675 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.05.2023 r.

OPIEKA ŻŁOBKOWA Z PEDAGOGIKĄ MONTESSORI - NOWOŚĆ!!

Program ścieżki kształcenia Opieka żłobkowa z pedagogiką Montessori uwzględnia zdobywanie wiedzy niezbędnej do wykonywania interdyscyplinarnych zadań zawodowych w zakresie pieczy i opieki nad dzieckiem oraz aktywizacji dzieci, zgodnie z ideą Montessori. Przewiduje także uzyskanie wiedzy i umiejętności zakładania i prowadzenia różnych form przedsiębiorstw w obszarze opieki żłobkowej i klubów malucha.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 

 • pracy z materiałami montessoriańskimi, aranżacji przestrzeni edukacyjnej, stymulującej indywidualny rozwój dziecka,
 • planowania i realizacji opieki nad dziećmi do lat trzech,
 • stosowania innowacyjnych form pracy pedagogicznej w opiece nad małym dzieckiem,
 • diagnozowania potrzeb i możliwości podopiecznych,
 • planowania i aktywizacji rozwoju dziecka,
 • organizowania procesów wychowawczo-dydaktycznych podopiecznym.
COACHING

Program ścieżki kształcenia Coaching pozwala zrozumieć istotę coachingu jako metodyki umożliwiającej rozwój potencjału człowieka. Uwzględnia również nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie wykorzystywania coachingu w różnych obszarach życia społecznego. Umożliwia także zdobycie wiedzy dotyczącej budowania relacji międzyludzkich, służących osobistemu i zawodowemu rozwojowi oraz wysokich kompetencji interpersonalnych.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • tworzenia kreatywnych rozwiązań problemów zawodowych pracowników różnego szczebla,
 • udzielania wsparcia doradczego w biznesie i sferze publicznej,
 • trenowania kompetencji przywódczych liderów.
ASYSTENT OSOBY STARSZEJ Z ELEMENTAMI ANDRAGOGIKI

Program ścieżki kształcenia Asystent osoby starszej z elementami andragogiki pozwala nabyć wiedzę na temat działań aktywizujących i wspomagających osoby starsze w pełniejszym udziale w życiu społecznym. Uwzględnia również poznanie specyfiki procesu starzenia się oraz jego biologicznych, psychicznych i społecznych skutków. W ramach ścieżki kształcenia studenci nabywają także wiedzę na temat różnych metod pracy indywidualnej i zespołowej z osobami starszymi.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • projektowania programów rozwoju pomocy i wsparcia indywidualnego i instytucjonalnego w starzejącym się społeczeństwie,
 • wspierania aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej osób starszych,
 • przeciwdziałania stereotypom i nadużyciom wobec osób w podeszłym wieku.
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII

Program ścieżki kształcenia pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii uwzględnia nabywanie wiedzy o wychowaniu i edukacji osób niedostosowanych społecznie, nabywanie umiejętności diagnozowania przyczyn i mechanizmów zakłóceń i zaburzeń w procesie socjalizacji człowieka. Przygotowuje do działania adekwatnego do wyników diagnozy, w tym działania resocjalizującego, profilaktycznego i terapeutycznego w środowisku zamkniętym i otwartym.

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • Sprawnego posługiwania się podstawową wiedzą o mechanizmach powstawania zakłóceń socjalizacji oraz ich kontekstach, diagnozowania ich i analizowania w perspektywie psychologii i socjologii niedostosowania społecznego i przestępczości,
 • Planowania i prowadzenia działań przywracających człowieka do życia społecznego w różnych środowiskach systemu resocjalizacji, także w ośrodkach penitencjarnych i środowisku otwartym,
 • Kompetencji personalnych i interpersonalnych pozwalających na autonomiczne działania resocjalizujące oraz efektywną współpracę z innymi specjalistami.

created by: Strony Internetowe Łódź