Powered by Smartsupp

Start rekrutacji!

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Czy w SPA spodziewamy się mężczyzny?

« wróć

<English below> Usłyszana niedawno historia skłoniła nas do zadania sobie pytania o obecność mężczyzn w ośrodkach SPA. Otóż kilka przyjaciółek spotkało się świętując urodziny jednej z nich w SPA. Wybrały masaże i zabiegi na ciało. Wszystkie wróciły po zabiegach zadowolone z wyjątkiem jednej. Jak się okazało jako jedyna była obsługiwana przez mężczyznę – masażystę. Tym bardziej wydawała się rozczarowana im więcej słuchała relacji pozostałych koleżanek. Jej masaż był fachowo wykonany jednak brakowało mu całej „otoczki”, której się w SPA oczekuje. Nie było kojącej muzyki, ani światła świec, pan zapomniał najprawdopodobniej również o aromacie. Koleżanki doświadczyły podgrzewanych łóżek do masażu, więc było im ciepło nawet gdy dana partia ciała pozostawała chwilowo nietknięta – ona jedna zmarzła, bo dodatkowa funkcja łóżka nie została włączona. „Rozczarowanie” – jednym słowem.

Opowieść ta skłoniła nas do dyskusji czy taki sposób obsługi to tylko kwestia płci i ciągnących się za nią stereotypów, przypadek czy też może brak doświadczenia, a może brak wczucia się w sytuację klientki? Czy profesjonalny masażysta jest nadal wystarczająco dobry, kiedy spodziewamy się całego rytuału, który zapewnia zadbanie o wszystkie zmysły.

Stereotypowo rzecz ujmując to panie właśnie zwracają większą uwagę na wszelkie detale i atmosferę. Mężczyźni są skłonni do przywiązywania większej wagi do zadania przed nimi postawionego. Ma być masaż? – więc będzie masaż właśnie! Nie bez przyczyny to kobiety są również głównymi odbiorcami usług SPA. Paniom zależy na dbaniu o własne ciało ale poszukują również relaksu, który towarzyszy takim zabiegom.

I tutaj dochodzimy do drugiego wątku postawionego w tytule pytania. Czy spodziewamy się w SPA mężczyzny ale jako klienta? Czy panowie mają takie same oczekiwania i czy w związku z tym personel jest w stanie wyjść im naprzeciw?

Odpowiedzi na pytanie o obecność mężczyzny w SPA – zarówno jako klienta jak i pracownika spróbujmy poszukać z Anną Drobnik Wicekanclerz ds. rozwoju Kierunku Kosmetologia, a na pytanie "czy kobiety dominują na rynku edukacji i szkoleń oraz jak to wygląda na kierunku kosmetologia?” odpowie Wojciech Welskop, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.

Materiał realizowany w ramach projektu SPOTI
Putting the "unheard gender" in spotlight
projekt nr: 2019-1-DE02-KA204-006446
finansowanego przez Komisję Europejską w zakresie programu Erasmus+

Are we expecting a man at the SPA?

 

Recently heard history prompted us to ask ourselves questions about the presence of men in SPA centers. Several friends met to celebrate the birthday of one of them at the SPA. They chose massages and body treatments. All of them returned satisfied but one. As it turned out, it was the only one attended by a man. The more she listened to the stories of her other friends, the more she seemed disappointed. Her massage was expertly performed, however, it lacked all the "background" that is expected in SPA. There was no soothing music nor candle light, and no aroma. Colleagues experienced heated massage beds, so they felt comfortable even when the part  of their body was temporarily left untouched. For her it was cold, because the additional function of the bed was not turned on. "Disappointment" - in a word.

This story prompted us to discuss whether this type of service is just a matter of gender and the stereotypes that follow it, accident or maybe lack of experience, or maybe lack of empathy in the client's situation? Is a professional masseur still good enough when we expect the whole ritual that provides care for all the senses.

Stereotypically speaking, ladies pay more attention to all details and the atmosphere. Men are willing to attach more importance to the task. Is there a massage? - so there will be a massage! Not without reason women are also the main recipients of SPA services. Ladies care about their bodies but are also looking for the relaxation that accompanies such treatments.

And here we come to the second strand raised in the title question. Do we expect a man in the SPA but as a client? Do men have the same expectations and are the staff able to meet them?

 

An answer for the question about the presence of a man in SPA - both as a client and employee, we will try to find with Anna Drobnik Vice Chancellor for the Development of Cosmetology, and the question "Do women dominate in the education and training market and what does it look like in cosmetology?" will answer Wojciech Welskop, Rector of the College of Business and Health Sciences.

(movies above)

 

Material implemented as part of the SPOTI project
Putting the "unheard gender" in spotlight
Project number 2019-1-DE02-KA204-006446
funded by the European Commission through the Erasmus+ programme

created by: Strony Internetowe Łódź