Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Rybniku

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki. Już w chwili wejścia na ścieżkę edukacyjną  podejmujemy decyzje o doskonaleniu się przez całe życie. Raz zdobyta wiedza nie wystarcza. Ulega dezaktualizacji. Chcąc pozostać osobą aktywną na rynku edukacyjnym czy  na rynku pracy powinniśmy pozyskiwać wciąż nową wiedzę, umiejętności i kompetencje. Wiedzą o tym najlepiej nauczyciele, którzy zobligowani są do doskonalenia swojego warsztatu pracy przez całe życie. Studia podyplomowe dają taką możliwość. Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do osób legitymujących się już wykształceniem wyższym. Studia te  są doskonałym sposobem na poszerzenie, podniesienie oraz zmianę dotychczasowych kwalifikacji zawodowych, tym samym na zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy.

Kierunki studiów podyplomowych w Rybniku

BIOLOGIA

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:
Głównym celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu biologii ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia dotyczące różnorodności świata żywego i zachodzących w nim procesach, absolwenci poznają zasady funkcjonowania organizmu człowieka w zdrowiu i chorobie oraz jego wpływ na kształtowanie się środowiska przyrodniczego.


ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:
Powinien zostać przygotowany do prowadzenia zajęć z przedmiotu biologia w szkole podstawowej, historii w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych. Ponadto winien być wyposażony w wiedzę i umiejętności prowadzenia innych zajęć o tematyce biologicznej, przyrodniczej i ekologicznej realizowanej w szkole.


ŚWIADECTWO:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • biologia komórki
 • biologia mikroorganizmów
 • biogeografia
 • metodyka nauczania treści biologicznych i wychowania zdrowotnego w zakresie przedmiotu przyroda.
 • biologia ogólna.

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

III semestry, 410 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 60 godz. praktyka w wybranej placówce)

 

* Oferta w przygotowaniu.

NAUCZANIE MUZYKI W SZKOLE

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie absolwenta w niezbędną wiedzę, umiejętności, kompetencje muzyczne oraz metodyczne niezbędne do realizacji programu szkolnego.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Będzie znał formy edukacji muzycznej, literaturę muzyczną, zdobędzie wiedzę o kulturze muzycznej, będzie mógł w atrakcyjny sposób pokazać dzieciom i młodzieży piękno muzyki i jej rolę oraz znaczenie w życiu człowieka, pozna metodyczną stronę prowadzenia lekcji w szkole podstawowej i gimnazjum, będzie potrafił łączyć sztukę muzyczną z innymi formami sztuki.


ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • historia sztuki
 • emisja głosu w śpiewie
 • komunikowanie się przez sztukę
 • instrumenty w dydaktyce szkolnej
 • metodyka nauczania muzyki

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
3 semestry, 410 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

NAUCZANIE FIZYKI W SZKOLE

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:
Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy jako nauczyciel fizyki na II, III, IV etapie edukacyjnym.


ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:
Jest przygotowany merytorycznie i metodycznie w zakresie realizacji zadań szkoły, podstaw programowych i programów nauczania fizyki na II,III,IV etapie edukacyjnym.


ŚWIADECTWO:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • metodyka nauczania fizyki
 • elementy teorii względności
 • dydaktyka fizyki
 • oddziaływanie grawitacyjne

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
3 semestry, 410 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

NAUCZANIE MATEMATYKI W SZKOLE

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:
Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy jako nauczyciel matematyki na II, III, IV etapie edukacyjnym.


ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:
Jest przygotowany merytorycznie i metodycznie w zakresie realizacji zadań szkoły, podstaw programowych i programów nauczania matematyki na II,III,IV etapie edukacyjnym.


ŚWIADECTWO:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • podstawy dydaktyki matematyki
 • analiza matematyczna w nauczaniu matematyki
 • metodyka rozwiązywania zadań
 • metodyka nauczania matematyki

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
3 semestry, 410 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

NAUCZANIE INFORMATYKI W SZKOLE

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:
Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy nauczyciela zajęć komputerowych, informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum.


ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:
Podstawowym celem Studiów Podyplomowych jest zapoznanie czynnych nauczycieli z najważniejszymi aplikacjami i narzędziami informatycznymi charakterystycznymi dla tworzącego się społeczeństwa informacyjnego, przekazanie im praktycznych umiejętności posługiwania się tymi narzędziami i przygotowanie ich do nauczania przedmiotów “informatyka" oraz „zajęcia komputerowe” w szkołach różnych typów, jako ważnego i najszybciej rozwijającego się komponentu informatyki. Celem pośrednim, ale również ważnym, jest podniesienie jakości procesu dydaktycznego mającego na celu wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjnych kreujących przyszłe społeczności informacyjne już w szkołach podstawowych, tak by absolwenci tych szkól rozumieli rolę i posiedli podstawowe umiejętności tworzenia i rozwoju tych społeczeństw w skali lokalnej i globalnej.


ŚWIADECTWO:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • metodyka nauczania informatyki
 • technologia informacyjna w nauczaniu informatyki
 • urządzenia techniki komputerowej
 • multimedia i grafika komputerowa
 • projektowanie procesu dydaktycznego
 • metodyka pracy w grupie
 • podstawy programowania

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
3 semestry, 410 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

WYCHOWANIE FIZYCZNE Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNĄ

ADRESACI:

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych posiadających uprawnienia pedagogiczne

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Absolwent studiów jest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w każdym typie szkół, wykorzystując metody i formy pracy odpowiadające aktualnym programom kształcenia. Posiada wiedzę z zakresu profilaktyki wad postawy i gimnastyki korekcyjnej, zasób ćwiczeń i form usprawniania zaburzeń postawy ciała.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE POWINIEN ZOSTAĆ PRZYGOTOWANY DO:

pracy z dziećmi i młodzieżą poprzez wdrożenie do dbałości o sprawność fizyczną i prawidłowy rozwój psychomotoryczny, troskę o zdrowie swoje i innych, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. W celu osiągnięcia tak określonych umiejętności ogólnymi efektami kształcenia w zakresie studiów stają się wiedza i umiejętności w obszarach:

 • anatomii i fizjologii funkcjonowania organizmu dziecka pozwalających na zrozumienie i akceptacje zmian związanych z dojrzewaniem fizycznym i psychomotorycznym,
 • nabycia umiejętności oceny własnej sprawności fizycznej i przebiegu zmian psychomotorycznych.
 • rozwijania zachowań prozdrowotnych, kształcenia umiejętności dbania o zdrowie swoje i innych,
 • przygotowania do udziału w różnych formach aktywności sportowo- rekreacyjnej.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • wybrane zagadnienia z anatomii funkcjonalnej i fizjologii oraz biomechaniki dotyczącej postawy ciała
 • metodyka nauczania wychowania fizycznego
 • edukacja zdrowotna
 • rekreacja ruchowa i turystyka szkolna
 • elementy automasażu
 • testy sprawności fizycznej
 • diagnoza rozwoju dzieci i młodzieży

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 410 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

NAUCZANIE GEOGRAFII W SZKOLE

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne)

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy jako nauczyciel geografii.

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie nauczania geografii w szkole powinien zostać przygotowany do pracy z młodzieżą  w zakresie realizacji zapisów podstawy programowej przedmiotu z uwzględnieniem następujących treści :

 • astronomiczne podstawy geografii: pojęcia astronomiczne, teorie poznania Wszechświata, ciała niebieskie, kształt i rozmiary Ziemi, współrzędne geograficzne, ruchy ziemi i ich następstwa.
 • geologia (dynamiczna i historyczna)
 • geografia ekonomiczna, fizyczna i społeczna.
 • podstawy dydaktyki (metody nauczania, zasady nauczania – uczenia się, środki dydaktyczne w nauczani, formy zajęć i struktura jednostki lekcji, konstruowanie narzędzi diagnostycznych i ocenianie osiągnięć uczniów; samokształcenie).
 • organizacja pracy w szkole, style pracy, integracja klasy; klasa jako grupa społeczna; zadania profilaktyki edukacyjnej.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • geografia społeczna
 • geografia regionalna z elementami geografii kultur
 • metodyka nauczania geografii
 • podstawy dydaktyki
 • podstawy ochrony i kształtowania środowiska

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 410 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

NAUCZANIE HISTORII W SZKOLE

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne).

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy jako nauczyciel historii.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

powinien zostać przygotowany do prowadzenia zajęć z przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej, historii w gimnazjum i  w szkołach ponadgimnazjalnych. Ponadto winien być wyposażony w wiedzę i umiejętności prowadzenia innych zajęć o tematyce historycznej realizowanej w szkole.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Metodyka nauczania historii w szkole podstawowej, gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej
 • Edukacja regionalna w nauczaniu historii
 • Diagnozowanie i ocenianie osiągnięć uczniów
 • Podstawy prawa oświatowego
 • Historia powszechna nowożytna

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 410 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

NAUCZANIE TECHNIKI W SZKOLE

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne).

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy nauczyciela zajęć technicznych, techniki w szkole podstawowej i gimnazjum.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

jest przygotowany merytoryczne i metodyczne w zakresie realizacji zadań szkoły, podstaw programowych i programów z przedmiotów zajęcia techniczne, technika i ścieżki wychowanie komunikacyjne, w szkole podstawowej, gimnazjum.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Eksploatacja urządzeń technicznych
 • Metodyka nauczania techniki
 • Projektowanie procesu dydaktycznego
 • Narzędzia i urządzenia
 • Podstawy konstrukcji projektowania
 • Rola techniki w życiu człowieka
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Zagadnienia ochrony środowiska i BHP

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 410 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne).

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy w zakresie nauczania przyrody w szkole.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE POWINIEN ZOSTAĆ PRZYGOTOWANY DO:

 • realizacji treści biologicznych, geograficznych, fizycznych i chemicznych zawartych w części podstawy programowej dotyczącej przedmiotu „Przyroda”,
 • realizacji ścieżek edukacyjnych związanych z nauczaniem przyrody,
 • diagnozowania, badania osiągnięć uczniów przyrody,
 • wspierającego oceniania osiągnięć ucznia,
 • stosowania nowoczesnych środków dydaktycznych i aktywnych metod w procesie nauczania,
 • rozwijania umiejętności interpersonalnych poprzez proces uczenia,
 • wykorzystywania komputera w pracy dydaktycznej.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • treści chemiczne w nauczaniu przyrody
 • treści fizyczne w nauczaniu przyrody
 • treści geograficzno-społeczne w nauczaniu przyrody
 • treści biologiczne w nauczaniu przyrody z wychowaniem zdrowotnym
 • pomiar dydaktyczny w nauczaniu przyrody
 • system edukacyjny w Polsce i krajach Unii Europejskiej

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 410 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

NAUCZANIE PLASTYKI W SZKOLE

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne).

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy w zakresie nauczania plastyki w szkole na II i III etapie edukacyjnym.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE

jest wyposażony w wiedzę i umiejętności w zakresie sztuk plastycznych. Ponadto absolwenci ww. studiów podyplomowych:

 • są innowacyjni i kreatywni
 • mają potrzebę doskonalenia własnego warsztatu pracy
 • dostrzegają potrzebę indywidualnego podejścia do ucznia i stosują indywidualizację w nauczaniu
 • posiadają rozległą wiedzę o sztukach plastycznych i posługując się tą wiedzą, umieją ją w atrakcyjny sposób przedstawić dzieciom i młodzieży
 • znają i stosują kreatywne metody pracy z uczniami.
 • znają i wykorzystują  nowoczesne technologie informatyczne jako narzędzie pracy i nauki
 • zachęcają dzieci i młodzież do czynnego udziału w życiu kulturalnym
 • charakteryzują się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, odpowiedzialnością i refleksyjnością

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Techniki rysunkowe
 • Techniki malarskie
 • Metodyka nauczania plastyki
 • Komunikowanie się poprzez sztukę
 • Wychowanie estetyczne
 • Filozofia kultury i sztuki w Unii Europejskiej
 • Dydaktyka plastyki
 • Sztuka ludowa

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 410 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

ADRESACI:

Studia kierowane są do nauczycieli, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci nabywają uprawnienia do prowadzenia zajęć z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół.

 

CEL:

Słuchacze uzyskują wiedzę i umiejętności metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć. Rozwijają umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym także korzystania z różnych źródeł informacji oraz opanowania trudnej sztuki komunikowania się i współpracy.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności oraz egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia
 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • doskonalenie dydaktyczne
 • społeczeństwo i władza
 • systemy polityczne

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 410 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych, 60 godz. praktyki)

* Oferta w przygotowaniu.

GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunków wychowania fizycznego, fizjoterapii, pedagogicznych i nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne).

 

CEL:

Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkole.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia
 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • patofizjologia wad postawy
 • diagnostyka postawy ciała
 • nowoczesne metody terapii

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 410 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych, 60 godz. praktyki). 

* Oferta w przygotowaniu.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, z uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

 

CEL:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć  etyki, psychologii, pedagogiki, biologii i seksuologii. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności i zadania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia
 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • polityka rodzinna w Polsce i w krajach Unii
 • biomedyczne aspekty rozwoju człowieka
 • metodyka i dydaktyka przedmiotu

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 410godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych, 60 godz. praktyki)

* Oferta w przygotowaniu.

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, z uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

 

CEL:

Studia kierowane są do nauczycieli i osób pragnących podjąć pracę w szkole, którzy chcą zdobyć wykształcenie w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa oraz nabyć kwalifikacje do nauczania przedmiotu.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia
 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • zagrożenia dla ludności i środowiska w czasie wojny i pokoju
 • system obronności RP
 • metodyka nauczania przedmiotu
 • bezpieczeństwo ucznia w systemie szkolnym

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 410 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych, 60 godz. praktyki)

* Oferta w przygotowaniu.

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, lecz bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi umysłowo

 

CEL:

Studia dają uprawnienia do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowują do pracy m.in. w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji i ośrodkach szkolno-wychowawczych.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia
 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • psychologiczne podstawy rewalidacji upośledzonych umysłowo
 • metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych umysłowo
 • dziecko niepełnosprawne w świetle reformy samorządowej i edukacyjnej

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 470 godzin, (350 godz. zajęć dydaktycznych, 120 godz. praktyki).

* Oferta w przygotowaniu.

LOGOPEDIA

ADRESACI:

Studia kierowane są do osób z wykształceniem wyższym, magisterskim lub licencjackim,  szczególnie do osób z przygotowaniem pedagogicznym, o nienagannej wymowie, dobrym słuchu i głosie.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Absolwenci uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy we wszystkich typach placówek oświatowych ( osoby z przygotowaniem pedagogicznym), medycznych oraz w prywatnych gabinetach logopedycznych.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE POWINIEN ZOSTAĆ PRZYGOTOWANY DO:

diagnozowania zaburzeń komunikacji oraz przeprowadzenia terapii zaburzeń mowy i języka u osób w każdym wieku, a także do zakładania i prowadzenia autonomicznych gabinetów logopedycznych. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy terapeutycznej (logopedycznej oraz w zakresie terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce) z dziećmi i młodzieżą we wszystkich typach placówek oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie zaświadczenia lekarskiego ( logopeda oraz laryngolog) o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych z zakresu Logopedia

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • anatomia, fizjologia i patologia narządów głosu, mowy i słuchu
 • metodyka pracy logopedycznej
 • zaburzenia porozumiewania językowego
 • psychologiczne podstawy logopedii

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

4 semestry, 750 godzin ( 600 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 150 godz. praktyki w wybranej placówce).

* Oferta w przygotowaniu.

WCZESNE I CAŁOŻYCIOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIÓW Z AUTYZMEM LUB/I ZESPOŁEM ASPERGERA

ADRESACI:

Studia kierowane do osób z wykształceniem wyższym z zakresu: pedagogiki przedszkolnej, pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, absolwentów kierunków nauczycielskich, z uprawnieniami pedagogicznymi.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia w ww. zakresie umożliwią uczestnikom nabycie wiedzy dotyczącej potrzeb rozwojowych i możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży z autyzmem lub/i Zespołem Aspergera (lub innymi zaburzeniami z tak zwanego spektrum autyzmu). Studia z tego zakresu pozwolą zdobyć umiejętności potrzebne do pracy (wspomagania rozwoju i organizowania terapii pedagogicznej) z wyżej wymienionymi adresatami, zastosować specyficzne metody nauczania i wychowania.   

   

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE :

Absolwent jest przygotowany w szczególności do pracy z małymi dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub/i Zespołem Aspergera w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się edukacją i  terapią osób z autyzmem na przestrzeni całego ich życia takich jak: specjalne ośrodki szkolno - rewalidacyjne (wychowawcze) dla dzieci i młodzieży z autyzmem lub/i Zespołem Aspergera, przedszkola terapeutyczne- przedszkola specjalne dla dzieci z autyzmem lub/i Zespołem Aspergera, klasy dla dzieci z autyzmem lub/i Zespołem Aspergera w zespołach szkół specjalnych lub specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach, klasach integracyjnych, centrach aktywizacji społeczno-zawodowej dla dorosłych osób z autyzmem lub/i Zespołem Aspergera oraz osób zainteresowanych.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl),
 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl),
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem).

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Wczesny autyzm dziecięcy,
 • Zespół Aspergera - diagnoza i terapia - psychostymulacja i psychokorekcja, wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja,
 • Nauczanie i wychowanie uczniów/osób z autyzmem/Zespołem Aspergera,
 • Metodyka komunikacji alternatywnej,
 • Arterterapia: sposoby oddziaływania a wiek wychowanka,
 • Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce oświatowej.

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

III semestry, 470 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 120 godz. praktyka w wybranej placówce).

* Oferta w przygotowaniu.

created by: Strony Internetowe Łódź