Gospodarka przestrzenna

Ścieżka kształcenia

REWITALIZACJA MIAST I OBSZARÓW WIEJSKICH

Celem ścieżki kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu waloryzacji przestrzeni wykazujących wartości historyczne, architektoniczne, kulturowe i przyrodnicze. Absolwent ścieżki kształcenia jest przygotowany do pełnienia roli doradcy i negocjatora posiadającego kompetencje w kreowaniu współpracy publiczno-prywatnej, w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych oraz w zakresie współpracy regionalnej i zarządzania przestrzenią zdegradowaną. Program ścieżki kształcenia zawiera zagadnienia związane rewitalizacją obszarów zdegradowanych, a także z koncepcjami i projektami rekultywacji oraz programami rewitalizacji. Celem ścieżki kształcenia rewitalizacja miast i obszarów wiejskich jest również ukazanie metod i działań w procesach rewitalizacji oraz zasad diagnozowania i wyjaśniania problemów społecznych i zachowań ludzi występujących w społecznościach lokalnych, regionalnych, w miastach i wsiach, w rodzinach, w instytucjach gospodarki, instytucjach politycznych, w relacjach między polityką a innymi sferami życia społecznego.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • samodzielnego wykonywania projektów rekultywacji oraz programów rewitalizacji wraz z ich programem finansowania;
 • praktycznego zastosowania metod i działań w procesach rewitalizacji;
 • przeprowadzania diagnozowania i wyjaśniania problemów społecznych i zachowań ludzi występujących w społecznościach lokalnych i regionalnych, w miastach i wsiach;
 • praktycznego opracowywania programów rewitalizacji społecznej;
 • praktycznego opracowywania programów i prowadzenia konsultacji społecznych;
 • inicjowania oddolnych działań partycypacyjnych i wspierania inicjatyw lokalnych;
 • zarządzania kompleksowym procesem rewitalizacji, dostosowując daną realizację do nowych funkcji i do odmiennych uwarunkowań państw, w których realizuje przedsięwzięcie.
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE

Celem ścieżki kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzania i opracowania dokumentów planistycznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych, a także opracowywania specjalistycznych analiz inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania. W programie ścieżki kształcenia planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne zostały uwzględnione także zasady sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego, przygotowywania ofert inwestycyjnych, planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej, współpracy przy opracowywaniu planów regionalnych, a także współpracy w opracowywaniu planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych i stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu Informacji Przestrzennej w analizach przestrzennych i procesie planowania i zarządzania przestrzenią.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • sporządzania i opracowania dokumentów planistycznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych;
 • opracowywania specjalistycznych analiz inżynierskich, analiz planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania;
 • sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego;
 • przygotowywania ofert inwestycyjnych;
 • planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej;
 • współpracy przy opracowywaniu planów regionalnych;
 • współpracy w opracowywaniu planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych;
 • stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu Informacji Przestrzennej w analizach przestrzennych i procesie planowania i zarządzania przestrzenią.

 

created by: Strony Internetowe Łódź