Gospodarka przestrzenna

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Psychologia

więcej

Prawo

więcej
Kryminologia
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej
Przeniesienie z innej uczelni
więcej

Gospodarka przestrzenna

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I STOPNIA (INŻYNIERSKA) (*KIERUNEK W PRZYGOTOWANIU)

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Nowość! Możliwość studiowania online

Czas trwania: 3,5 roku (VII semestrów)

Tytuł po zakończeniu nauki: inżynier

INFORMACJE OGÓLNE:

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna w profilu praktycznym jest przygotowanie profesjonalnej kadry specjalistów z zakresu rozwoju przestrzennego na poziomie regionalnym i lokalnym dla administracji publicznej, instytucji pozarządowych oraz gospodarki w zakresie polityki i planowania przestrzennego oraz ochrony i zarządzania przestrzenią. Celem kształcenia jest nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania metod i narzędzi geoinformacyjnych, analitycznych, statystycznych, przygotowywania planów rozwoju i przygotowywania dokumentów rozwoju przestrzennego, a także pozyskiwania środków europejskich na finansowanie projektów służących rozwojowi miejsc i obszarów.

 

ATUTY KIERUNKU:

NOWOCZESNY PROGRAM

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.


WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Proponowane ścieżki kształcenia oraz program kształcenia jest dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.


STYPENDIA ZAGRANICZNE

Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach programu Erasmus +.

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA:

REWITALIZACJA MIAST I OBSZARÓW WIEJSKICH

Celem ścieżki kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu waloryzacji przestrzeni wykazujących wartości historyczne, architektoniczne, kulturowe i przyrodnicze. Absolwent ścieżki kształcenia jest przygotowany do pełnienia roli doradcy i negocjatora posiadającego kompetencje w kreowaniu współpracy publiczno-prywatnej, w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych oraz w zakresie współpracy regionalnej i zarządzania przestrzenią zdegradowaną. 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • samodzielnego wykonywania projektów rekultywacji oraz programów rewitalizacji wraz z ich programem finansowania;
 • praktycznego zastosowania metod i działań w procesach rewitalizacji;
 • przeprowadzania diagnozowania i wyjaśniania problemów społecznych i zachowań ludzi występujących w społecznościach lokalnych i regionalnych, w miastach i wsiach;
 • praktycznego opracowywania programów rewitalizacji społecznej;
 • praktycznego opracowywania programów i prowadzenia konsultacji społecznych;
 • inicjowania oddolnych działań partycypacyjnych i wspierania inicjatyw lokalnych;
 • zarządzania kompleksowym procesem rewitalizacji, dostosowując daną realizację do nowych funkcji i do odmiennych uwarunkowań państw, w których realizuje przedsięwzięcie.
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE

Celem ścieżki kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzania i opracowania dokumentów planistycznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych, a także opracowywania specjalistycznych analiz inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania. 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • sporządzania i opracowania dokumentów planistycznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych;
 • opracowywania specjalistycznych analiz inżynierskich, analiz planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania;
 • sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego;
 • przygotowywania ofert inwestycyjnych;
 • planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej;
 • współpracy przy opracowywaniu planów regionalnych;
 • współpracy w opracowywaniu planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych;
 • stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu Informacji Przestrzennej w analizach przestrzennych i procesie planowania i zarządzania przestrzenią.

 

OPŁATY:

CZESNE NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA I STOPNIA*:

PROMOCJA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023!!!

Stacjonarne 3000 zł 2700 zł/ semestr

 • I, II, III rok 12 rat w wysokości 500 zł 450 zł
 • IV rok 4 raty w wysokości 750 zł 675 zł

Niestacjonarne oraz online: 2700 zł 2400 zł / semestr

 • I, II, III rok 12 rat w wysokości 450 zł 400 zł
 • IV rok 4 raty w wysokości 675 zł 600 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.01.2022

ZASADY REKRUTACJI:

Aby zostać studentem WSBiNoZ należy zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 20mmx25mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi na płycie CD/DVD
 • dowód osobisty do wglądu

created by: Strony Internetowe Łódź