Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

FAS – Fine at School

« wróć

Numer projektu: 582954-EPP-1-2016-2-ES-EPPKA3-PI-POLICY

Program: Erasmus + KA3

Koordynator: Asociacion Cultural Euroaccion Murcia - Hiszpania

Czas trwania projektu: 27.02.2017 – 27.02.2021

Strona projektu: www.fineatschool.eu

 

 

Projekt FAS ma na celu zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki i promowanie różnorodności w środowisku uczenia się, zapewnienie edukacyjnego sukcesu dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum, w szczególności tych, które mieszkają na obszarach zagrożonych i/lub na obszarach o mniejszych możliwościach.

W ramach projektu planowane i rozwijane będą - pod nadzorem właściwych władz publicznych - określone działania eksperymentalne na poziomie polityki, w celu zapobiegania oraz ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki. Do tego celu służyć będą badania, szkolenia i działania ewaluacyjne mające za zadanie stworzenie „podstaw”, które dadzą możliwość uczniom osiągnąć większą świadomość, zarówno pod względem umiejętności oraz chęci, jak również podstawowych wartości i kompetencji społecznych uwzgledniających urozmaicenie środowiska uczenia się, dzięki zastosowaniu edukacji włączającej, która wykorzystuje i integruje różne podejścia oparte na emocjonalnym wymiarze szkolnych doświadczeń. Działania te będą przydatne, ponieważ mają zapobiegać przedwczesnemu kończeniu nauki i zachęcić uczniów do wyboru odpowiedniego kierunku studiów w przyszłości, jak również mają za zadanie promować poszanowanie różnorodności, tolerancji i włączenia w środowisko szkolne.

Oczekiwanymi rezultatami projektu są:

 • badania oceniające komfort uczniów w szkole;
 • opracowanie i testowanie europejskich praktyk i narzędzi pedagogicznych opartych na pedagogice inkluzyjnej oraz różnorodnych stylach uczenia się, które mogą poprawić kompetencje emocjonalne i społeczne uczniów;
 • zaangażowanie nauczycieli szkół i trenerów w ścieżkę szkoleniową mającą na celu wymianę doświadczeń, opinii i myśli w odniesieniu do opracowanych europejskich praktyk pedagogicznych i narzędzi;
 • opracowanie ścieżki szkoleniowej dla rodziców;
 • ocena wpływu i upowszechnianie wyników projektu.

 Projekt został stworzony w oparciu o:

 • komunikat Komisji "Przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki: kluczowy wkład w realizację strategii Europa 2020 ";
 • deklarację w sprawie promowania – poprzez edukację – postaw obywatelskich oraz wspólnych wartości, którymi są wolność, tolerancja i niedyskryminacja;
 • ramy strategiczne kształcenia ET 2020 (Edukacja i Szkolenia 2020) opracowane przez grupę roboczą.

Do kogo adresujemy nasz projekt?

 • do nauczycieli szkół podstawowych i średnich;
 • do uczniów szkół podstawowych i średnich;
 • do rodziców.

Z kim współpracujemy?:

 • TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME (Włochy)
 • INSTITUTE FOR TRAINING OF PERSONNEL IN INTERNATIONAL ORGANIZATION (Bułgaria)
 • REGIONAL ADMINISTRATION PERNIK REGION (Bułgaria)
 • FONDAZIONE ALARIO PER ELEA-VELIA ONLUS (Włochy)
 • SUPERFICIE 8 SRL (Włochy)
 • OXYS Management UG (Niemcy)

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: j.komorek@medyk.edu.pl 

PROJEKTOWE NEWSY .....

ULOTKA PROJEKTOWA

Warsztaty dla rodziców

W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty dla rodziców poruszające następujące zagadnienia:

1. Inteligencja emocjonalna - część I - prezentację z warsztatów znajdziesz tutaj.

2. Inteligencja emocjonalna - część II - prezentację z warsztatów znajdziesz tutaj.

3. Rozwój pozytywnych umiejętności społecznych - prezentację z warsztatów znajdziesz tutaj.

Badanie samopoczucia uczniów w szkole

Analiza wszystkich zagadnień przedstawionych w raporcie projektu Fine At School dowodzi, że problem wczesnego kończenia nauki jest bardzo złożony. Zasadniczo nie ma jednego czynnika, który mógłby wyjaśnić rozbieżność między odsetkiem osób wcześnie kończących naukę w poszczególnych krajach lub w Europie. Z pewnością jest to jednak obszar wymagający interwencji i działań, które pozwolą młodym ludziom zdobyć takie kompetencje i umiejętności, które pozwolą im osiągnąć sukces edukacyjny i życiowy w przyszłości. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami raportu przedstawionymi w poniżej infografice.

STAKEHOLDER FORUM

W spotkaniach interesariuszy "Stakeholder forum" uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, dyrektorzy i przedstawiciele szkół, nauczyciele, konsultanci oraz kierownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli. Podczas spotkań uczestnicy zapoznali się z celami i ideą projektu oraz efektami wcześniejszych działań. Rozmawiali również o przedwczesnym kończeniu nauki i potrzebie podnoszenia kompetencji uczniów i ich dobrego samopoczucia w szkole. Uczestnicy spotkania wyrazili duże zainteresowanie działaniami projektowymi i jego rezultatami jako ważnymi elementami poprawy jakości środowiska szkolnego i edukacji. W ramach FORUM INTERESARIUSZY organizowanego przez WSBINOZ odbyło się 5 spotkań. Podczas ostatniego spotkania podsumowano działania projektu i określono kroki, które należy podjąć w najbliższej przyszłości – odbyła się dyskusja pod tytułem: „Jakie działania należy podjąć już na poziomie szkoły podstawowej, aby przeciwdziałać przedwczesnemu opuszczaniu systemu edukacji przez uczniów?”

STUDY CIRCLES

W 11 Kołach Naukowych uczestniczyło w sumie 149 uczestników. Byli wśród nich nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych i średnich, psychologowie i pedagodzy, trenerzy i pedagodzy. Uczestnicy byli bardzo zainteresowani tematem spotkań i aktywnie w nich uczestniczyli. Jak powiedzieli, była to okazja do podzielenia się doświadczeniami i omówienia dobrostanu uczniów w szkole. Chociaż w systemie edukacyjnym istnieje silny nacisk na rozwijanie inteligencji emocjonalnej i umiejętności życiowych wśród młodych ludzi, możliwość dyskusji i znajdowania nowych pomysłów była bardzo cenna dla naszych uczestników. Wielu z nich zaczęło realizować zajęcia ze swoimi uczniami, nawet między poszczególnymi spotkaniami Koła Naukowego. Ich opinie i przemyślenia były bardzo cenne. Inni planowali przebieg programu dla swoich szkół lub klas. Jak powiedzieli nauczyciele, budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji między uczniami jest bardzo ważne - wpływa również na samoocenę uczniów, ponieważ w tym wieku rówieśnicy są bardzo ważni. Także inne aspekty IE są konieczne do ciągłego opracowywania. Wiele grup zwracało również uwagę na potrzebę zaangażowania rodziców w ten proces. Na koniec uczestnicy Kół Naukowych podkreślili potrzebę rozpowszechnienia idei projektu w innych szkołach oraz w środowisku edukacyjnym.

O EDUKACJI, O RELACJACH UCZEŃ-NAUCZYCIEL, O KOMPETENCJACH

Zachecamy do przeczytania artukułów, które zostały napisane przez prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciecha Welskopa. 

W artykułach znajdziecie cenne informacje dotyczace np. kształtowania kompetencji społecznych u młodzieży,  tak aby mogła sprostać wyzwaniom współczesnego świata, dowiecie się z nich także dlaczego komunikacja jest istotnym elementem w relacji nauczyciel - uczeń oraz jak ważną rolę pełni nauczyciel w edukacji międzynarodowej. 

 

Pełne wersje artykułów dostępne są pod poniższymi linkami: 

1. KOMUNIKACJA W RELACJI NAUCZYCIEL - UCZEŃ A WYSTĘPOWANIE SYTUACJI KRYZYSOWYCH W SZKOLE

2. KOMPETENCJE SPOŁECZNE UCZNIÓW WYZWANIEM WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI (strona 251) 

3. ROLA NAUCZYCIELA W EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

4. Rola nauczyciela–tutora w procesie wspierania rozwoju osobistego uczniów 

5. Relatywizm wartości nauczyciela a kształtowanie tożsamości uczniów

 

Poniżej znajdują się skrócone opisy artykułów.

O projekcie Fine At School

FINE AT SCHOOL - REKOMENDACJE

„Praca edukacyjna wiąże się z silnym zaangażowaniem emocjonalnym, poznawczym i etycznym, a powodzenie działań edukacyjnych jest ściśle związane z emocjami, uczuciami i umiejętnością rządzenia nimi. Emocjonalne oderwanie i sentymentalna obojętność mogą generować depersonalizację pracy, relacyjną niepewność i dyskomfort oraz mogą przyczynić się do wzrostu „filtra afektywnego”, o którym wspomina Krashen (Principles and Practice in Second Language Acquisition, Londyn, Prentice-Hall International, 1981), czyli niekorzystnych warunków emocjonalnych – lęku, strachu, niskiej samooceny – utrudniających naukę. Sukces lub porażka w szkole zależy w dużej mierze od wyobrażenia ucznia o swoich umiejętnościach, od poczucia adekwatności lub nieadekwatności samego siebie".

Poniżej znajduje się pełny tekst rekomendacji.  

NEWSLETTERY PROJEKTOWE

FINE AT SCHOOL - dokumenty w różnych wersjach językowych

Pod koniec lutego 2021 r. WSBINOZ wraz z partnerami z Włoch, Bułgarii, Niemiec pod koordynacją partnera hiszpańskiego, zakończyło realizację projektu Fine At School - FAS. Wszystkie dokumenty wypracowane w trakcie 4-letniej współpracy dostępne są w anglojęzycznej wersji językowej oraz w językach partnerów oraz w języku angielskim na stronie internetowej Komisji Europejskiej. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/582954-EPP-1-2016-2-ES-EPPKA3-PI-POLICY 

created by: Strony Internetowe Łódź