Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

BuildIT!

« wróć

Nazwa projektu: BuildIT! Build your future piece by piece
Numer projektu: 2020-1-PL01-KA204-081703
Program:
 Erasmus + Strategiczne Partnerstwo na rzecz edukacji dorosłych
Koordynator: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
Czas trwania projektu: 01.11.2020 - 31.10.2022 (24 miesiące)
www: builditproject.eu
Facebook: facebook.com/builditproject
LinkedIn: 
www.linkedin.com/company 

 

Opis:

 

Build you future piece by piece to strategiczne partnerstwo w dziedzinie edukacji dorosłych, którego celem jest wspieranie edukatorów i trenerów , poprzez poszerzanie i rozwijanie ich kompetencji oraz doskonalenie metod i narzędzi nauczania poprzez efektywne wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań.

 

Główną ideą projektu jest dostarczenie nowej metodologii edukacyjnej o nazwie BBU (Building Based Upskilling) edukatorom dorosłych, aby mogli ją wykorzystać wraz ze swoimi uczniami, zwłaszcza NEETs (NEET – z jęż. ang. osoba w przedziale wiekowym 15 - 29 lat, która nie kształci się ani nie szkoli oraz jest bierna zawodowo), w celu wzmocnienia ich kompetencji przekrojowych i kluczowych. Ponadto projekt ten ma na celu zaoferowanie pośredniego wsparcia edukacyjnego dla dorosłych o niskich kwalifikacjach i innych niekorzystnych warunkach społeczno-demograficznych.

 

Projektując i wdrażając tę metodologię, chcemy zwiększyć liczbę dorosłych uczących się, która różni się znacznie w zależności od kraju UE, ale nadal ogólnie ma zbyt niski poziom. Ponadto praktycznie we wszystkich krajach UE osoby posiadające niskie kwalifikacje w zakresie kształcenia lub nieposiadające ich wcale - te najbardziej potrzebujące dostępu do kształcenia - mają najmniejsze szanse na skorzystanie z niego. Wiek i osiągnięcia edukacyjne mają tu znaczenie. Kraje Unii Europejskiej stoją przed poważnym problemem związanym z trudnościami w integracji na rynku pracy takich osób. Wczesne porzucanie nauki, brak umiejętności miękkich i kluczowych kompetencji przyczynia się do tego, bo na współczesnym rynku pracy wymagane są wszystkie wymienione wcześniej umiejętności. Według Katalogu kompetencji przekrojowych, kluczowych dla szans na zatrudnienie, kompetencje te to: umiejętności międzykulturowe i świadomość globalna, organizacja i zarządzanie czasem, praca zespołowa, empatia i zdolność do budowania relacji, rozwiązywanie problemów, proces uczenia się, umiejętności negocjacyjne, przywództwo oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji.

 

Uczenie się dorosłych jest sektorem, w którym edukatorzy muszą być przygotowani na zmierzenie się z licznymi przyczynami, które prowadzą do braku motywacji stażystów. Edukatorzy potrzebują innowacyjnych i angażujących metod, aby móc przyciągnąć dorosłych, zwłaszcza tych niewykwalifikowanych, którzy mają trudności ze zrozumieniem abstrakcyjnych pojęć i szybko zmieniających się wymagań na rynku pracy. Projektowanie innowacyjnej metodologii opartej na klockach i puzzlach w celu zmaterializowania abstrakcyjnej koncepcji jest realną potrzebą wśród dorosłych edukatorów.

 

CELE:

  • Dostarczenie edukatorom dorosłych innowacyjnych narzędzi edukacyjnych i know-how, które ułatwią proces uczenia się i rozwój kluczowych i przekrojowych kompetencji osób uczestniczących w szkoleniach;
  • Opracowanie nowych modeli i zasobów edukacyjnych dostosowanych do kształcenia dorosłych;
  • Zmiana wizerunku kształcenia dorosłych na bardziej atrakcyjny, dostępny i użyteczny dzięki innowacyjnym metodom edukacyjnym, w które uczący się są zaangażowani i aktywni w procesie uczenia się, motywowani do doskonalenia swoich kompetencji i wiedzy.

 

Aby osiągnąć te cele, zostaną przeprowadzone następujące DZIAŁANIA:

  • Opracowanie podręcznika działań strategicznych w oparciu o metodologię BBU
  • Faza pilotażowa, w której edukatorzy zostaną przeszkoleni w zakresie metodologii i działań BBU
  • Druga faza pilotażowa, w której nauczyciele będą wdrażać innowacyjną metodologię i działania z dorosłymi uczniami
  • Ostateczny projekt metodologii i jej działań do podręcznika po zebraniu informacji zwrotnych od edukatorów i uczniów

 

Partnerzy projektu:

- DAFO Gestión Estratégica , Hiszpania
- TOPCOACH , Słowacja
- Ligue de l'Enseignement Nouvelle Aquitaine, Francja
- EUROCREA MERCHANT, Włochy

 

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: a.mendelbaum@medyk.edu.pl 

created by: Strony Internetowe Łódź