Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Narzędzia narracyjne w edukacji społecznej

« wróć

Narzędzia narracyjne w edukacji społecznej.  Determinanty wykluczenia społecznego. Seminarium organizowane w ramach europejskiego projektu edukacyjnego NAR-SPI – Narrative educational resources for socio professional inclusion –Metody Narracyjne dla Integracji Społeczno-Zawodowej 

 

 

 

Data: 24 listopada 2017

Godziny: 11:30-15:45

Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Piotrkowska 278, Łódź
(wjazd od ulicy Milionowej)

Organizator: Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych
 w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu

 Metody Narracyjne dla Integracji Społeczno-Zawodowej (NAR-SPI) to projekt, który poprzez swoje działania dąży do wykorzystywania narzędzi i metod narracyjnych w procesie społecznego włączenia. Nadrzędnym celem projektu jest stworzenie i przetestowanie narzędzi edukacyjnych służących do rozwijania krytycznego myślenia, które mogą być skutecznie wykorzystywane przez osoby pracujące na rzecz integracji społecznej i zawodowej.
Co więcej, multimedialny i przystępny charakter zgromadzonych w projekcie materiałów edukacyjnych pozwala nie tylko na przedstawienie, w atrakcyjnej formie, skomplikowanych zagadnień z dziedziny psychologii społecznej czy mikroekonomii, ale też umożliwia tworzenie własnej ścieżki edukacyjnej, opartej na indywidualnych potrzebach i zainteresowaniach.

 

Do udziału w seminarium zapraszamy:

  • pracowników socjalnych
  • nauczycieli różnych szczebli edukacyjnych
  • psychologów oraz pedagogów
  • doradców zawodowych
  • pracowników fundacji działających w obszarze włączenia zawodowego
  • studentów, w szczególności kierunków humanistycznych i społecznych
  • osoby zainteresowane tematyką wydarzenia

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22 listopada 2017r.

drogą mailową: m.luczak@medyk.edu.pl

oraz telefoniczną: +42 683 44 26

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu: www.narspi.org

 

Liczba miejsc ograniczona!
Udział w seminarium jest bezpłatny.

Wydajemy zaświadczenia uczestnictwa.

 

 

PROGRAM WYDARZENIA

 

Narzędzia narracyjne w edukacji społecznej.  
Determinanty wykluczenia społecznego.

 

24 listopada 2017

 

 

11:30 – 12:00

REJESTRACJA

12:00 – 12:15

OTWARCIE WYDARZENIA

SESJA I

 

12:15 – 12:45

Koordynator merytoryczny projektu

 

Wykorzystanie metod narracyjnych jako narzędzi edukacyjnych
w procesie społecznego włączenia.

12:45-13:15

dr Wojciech Welskop

 

Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów w kontekście wykluczenia społecznego.

13:15-13:45

dr Agnieszka Gutowska-Wyka

 

Nadwaga i otyłość jako jeden z czynników wykluczenia społecznego.

13:45-14:15

PRZERWA KAWOWA

SESJA II

 

14:15-14:45

dr Joanna Paul-Kańska

 

Rola społeczna matki a wykluczenie zawodowe

14:45-15:15

dr Magdalena Zadworna-Cieślak

 

Starość a wykluczenie społeczne

15:15-15:45

Prezentacja działań Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych

 


 

 

 

ABSTRAKTY WYSTĄPIEŃ ZAMIESZCZONYCH W PROGRAMIE WYDARZENIA

 

Wykorzystanie metod narracyjnych jako narzędzi edukacyjnych w procesie społecznego włączenia.

 

Począwszy od prehistorii, opowieści służyły do przekazywania wiedzy pozwalającej na przetrwanie -idee przekazane w formie opowieści stają się bardziej zrozumiałe i zapadają w pamięć. Badania psychologiczne wskazują na to, że opowieści odzwierciedlają to, w jaki sposób myślimy.  Ludzki umysł ma tendencje do tworzenia narracji i lepiej zapamiętuje fakty i liczby, gdy towarzyszy im opowieść- nawet konstruowania narracji na podstawie niepowiązanych ze sobą danych. Proces nauki oparty jest nie tylko na własnych doświadczeniach, ale i na doświadczeniu innych ludzi. 

 

Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów w kontekście wykluczenia społecznego.

dr Wojciech Welskop

 

Szkoła jako instytucja stwarza warunki do powstawania nierówności społecznych. Różnicowanie uczniów determinuje zjawisko dyskryminacji i wykluczenia jednostek, zarówno w sferze edukacji, jak
i w innych obszarach życia społecznego. Marginalizacja uczniów może być spowodowana ich narodowością, sytuacją ekonomiczną czy ich realnymi kompetencjami, nie są to jednak jedyne przyczyny segregowania młodych ludzi w szkole i poza nią. Powodem nierówności społecznych mogą być również oczekiwania nauczycieli wobec uczniów - wykorzystywanie schematów postrzegania młodych ludzi przez pedagogów jest istotną kwestią z perspektywy wykluczenia społecznego. Szeroki wachlarz oczekiwań nauczycieli ma ogromne znaczenie w procesie różnicowania i selekcji uczniów, które prowadzą do nierówności społecznych, czego konsekwencją jest dyskryminacja i wykluczenie społeczne.

 

Nadwaga i otyłość jako jeden z czynników wykluczenia społecznego.

dr Agnieszka Gutowska-Wyka

 

Otyłość uznawana jest przez wielu naukowców za epidemię XXI wieku, gdyż stanowi problem zdrowotny na skalę globalną. Coraz częściej jednak podkreśla się nie tylko konsekwencje zdrowotne, lecz także psychospołeczne, w tym wykluczenie społeczne. Współcześnie lansowany ideał człowieka sukcesu nierozerwalnie kojarzony jest ze szczupłą sylwetką. Szczupłość, zakładająca kontrolę nad jedzeniem, stała się synonimem silnej woli, perfekcjonizmu, sukcesu i atrakcyjności. Panujący ideał szczupłej sylwetki kształtuje samoocenę i poczucie własnej wartości poprzez pryzmat postrzegania własnej atrakcyjności i wizerunku własnego ciała. Osoby otyłe, które nie mieszczą się w tym kanonie piękna często dotyka wykluczenie społeczne. Odczuwając skutki odrzucenia, samoocena osób
z nadmierną masą ciała znacznie się obniża, a zamiast walczyć – poddają się szukając ukojenia
w jedzeniu. Tak zamyka się błędne koło. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z nadwagą
i otyłością powinno zakładać holistyczne podejście do problemu.

 

 

 

 

Rola społeczna matki a wykluczenie zawodowe.

dr Joanna Paul-Kańska

 

O kobietach i ich życiu zawodowym mówimy najczęściej w kontekście dyskryminacji płciowej, związanej z dyskryminacją płacową, rzadszymi awansami czy stereotypami w miejscu pracy. Jednak liczne badania wskazują, że niemniejszy problem to powrót do życia zawodowego kobiet – matek. Problem jest wieloaspektowy – począwszy od godzenia roli matki i roli pracownika, poprzez dezaktualizację kwalifikacji zawodowych i konieczność ich uzupełniania, aż do problemów natury psychicznej, związanych z poczuciem własnej wartości, a w wielu przypadkach skończywszy na syndromie wyuczonej bezradności. Poczucie wykluczenia zawodowego matek wiąże się również
z brakiem elastycznych form zatrudnienia, często ograniczoną infrastrukturą socjalną związaną
z opieką nad dziećmi, trudnościami z dostępem do profesjonalnego doradztwa i poradnictwa zawodowego (szczególnie na terenach oddalonych od ośrodków miejskich) czy z niechęcią pracodawców do zatrudniania „młodych mam”. Wydaje się, że niezbędne byłby szerokorozumiane zmiany systemowe ułatwiające ponowne wejście matek na rynek pracy, tak aby nie pozbawiać ich dostępu do zasobów społecznych, ekonomicznych i zawodowych. Czynnikiem decydującym
o powodzeniu tych kroków jest zmiana postaw pracodawców z jednej strony, oraz zmiana postaw samych zainteresowanych, czyli matek.

 

Starość a wykluczenie społeczne

dr Magdalena Zadworna-Cieślak

 

Współczesne przemiany demograficzne skłaniają do objęcia szczególną uwagą rosnącej grupy osób po 60 roku życia. Popularność zdobywają terminy takie jak „pomyślne” czy „pozytywne” starzenie się. Jednak grupa osób starszych jest wewnętrznie różnicowana, a starość nie zawsze oznacza „pogodną jesień życia”. Często wiąże się z niepełnosprawnością, biedą, samotnością i poczuciem wyobcowania. Ponadto funkcjonujące w społeczeństwie stereotypowe wyobrażenia na temat starości są krzywdzące dla osób starszych i przyczyniają się do ich stygmatyzacji, co w konsekwencji prowadzi do dyskryminacji. Pogłębia ją także trudność w dostosowaniu się seniorów do postępu technologicznego i zmian cywilizacyjnych. Starość w dzisiejszych czasach stała się wyzwaniem, z którym nie każdy potrafi sobie poradzić. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tej grupy na płaszczyźnie indywidualnej powinno zacząć się od świadomości wyzwań typowych dla wieku senioralnego, celem przygotowania się do starości swojej i innych. Istotne są tu również działania systemowe. Referat stanowi próbę opisu zjawiska wykluczenia społecznego seniorów oraz sposobów przeciwdziałania mu.

 

 

created by: Strony Internetowe Łódź